Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tập


II - CÁC BÀI SÁM VĂN SÁM HỐI PHÁT NGUYỆNtải về 4.51 Mb.
trang67/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   101

II - CÁC BÀI SÁM VĂN SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN

176. SÁM VĂN TỤNG KINH SÁM HỐI HỒI HƯỚNG NGHĨA


(Sám hối nguyện 12)
Cúi đầu lễ Phật xin sám hối
Cõi trần gian tội lỗi vô biên
Chúng con nay dốc lòng thiền
Tụng kinh niệm Phật cần chuyên tu hành
Sống cảnh khổ tạo nhiều nghiệp chướng
Chúng con nay tự biết hối rồi
Căn ngu lầm lỡ xét soi
Tự nhiên liền tưởng tội thôi chất chồng
Tâm điên đảo điệp trùng khó tránh
Ðối câu văn lạc tánh mất rồi
Chữ nhìn lẫn lộn đọc sai
Lời thô tiếng tục khác loài chánh âm
Hoặc câu chấp mê lầm quanh quẩn
Việc vấn vương vơ vẩn tâm hồn
Chữ kinh đọc lộn sái luôn
Hoặc khi tụng niệm nhấp nhem vẹo mình
Hoặc đọc nhảy từng câu ngắt khoảng
Hoặc tụng lâu lơ lảng ngại ngần
Cùng khi gây sự, giận sân
Bỏ rơi nghiêm khiết, cấu trần lăn theo
Chỗ thành kính mà kêu độc mạn
Y phục cùng miệng dáng nhớp nhơ
Áo khăn lệch lạc bơ phờ
Bạ đâu cúng đó vái thờ lung tung
Kinh quyển để rối bung loạn xạ
Hoặc rải rơi tơi tả ngửa nghiêng
Các điều không kính không kiêng
Con nay lo sợ tội khiên vô cùng
Phật, Bồ tát hư không pháp giới
Các Thiện thần chúng hội Thiên, Long
Từ bi lân mẫn vô song
Chứng tri con nguyện sạch không từ rày
Bao tội chướng từ nay rửa sạch
Nhờ tụng kinh đọc sách thánh hiền
Khiến cho công đức châu truyền
Lòng con thỏa mãn như nguyền chẳng sai
Chúng con nay xin hồi hướng lại
Bởi vẫn e dịch sái câu văn
Hoặc khi chú giải sai lầm
Sai nơi truyền thọ lỗi lầm tự đâu ?
Hoặc âm thích khác nhau nhiều nỗi
Sửa đổi câu hiệu đối đều sai
Viết in chẳng đúng theo bài
Vì thầy vì bạn sai lời sám văn
Nhờ Phật lực rộng ban ân huệ
Khiến tội căn vì thế tiêu trừ
Pháp luân chuyển động hơn xưa
Ðỡ nâng hàm thức lên bờ giác tri
Nhờ công đức tụng trì kinh chú
Hồi hướng về bát bộ Long, Thiên
Núi non ba cõi châu viên
Già lam Hộ pháp linh thiêng hộ thành
Khiến hết thảy tu hành vui vẻ
Cảnh trang nghiêm đẹp đẽ oai thần
Nguyện chung pháp giới muôn dân
Ðồng vào biển tánh Pháp thân Niết bàn.
- Trích soạn trong "Kinh Nhật tụng" chùa Ðại Giác ấn hành - Sàigon 1974.

---o0o---


177. SÁM PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH NGHĨA


(Sám phát nguyện 16)
Ðệ tử chúng con....
Hiện là phàm phu sanh tử
Tội chướng sâu nặng
Lăn lộn sáu đường
Nói không hết khổ
Nay gặp tri thức
Ðược nghe danh hiệu
Công đức bổn nguyện
Của Phật A Di Ðà
Một lòng xưng niệm
Cầu được vãng sanh
Xin Phật từ bi
Xót thương tế độ
Mong Phật từ bi
Xót thương cứu vớt
Ðệ tử chúng con
Không hiểu thân Phật
Tốt đẹp thế nào
Quang minh ra sao
Mong Phật thị hiện
Cho con được thấy
Và được chiêm ngưỡng
Quán Âm, Thế Chí
Các vị Bồ Tát
Ơû nơi thế giới
Thanh tịnh trang nghiêm
Cầu Phật cho con
Ðược thấy rõ ràng
A Di Dà Phật
Nguyện khi con thác
Không gì chướng ngại
Ðược Phật A Di Ðà
Cầm hoa đến rước
Quán Âm Bồ Tát
Rưới nước cam lồ
Trên đảnh đầu con
Thế Chí Bồ Tát
Tay bưng đài vàng
Cùng đến rước con
Trong một sát na
Xa lìa đời trược
Lẹ như duỗi tay
Ðã đến liên trì
Sau khi hoa nở
Thấy Phật rõ ràng
Ðược nghe pháp mầu
Dễ dàng mau hiểu
Nghe rồi tỏ ngộ
Pháp nhẫn vô sanh
Không vì an dưỡng
Trở lại Ta bà
Phân thân vô số
Khắp cõi trần sa
Khéo dùng phương tiện
Cứu độ chúng sanh
Thường vào trần lao
Mà làm Phật sự
Xin Phật từ bi
Chứng lời con nguyện
Mong cho ngày sau
Hoàn toàn thành tựu
Mãn nguyện vãng sanh
Ðồng thành Phật đạo.
- Trích "Pháp Môn Tu Tịnh Ðộ" - Chùa Niệm Phật Bình Dương 1970
- Nguyên tác chữ Hán của Ngài Thiện Ðạo Hòa thượng - Trung Quốc

---o0o---


178. SÁM VĂN PHÒNG HỘ CHUYỂN HÓA


(Sám hối nguyện 13)

Ðệ tử chúng con từ vô thỉ


Gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê
Vào ra sanh tử biết bao lần
Nay đến trước đài Vô Thượng Giác
Biển trần khổ lâu đời trôi giạt
Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng
Con hướng về theo ánh từ quang
Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước
Bao tội khổ trong đời ác trược
Vì tham sân si mạn gây nên
Hôm nay đây khẩn thiết thệ nguyền
Xin sám hối để lòng thanh thoát
Trí tuệ quang minh như nhật nguyệt
Từ bi vô lượng cứu quần sanh
Con nhất tâm nguyện sống đời lành
Ðem thân mạng nương nhờ Tam Bảo
Lên thuyền Từ vượt qua biển khổ
Cầm đuốc Thiêng ra khỏi rừng mê
Văn Tư Tu xin quyết hành trì
Thân miệng ý noi về chánh kiến
Ði đứng nằm ngồi tâm chánh niệm
Vào ra cười nói tướng đoan nghiêm
Mỗi khi tâm buồn giận lo phiền
Nguyện nhiếp niệm trở về hơi thở
Mỗi bước chân đi vào Tịnh độ
Mỗi cái nhìn thấy được Pháp thân
Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần
Ðem ý thức tinh chuyên phòng hộ
Tậâp khí năm xưa rồi chuyển hóa
Vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa
Niềm an vui đem khắp mọi nhà
Hạt giống tốt gieo về muôn lối
Cùng Tăng thân xin nguyền ở lại
Nơi cõi đời làm việc độ sanh
Giờ phút này sông núi chứng minh
Cúi xin đức từ bi nhiếp thọ.
- Bài soạn cải biên lại theo bài "Phát Nguyện Sám Hối" (Mã số 6- Tuyển tập I) do Thầy Nhất Hạnh thực hiện theo pháp tu ở Làng Hồng, Pháp Quốc 1994.
---o0o---

179. SÁM THẬP ÂN


(Sám phát nguyện 17)
Cúi đầu con nguyện kỉnh cung
Lạy mười phương Phật chúc cùng pháp môn
Một lạy: lễ sám chư Tôn
Ðộ trong tứ chúng Phật môn an nhàn
Hai lạy : cúng dường trai đàn
Cửu huyền thất tổ chứng hàng kim liên
Ba lạy : lễ sám chư Thiên
Nghiệp oan giải hết tội khiên tiêu trừ
Bốn lạy: bạn hữu hòa từ
Trên an dưới thuận giải trừ sân si
Năm lạy : chư Phật từ bi
Ðộ cho bá tánh viễn ly ngục hình
Sáu lạy : luân chuyển tánh tình
Hồi tâm hướng thiện giữ gìn tu thân
Bảy lạy: phụ mẫu thâm ân
Tam niên nhũ bộ khổ thân nhọc nhằn
Tám lạy : ơn Thầy dạy răn
Chỉ đường giải thoát siêu thăng cửu huyền
Chín lạy: chúa thánh tôi hiền
Ngọn rau tấc đất, cơm tiền dưỡng nuôi
Mười lạy : hồi hướng an vui
Nguyện trên chư Phật khiến xui hòa lành
Bỏ tà theo chánh tu hành
Liên đài chứng quả vãng sanh lạc thành
Tây phương tịnh độ hiện rành
Tảo đồng Phật quốc xây đoanh bửu đài.
- Trích "Kinh Nhựt tụng" - Chùa Ðại Giác ấn hành Sàigon 1974.

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương