Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang60/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   101

160 - KHUYẾN TU TỊNH ÐỘ

Tu hành phương tiện nhiều đường,


Niệm Phật một pháp lạ thường dễ thay.
Gọi là cầu sinh Tây phương,
Cực lạc thế giới ta nay nương về.
Gọi là Tịnh độ tu trì,
Nghĩa là thanh tịnh tội thì không sinh.
Ba tạng mười hai bộ kinh,
Kinh nào cũng nói phân minh pháp này.
Tám muôn bốn ngàn môn nay,
Môn nào cũng khuyến vãng rày Tây phương.
Niệm Phật một pháp rõ ràng,
Hơn cả mọi pháp chẳng đường nào hơn.
Cổ đức bàn rằng các môn,
Học đạo như kiến lên non bao giờ.
Niệm Phật tu hạnh nhất thừa,
Chóng như gió thổi buồm nhờ nước xuôi.
Tây phương mà đã sinh rồi,
Chỉ phần lên chẳng phần lui sau này.
Thượng phẩm Phật quả chứng ngay,
Hạ phẩm thì cũng hơn dầy Thiên cung.
Công đức lớn rộng chẳng cùng,
Tu thời dễ vậy nào chưng khổ gì.
Gái trai già trẻ mới khi,
Sang hèn Tăng tục cũng thì mặn chay.
Ai ai tu cũng được dầy,
Ngày mười câu niệm công nay cũng thành.
Niệm rồi khấn nguyện phân minh,
Sau này đến lúc Phật nghinh tiếp về.
Xin người niệm Phật với tôi,
Cùng sinh nước Phật rất vui thay là.
Thấy Phật rồi khỏi luân hồi,
Cùng như đức Phật độ loài quần sinh.
Thấy đời mà tiếc cho đời,
Có thân bất hoại mà người chẳng tu.
Trải trong thế giới Diêm Phù,
Dưới trời mấy kẻ thoát lò hoá thi,
Chỉ có đạo Phật từ bi,
Muốn qua đường khổ tu trì lấy thân.
Tụng kinh niệm Phật chủng nhân,
Tam quy ngũ giới giữ phần quả sau.
Muôn ngàn ức kiếp vui lâu,
Khỏi vòng quanh lại được mầu kim thân,
Tu Tịnh độ cứ một bề,
Chăm chăm lòng chỉ cầu về Tây phương.
Công phu một chốc ngày thường,
Sau rồi ức kiếp rộng trường được lâu.
Ví người buôn bán mãi đâu,
Một quan lợi hoá ra hầu làm hai.
Trong lòng mừng rỡ chẳng thôi,
Ấy là lợi nhỏ lòng thì hỷ hoan.
Hay là mất vốn một quan.
Trong lòng cũng tiếc lo toan ngại ngần,
Ấy là vật ở ngoài thân,
Ðược nhỏ mất nhỏ thường thần lo toan.
Bụng sáng ta chẳng nghe bàn,
Lặn lội mất lớn chẳng toan lo gì.
Pháp tu nay khó gặp kỳ,
May mà biết được lớn khi thế nào.
Mừng nay lại biết là bao,
Thế gian như mộng chiêm bao ra gì.
Phật nói kinh Di Ðà khi,
Ta thấy thế lợi ta thì nói ra,
Sáu phương chư Phật đều là,
Bảo rằng thành Phật nên mà tín khen.
Phật bảo ta ở thế gian,
Nói pháp xa rộng khó bàn khó tin.
Pháp này phúc lớn nhân duyên,
Ai mà gặp được quả nhiên thoát trần.
Người thế gian tiểu khí thân,
Thấy lời kinh giáo phân vân hững hờ.
Ấy là bụng dạ hèn sơ,
Còn nhiều tội chướng bơ vơ trong lòng.*

---o0o---


161 - VĂN TẾ CHƯ CHIẾN SĨ TRẬN VONG CHƯ LƯƠNG DÂN TỬ NẠN

Hỡi chư chiến sĩ trận vong !


Hỡi chư lương dân tử nạn !
Nhơn sanh tự cổ thùy vô tử,
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.
Người sanh trên thế ai không chết,
Ðể tấm lòng son rạng sử xanh.
Ngọc tuy nát vẫn còn trong sạch,
Tre cháy tiêu, mắt nọ cũng còn.
Chí trung cang nghĩa khí sắc son,
Gương Thánh Ðế nay còn nêu đó !
Nợ nước non ai ai cũng có,
Phận công dân giao phó phải mang.
Hễ đứng làm nghĩa sĩ anh trang,
Phải đáng bực trung thần liệt nữ.
Chí Quang Trung đâu màng sanh tử,
Chuyện Trưng Vương thanh sử còn ghi.
Nay tuy là u hiển biệt ly,
Lòng tưởng nhớ các vì tha thiết,
Tưởng là tưởng đức dày oanh liệt,
Chốn chiến trường sương tuyết hy sinh.
Nhưng chẳng may vì nước bỏ mình,
Ấy cũng bởi trọn gìn trung đạo.
Thôi nợ nước nay đà tận báo,
Xin hồi đầu chánh đạo tu thân.
Nương cửa thiền phủi sạch trược trần,
Sớm kinh kệ chiều lần chuỗi hột,
Lấy cam lộ nhành dương nước Phật,
Rửa cừu oan diệt tất não phiền.
Khá nguyện về Cực lạc Tây thiên,
Mà an dưỡng thiêng liêng Bổn giác
Sen chín phẩm nở ra trước mắt,
Hết tử sanh quả Phật thấy liền.
Hỡi các vì hồn có linh thiên,
Nơi chín suối khá liền sám hối,
Cầu Trời Phật xá tha tội lỗi,
Dắt dìu ra khỏi lối u minh.
Một lòng thiềng Phật Pháp trọn gìn,
Hộ thí chủ khương ninh phước thọ.
Giúp lê thứ, trợ an quốc tộ,
Lập đức công báo bổ tứ ân,
Lời thiết tha đạo đức phân trần,
Xin liệt vị hiển linh chứng chiếu.*
Nam Mô A Di Ðà Phật.

---o0o---


162 - VĂN TẾ CHIẾN SĨ TRẬN VONG ÐỒNG BÀO TỬ NẠN.

Hỡi ôi !
Cơn tạo hóa xoay vần khó tránh,


Cuộc trần gian hết thạnh đến suy,
Chúng sanh phải chịu khổ nguy,
Sanh già bịnh tử biệt ly thảm sầu.
Việc may rủi biết đâu chọn lánh,
Nhận làm người mang gánh sự trần,
Tam cang mới nặng muôn cân,
Ngũ thường xử vẹn là phần tu mi.
Lẽ sống thác là tùy số phận,
Nghĩa vụ tròn đâu quản gì thân,
Mình là bổn phận con dâu,
Quốc gia hữu sự báo ân đã đành.
Vì tổ quốc lợi quyền chủng tộc,
Giận quân thù chí dốc tòng quân,
Ra đi dạ luống bâng khuâng,
Màn sương gối tuyết vô chừng gian nan.
Khi lặn suối trèo non vượt bể,
Khi lên truông qua ải xuống đèo,
Ðai cơm, bầu nước, gươm đeo,
Chút thân sống thác do theo số trời.
Ra nhập ngũ thân thời chẳng kể,
Khổ thay vì cha mẹ ở nhà,
Nhớ con thổn thức canh gà,
Thương con dựa cửa trông mà sầu đau.
Khi sớm tối ai vào thăm viếng,
Lúc ốm đau lo chuyện thuốc thang ?
Ðêm ngày giọt lệ chứa chan,
Cầu trời con đặng thoát nàn đao binh.
Chữ trung đặng, mất tình hiếu thảo,
Ðánh liều theo máy tạo vần xoay,
Trước cờ da ngựa bọc thây,
Tiếng kêu cứu nước làm khuây sao đành!
Còn thương hỡi gia đình thảm cảnh,
Vợ cùng con hiu quạnh trước sau,
Con thơ vợ yếu lao nhao,
Lấy ai bảo bọc đói đau cơ hàn ?
Ðêm tủi phận dở dang duyên nợ,
Ngày gượng vui qua đỡ thời gian,
Trông cho chiến thắng khải hoàn,
Dưỡng nuôi con dại hiệp đoàn phu thê.
Nhớ đến cảnh ủ ê tấc dạ,
Cùng anh em chung chạ một nhà,
Xóm làng cô bác ông bà,
Nguyện cầu binh cách hết mà về quê.
Người muốn vậy không hề được vậy,
Bãi trường sa thịt nát máu tơi,
Tên rơi đạn lạc hết đời,
Nắm xương vô chủ lạc nơi chiến trường!
Người nằm chết ngổn ngang bờ bụi,
Dưới hố hầm chân núi cội cây,
Kẻ thời ngọn lửa thiêu thây,
Người thời trôi lấp sông nầy rạch kia.
Ai có phước thi hài chôn lấp,
Kẻ nợ phần phó mặc cá chim,
Hỡi ơi ! Nợ nước trọn niềm,
Ðến ngày chung cuộc xác tìm đâu ra ?
Vợ con với mẹ cha đâu biết,
Chừng hay tin thì việc đã rồi,
Nợ trần phủi sạch ai ôi,
Ghi vào lịch sử muôn đời ngợi khen !
Khen anh dũng xông pha tên đạn,
Liều thân sinh cứu nạn quốc dân,
Sống làm Tướng, thác làm Thần,
Non sông gánh vác tử phần đao binh.
Chùa thỉnh Phật lập đàn chẩn tế,
Tụng cầu siêu cáo lễ Phật trời,
Trận vong chiến sĩ vì đời,
Thoát vòng lục đạo về nơi trai đàn.
Nén hương đốt gội nhuần trước án,
Tế anh linh tỏ rạng danh thơm,
Ít nhiều hoa quả kỉnh đơm,
Gọi là tưởng nhớ người ơn giúp đời.
Dạ thương tiếc anh hùng dũng cảm,
Nguyện vong hồn sinh ký tử qui,
Hồi đầu nương cửa từ bi
Về miền Cực lạc Liên trì hoá sinh.
Chúng tôi đã lòng thành khấn vái,
Phật mười phương quảng đại độ siêu,
Nương đàn chẩn tế tiêu dao,
Chư vong chiến sĩ đồng bào chứng tri.*

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   56   57   58   59   60   61   62   63   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương