Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tập


I - CÁC BÀI SÁM VĂN XƯNG TÁN - KỶ NIỆM - PHẬT - BỒ TÁT - THÁNH CHÚNGtải về 4.51 Mb.
trang64/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   101

I - CÁC BÀI SÁM VĂN XƯNG TÁN - KỶ NIỆM - PHẬT - BỒ TÁT - THÁNH CHÚNG

166. SÁM AN CƯ


(Sám Phát nguyện 13)
Cúi đầu lễ Phật mười phương
Chứng minh đệ tử lệ thường an cư
Trong mùa hạ, lạp trừ tu dưỡng
Tuổi đạo thành, thọ hưởng phước mầu
Ðèn thiền, đuốc huệ tỏ sâu
Gắng công tác Phật, ngày lâu sẽ nhuần
Dầu khổ nhọc gian truân bao độ
Ấy duyên lành chẳng hổ tâm can
Cao xa cõi Thánh muôn ngàn
Nhứt tâm bờ giác một đàng thẳng sang
Chúng con nguyện thuận an chơn tánh
Vượt sông mê xa lánh lưới tà
Ưu Ðàm hoa báu nở ra
Tỏa thơm hương giới gần xa đượm mùi
Mùa kiết hạ cùng vui tu học
Tứ phương Tăng trí dốc giồi trau
Tụng kinh niệm Phật làu làu
Chuông chiều mõ sớm dạt dào thiền môn
Hạnh tinh tấn như son in thắm
Ðức nhẫn hòa như tấm gương vàng
Nguyện làm nhân tốt Tăng đoàn
Nguyện tròn sứ mạng của hàng xuất gia
Dứt thân ra khỏi Ta bà
Thoát ly sanh tử ngự tòa pháp vương
Hằng năm mùa Hạ về nương
Lục hòa, lục độ, con đường thậm thâm
Ấy mùa Phật tử thành tâm
Cúng dường Tăng chúng gieo mầm phước duyên
Tu trai, học đạo, khẩn nguyền
Báo ân cha mẹ bình yên tuổi già
Bao nhiêu công đức có ra
Ðều do Hạ lạp tăng gia tháng ngày
Mong nhờ Phật độ hôm mai
Ðồng tròn giống trí, liên đài bước sang.
- Trích soạn lại theo bài "Sám mùa hạ" của Sa môn Thích Thiện Huê chùa Ðại Giác ấn hành Sàigòn 1974.

---o0o---


167. VĂN TỤNG CÚNG DƯỜNG LỄ DÂNG Y


(Sám tụng Vu lan 3)
Trước Phật điện cúi đầu đảnh lễ
Ðốt tâm hương toàn thể hân hoan
Thiện nam tín nữ lưỡng ban
Thảy đều trong sạch lo toan việc này
Cà sa đại lễ hôm nay
Do thân khẩu ý duyên may trọn lành
Hiệp theo lễ đạo sắm sanh
Chúng con Phật tử tịnh thanh cúng dường
Của này là của thiện lương
Kính dâng Ðại Ðức mười phương Tăng dùng
Xin cho tín cúng thung dung
Cà sa hữu nhiễu quanh chung Phật đài
Tỏ lòng cung kính Như Lai
Ngưỡng cầu Phật Tổ đoái hoài chứng tri
Cà sa đầy đủ tam y
Màu vàng tinh khiết có chi sánh bằng
Kính dâng chư Ðại đức Tăng
Từ bi mẫn nạp tâm hằng nhận thâu
Chúng con gieo giống đạo mầu
Vuông tròn quả phúc mai sau nương nhờ
Biển trần lặn hụp bơ vơ
Nương thuyền Bát nhã qua bờ giác minh
Cầu cho thế giới hòa bình
Cầu cho trăm họ an ninh lâu dài
Cầu cho vạn vật muôn loài
Tấn hóa đạo pháp Như Lai dạy truyền
Hiện tiền tăng trưởng phước duyên
Gia đình hướng phước bình yên đời đời
Cầu cho khắp cả mọi nơi
Ðồng tu tịnh độ sớm mơi an nhàn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .
Nam Mô Ca Sa Tràng Bồ tát .
Nam Mô Công Ðức Lâm Bồ tát.
- Bản in trong "Nghi thức tụng niệm" chùa Ðại Giác Sàigòn 1974. Tủ sách chùa Kỳ Quang lưu trữ TPHCM 1977.
- Chưa rõ xuất xứ của bài.
---o0o---

168. VĂN TỤNG CHÚ NGUYỆN - LỄ DÂNG Y


(Sám tụng Vu lan 4)
Y tối thắng trang nghiêm thanh tịnh
Ðem cúng dường phụng thỉnh chư Tăng
Phước nhiều như cát sông Hằng
Phước điền vô thượng sánh bằng Thái Sơn
Nguyện tròn phước quả chánh chơn
Bồ đề gieo giống tạo nhơn sen vàng
Ta bà giải thoát bước sang
Tây phương lạc quốc Phật ban phước lành
Nguyện cầu Phật tử tu hành
Gia đình trường thọ tâm sanh hiền từ
Trau dồi bổn tánh chơn như
Nương theo giáo pháp Bổn sư dạy truyền
Ngày đêm niệm Phật kết duyên
Cầu cho thất tổ cửu huyền siêu thăng
Hưởng nhờ phước đức chư Tăng
Bốn mùa ngũ cốc phong đăng thuận hòa
Nơi nơi lạc nghiệp âu ca
Hòa bình thế giới quốc gia an bài
Nguyện cầu thất bảo Như Lai
Tây phương giáo chủ Liên đài phóng quang
Quan Âm đại sĩ từ hàng
Hóa thân cứu khổ tai nàn chúng sanh
Nhà nhà an lạc tịnh thanh
Dứt trừ tai họa chiến tranh an hòa
Bốn phương lạc nghiệp âu ca
Hòa bình thế giới quốc gia an lành,
Mọi người phát nguyện tu hành
Ðồng về cực lạc, đồng sanh sen vàng.
Nam Mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát.
Nam Mô Tiêu tai giáng kiết tường Bồ Tát.
Nam Mô Siêu Lạc Ðộ Bồ Tát.
- Bản in trong "Nghi thức tụng niệm" chùa Ðại Giác Sàigon 1974

tủ sách Chánh Ðức lưu trữ TPHCM 1997.


- Chưa rõ xuất xứ của bài.

---o0o---


169. BÀI TỤNG LỄ VU LAN


(Sám tụng Vu lan 5)

Ðệ tử chí thành


Ðốt hương kính lạy
Ðức Phật Thích Ca
Phật A Di Ðà
Khắp mười phương Phật
Tôn pháp, Bồ Tát
Cùng Thánh Hiền Tăng
Ðệ tử vâng lời Phật dạy
Báo ân bảy kiếp thân sinh
Gặp hội Vu lan
Ðộng niềm hiếu đạo
Nhớ ơn từ mẫu
Chín tháng cưu mang
Nguy khổ thay sanh
Ba năm nuôi dưỡng
Quên ăn bỏ ngủ
Nhớ ơn Từ Phụ
Chẳng nại gian lao
Dìu dắt học hành
Theo đường chánh đạo
Ân nghĩa cao dày
Sánh tày trời đất
Ðệ tử noi gương Ðại Hiếu
Ðức Mục Kiền Liên
Tự thấy thấp hèn
Không tròn hiếu đạo
Cù lao nghĩa trọng
Ân một chưa đền
Nay vừa gặp hội Vu lan
Chư Tăng xuất hạ
Các vị Thánh Tăng
Pháp thí độ sanh
Chân thành hộ niệm
Cha mẹ chúng con
Hiện còn tại thế
Thân tâm yên ổn
Tật bệnh tiêu trừ
Phát nguyện tu hành
Mau thành Phật đạo
Những vị quá cố
Ðược đủ nhân duyên
Theo đạo Bồ đề
Tu trì thanh tịnh
Chứng pháp vô sanh
Ðệ tử tâm thành khẩn nguyện
Ngửa trông chư Phật chứng minh
Từ bi gia hộ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Vu Lan Thắng Hội Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
- Trích "Kinh Nhựt tụng " chùa Ðại Giác ấn hành Sàigòn 1974.

---o0o---


170. SÁM CA SỰ TÍCH MỤC KIỀN LIÊN


(Sám Mục Liên 6)
Ðức Mục Kiền Liên lòng mong báo hiếu
Phóng nhãn quang chiếu khắp mười phương
Thấy mẹ da bọc lấy xương
Ở nơi địa ngục trăm đường khổ đau.
Ngài liền xuống tìm mau đến mẹ
Ðem bát cơm dâng để đỡ lòng
Mẹ ngài tay vói bốc ăn
Bỗng dưng cơm hóa than hồng ghê sao !
Thảm thân mẹ gan bào ruột thắt
Ðau lòng con nước mắt tuôn rơi
Liền lên bạch Phật xin Người
Ðộ cho vong mẫu thoát nơi ngục hình
Ðức Phật dạy : “Bình sinh người đã
Gây ra nhiều ác quả dày sâu
Không ai độ thoát được đâu
Ngươi tuy hiếu thuận khó hầu cứu ra.
Phải nhờ đến xong qua giải hạ
Ngày tự tứ của cả chư Tăng
Là hôm tháng bảy ngày rằm
Vu Lan Bồn lập thành tâm cúng dường
Nhờ uy lực mười phương Tăng chúng
Chú nguyện cho ngày cúng Vu lan
Mẹ ngươi mới thoát khỏi đàng
Ðọa nơi Ngạ quỉ hay hàng súc sanh”.
Kể từ đó thiết thành ngày lễ
Ðể báo ân trời bể mẹ cha
Ngày rằm tháng bảy của ta
Là ngày xá tội cũng là Vu lan.
Là Phật tử ta càng hiếu thuận
Với ngày nầy hưởng ứng cho đông
Ðể đem thành kính một lòng
Cầu cho cha mẹ trong vòng bảy thân
Ðược giải thoát được phần siêu độ
Ðược sanh về Tịnh độ nhơn thiên
Mẹ cha còn, được phước liền
Sống lâu vui vẻ, không phiền không đau
Lòng báo hiếu kêu cầu trên Phật
Dưới chư Tăng với một tấc thành
Xin Phật, Tăng, nghĩ thương tình
Từ bi hộ niệm chứng minh cho rày.
Nam Mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.
- Trích trong tập Văn Vu lan " số 33 - của Tâm Thông - Trần Ngọc Cơ - Ban Văn Hóa Trung Ương GHPGVN ấn hành 1995.

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   60   61   62   63   64   65   66   67   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương