Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang68/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   101

180. SÁM KHỂ THỦ NGHĨA (V)

Vân Thê đại đức Châu Hoằng


Tây phương phát nguyện làm văn rõ ràng
Cúi đầu làm lễ Lạc bang
Di Ðà đức lớn dắt đàng kẻ mê
Nay tôi phát nguyện cầu về
Xin lòng thương xót nhớ thề rước sang
Chúng tôi vì khắp trần hoàn
Bốn ơn ba loại nhiều đàng chúng sanh
Cầu nơi chư Phật đạo lành
Không trên một bực vô sanh Bồ đề
Chuyên tâm trì niệm Di Ðà
Danh cao muôn đức nguyện kỳ vãng sanh
Lại e nghiệp trọng phước khinh
Chướng dày huệ mỏng lòng mình dễ lung
Ðức lành hạnh tốt chưa xong
Nên nay trước Phật gắng công lạy cầu
Trải lòng sám hối trước sau
Tôi cùng các loại kiếp lâu đến giờ
Mê mang bổn tánh dại khờ
Tham sân ba nghiệp vấy nhơ nhiều đường
Gây ra tội lỗi không lường
Bao nhiêu oan nghiệp nguyện đương tiêu mòn
Từ nay thệ nguyện bằng non
Lánh xa việc dữ không còn gây ra
Gắng tu thệ chẳng dần dà
Thệ làm nên Phật độ ra các loài
Di Ðà nguyện lực thần oai
Chứng tri thương xót đoái hoài đến tôi
Trong khi thiền định đương ngồi
Chiêm bao ngủ nghỉ mấy hồi hiện ra
Cho tôi thấy Phật Di Ðà
Kim thân chiếu diệu sáng lòa như gương
Cho tôi tới cõi Tây phương
Cam lồ quán đảnh hào quang soi mình
Tay rờ đầu áo tháp hình
Tiêu điều nghiệp trước lớn thinh căn lành
Dứt đường phiền não vô minh
Lòng mầu trọn thấy rộng thinh tỏ bày
Tịch quang cõi Phật hiện rày
Rõ ràng trước mặt không ngày nào ngưng
Cho tôi mạng thác biết chừng
Ðừng cho bệnh khổ vào thân khốn nàn
Lòng không níu kéo mê man
Thân tâm chánh niệm nhẹ nhàng phân minh
Biết ngày giờ thác đành rành
Sửa sang niệm Phật tụng kinh ngồi thiền
Thấy Di Ðà Phật hiện tiền
Quan Âm, Thế Chí, Thánh Hiền phóng quang
Duỗi tay dìu dắt rước sang
Dị hương thiên nhạc tràng phan lâu đài
Tây phương cõi Phật hiện bày
Cho người nghe thấy mừng thay tin lòng
Bấy giờ tôi được thần thông
Kim cang đài Phật tương tùng sau đây
Khảy tay cực lạc tới rày
Trong ao thất bảo gá thai sen vàng
Nở ra thấy Phật rõ ràng
Thấy chư Bồ Tát các hàng rất đông
Phép mầu nghe đặng tỏ lòng
Chứng vô sanh nhẫn nội trong bấy giờ
Bao nhiêu chư Phật vâng chờ
Ðều thương thọ ký tay rờ đầu tôi
Tôi nhờ ấn chứng đặng rồi
Ba thân bốn trí một hồi mở mang
Sáu thông năm mắt rõ ràng
Không lường bí mật trăm ngàn pháp môn
Bao nhiêu công đức vuông tròn
Thảy đều chứng đặng vẹn toàn mà thôi
Vậy sau cõi Phật an rồi
Phân thân vô số khắp nơi ta bà
Oai thần thế lực hà sa
Bao nhiêu chước khéo độ ra các loài
Khiến cho chẳng nhiễm mùi đời
Ðặng lòng trong sạch rạng ngời Tây phương
Như tôi nguyện lớn không lường
Chúng sanh các cõi mọi đường còn nguyên
Nghiệp cùng phiền não chưa yên
Nguyện tôi không hết liên miên còn hoài
Xin nay lạy Phật tỏ bày
Tu trì công đức cứu nay hữu tình
Bốn ân đền đáp hoàn thành
Ba loài cứu giúp chúng sanh độ hoài
Cầu cho khắp hết các loài
Trọn nên trí Phật ngồi đài liên hoa.
- Nguyên tác bản chữ Nôm chép tay của Hòa thượng Chánh Thành chùa Vạn An - Cái Xếp, Sa Ðéc diễn môn khoảng năm 1940.
- Ðại đức Thích Lệ Trang dịch sang Việt ngữ năm 1997.

Tạng bản tại tủ sách chùa Viên Giác TPHCM.


- Ðây là Bài sám diễn nghĩa văn Nôm mới phát hiện - chưa được phổ biến lâu nay.

---o0o---


181. SÁM QUI MẠNG NGHĨA (VI)

Di Sơn đại đức Thiền sư


Làm văn phát nguyện tỏ dư mọi đường
Cúi đầu làm lễ mười phương
Lạy Thầy Ðiều Ngự diễn dương phép mầu
Ba ngôi bốn quả hằng cầu
Thánh Tăng thương xót, tiếp thâu tôi về
Chúng tôi bổn tánh dạy mê
Theo đường sanh tử mắc về tứ sanh
Ðắm sa tài sắc lợi danh
Mười điều xui giục loanh quanh buộc ràng
Căn trần tôïi chẳng xiết than
Ðắm sa biển khổ mê man đường tà
Mắc lòng bỉ thử ngươi ta
Bỏ ngay dụng vạy gây ra nghiệp nhiều
Ngửa xin Tam Bảo thương yêu
Quyết lòng sám hối tội tiêu phước về
Năng nhơn thiện hữu đề huề
Khỏi vòng sanh tử Bồ đề tới nơi
Ðời nay phước mạng thảnh thơi
Ðời sau trí tuệ sáng ngời thân ta
Ðặng sanh trong nước vinh hoa
Gặp Thầy dạy bảo xuất gia tu hành
Sáu căn ba nghiệp hòa bình
Mùi đời chẳng nhiễm nết lành hằng trau
Kiên trì cấm giới chẳng hao
Trần duyên không dính chút nào sạch trơn
Bò bay các loại đều thương
Oai nghi gìn giữ như sơn không hèn
Lánh ba nạn đủ bốn duyên
Bồ đề Bát nhã hiện tiền chẳng lui
Học hành chánh pháp tỏ rồi
Ðại thừa liễu ngộ lòng tôi mới đành
Mở mang lục độ cửa lành
Ba kỳ vượt khỏi nguyện thành kiếp nay
Pháp tràng cao dựng nơi nơi
Lưới nghi dứt hết thảnh thơi mấy từng
Oai thần bẻ dẹp ma quân
Nối hưng Tam Bảo bốn ân bồi thường
Vâng thời chư Phật mười phương
Không nài mỏi mệt thường thường chẳng sai
Bao nhiêu chánh pháp Như Lai
Xin cho tỏ đặng trong ngoài đều thông
Rộng làm phước huệ vô cùng
Khắp đời lợi đến hư không các loài
Sáu thông chứng đặng thần oai
Trọn nên quả Phật trên đài sáng trưng
Vậy sao chẳng bỏ cõi trần
Khắp vào các cõi phân thân độ người
Quan Âm lòng thiện không rời
Phổ Hiền biển nguyện mấy lời đặng in
Các phương theo loại hiện hình
Ứng thân dạy bảo chúng sanh pháp mầu
Nê Lê ngạ quỉ thảm sầâu
Phóng quang biến tướng đâu đâu chói lòa
Dầu ai nghe thấy đến ta
Bồ đề phát nguyện thoát ra luân hồi
Ngục hình giá lạnh dầu sôi
Hóa ra rừng bán thơm tho không cùng
Những tù ăn sắt uống đồng
Sanh về Tịnh độ ngồi bông sen vàng
Mang lông đội gạc hàm oan
Khỏi nơi nấu khổ hưởng sang phước lành
Dầu đời ôn dịch lưu hành
Hiện làm cỏ thuốc cứu lành bệnh lâu
Gặp cơn cơ cẩn thảm sầu
Hóa ra lúa gạo giúp âu khốn nàn
Muốn cho lợi ích rảnh rang
Bà con nhiều kiếp, thù oan mấy đời
Cầu cho thoát khỏi bốn loài
Dứt điều ràng buộc, bỏ rời muôn duyên
Tôi cùng hàm thức vô biên
Ðều nên đạo Phật về miền Tây phương
Hư không còn có không lường
Nguyện tôi không hết thiệt đương còn hoài
Nguyện cùng nhơn, vật ai ai
Trọn nên trí Phật phước giai vô cùng.

- Bài do Hòa thượng Chánh Thành - Chùa Vạn An - Cái Xếp, Sa Ðéc diễn Nôm khoảng năm 1940.


- Nguyên bản văn Nôm lưu trữ tại tủ sách Thích Lệ Trang - Chùa Viên Giác TPHCM. - Do Thầy Lệ Trang chuyễn ngữ sang chữ Việt - 1997
- Ðây là bài sám chữ Nôm mới phát hiện - chưa, phổ biến lâu nay .

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương