Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tập


SÁM PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNGtải về 4.51 Mb.
trang72/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   101

192. SÁM PHÁT NGUYỆN HỒI HƯỚNG


(Sám phát nguyện 22)
Ngưỡng cầu đức Phật Thích Ca
Ðộ con ra khỏi Ta bà trầm luân
Con nay nhàm chán cõi trần
Quyết lòng theo Phật hầu gần liên hoa
Nhớ lời Phật tổ Thích Ca
Nghiệm xem tứ khổ lánh xa ngục hình
Thương đời và các sanh linh
Nên ngài tìm đạo tử sinh khỏi nàn
Nhìn xem biển khổ mênh mang
Dạy khuyên đệ tử tầm đàng vượt qua
Chúng con ở chốn ái hà
Ðắm trong sanh tử nhiễm tà lợi danh
Hôm nay một dạ chí thành
Cần lo giải thoát căn lành đặng gieo
Nghĩ đời dường thể bọt bèo
Lợi danh bao phủ khổ đeo buộc ràng
Vậy nên cảnh khổ đa đoan
Suốt năm mãn tháng nghinh ngang bạc đầu
Cũng vì vô thỉ từ lâu
Chẳng lo tu niệm hồi đầu theo cha
Cha lành đức Phật Thích Ca
Dắt dìu con trẻ thẳng qua lạc thành
Dạy con gắng chí tu hành
Trì trai giữ giới tịnh thanh đặng về.
Chúng con giữ đạo Bồ đề
Chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây phương
Phật xưa lời thệ tỏ tường
Bốn mươi tám nguyện dẫn đường Lạc bang
Di Ðà Phật phóng hào quang
Rước con mau lẹ hơn thoàn gió xuôi
Với cùng Thánh chúng dưỡng nuôi
Diệt trừ ba nghiệp an vui tu trì
Con nay cúi lạy quy y
Xin qua biển khổ đồng đi một đường
Nguyện con mau đến Tây phương
Ðặng nghe kinh kệ đồng nương hoa vàng
Bạn cùng Bồ Tát liên bang
Vô số hóa Phật hào quang chói lòa
Mẹ lành đức Phật Di Ðà
Ðộ đàn con trẻ Ta bà trược dơ
Từ bi thương xót con thơ
Ở nơi ngã trược huyền cơ tu hành
Nguyện con mau đặng vãng sanh
Nương nơi cõi trược này sanh sen vàng
Về nơi cửu phẩm liên bang
Chỉ qui Tịnh độ là thoàn độ con
Ðộ con về chốn liên trì
Là nơi An dưỡng định kỳ hoa khai
Di Ðà thọ ký thánh thai
Vào trong cửu phẩm ra ngoài tử sanh
Hôm nay tứ chúng đồng thanh
Kiên trì niệm Phật cầu sanh Lạc thành
Con nay chí nguyện tu hành
Cầu về Lạc quốc nêu danh liên đài
Quan Âm Thế Chí các ngài
Chứng minh đệ tử công dày quả cao
Dứt rồi tám vạn trần lao
Chúng sanh độ hết quản bao nhọc nhằn
Ít hàng khuyên kẻ thiện căn
Mau về cực lạc đồng đăng Bửu đài
Cúi đầu đảnh lễ Như Lai
A Di Ðà Phật độ rày chúng con.
- Trích "Kinh Nhựt tụng" - Chùa Niệm Phật ấn hành - Bình Dương 1970.

---o0o---


193. SÁM VĂN QUÁ ÐƯỜNG THỌ THỰC


(Sám hồi tâm 5)
Chí thành lễ mười phương Tam Bảo
Ðức Bổn sư thành đạo đã tròn
Hào quang chiếu thấu chúng con
Thương đời mạt pháp người còn muội mê
Nay chúng con được về cửa Phật
Cơm hằng ngày đồ vật đàn na
Công cầy công cấy xót xa
Biết bao khổ nhọc đem ra cúng dường
Ơn đức ấy chúng con thường nghĩ:
Hình hài nầy xét kỹ nhờ ai ?
Công ơn thiện tín hôm mai
Hết lòng vì đạo chẳng nài tấc công
Ơn thí chủ hết lòng độ chúng
Hộ Tăng Ni đem cúng mười phương
Thành tâm tứ sự cúng dường
Uống ăn, áo mặc, giường rương, thuốc dùng
Ðệ tử chúng, đồng cùng tu học
Khắp đạo tràng phước, lộc đủ đầy
Thành tâm cúng lễ vật nầy
Hướng về cực lạc liên đài tịnh bang
Chúng con mong hào quang Phật chiếu
Rưới mưa lành hòa dịu kiết tường
Gió từ thổi khắp thanh lương
Khiến cho thiện tín tâm thường sạch trong
Trí Bát nhã, Bồ đề hoa nở
Vượt bến mê dễ tợ gió xuôi
Chúng con thọ dụng sắc, mùi
Ðều toàn thanh tịnh chẳng lui Bồ đề
Ơn tế độ chẳng hề sai mất
Phước cúng dường quả Phật thành công
Cúi mong Tam bảo chứng cùng
Nguyện cho thí chủ phước chung tu hành
Mọi người lánh dữ làm lành
Hiện đời tội diệt, sau sanh liên đài
Phước điền tăng trưởng thêm hoài
Chứa kho vô tận, lâu dài cháu con
Tẩy trừ nghiệp chướng tiêu mòn
Hưởng nhờ Phước, Huệ, Ðức tròn đời sau.
Ðền ơn, nghĩa cả cù lao
Cầu cho nhân loại khổ đau khỏi nàn.
Ðồng tu về cảnh Niết bàn
Liên trì cửu phẩm sen vàng điểm tên
Tây phương cảnh Phật đặng lên
Di Ðà thọ ký ngồi trên đài vàng
Nam Mô Tịnh độ Lạc bang
Dắt dìu đệ tử Tây phang mau về.
- Trích "Pháp môn Tịnh độ" - Chùa Niệm Phật - Bình Dương ấn hành 1970.
[1]) Lục độ : Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ.
[2]) Tam tài : Giới, định, tuệ.
[3]) Bốn ơn: Ơn Thầy, ơn Vua, ơn Cha mẹ, ơn Ðàn na thí chủ.
- Trích "Nghi thức tụng niệm" - Chùa Ðại Giác ấn hành Sàigòn 1974.

--- o0o ---III - CÁC BÀI SÁM VĂN - BÁO HIẾU - CẦU AN

194. SÁM HIẾU TỪ


(Sám báo hiếu 11)
Nước sông nọ có nguồn mới chảy.
Hạt thóc kia có cấy mới lên
Phàm phu cho đến Thánh Hiền
Nếu không cha mẹ sao nên thân người
Trong mười tháng mặt xanh da bủng
Vì nuôi con bụng ỏng lưng eo
Ba năm bú mớm nâng niu
Cam sài mẹ chịu hẩm hiu mẹ buồn
Hai bầu sữa nước nguồn khôn ví
Dạ nuôi con sá kể nhọc nhằn.
Ðêm đông ấp nệm ủ chăn
Chiếu giường ẩm ướt dành thân mẹ nằm
Năm canh những âm thầm với bóng
Mong cho con chóng lớn nên người
Tháng hè như nấu như sôi
Tay xoa tay quạt mồ hôi đầm đìa.
Hàm răng cũng thường khi biếng xỉa.
Ðài gương soi cũng để bụi mờ
Xuân xanh mấy chốc đã già.
Trời cao bể rộng khôn mà ví ơn.
Còn cha phải tìm cơm lo cháo
Vì con lo quần áo đơn mền.
Một ngày dần một lớn lên
Ðón Thầy tìm bạn bút nghiên học hành
Dạy ăn nói cho thành khuôn phép
Ðạo làm người dạy biết nông sâu
Lại cho dựng vợ gả chồng
Gây cơ lập nghiệp nối dòng mai sau
Công đức nặng trên tày non Thái
Ðạo làm con ta phải biết ngần
Sớm khuya phụng dưỡng chuyên cần
Ðem lòng phụng Phật sự Tăng mới là
Khi ăn ở vào ra hầu hạ
Dung nhan thường hòa nhã vui tươi
Không may trái nắng trở trời
Tìm thầy tìm thuốc đêm ngày dưỡng nuôi
Mùa nóng nực không ngơi tay quạt
Tiết ngày đông sắp đặt màn chăn
Vì cha mẹ quý hơn thân
Nhẹ bên tình ái, nặngï phần cù lao
Gương hiếu hạnh kể sao cho xiết
Muôn điều lành kể liệt đầu tiên
Kìa như Nghiêu Thuấn vua hiền
Bởi tùy thuận ý chẳng phiền lòng cha
Ông Mạnh Tử sương sa rét mướt
Mảnh áo lau cảm được lòng từ
Gương con nuôi mẹ chuyện xưa
Kìa ông Quách Tử trời cho lọ vàng.
Chẳng qua đấng anh hùng hào kiệt
Hiếu có tròn sự nghiệp mới cao,
Muốn người thoát khỏi trần lao
Công ơn cốt dục nỡ nào làm quên
Vứt bỏ tấm thân nên chẳng đoái
Quyết mọi điều ân ái bước ra
Sắc trần chẳng chút nhuộm qua
Giàu sang trò ảo, vinh hoa chuyện đời
Chí Lục độ bằng mười rắn rỏi
Chữ Từ ân thúc gọi bên tai
Vì mình thoát khỏi trần ai
Mẹ cha hẳn được lên đài tiêu dao
Ðấng Ðại giác kề bao nhiêu kiếp
Vì sinh thành chịu chết cũng cam
Mục Liên dốc một hiếu tâm
Thần thông đắc đạo ơn thâm trả đêàn.
Mẹ ngục tối trở lên Tịnh độ
Con như ngài tiến bộ mới cao
Ba la mật thác sinh vào
Là ngài Ðịa Tạng má đào lạ thay
Gậy tích trượng ra tay cứu mẫu
Ngọc minh châu soi thấu cõi đời
Kiếp sau lại trở làm người
Với tên Quang Mục đứng ngồi nghiêm trang
Thích trứng cá mẹ mang tội báo
Vào ngục ngài hóa đạo sinh thiên
Hiếu như thế mới nên đại hiếu
Tu như ngài mới hiểu đường tu
Dẫu như thế tục khư khư
Ngọt bùi ấm lạnh chăm lo thân thờ.
Một ngày yên giấc ngàn thu
Hồn mê ngơ ngẩn bây giờ nương đâu ?
Hiếu thế tục, chỉ trầu cơm nước
Hiếu Phật đà giải thoát luân hồi
Dám khuyên khắp cả mọi người
Báo ơn khá tỏ chớ sai lầm đường
Khuyên cha mẹ ngày thường niệm Phật
Miệng hằng nên nói thật ăn chay
Chúng sanh nghiệp sát đừng gây
Tu hành thập thiện trồng cây phúc lành
Dù một kiếp chưa thành chánh giác.
Song nhân lành quả chắc có phen
Làm người phải dứt trần duyên
Tu hành gắng gỏi báo đền ơn sâu
Khỏi mang tiếng cạo râu cắt tóc
Không thẹn thân khoát phúc điền y
Phật nhà trước hãy thờ đi.
Phật nhà chưa biết, biết chi Phật chùa
Lời thành thật con vừa trình tấu
Cầu Thế Tôn hiểu thấu lòng con
Từ bi tế độ vuông tròn (vong hồn)
Siêu sanh lạc quốc ngồi trên đài vàng.
Nam Mô Siêu Lạc Ðộ Bồ Tát Ma Ha Tát.

- Bài truyền khẩu chép lại - chưa rõ xuất xứ - do Dương Kinh Thành cung cấp.


- Tìm thấy trong tập bản thảo đánh máy của tủ sách Giác Ðạo Như Tâm - Thủ Ðức 1979.

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương