Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang8/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   101

12. SÁM NGÃ NIỆM (II)

Nghĩ con trải tự kiếp nào,


Chơn tâm mất hết trần lao khởi hoài,
Ðường sanh nẻo tử vãng lai,
Thay hình đổi dạng gặp tai nạn liền,
Chút lành nhờ có túc duyên,
Làm người lại được pháp truyền xuất gia,
Hình dung tuy giống Tăng già,
Hủy trai phá giới tạo ra tội nhiều,
Sát sanh hại vật đủ điều,
Tham mùi huyết nhục tưng tiu xác phàm,
Của người buông dạ tham lam,
Của trong Tam Bảo dụng làm của riêng,
Khởi tâm tà ác liền liền,
Rượu ngon gái đẹp càng ghiền càng ưa,
Khinh Tăng hủy báng Phật thừa,
Mẹ cha thầy bạn, ơn xưa bạc tình,
Khoe hay che lỗi của mình,
Sự người tốt đẹp lại sanh chê gièm,
Ðường danh nẻo lợi đua tìm,
Thị phi nhơn ngã móng niềm đấu tranh,
Lòng xằng dạ quấy hằng sanh,
Khinh phù tán loạn vọng tình khởi luôn,
Sự đời siêng sắn luôn luôn,
Sự mình tụng niệm ra tuồng giểu chơi,
Bề ngoài đạo đức lòe đời,
Mà trong ngã mạn khinh người dám ghê.
Biếng lười chỉ thích ngủ nghê,
Tham lam bỏn xẻn ai chê cũng lỳ,
Gốc nhơ nơi ruộng ích chi,
Thây trôi giữa biển mấy khi cửu đình ?
Ðã không chút phước đở mình,
Trong ba đường ác, khổ hình phải sa.
Ngửa mong đức Phật Di Ðà,
Quan Âm, Thế Chí hai tòa Thánh Tăng,
Phóng quang soi xuống cõi trần,
Thương mà cứu độ cho thân mạng nầy,
Tội tình kiếp trước đến nay,
Sáu căn ba nghiệp tội gì cũng vong,
Tỏ lòng tội tánh trống không,
Một màu pháp giới vốn đồng thanh quang.
- Trích từ sách đã dẫn như bài sám Ngã niệm I.
- Chưa rõ xuất xứ của tác giả diễn nghĩa.

---o0o---13. PHÁT NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG(Sám Qui mạng diễn nghĩa II)
Qui mạng mười phương Vô Thượng Giác,
Pháp mầu vi diệu khắp tuyên dương,
Thánh Tăng bốn quả, tam thừa độ,
Hiển hiện tay vàng nguyện xót thương,
Ngược dòng chơn tánh từ lâu,
Chúng con trôi nổi ở đầu sông mê,
Biết đâu là chốn đường về ?
Bập bềnh sóng nước không hề đoái lui,
Nguyên nhân hữu lậu gây rồi,
Bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra.
Biết đâu nẻo chánh, đường tà?
Oan khiên nghiệp báo thật là nặng sâu.
Nay con khẩn thiết cúi đầu,
Phơi bày sám hối khẩn cầu hồng ân,
Lòng thành cầu đấng Năng nhân,
Từ bi cứu vớt trầm luân mọi loài,
Nguyện cùng Thiện hữu xa khơi,
Cùng lên bờ giác, lìa nơi não phiền.
Kiếp nầy xin nguyện xây thêm,
Cao tòa phước đức, vững nền đạo tâm,
Chờ mong đạo nghiệp vun trồng.
Từ bi trí tuệ nẩy mầm tốt tươi,
Kiếp sau xin được làm người,
Sinh ra gặp Pháp, sống đời chân tu,
Dắt dìu nhờ bậc minh sư,
Nương nhờ chánh tín, hạnh từ xuất gia.
Lục căn tam nghiệp thuần hòa,
Không vương tục lụy theo đà thế nhân,
Theo đường tấn đạo nghiêm thân,
Giữ gìn phạm hạnh, nghiệp trần lánh xa,
Uy nghi phong độ sáng lòa,
Lòng từ hộ mạng, trước là vi sinh,
Lại thêm đầy đủ duyên lành,
Bao nhiêu tai nạn đều thành như không.
Bồ đề nguyện quyết một lòng,
Ðài gương Bát Nhã chơn không hiện tiền,
Nghiêm tầm đạo hạnh tinh chuyên,
Ðại thừa liễu ngộ chứng truyền chơn tâm.
Thoát ngoài "kiếp hải" trầm luân,
Hoằng khai lục độ hạnh môn cứu người,
Pháp tràng dựng khắp nơi nơi,
Lưới nghi phá hết trong ngoài sạch không.
Tà ma hàng phục đến cùng,
Truyền đăng, Phật pháp nối dòng vô chung,
Vâng làm Phật sự mười phương,
Không vì lao nhọc nản lòng tinh chuyên.
Bao nhiêu thâm pháp diệu huyền,
Thảy đồng thông đạt, thoạt nhiên độ mình,
Nguyền đem phước huệ độ sinh.
Chứng nên Phật quả, hoàn thành pháp thân,
Tùy căn ứng hiện cõi trần,
Phân thân vô số, độ dần chúng sanh,
Nước Từ rưới khắp nhơn thiên,
Mênh mông biển rộng lời nguyền độ tha.
Khắp hòa thế giới gần xa,
Diễn dương diệu pháp, trước là hiện thân,
Những nơi khổ thú trầm luân,
Hòa quang chiếu diệu, báo thân đẹp lành,
Chỉ cần thấy dạng nghe danh,
Bao loài thoát khỏi cực hình đớn đau.
Phát lời nguyện ước cao siêu,
Muôn ngàn khổ địa thảy đều tiêu tan,
Bao nhiêu nghiệp trái hàm oan,
Bao nhiêu đau khổ trong hàng súc sinh,
Ðều nhờ Phật lực anh linh,
Sương tan núi biếc, bình minh rạng ngời.
Thuốc thang cứu giúp mọi người,
Áo cơm cứu giúp cho đời bần dân.
Bao nhiêu lợi ích hưng sùng,
An vui thực hiện trong vùng trầm luân,
Bao nhiêu quyến thuộc, oan thân,
Cũng nguyền vượt biển trần gian nổi chìm,
Xa lìa ái nhiễm triền miên,
Ðoạn trừ những mối phược triền thân tâm,
Vun trồng đạo nghiệp thiện nhân,
Cũng bao loài khác, pháp thân hướng về.
Hư không dù có chuyển di,
Nguyện ta cũng chẳng có hề lung lay,
Nguyện cầu vạn pháp bản lai,
Hoàn thành trí nguyện, vững cây Bồ-đề.
- Trích từ "39 Bài Sám nghĩa " đối chiếu lại với "Liên hoàn sám nguyện" của Thích Thiện Tâm sưu tầm - Sađéc 1961.
- Chưa rõ tác giả diễn nghĩa.
- Tựa của Bài sám này theo Sa-môn Thích Thiện Tâm "Phát nguyện và Hồi hướng ". Tôn trọng bậc đi trước nên biên giả tôi giữ nguyên, chỉ chú thích thêm đây là bài "Sám Qui mạng diễn nghĩa " số hai, để các vị tụng đọc biết đây là bài diễn Nôm từ bài Qui mạng chữ Hán của Ngài Di Sơn Thiền sư bên Trung Quốc. Số hai là cách đánh số thống kê thứ tự các bài sám Qui mạng trong các dị bản.

--- o0o ---PHẦN THỨ II - CÁC BÀI SÁM VĂN TÁN THÁN PHẬT THÁNH HIỀN TĂNG
14. SÁM TỤNG PHẬT XUẤT GIA (I)(Mùng tám tháng hai)
Kính lạy Bồ Tát Tất Ðạt Ða,
Tánh đức từ bi hằng biểu lộ,
Trải bao cuộc du hành mục đỗ, ([1])
Xót sinh linh kiếp số trầm luân,
Cảnh sinh, già, đau, chết, gian truân,
Luống chịu khổ không ngừng gây khổ.
Mê chấp tánh tham, si, tật đố,
Mãi cùng nhau vầy ổ oan gia,
Nợ tuần hoàn vay trả không xa,
Trong sáu đạo trùng phùng quanh quẩn.
Bồ Tát dũ Bà tâm lân mẫn ([2]),
Quyết hy sinh độ tận hữu tình,
Ðoạn ái ân phú quí riêng mình,
Chọn điệu sống quang minh vô trụ ([3]),
Tìm hạnh phúc lâu dài đầy đủ,
Cùng quần sinh hưởng thú yên lành,
Gặp tuần trăng giữa lúc đêm thanh,
Rời cung cấm băng thành tìm đạo.
Hiếu tình đặt ra ngoài quyền sáo ([4]),
Mở lòng thương đại tạo bao la ([5]),
Chiếc thân vui bạn với yên hà ([6]),
Theo tiếng gọi lòng từ giục nhắc.
Lên yên ngựa cùng tôi Xa Nặc,
Lướt bụi hồng hướng nẻo rừng xanh,
Non sông gấm vóc thiên thành,
Cỏ hoa hớn hở bao quanh đón chào.
A Nô Ma sóng vỗ rạt rào,
Hy Mã Lạp tuyết ngời lóng lánh,
Nơi đánh dấu bước đường lên Thánh,
Dừng vó câu thả gánh tang bồng ([7]),
Gởi lời về tâu trước bệ rồng,
Cầu vương phụ giải lòng trông đợi.
Rừng khổ hạnh lần dò bước tới,
Xét hành nhơn lầm lỗi nhiều phương,
Bởi người chưa rõ lý chơn thường,
Hạnh kỳ đặc hồi đầu vô ích ([8]).
Tạm dời gót trên đường điểu tích ([9]),
Tìm tận nơi tịch mịch thiên nhiên,
Trọn sáu năm núi Tuyết tham thiền,
Kham chịu cảnh màn trời chiếu đất ;
Ðầy ba đức cõi lòng chơn tịnh([10]),
Không ngại ngùng thú dữ ma thiêng.
Công đức vừa đầy đủ nhơn duyên,
Trên Pháp tọa Bồ đề chứng quả.
Hóa độ khắp đại thiên thiên hạ,
Muôn loài đều một dạ ghi ơn.
Chúng con nay phát nguyện tu nhơn,
Nhờ tắm gội từ vân pháp vũ.
Trước bảo điện trì kinh niệm chú,
Kỷ niệm ngày lịch sử thiêng liêng,
Cúi xin Phật, Pháp, Thánh, Hiền,
Gia hộ chóng tiêu trừ nghiêp chướng.
Ngưỡng mộ đấng Pháp vương vô thượng,
Nhứt tâm đồng đảnh lễ quy y.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (30 lần)
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.(3 lần)
Nam mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.(3 lần)
Nam Mô Ðạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)
- Trích bản in trong “Nghi thức tụng niệm” chùa Xá Lợi ấn hành 1993.
- Có một dị bản khác và hơn 3 câu trong “Nghi thức tụng niệm” chùa Ðại Giác ấn hành 1974.

---o0o---
: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương