Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tập


VĂN PHÁT NGUYỆN VÍA A DI ÐÀtải về 4.51 Mb.
trang65/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   101

171. VĂN PHÁT NGUYỆN VÍA A DI ÐÀ


(Sám tụng Di Ðà 5)
Ðệ tử chúng con
Tựu trước liên đài
Niệm ngày Khánh đản
Phật A Di Ðà
Giữa tiết Ðông thiên
Bầu trời giá lạnh
Dưới ánh trăng khuya
Nhằm ngày mười bảy
Chúng con lễ bái
Quì trước đài sen
Chí thành sám hối
Ðệ tử chúng con
Từ vô thỉ kiếp
Nhẫn đến ngày nay
Tội chướng sâu dày
Dẫy đầy biển nghiệp
Sanh tử không dừng
Trôi lăn nhiều kiếp
Mới được thân người
Nay đủ duyên lành
Nương theo giáo pháp
Ðức Phật Thích Ca
Ðộ khắp Ta bà
Tìm phương giải thoát
Phát nguyện tu hành
Niệm đức Hồng danh
Cha lành Từ phụ
Lạc bang Giáo chủ
Ở cõi Tây phương
A Di Ðà Phật
Vì thương xót chúng sanh
Phát nguyện rộng lớn
Bốn mươi tám điều
Lập cảnh lạc bang
Tiếp dẫn chúng sanh
Khỏi chốn ái hà
Thẳng qua cực lạc
Ðến cảnh an vui
Cúi xin đức Phật từ bi
Chứng minh hộ niệm
Cứu khổ chúng sanh
Ðồng thành chánh giác
Chúng con phát nguyện
Niệm Phật trì danh
Cầu sanh cực lạc
Nguyện tu giải thoát
Tất cả chúng sanh
Ðồng sanh Tịnh độ
Cửu huyền thất tổ
Thảy đều siêu độ
Về cõi Lạc bang
Chứng ngôi Bất thối
Hoa nở thấy Phật
Ðặng nghe pháp mầu
Mở mang trí tuệ
Chứng quả vô sanh
Ðệ tử chúng đẳng
Tâm thành khẩn nguyện
Cúi mong đức Phật từ bi
Duỗi tay thọ ký
Quan Âm, Thế Chí
Bồ tát, Thánh chúng
Hải hội liên trì
Ðồng thì tế độ
Ta bà cảnh khổ
Tịnh độ nghiêm trang
Tiếp dẫn phóng quang
Ðồng thành Phật đạo.
Nam Mô Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

- Trích "Pháp Môn tu Tịnh Ðộ" Tịnh Xá Niết Bàn - Vũng Tàu 1974.


---o0o---

172. SÁM VĂN 12 HIỆU AN DƯỠNG NGHĨA


(Sám tụng Di Ðà 6)
Tây phương giáo chủ đấng Năng nhơn
Tiếp dẫn chúng sanh chí chẳng sờn
Cực lạc hữu duyên sanh Tịnh Ðộ
Ta bà giải thoát kiến Di Ðà
Bốn tám lời nguyện độ chúng sanh
Phát nguyện rộng lớn đặng viên thành
Ao sen chín phẩm sanh thượng phẩm
Ðồng độ chúng sanh Phật đạo thành.
- Cầu về An dưỡng Di Ðà
Nước tên Cực lạc thiệt là nghiêm trang
Hiệu ngài Vô Lượng Thọ Quang
Liên trì Hải hội Niết bàn Như Lai
- Nguyện về An dưỡng hằng ngày
Nước tên Cực lạc hiện nay Di Ðà
Liên trì hải hội hằng hà
Như Lai công đức thiệt là Vô Biên
- Chúng con Tịnh độ hữu duyên
Nguyện qua An dưỡng tinh chuyên tu hành
Liên trì hải hội xây đoanh
Hiệu Ngài Vô Ngại đức lành Như Lai
- Cầu về cực lạc liên đài
Nước tên An dưỡng hiệu nay Di Ðà
Ðộ người thoát khỏi ái hà
Hào quang Vô Ðối khắp tòa Như Lai.
- Nguyện về An dưỡng nước ngài
Là nơi cực lạc liên đài Diệm Vương
Chúng con lễ bái cúng dường
Liên trì hải hội xin thương rước về .
- A Di Ðà Phật Bồ đề
Nước tên An dưỡng hầu kề Tây phương
Hào quang Thanh Tịnh không lường
Liên trì hải hội cúng dường Như Lai
- Cầu về cực lạc nước ngài
Hiệu là Hoan Hỷ thiệt rày Như Lai
Nơi cửu phẩm liên đài hải hội
Chứng quả ngôi bất thối vô sanh
- Nguyện về An dưỡng quốc thành
Là cõi cực lạc vãng sanh Di Ðà
Hào quang Trí Tuệ hiện ra
Liên trì hải hội cùng là Như Lai
- Cầu về cực lạc liên đài
Là nơi An dưỡng hiệu nay Di Ðà
Ðộ con ra khỏi Ta bà
Nan Tư công đức thiệt là Như Lai
- Chí thành đảnh lễ đức ngài
Nước kia cực lạc tỏ bày hiện ra
Chúng con phát nguyện thiết tha
Phóng quang Bất Ðoạn sáng lòa kim thân
- Cúi đầu làm lễ tứ ân
Cầu về cực lạc hóa thân liên trì
Ðức ngài Giáo chủ A Di
Hiệu là Vô Xưng đồng thì phóng quang.
- Nguyện về Tịnh độ lạc bang
A Di Ðà Phật hào quang sáng lòa
Sáng hơn nhật nguyệt hiện ra
Chí thành độ chúng Ta bà vãng sanh.
- Trích "Pháp môn Tu Tịnh độ" Chùa Ðại Giác ấn hành - Sàigon 1974.
- Cứ mỗi bốn câu là một lạy - Vì chuyển thành bài Sám tụng nên người soạn sắp nối luôn thành một mạch liền nhau. Chỉ đánh dấu bằng một gạch đầu đàng .

---o0o---


173. SÁM VĂN 12 ÐẠI NGUYỆN DƯỢC SƯ


(Sám tụng chư Bồ Tát 6)
- Nguyện thứ nhất khi tôi thành Phật
Thân tướng tôi sáng thật tự nhiên
Khắp cùng thế giới vô biên
Ba mươi hai tướng trang nghiêm thân mình
Tám mươi vẻ đẹp tùy hình
Hiện danh, thân tướng, chúng sanh thảy đồng.
- Nguyện thứ hai sau khi đắc đạo
Thân tướng tôi rốt ráo chói lòa
Trong ngoài sáng suốt điều hòa
Sáng hơn nhật nguyệt như là lưới gương
Chiếu cùng pháp giới mười phương
Chúng sanh ý nguyện khỏi đường tối mê.
- Nguyện thứ ba Bồ đề nên đạo
Phương tiện dùng tạo đủ mọi bề
Không còn thiếu kém não nề
Bao nhiêu lợi lạc đem về chúng sanh
Vô biên trí tuệ căn lành
Thảy đều rốt ráo tinh an đủ đầy.
- Nguyện thứ tư y như đại nguyện
Các chúng sanh tu luyện đạo tà
Khiến cho bình đẳng dung hòa
Thinh văn, Duyên giác, dẫn qua Ðại thừa .
- Nguyện thứ năm tôi vừa chứng quả
Các chúng sanh vô lượng vô biên
Tu hành phạm hạnh cần chuyên
Phụng trì giới luật chứng duyên thượng thừa.
Nếu có ai mới vừa lỡ phạm
Niệm danh tôi sám hối chí thành
Trở nên giới luật tịnh thanh
Chẳng vào ác đạo trọn lành quả cao.
- Nguyện thứ sáu nếu tôi thành đạo
Các chúng sanh thân thể thiếu hèn
Các căn không đủ, ghét ghen
Mù, câm, ngọng, điếc, xấu, đen, đui, cùi
Què ngu, điên dại, gù lưng
Lại thêm bệnh khổ, quả nhân chẳng lành
Ăn năn sám hối hiệu danh
Trở nên sáng suốt an lành vui tươi.
- Nguyện thứ bảy khi tôi thành Phật
Các chúng sanh bệnh tật hiểm nguy
Không ai cứu chữa thuốc chi
Không thầy, không thuốc, không y, không nhà
Bần cùng khốn khổ rên la
Nếu nghe kinh kệ, thiết tha chí thành
Ðọc tụng, lễ bái hiệu danh
Bệnh đau dứt hết, tâm sanh vui vầy
Của tiền gia quyến đủ đầy
Tu hành đắc đạo, quả nầy trọn nên .
- Nguyện thứ tám chứng lên quả Phật
Thân nữ nhơn phiền não khổ sầu
Sanh lòng chán ngán buồn rầu
Muốn khỏi thân gái cõi đời uế xu
Nghe danh lễ bái tiến tu
Ðược thâm nam tử trượng phu thanh nhàn
Tu hành đắc đạo hoàn toàn
Chứng ngôi chánh giác Niết bàn Như Lai .
- Nguyện thứ chín tôi nay chứng quả
Khiến chúng sanh xa lạ hiểm nguy
Thoát khỏi chài lưới ly kỳ
Ma quân ngoại đạo châu vi buộc ràng
Vào nơi rừng núi lạc đàng
Tôi liền dắt dẫn độ an khỏi nàn
Về đường chánh kiến bảo toàn
Lập hạnh Bồ Tát, an nhàn độ sanh.
- Nguyện thứ mười khi thành Chánh giác
Nếu chúng sanh phạm các ngục hình
Giam cầm, tra khảo, buộc mình
Còn nhiều tai nạn tử hình khổ thân
Nghe danh lễ bái ân cần
Ðằng nhờ phước đức lần lần thoát ra
Thành tâm niệm Phật thiết tha
Dứt hết khổ não, sanh ra vui vầy.
- Nguyện lớn mười một sau đây
Khi tôi đắc đạo nguyện nầy trọn nên
Chúng sanh đói khát khổ rên
Tạo nhiều nghiệp ác xuống lên cõi trần
Nghe đến danh hiệu ân cần
Chuyên tâm trì niệm, hưởng phần ấm no
Ăn ngon mỹ vị thơm tho
Vui mùi pháp vị, đồng lo tu hành .
- Nguyện lớn mười hai đặng viên thành
Chúng sanh nghèo khổ thiếu áo chăn
Muỗi ruồi châm chích cắn ăn
Ngày đêm lạnh nóng mạng căn khổ sầu
Nghe danh hiệu Phật khẩn cầu
Ăn năn sám hối nghiệp sâu tiêu trừ
Tùy tâm ý nguyện chơn như
Hưởng dùng quí báu, phước dư thanh nhàn
Ðem hương hoa tốt nghiêm trang
Âm nhạc múa hát, ca xang vui mừng
Tùy tâm thích ý lẫy lừng
Thảy đều trọn đủ hiến dưng đến rày .
Mười hai đại nguyện tuyệt vời
Lưu Ly Quang Phật tùy thời độ sanh
Chúng con lễ bái chí thành
Cầu Ngài cứu khổ chúng sanh khỏi nàn.
Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.
- Trích soạn lại theo bài "12 Ðại nguyện nghĩa " trong kinh Nhật tụng
- Chùa Niệm Phật Bình Dương ấn hành 1970.

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương