Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tập


SÁM PHÁT NGUYỆN THẾ PHÁT (I)tải về 4.51 Mb.
trang74/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   101

199. SÁM PHÁT NGUYỆN THẾ PHÁT (I)


(Sám phát nguyện 23)
Con từ lâu dại ngây mê tối
Chốn sáu đường qua lại luôn luôn
Biết bao đau khổ rầu buồn
Não phiền trói buộc vô thường chuyển luân
Cũng vì chấp huyễn thân là thật
Lấy giả danh làm vật thường còn
Cho thân là quí là hơn
Sửa sang sắc đẹp , áo quần , tóc mây
Vì đầu tóc mà gây nhơn quả
Tạo nghiệp duyên sa đọa đời đời
Biết bao nam nữ anh tài
Sa vào lưới dục hình hài lửa thiêu
Vì đầu tóc bao nhiêu phụ nữ
Sanh lòng ghen giận dữ thất tình
Rã tan bao cảnh gia đình
Tài ba thất đảo nước thành ngả nghiêng
Vì đầu tóc bao phen cực khổ
Lâm vào đường chồng vợ oan gia
Lại thêm cực khổ mẹ cha
Bà con quyến thuộc ruột rà anh em
Ðã ngu tối lại buồn một nỗi
Theo sách xưa thường lối dạy rằng
Tóc da thân thể sáu căn
Do cha mẹ tạo cấm hằng hủy thương
Giữ được vậy trọn đường nhân đạo
Ấy là con hiếu thảo trọn nghì
Nào ngờ càng giữ càng si
Thân này tạo tội tóc ni kết đầy
Tóc nầy kết tạo oan gia
Lâm vào biển khổ tột ta vẫn còn
Thân tật bệnh mỏi mòn ốm yếu
Bởi nghiệp căn triền níu xác thân
Chướng duyên ác nghiệp cõi trần
Phát ra đau nặng thất thần ăn năn
Nay sám hối ân cần phát nguyện
Thọ tam qui thoát biển trần lao
Tóc nầy nguyện cạo sạch đầu
Tẩy trừ nghiệp chướng hết mau bịnh tình
Xin cắt tóc dứt tình oan trái
Tóc sạch rồi rảnh khỏi đàn ba
Nguyện cầu chồng vợ mẹ cha
Thân bằng quyến thuộc cùng là chúng sanh
Thảy tu về cõi Lạc thành
Ðều nên Phật đạo, đều sanh sen vàng.
Nam Mô Tiêu tai tăng Phước Thọ Bồ Tát.
- Trích từ "Nghi thưc tụng niệm" - Chùa Ðại Giác trang 287-289 - Sàigòn 1974. Bài sử dụng cho lễ xuống tóc của hàng cư sĩ khi họ cầu nguyện điều gì có phát nguyện xuống tóc một lần .
--- o0o ---

IV - CÁC BÀI SÁM VĂN - THÍ THỰC - CẦU SIÊU

200. SÁM VĂN THÍ THỰC HỒI HƯỚNG


(Thí thực cô hồn số 9)

Sắm sanh ẩm thực đủ đầy


Gọi hồn về hưởng an bày đủ đông
Tiệc chay cúng thí vừa xong
Canh gà văng vẳng giọt rồng thậm thâm
Trước đàn ngưỡng vọng thiền âm
Bình hoa lợt bóng, đỉnh trầm phai hương
Cam lồ rưới khắp mười phương
Ao sen nay đã tỏ tường sang chơi
Cô hồn ơi ! Chiến sĩ ơi !
Mau mau nhẹ bước tách dời Tây thiên
Từ rày bá tánh bình yên
Phước lành để lại trong miền nhân gian
Tuổi đời lộc nước chứa chan
Gót lân nổi dấu, cầm loan in dần
Nghinh ngang cõi thọ đài xuân
Dấu ma lẳng bặt châu trần tiêu diêu
Vinh hoa phú quí đủ điều
Tu hành đạo đức thương yêu giống nòi
Ngày ngày niệm Phật hẳn hòi
Ðèn từ đuốc huệ sáng soi cõi lòng
Ðến khi trăm tuổi mạng chung
Ðược về cõi Phật thoát vòng tử sanh
A Di Ðà Phật phóng quang
Nguy nguy kim tướng muôn ngàn ảnh trung
Khổ đau biển cả chập chùng
Hãy mau niệm Phật mà cùng bước lên
Ðài sen hoa nở vãng sanh
Bạn cùng Bồ Tát chung quanh vui đùa
Từ đây bỏ việc hơn thua
Nương nhờ tự lực cửa chùa quy y.
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.
- Trích soạn lại theo "Pháp Thí Thực Khoa Nghi" - chùa Niệm Phật Bình Dương ấn hành 1974.

---o0o---


201. SÁM TIẾN LINH


(Sám tán cầu siêu 12)

Mịt mờ giờ phút lâm chung


Thức nương nghiệp lực biết chừng về đâu
Thương thay kiếp sống dãi dầu
Mừng ai lối thiện hồi đầu chơn tâm
Âm đường dương cảnh chẳng lầm
Tuy hai mà một có tầm đâu xa
Thiện kia giữ lại lòng ta
Ác nọ theo nghiệp Ta bà mang theo
Luân hồi sanh tử giàu nghèo
Thác sanh thọ lấy kiếp đời mai sau
Bây giờ lau bụi thời gian
Thấy rằng tro bếp lụi tàn, vui chi
Huống là khi sống so bì
Bổ ngang chẻ dọc chẳng đi đúng đàng
Thế gian người ở khóc than
Cháu con chồng vợ một hàng khăn tang
Cỏi âm khi ấy lang thang
Một thân một bóng cái quan chập chờn
Cho hay thân thích bà con
Có đâu thế đặng nghiệp còn của ai
Quỳ đây ngưỡng vọng Phật đài
Tâm hương thành kính lễ bày thiết tha
Mong cầu nghiệp ác dang xa
Người sống kẻ chết có mà nương nhau
Hầu mong phước báo mai sau
Sớt chia hưởng đặng, cả đau lẫn cười
Luân hồi hẹn ở kiếp người
Nguyện cùng giải thoát dưới đài hoa sen.
Nam Mộ Siêu Lạc Ðộ Bồ tát Ma Ha Tát.
- Bài của Giác Ðạo Dương Kinh Thành cung cấp, được chép tay lại vào năm 1973 - Chưa rõ xuất xứ, trước tác - Tủ sách Giác Ðạo - Như Tâm lưu trữ Sàigòn 1973.

---o0o---


202. VĂN TẾ VONG (1)


(Sám tán cầu siêu 13)
Hỡi ôi !
Nơi dị lộ, hồn đà lìa thế
Một giấc thiền vắng vẻ ngàn thu
Nhìn linh tòa khói tỏa mịt mù
Lòng đau đớn giọt sầu khó dứt
Thương tiếc bởi âm dương cách bức
Thảm trông vì kẻ mất người còn
Bạc ác thay ! Máy tạo kiền khôn
Khiến vạn vật vong tồn mạc trắc
Ôi ! Cuộc thế đổi dời khắc khắc
Hiệp rồi tan, khổ lạc liền ly
Có sanh thì có bịnh tử nguy
Thân tứ đại chơn vi mộng ảo
Người ở thế không theo chánh đạo
Trọng sắc thân, ác tạo vô biên
Vì lợi danh ân ái triền miên
Muôn kiếp bị đắm miền khổ hải
Phật bảo : vật hữu hình tắc hoại
Pháp hữu vi mộng huyễn ảnh bào
Trên thế gian muôn vật hoại hao
Chỉ linh tánh khỏi vào tai hại
Xét thế sự trăm bề sợ hãi
Họa ương liền đến mãi chẳng an
Cũng vì còn mang khối nợ trần
Dường như thể trăm cân sức nặng
Hỡi ôi !
Nhớ linh xưa lòng ngay dạ thẳng
Tánh nhơn từ, kẻ tặng người ưa
Thương bà con, khó nhọc chẳng từ
Mến thân quyến, ưu tư vô hạn
Bởi thương tiếc lời vàng phân cạn
Dứt sự đời may đặng thảnh thơi
Nơi biển trần lặn hụp chơi vơi
Người phàm tục lỡ vời nẻo tối
Khuyên tỉnh ngộ tìm đường siêu rỗi
Rửa sạch lòng vào cõi Thiên thai
Nương từ bi cửa Phật kim đài
Nghe kinh kệ hôm mai tu niệm
Dùng Bát nhã Ma ha nước nhiệm
Cậy nhành dương quét sạch trược trần
Lên từ thoàn giải thoát Quan Âm
Ra khỏi bến khổ thâm u ám
Cầu Phật Tổ Di Ðà linh cảm
Tế độ người tiêu giảm tội căn
Cõi Tây phương liền đặng siêu thăng
An dưỡng quốc thanh nhàn dật lạc
Nay dưa muối kỉnh dưng đạm bạc
Nguyện hương hồn kỵ hạc tiêu diêu
Thương cháu con lớn nhỏ dắt dìu
Ðộ gia quyến thảy đều khỏe mạnh
Biết noi gương đường Tiên Phật Thánh
Thoát khỏi miền khổ hạnh trầm luân
Ðề hồ một giọt giải oan khiên
Thân sạch phong trần, hết đảo điên
Bát nhã trí sanh, qui tánh hải
Bồ đề huệ phát, phản tâm nguyên
Di Ðà cảnh Phật thân tiền hiện
Cửu phẩm liên hoa mắt thấy liền
Bồ tát thượng thừa thường kết bạn
Thiên thu khoái lạc, khỏi ưu phiền
Nay dưng cúng tiệc đà viên mãn
Thỉnh hương hồn khấu bái Phật tiền
Nghe kệ kinh giải hết oan khiên
Ý thanh tịnh siêu miền Cực lạc
Cầu môn đạo diên niên thạnh phát
Ðộ chúng sanh giải thoát trần duyên.
- Trích "Thiền Môn Nhựt Tụng" Tổ Ðình Phật Bửu - Thành Hội Phật Giáo TPHCM 1992.

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương