Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang70/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   101

186. SÁM LỤC HÒA (II)


(Sách tấn tu tập 6)
Thiền môn qui tắc lục hòa
Dạy trong đại chúng một nhà ở an
Phật rằng Tăng ly chúng Tăng tàn
Hổ ly lâm hổ tuyệt rõ ràng chẳng sai.
Vậy trong Thích tử ai ai
Vâng lời Phật dạy ngày ngày an vui
Khuyên trong nam nữ mỗi người
Xuất gia tùy chúng học mười luật nghi
Giữ gìn trai giới tu trì
Lại còn sáu pháp oai nghi lục hòa
- Hễ là đệ tử xuất gia :
Thân hòa đồng trụ ở mà chung nhau
Thuận hòa vui vẻ xiết bao
Lập nên đoàn thể nhứt hào đừng sai.
- Khẩu hòa kiên nhẫn thứ hai
Không điều tranh cãi học nay Thánh Hiền
Giữ gìn ngôn ngữ đầu tiên
Chớ nên gây gổ ở yên tu trì
- Ýù hòa đừng cãi sân si
Nhã nhặn đối với Tăng Ni vui hòa
Giới điều lễ phép thứ ba
Thuận trên nhường dưới ấy là an cư
- Kiến hòa đồng giải thứ tư
Nói năng cẩn thận lòng từ dạy khuyên
Những lời Phật dạy cần chuyên
Giúp bày ý kiến đặng yên tu hành
- Giới hòa tu học tịnh thanh
Cùng nhau giữ giới dạy rành thứ năm
Có ai lỡ phạm lỗi lầm
Ðồng nhau khuyên dứt kẻo lâm giới điều
- Lợi hòa của chúng bao nhiêu
Ấy là thứ sáu giới điều đồng quân
Có người cho của vui mừng
Phải đem chia sớt chớ đừng cố tham
Ðiều lành khó nhọc gắng làm
Việc dữ ta lánh ác phàm tránh xa
Hễ là Phật tử, xuất gia
Lục hòa, lục độ thiết tha hằng ngày ([1])
Một là thân nghiệp hôm nay
Dứt trừ tham vọng khỏi ngay ngục hình
Hai là khẩu nghiệp giữ gìn
Ngạ quỉ muốn khỏi tâm mình đừng sân
Súc sanh tội khổ muôn phần
Si mê ám muội cõi trần lánh xa
Ba nghiệp chung ở một nhà
Nếu ta trừ hết hóa ra tam tài ([2])
Lập làm ba nghiệp hôm nay
Nguyện thân thanh tịnh giới trai tu hành
Một nguyện dứt ác chẳng sanh
Thân tâm vui vẻ người lành kính ưa
Ðiều lành tu hết chẳng chừa
Làm nên thập thiện mới vừa nguyện hai
Thứ ba nguyện độ chúng sanh
Ðồng tu tịnh độ đến thành Lạc bang
Bỏ đời khổ não điêu tàn
Nguyện về an dưỡng thanh nhàn thân đây.
Ðồng nhau niệm Phật qui tây
Chúng sanh tề tựu đủ đầy tịnh bang
Hằng ngày hồi hướng Tây phang
Bốn ơn thí chủ phải toan lo tròn ([3])
Ngày đêm giữ tấm lòng son
Ðịnh tâm nhiếp ý tiêu mòn sân si
Hoặc nằm, ngồi, đứng, hay đi
Chuyên lòng niệm Phật chỉ qui Lạc thành
Khuyên hàng Phật tử tu hành
Sống gieo quả Phật, thoát sanh sen vàng.

---o0o---


187. SÁM LỤC ÐỘ


(Sách tấn tu tập 7)
- Một là gặp kẻ tham lam
Ðời đời keo kiệt chẳng làm việc nhân
Mắc vòng quả báo khổ thân
Sanh làm ngạ quỉ chịu phần đói đau
Khuyên người tỉnh ngộ mau mau
Lên đò Lục độ để vào Tây phương
Là Bố thí độ xan tham.
- Hai là gặp kẻ phi thường
Sớm mai thọ giới, đến chiều phá trai
Rượu thịt vọng ngữ lầm sai
Ðọa vào ác đạo đâu ngày thoát ra
Chẳng theo giáo pháp Thích Ca
Trăm ngàn ức kiếp, ai mà cứu cho
Bởi mình trước chẳng chịu lo
Cầu chư Bồ Tát đưa đò sông mê
Nhiều người bất tín khinh chê
Mê theo ngoại đạo lạc về Thiên ma
Bồ Tát lệ ngọc nhỏ sa
Pháp thuyền trí huệ độ qua khỏi bờ
Là Trì giới độ hủy phạm .
- Ba là gặp kẻ dại khờ
Ngày ngày sân hận, giờ giờ hung hăng
Gây kình ấu đả khó ngăn
Lưới nghiệp mình tạo, chớ rằng trời xui
Mãng xà thân rắn thương ôi
Kiếp xưa sân hận, nay rồi phải mang
Chí Công Bồ Tát lo toan
Trai đàn cầu nguyện độ toàn chúng sanh
Hy Thị bỏ dữ làm lành
Sanh về Thiên giới chứng thành Tiên nhơn
Là nhẫn nhục độ sân hận.
- Bốn là gặp kẻ vô ơn
Tu hành biếng nhác còn hơn thế tình
Ðề Vi, vì pháp quên mình
Cúng dường bố thí đăng trình thiên cung
Tỳ kheo năm lão gian hùng
Dối mình gạt chúng mưu dùng tà gian
Nhân duyên kinh chép rõ ràng
Thuở xưa Phật nói : Năm chàng Ðề La
Khiêng kiệu đổ phẩn xấu xa
Cũng vì quả báo nên là phải mang
Các vị Bồ Tát riêng than
Chúng sanh sao chẳng lo toan tu hành
Lên thuyền lục độ sẵn dành
Kíp mau tu tỉnh để thành Thánh nhơn
Là tinh tấn độ giải đãi .
- Năm là gặp kẻ đảo điên
Chẳng tu thiền định còn riêng vọng tà
Tưởng mơ đủ chuyện Ta bà
Ngẫm nghĩ muôn cách thành ra điên cuồng
Tán tâm, thất niệm luôn luôn
Trong lòng sợ hãi hay buồn hay đau
Thiền định là phép thanh cao
Ðiều thân, nhiếp ý đi vào chơn tâm
Gát trần duyên đến sơn lâm
Là nơi yên tĩnh mà tầm tánh xưa
Là thiền định độ tán loạn
- Sáu là Trí huệ độ qua
Bỏ bờ ngu tối ái hà vô minh
Phàm phu vì đắm lưới tình
Sông mê lặn ngụp, mất mình bao thân
Mấy ai thoát khỏi ma quân
Tránh phường tửu sắc mà gần hiền nhơn.
Học đòi trí huệ toàn chơn
Thành nên quả Thánh ai hơn ai bì
Là trí tuệ độ ngu si.
Thuyền từ lục độ kíp mau qua
Sáu pháp trần gian bỏ lại mà
Bồ Tát lực hành trong lũy kiếp
Nào ai biết Phật tại tâm ta.
- Trích soạn theo bài : "Sáu Pháp Lục Hòa" của Hòa thượng Thích Huyền Ý - Liên Tôn Tự - Bình Ðịnh- Thuyết giảng tại Trai đàn chung thất Tổ Phi Lai - Châu Ðốc năm 1951 Tân Mão tháng giêng mùa hạ.

Nguyên văn chỉ có 49 câu, mất đoạn từ câu 46 đến 63. Ðồng Bổn biên soạn bổ sung 18 câu.


---o0o---


188. SÁM BỒ ÐỀ


(Sách tấn tu tập 8)
Lòng thành khẩn phát nguyền chơn thật
Trước hồng danh chư Phật mười phương
Chúng con trai giới chủ trương
Bồ đề đạo cả chí thường rộng tu
Lời đại thệ chẳng lu chơn tánh
Noi theo gương chơn chánh Như Lai
Sáu năm khổ hạnh đâu nài
Công lao chưa mở bốn loài chưa an
Thoạt đứng dậy hiên ngang tuyên thệ
Cội Bồ đề nương thể kim cang
Nếu không chứng ngộ rõ ràng
Ðời ta vững quyết gan vàng luyện trau
Chờ đến lúc làu làu tỏ rạng
Noi lòng ta vô hạn vô biên
Bao nhiêu phước huệ hiện tiền
Bấy giờ tâm thể mới yên một đường
Ngôi không vương, chơn thường vắng lặng
Ấy pháp mầu không thặng truyền ban
Chúng con nghiệp chướng mênh mang
Mong nhờ Phật lực, Pháp tràng độ con
Nguyện Bồ đề lòng son tươi thắm
Noi theo đường xa thẳm vượt lên
Quyết tâm chí nguyện vững bền
Lập nên đạo cả vang rền thế gian
Tiếng giác ngộ muôn vàn ca ngợi
Cùng phát tâm thẳng tới Bồ đề
Chúng con một dạ đâu nề
Bao nhiêu công đức góp về lợi sanh
Nguyện chư Phật lòng thành chứng giám
Phóng hào quang ứng cảm tâm điền
Mở nguồn công đức vô biên
Ðộ cho chúng đẳng tới liền bước sang.
Nam Mô Ðăng Giác Ðịa Bồ Tát Ma Ha Tát.
- Trích "Kinh Nhựt Tụng" Chùa Ðại Giác ấn hành Sàigon 1970.

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương