Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang66/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   101

174. SÁM PHỔ HIỀN THẬP NGUYỆN


(Sám Phát nguyện 14)
Chúng con thành kính hướng về
Phổ Hiền hạnh nguyện lời thề sắt son
Tu hành tùy thuận vuông tròn.
Mười điều nguyện lớn chẳng mòn chẳng phai.
- Một là kính lễ Như Lai
Từ bi đức cả trên đài liên hoa
Hai là xưng tán Phật Ðà
Viên dung phước trí hằng sa chơn thường
Ba là rộng khắp cúng dường
Khắp trong pháp giới mười phương đạo tràng
Bốn là sám hối nghiệp mang
Sớm tiêu tội chướng trái ngang cuộc đời
Năm là vui thuận ngập lời
Bao nhiêu công đức con thời hiến dâng
Sáu là thỉnh chuyển pháp luân
Làm cho ba cõi ly trần tiến tu
Bảy cầu Phật ở Diêm phù
Dạy cho đệ tử công phu viên thành
Tám là theo Phật nghe kinh
Làu thông giáo điển độ mình thoát mê
Chín hằng thuận chẳng dám chê
Mọi điều sanh chúng đề huề làm nên
Mười là hồi hướng chớ quên
Cầu cho bá tánh đồng lên Bảo tòa
Mười điều đại nguyện phát ra
Nguyện về cực lạc nguyện xa luân hồi
Phổ Hiền đại nguyện phát rồi
Trước ngôi Tam Bảo trọn đời khắc ghi
Trau dồi hạnh nguyện từ bi
Cho toàn quả phúc liên trì nên danh.
- Bài do Chiêu Ðề soạn - Xá Lợi TPHCM 1997.

---o0o---


175. SÁM VĂN PHỔ HIỀN ÐẠI NGUYỆN


(Sám phát nguyện 15)
Con nay phát nguyện lòng thiền
Chẳng cầu quả báo Nhơn, Thiên, phước dày
Thinh Văn, Duyên Giác cả hai
Quyền thừa Bồ Tát quả rày chẳng mong
Duy nương tối thượng Phật tông
Bồ đề tâm phát, gắng công tu hành
Nguyền trong pháp giới chúng sanh
Vô thượng, Chánh đẳng, giác minh tánh thành
Chư Phật các cõi xưng danh
Thường trụ tại thế, háo sanh độ đời
Từ bi tưởng kẻ lưng vơi
Cứu con lầm lạc khỏi nơi đọa đày
Các tội kiếp trước kiếp này
Từ đời vô thỉ con gây tới rày
Hoặc xui người tạo ác tai
Thấy người làm việc quấy sai mà mừng
Các vật của cải mười phương
Thuộc trong chùa tháp, hoặc hàng chư Tăng
Tự mình trộm cắp lấy ngang
Hoặc là xui kẻ đoạt sang mà mừng
Năm điều tội phạt không ngừng
Tự mình lầm lạc lẫy lừng tạo ra
Hoặc xui kẻ ác mê tà
Làm điều tội ấy mà ta vui mừng
Mười điều tội ác mình làm
Hoặc xui, hoặc thấy người làm mà vui
Các tội phạm thấy rõ rồi
Hoặc trong bóng tối dễ duôi dạn làm
Ðáng sa vào chốn khổ thâm
Ðịa ngục ngã quỉ hoặc nhầm súc sanh
Hoặc là biên giới dã man
Hoặc là các chỗ thấp hèn trược dơ
Các tội chướng ấy nguyện trừ
Thảy đều sám hối kể từ hôm nay
Nguyện cầu chư Phật chứng ngay
Từ bi tưởng kẻ lạc loài muội mê
Phật tiền đệ tử xin thề:
Trước sau các kiếp, hoặc về kiếp ni
Từng làm bố thí tế nguy
Hoặc là giữ giới tinh vi tịnh hành
Nắm cơm cho loại súc sanh
Các điều làm phước độ sanh hết lòng
Hoặc tu đặng hạnh sạch trong
Hoặc là độ chúng thành công đức thiền
Bồ đề tu đặng cố kiên
Hoặc tu đặng trí diệu viên Phật đà
Căn lành ấy tạo hằng sa
Gom lại hồi hướng, mở mà đạo chơn
Tức là Vô thượng tâm đơn
Chánh đẳng Chánh giác, pháp thường Như Lai
Ba đời chư Phật đạo khai
Hồi hướng công đức, con nay cũng vầy
Các điều tội lỗi đã gây
Thảy đều sám hối, dứt rày tận căn
Cầu Phật hoan hỉ độ an
Thành Vô thượng trí chơn toàn biến khai
Ba đời chư Phật Như Lai
Các công đức lập, cao dày vô cương
Con này một dạ kính nương
Thành tâm đảnh lễ cúng dường niệm xưng
Ba đời chư Phật Thế Tôn
Trụ trong thế giới khắp cùng mười phương
Con nay ba nghiệp tịnh thường
Nhứt tâm đảnh lễ niệm xưng chí thiền
Sức mầu hạnh nguyện Phổ Hiền
Hiện ra khắp cả Phật tiền hiển nhiên
Một thân biến hiện vạn thiên
Nhứt nhứt đảnh lễ vô biên Phật đà
Một trần biến Phật hằng sa
Ở trong Bồ Tát hội mà vô phương
Cùng trong pháp giới khôn lường
Tin rằng chư Phật mười phương đủ đầy
Mỗi vị dùng đủ giọng hay
Diễn cùng Pháp ngữ, biện tài diệu thay
Ngợi khen tận kiếp vị lai
Các công đức Phật quảng khai độ đời
Hoa thơm các sắc tốt tươi
Nhạc ca, tàng lọng, đủ thời thức thơm
Trang nghiêm vật ấy các phần
Con nguyền lễ Phật cúng dâng ân cần
Y phục, các thứ hương trầm
Ðèn, nhang, nhứt nhứt cúng dường Như Lai
Lấy tâm quảng đại trí khai
Hết lòng tin tưởng Như Lai ba đời
Phổ Hiền hạnh nguyện rộng khơi
Nguyền dâng sức ấy khắp thời Như Lai
Các điều ác nghiệp xưa nay
Do nơi ba độc tâm gây dập dồn
Ý, thân, khẩu, tạo tội hung
Con nay sám hối, thảy đồng diệt thanh
Mười phương tất cả chúng sanh
Hữu học, vô học, các Tăng nhị thừa
Cùng chư Bồ Tát Phật thừa
Công đức chư vị, con ưa kính mừng
Mười phương trí huệ Thượng nhơn
Các người mới chứng đạo chơn Bồ đề
Con nay khuyến thỉnh nhứt tề
Pháp luân thường chuyển mọi bề độ sanh
Chư Phật muốn nhập Niết bàn
Con nay một dạ chí thành kính khuyên
Trụ nơi trần kiếp vô biên
Ðộ siêu cả thảy các miền chúng dân
Ngợi khen, lễ bái cúng dâng
Cầu Phật ở thế diễn dương phép lành
Sám hối, tùy hỉ, căn lành
Tấm lòng hồi hướng chúng sanh Phật đà
Nguyện đem công đức ấy ra
Hồi hướng pháp giới bao la Ta bà
Tánh, Tướng, Phật, Pháp, Tăng già
Tam muội, Nhị đế, đặng mà liễu thông
Công đức ấy lớn vô song
Con đều hồi hướng hết lòng chẳng sai
Chúng sanh ba nghiệp lỗi dày
Kiến hoặc, ngã pháp chấp sai tội đầu
Các điều nghiệp chướng ấy sâu
Nguyện đều tiêu diệt hết nào còn dư
Trí tuôn Pháp giới chẳng thôi
Ðộ đều dân chúng tu thời tấn tinh
Cõi không cứu hết hữu tình
Chúng sanh, nghiệp chướng não phiền diệt an
Bốn pháp này rộng khôn ngằn
Nay nguyền hồi hướng, mở mang đạo mầu.
Nam Mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát
- Trích "Thiền Môn Nhựt Tụng" - Tổ đình Phật Bửu Thành Hội Phật Giáo TPHCM ấn hành 1992.
--- o0o ---

: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   62   63   64   65   66   67   68   69   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương