Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tập


SÁM NGUYỆN VONG LINH VÃNG SANH TỊNH ÐỘtải về 4.51 Mb.
trang76/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   101

206. SÁM NGUYỆN VONG LINH VÃNG SANH TỊNH ÐỘ


(Sám tán cầu siêu 17)
Nam mô đức Phật Di Ðà
Hào quang soi khắp gần xa, xa gần
Biết bao thế giới vi trần
Chúng sanh đều được đội ân đức Ngài
Lòng từ bi khắp muôn loài
Qua nơi biển khổ lên đài cửu liên
Chúng con nay đặng thiện duyên
Trải bao kiếp trước tinh chuyên tu hành
Bởi vì nhờ có nhân lành
Cho nên mới được thoát sanh kiếp này
Kiếp này phiền não lắm thay
Sanh già bệnh chết ngày rày đau thương
Xiết bao khó nỗi lo lường
Qui y Tam Bảo dựa nương tháng ngày
Cùng nhau niệm Phật ăn chay
Kết làm liên hữu ngày ngày tấn tu
Dốc lòng niệm Phật công phu
Tam qui ngũ giới giữ tu chuyên cần
Nguyện khi thoát bỏ cõi trần
Vãng sanh cực lạc hưởng phần an vui
Bạn con nay có một người
Ta bà đã mãn xa rời trần duyên
Nhớ xưa còn thuở thiếu niên
Dung công ngôn hạnh thảo hiền nết na
Thường ngày niệm Phật Di Ðà
Nguyện sanh an dưỡng ngự tòa kim liên
Chúng con nay dốc lòng thiền
Tâm hương mật nguyện dâng lên khẩn cầu
Chấp tay đảnh lễ quì tâu
Kim thân sắc tướng nhiệm mầu phóng quang
Liên trì thánh chúng rõ ràng
Tràng phan bảo cái sắp hàng lai nghinh
Kim đài rực rỡ phân minh
Chư thiên đón rước nhạc thinh vang trời
Chỉ trong chớp mắt đến nơi
Thượng sanh thượng phẩm tức thời khai hoa
Tây phương cực lạc hiện ra
Ðền đài lầu các khắp tòa nghiêm trang
Ðất sao chói đỏ toàn vàng
Bốn bề bằng phẳng như tràng hoa giăng
Một màu cảnh sắc tốt tươi
Không nóng không lạnh tháng ngày đều xuân
Bông thơm các thứ cam tân
Tưởng chi có nấy mặc, ăn sẵn sàng
Câu lơn bảy lớp nghiêm trang
Bảy hàng cây báu bảy vòng lưới giăng
Trong ao nước mát phẳng bằng
Thơm tho trong sạch hương xông dị kỳ
Uống vào khỏe mạnh tức thì
Bao nhiêu nghiệp chướng sạch đi khổ sầu
Có chim nói pháp nhiệm mầu
Khổng trước, Bạch hạc đứng chầu tốt xinh
Xướng hòa Anh võ bá thinh
Chim hai đầu mọc chung liền một thân
Sớm khuya kêu tiếng hòa vần
Tám phân chánh đạo bảy phân Bồ đề
Trong ao sen mọc bốn bề
Bông lớn như thể bánh xe rõ ràng
Sắc xanh, sắc đỏ, sắc vàng
Màu nào sắc nấy, hào quang chói lòa
Vui cùng Bồ tát một nhà
Thinh văn thánh chúng đồng ra Phật tiền
Cúi đầu lễ tạ kim liên
Pháp âm nghe tiếng thệ liền phẩm cao
Liên đài cửu phẩm tiêu dao
Chứng ngôi bất thối dự vào vô dư
Tịch quang là cõi thường cư
Không không sắc sắc như như thường thường
Ðoái nhìn khổ hải càng thương
Trùng trùng điệp điệp không lường phong ba
Quay thuyền trở lại Ta bà
Dắt dìu vạn loại đến tòa Tây thiên
Chúng sanh độ tận đã yên
Vong hồn mới chứng tịch viên Niết bàn
Nam Mô Tịnh độ Lạc bang
Chứng minh vong đặng Tây phang mau về.
- Trích "Pháp Môn tu Tịnh Ðộ " chùa Niệm Phật - Bình Dương 1970.

---o0o---


207. SÁM CẦU SIÊU CỬU HUYỀN THẤT TỔ


(Sám Báo hiếu 12)
Nam mô Phật Tổ Thích Ca
Tây phương giáo chủ Di Ðà chứng minh
Quan Âm, Thế Chí oai linh
Phổ Hiền, Ðịa Tạng tận tình chứng tri
Nhờ ân Phật lực từ bi
Chứng lòng đệ tử đồng thì nguyện ra
Cầu cho thất tổ siêu qua
Sanh về Phật quốc ngự tòa bảo châu
Ngưỡng mong Phật pháp cao sâu
Cữu huyền thoát khổ sầu nghiệp vương
Sanh qua cảnh Phật miên trường
Chẳng còn đau khổ sáu đường thế gian
Dứt lìa mối nợ trái oan
Hưởng phước thanh nhàn, thọ mạng vĩnh miên
Lòng thành nguyện trước Phật tiềân
Ðộ cho Thất tổ Cửu huyền siêu thăng
Lục thân quyến thuộc nghiệp căn
Vãng sanh Tịnh độ, đồng đăng liên đài
Vào trong cửu phẩm cao ngai
Hưởng phần khoái lạc đêm ngày thảnh thơi
Chúng con cung kính đồng thời
Cầu xin Tam bảo chứng nơi lòng thành
Nguyện cho tất cả chúng sanh
Âm siêu dương thới cõi thanh dựa kề
Người người đắc giác lìa mê
Sớm gieo hạt giống Bồ đề vào tâm.
Nam Mô Siêu Lạc Ðộ Bồ Tát Ma Ha Tát.
- Trích theo kinh cầu siêu - hệ phái Khất Sĩ - Thành Hội Phật giáo TPHCM ấn hành 1994.

---o0o---


208. SÁM GIÁC LINH THẦY


(Sám Báo hiếu 13)
Cúi đầu kính lạy Phật phương tây
Ðạo Sư tiếp dẫn chúng sanh này
Con nay phát nguyện về Lạc quốc
Xin Phật đoái thương tiếp độ nhanh
Di Ðà sáu chữ hồng danh
Một lòng chuyên niệm vãng sanh liên trì
Cõi cực lạc đến kỳ hoa nở
Phóng hào quang rực rỡ sáng lòa
Từ trong cây báu hiện ra
Muôn ngàn linh giác nhu hòa nương mây
Tu tịnh nghiệp về đây chung hưởng
Người vãng sanh tăng trưởng phước duyên
Ta bà nhứt niệm cần chuyên
Tây phương chứng quả tịch viên Niết bàn
Nay chúng đẳng trang hoàng Tam bảo
Hiệp Tăng Ni, bổn đạo thượng đường
Chí thành dâng nén tâm hương
Nguyện cầu chư Phật mười phương độ Thầy
Ðược giác ngộ hóa thân cực lạc
Ðộ chúng con giải thoát tu hành
Cõi đời ly biệt tử sanh
Bao hàng đệ tử cam đành chia ly
Nỗi thảm sầâu ai bi thương tiếc
Chốn thiền môn khuất biệt bóng Thầy
Chỉ còn tứ chúng đông đầy
Hiệp đoàn cầu giác linh Thầy vãng sanh
Ðường sanh tử mấy ai tránh khỏi
Kiếp tu hành mong mỏi thoát mê
Dẫu rằng sống gởi thác về
Bóng qua cửa sổ chẳng hề thở than
Quảy tích trượng lên hàng chư Tổ
Thôi còn đâu thiên cổ bóng người
Công viên quả mãn đủ đầy
Ðường về cực lạc chân Thầy bước sang
Thuyền Bát nhã thuận buồm xuôi gió
Biển ba đào tách dặm trái ngang
Hôm nay thiết lập đạo tràng
Chí thành cầu nguyện lạc bang Thầy về
Tình sư phụ ân thâm tợ hải
Nghĩa học trò hiếu đạo dường non
Chúng con tấc dạ mỏi mòn
Nhớ lời Thầy dạy sắc son ghi lòng
Thân hành đạo chẳng nài khó nhọc
Chí thoát trần sen mọc phương tây
Lo tròn nhiệm vụ cõi nầy
Xa lìa nhà cửa tâm Thầy an nhiên
Rời cảnh khổ xả thân tứ đại
Bỏ báo thân trở lại kim thân
Chúng con cảm niệm thâm ân
Một đời giáo dưỡng thành nhân muôn người
Hoa vẫn nở dẫu đời sanh diệt
Phút vãng sanh phân biệt rõ ràng
Nguyện Thầy chứng ngộ đạo vàng
Hoa sen thượng phẩm ngự hàng thượng nhân
Thầy về Phật an thân tự tại
Thoảng đâu đây còn lại bóng hình
Ngôi chùa, cảnh cũ, sách kinh
Còn ai dạy bảo đệ huynh mỗi ngày!
Xa trần tục thoát ngoài sanh tử
Quả Bồ đề bổ xứ siêu phương
Xưa nay giáo pháp chiêu chương
Chỉ rằng giác ngộ là phương tu hành
Ðời hóa đạo nên danh một thuở
Cõi ta bà mãn nguyện lui chân
Xưa kia đức Phật Thế Tôn
Song lâm thị tịch kim ngôn còn truyền
Dẫu là Phật thánh hiền tột phẩm
Báo thân này trở lại thế gian
Mãn duyên giải thoát an nhàn
Trụ ngôi bất thối tịnh bang trở về
Cầm đèn tuệ đề huề tiếp dẫn
Ðộ Tăng Ni tứ chúng noi gương
Dắt dìu bổn đạo mười phương
Thoát vòng sanh tử xa đường vô minh
Kiếp nhơn sanh ngục hình trăm tuổi
Khổ ta bà đắm đuối lợi danh
Thầy nay đạo quả viên thành
Ðộ cho tứ chúng tu hành trọn nên
Cầu giác linh sớm lên quả Phật,
Hồi ta bà cứu khổ sanh linh
Hóa duyên độ chúng hữu tình
Ðồng về cực lạc vô sinh đời đời
Sống hành đạo thác thời về Phật
Tín, hạnh tròn, mãn nguyện vãng sanh
Bao nhiêu công đức lợi lành
Thảy đồng hồi hướng xây thành Lạc bang.
- Phỏng theo "Nghi Thức Tụng Niệm" chùa Niệm Phật - Ðồng Bổn soạn lại - Xá Lợi tự , TPHCM 1997.
--- o0o ---

: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   72   73   74   75   76   77   78   79   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương