Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang71/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   101

189. SÁM NGUYỆN QUI Y TAM BẢO


(Sám phát nguyện 19)
Nay đệ tử thành tâm lập nguyện
Tại Phật tiền tinh tiến tu hành
Giữ tam qui chánh pháp phân minh
Cầu đức cả oai linh hộ niệm
Một là nguyện qui y PHẬT BẢO
Tu giác tâm thành tựu Phật thân
Nương Như Lai thành tựu chánh chơn
Phiền não đoạn, nghiệp trần giải tịnh
Theo diệu đạo Bồ đề chánh định,
Giữ tự tâm thanh tịnh viên dung
Chơn lạc thường an tại kỳ trung
Trí Bát nhã khắp cùng ứng hiện
Noi gương Phật từ bi chí thiện
Muôn hạnh lành tinh tiến giồi trau
Lòng trống không trong sạch một màu
Bỏ danh lợi khổ lao muội tánh
Lánh ân ái buộc ràng ngục cảnh
Nguyện cam phần khổ hạnh tu thân
Món uống ăn ngon béo chẳng cần
Nơi trú ngụ không phân huê lệ
Hành chúng thiện điểm trang Phật thể
Trừ vạn ban ác tệ nhiễm tà
Tánh tịnh thanh tự giác giác tha
Quy y Phật chắc là thành Phật
Nguyện chúng sanh đạo mầu thấu thật
Chánh giác tâm định tất kiến minh
Thoát khỏi nơi Ðịa ngục u minh
Ðồng đắc chứng Vô sinh giác quả
Hai là nguyện qui y pháp bảo
Luyện chánh tâm, thành tựu Pháp thân
Bỏ tà tư vọng niệm nhiễm trần
Theo chánh giác tu chơn pháp tánh
Học Tứ đế vun nền Bát chánh :
Chánh kiến thông, thấy tánh chơn như
Chánh tư duy, tỏ lý bất hư
Chánh ngữ, nói ngôn từ ngay thật
Chánh nghiệp, quyết làm điều đạo đức
Chánh mạng, chuyên phép thật sanh nhai
Chánh tinh tấn, tâm Phật phấn khai
Chánh niệm, tịnh tưởng hoài Pháp bảo
Chánh định, nhập thiền tâm huệ đáo
Ðạt đến nguồn Phật đạo chơn như
Tu thượng thừa tịch diệt Vô dư
Chừa mê tín, huyễn như sắc tướng
Lành tà pháp dị đoan mộng tưởng
Ấy là nguồn ngại chướng đạo tâm
Quyết thoát nơi biển khổ luân trầm,
Qui y Pháp, tồn tâm Pháp bảo
Nguyện chúng sanh Kinh tàng thấu đáo
Chánh kiến tri, Phật đạo rõ thông.
Ðặng thoát nơi ngạ quỉ tà tông,
Ðồng đắc chứng diệu công chánh quả
Ba là nguyện qui y TĂNG BẢO,
Tồn tịnh tâm, thành tựu Tăng thân
Dứt tà mê sắc dục trược trần
Nơi Phật Thánh qui chơn cải tục
Diệt tam độc thất tình lục dục
Ðó là miền địa ngục trầm luân
Dẹp não phiền tham luyến khổ thân
Trừ tứ tướng, tam tâm giả tuyệt
Năng sám hối tội căn oan nghiệt
Ba nghiệp thường giữ thiệt tịnh thanh.
Gìn thân căn, Phạm hạnh tinh anh
Chừa trộm cắp, sát sanh, dâm loạn
Khẩu căn tịnh, cam lồ thường xảy
Cấm chuốt trau, xui giục nói thừa
Lời dối gian, ác hại bỏ chừa
Ý thanh tịnh, lọc lừa tư tưởng
Bỏ tham muốn, giận hờn, si chướng
Ấy thiệt mười cao thượng đức lành
Qui y Tăng, tâm địa tịnh thanh
Thân trong sạch, ắt thành Tăng bảo
Nguyện Tăng chúng hiệp hòa kỉnh giáo
Chúng sanh đồng hướng đạo quang minh
Ðặng khỏi nơi lục đạo tử sinh
Ðồng đắc chứng viên minh tịnh quả.
Nam Mô Thập Phương Thường trụ Tam Bảo .

- Trích soạn từ " Thiền Môn Nhựt Tụng" Tổ đình Phật Bửu - Thành Hội Phật Giáo TPHCM ấn hành 1992.


---o0o---


190. SÁM NGUYỆN CÚNG DƯỜNG HƯƠNG HOA


(Sám phát nguyện 20)
Ðệ tử tâm thành quì trước điện
Dốc lòng chiêm lễ dạ thiết tha
Kính dâng đăng, quả, với hương hoa
Cúng dường Phật Thích Ca từ phụ
Cùng Tây phương đức Phật Di Ðà
Quá khứ ba đời mười phương Phật
Vị lai, hiện tại hết thảy Phật
Tôn Pháp Bồ Tát, thánh hiền Tăng
Xin chứng minh lòng con cung kính.
Dưới đài sen ngưỡng vọng từ tôn
Cúng dâng hương với hoa vi diệu
Trang nghiêm đài bát nhã thanh lương
Nguyện cúng dường khắp cả mười phương
Xin chứng minh hoa hương lễ phẩm
Nguyện tu trì đạo cả thậm thâm
Xin ban tiếng Phạm âm chơn ngữ
Chốn sáu đường vô thường sanh tử
Cõi Ta bà đắm đuối lợi danh
Nay chúng con lễ bái chí thành
Cầu chư Phật xót thương cứu khổ
Hiện từ bi hỉ xả ban lành
Ðộ chúng sanh tu hành chứng quả
Chuyển sáu căn lìa khỏi ngã nhơn
Trừ tham sân si mạn giận hờn
Diệt phiền não cõi lòng thanh tịnh
Tâm chánh định trí huệ khai hoa
Theo chánh chơn giáo pháp Thích Ca
Hạnh lợi tha xuất gia giải thoát
Chốn ái hà Ta bà nguyện dứt
Tán hương hoa muôn đức chí thành
Cầu chúng sanh pháp giới an lành
Khắp hết thảy tu hành thanh tịnh
Sạch nghiệp trần ba cõi rỗng không
Dâng hương hoa thành kính nơi lòng
Nguyện giải thoát khỏi vòng ô trược
Nguyện đệ tử tâm thường an lạc
Cửu huyền lên chín phẩm sen vàng
Nguyện chúng sanh đồng hội đạo tràng
Hương hoa cúng dường mười phương Phật
Cùng Thanh văn Duyên giác chư Thiên
Phật Bích chi, Bồ Tát thánh hiền
Cầu chứng minh từ bi gia hộ.
Nam Mô Hương cúng dường Bồ Tát .
Nam Mô Hoa cúng dường Bồ Tát .
Nam Mô Bảo Ðàm Hoa Bồ Tát Ma Ha Tát.

- Bài do Ðồng Bổn soạn lại theo "Bài Nguyện cúng dường hương đăng hoa quả " trong kinh Nhựt tụng Chùa Ðại Giác - (Sđd) soạn tại chùa Xá Lợi - TPHCM 1997.

---o0o---

191. SÁM VĂN PHÁT NGUYỆN QUI Y


(Sám phát nguyện 21)
Con từ kiếp trước lâu đời
Nhiều lần sanh tử ở nơi Ta bà
Kiếp nầy nhờ đức Thích Ca
Truyền ra giáo pháp xuất gia tu hành
Tránh xa nẻo lợi đường danh
Thị phi phủi sạch thói quanh nguyện chừa
Khổ vì nghiệp báo từ xưa
Nguyện con ra khỏi nắng mưa cõi trần
Tu hành sớm tối chuyên cần
Tìm phương giải thoát khổ thân Ta bà
Tây phương cực lạc thẳng qua
Chuyên lòng niệm Phật thiết tha khẩn cầu
Con nay giác ngộ hồi đầu
Thật tâm sám hối từ lâu lỗi lầm
Hôm nay phát nguyện tu tâm
Cầu về cực lạc khỏi lâm A tỳ
Con nay phát nguyện qui y
Tham lam dứt bỏ sân si phải chừa
Quyết lòng tu học đại thừa
Làm nên đạo Phật mới vừa lòng đây
Trải bao kiếp trầm luân khổ hải
Nay dốc lòng trở lại Lạc bang
Nguyện cầu Phật phóng hào quang
Duỗi tay thọ ký sen vàng điểm tên
Con nay trai giới giữ bền
Trọn đời tinh tấn làm nên độ người
Nguyện cho khắp cả mọi nơi
Ðồng lo tu niệm thảnh thơi đạo mầu
Ngày đêm sám hối khẩn cầu
Nguyện con ra khỏi biển dâu hồng trần
Quyết lòng đền đáp bốn ân
Vượt qua ba cõi tham sân dứt liền
Nguyện sanh về cửu phẩm liên
Là nơi cực lạc ở miền Tây phương
Chúng con sám hối cúng dường
Nguyện cho bá tánh Tây phương mau về.

- Trích "Nghi thức tụng niệm" - Chùa Ðại Giác ấn hành Sài gòn 1970.


---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương