Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang6/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   101

8. BÀI SÁM HỐI(Sám hối nguyện IV)
Trước bảo đài, chí thành phát nguyện,
Khói mây lành Phật hiện chứng tri,
Cúi đầu lạy đức Từ bi,
Con xin sám hối ngày rày ăn năn,
Xưa nay ô nhiễm bụi trần,
Bởi thân, khẩu, ý bị màng vô minh.

1- Tạo ra các việc chẳng lành,


Sát sanh hại vật chẳng tình xót thương,
Giết ăn, hoặc bán không lường,
Vì lòng tham lợi quên đường thiện nhơn,
Giận vì nó phạm đến thân,
Hoặc vì lợi ích, về ăn uống rày,
Sớm, mai cho chí tối ngày,
Bước chơn dậm chết, không hay cố lòng,
Hoặc là đánh đập tưng bừng,
Hoặc là giam nhốt, chẳng tường vật nhơn,
Oan oan tương báo cõi trần,
Trầm luân biển tối chịu phần khổ lao,
Xét ra nhơn vật khác nào,
Hại nhơn, nhơn hại mắc vào trả vay.

2- Lại thêm trộm sản cướp tài,


Công người cực nhọc hằng ngày làm ra,
Hoặc của thường trụ, thí gia,
Của dân của nước khắp ra của người,
Dầu cho một vật nhỏ nhoi,
Không cho lén lấy, tội thời không xa,
Lòng tham tính bảy lo ba,
Mưu kia, kế nọ, lấy mà nuôi thân,
Hoặc nuôi quyến thuộc xa gần,
Làm cho người phải lắm lần than van.

3- Tà dâm tội trọng muôn ngàn,


Liệu toan chước sách làm đàng chẳng ngay.
Vợ con người phải lầm tay.
Mất trinh thất tiết để tai tiếng đời,
Xấu cha, hổ mẹ ôi thôi,
Xa lìa chồng vợ, rã rời lứa đôi,
Hình dâm mối dục không nguôi,
Sa mê rồi đến như người thế gian,
Thần dâm tư tưởng bàng hoàng,
Chiêm bao tình tứ, sáu đường chơi vơi.

4- Vọng ngôn giả dối ngoài môi,


Chuyện không nói có, có thời nói không,
Dụng lời đâm thọc hai lòng,
Phân chia quyến thuộc, vợ chồng anh em,
Mắng nhiếc, chửi rủa pha gièm.
Xóm làng cô bác chị em không chừa,
Nói lời vô ích dây dưa,
Nói lời hoa nguyệt, đẩy đưa đủ chiều.

5- Uống rượu sanh hại rất nhiều,


Hăm ăn, mê ngủ, nói liều chẳng kiêng,
Say sưa, ngã gió đi xiêu,
Nằm bờ té bụi, như điên khác nào,
Loạn tâm cuồng trí mòn hao,
Ngu mê còn có chỗ nào biện phân !

6- Xan tham của cải, danh thân,


Mong sang đoạt được, lại ưng hơn người.

7- Nết sân nóng giận không thôi,


Toan làm hại chúng không nguôi trong lòng.

8- Si mê tin chạ chẳng phòng,


Nghe đâu theo đó, không thông chánh tà,
Chê bai Phật Pháp Tăng già,
Quy y Tam bảo lòng tà chưa thôi.

9. Bởi lòng ái dục thúc thôi,


Kiêu căng, ngã mạn, xem người không chi.

10. Lại thêm tật đố khinh khi,


Ghét người tài giỏi, chê dè kẻ thua,
Có ai tâng bốc thời ưa,
Lên chưn, lớn giọng như vua trên đời.
Xưng ra tội lỗi khúc nôi,
Bởi vì vô ý phạm lời dạy răn,
Hoặc sai kẻ khác làm xằng.
Hoặc nghe, hoặc thấy lòng hằng hân hoan.
Do nơi khẩu, ý cùng thân,
Trong lòng tham ái, si, sân nên lầm,
Lại từ kiếp trước xa xăm.
Ðến đời hiện tại, tối tăm đạo mầu,
Bởi do chẳng rõ buổi đầu,
Vô minh nên phải cuốn vào kéo xoay,
Khác nào bè bị gió vay,
Linh đinh mặt nước, lày quày khúc co,
Xét con tội nghiệp dày to,
Trải bao số kiếp ra vô sáu đường,
Con nay sám hối tỏ tường,
Tội xưa dứt hết, chẳng còn tăm hơi,
Tội nay chừa bỏ lần hồi,
Cải tà qui chánh, vun bồi thiện duyên,
Kiên trì giới hạnh tinh chuyên,
Thân tâm thanh tịnh, thoát miền trần gian,
Bước ra cảnh khổ ba đàng,
Thong dong tự tại, Niết bàn tiêu diêu,
Ðộ luôn thất tổ thăng siêu,
Duyên lành rồi cũng ít nhiều kết xây,
Con xin hồi hướng từ đây,
Chí thành lạy Phật khắp nơi đạo tràng.
Cúi xin năm vóc đoan trang,
Diệt lòng ngã mạn, tăng hoàn phước duyên,
Chư Phật chứng lấy lời nguyền.
Bốn loài ba cõi, các miền hữu vô,
Thảy đều tội lỗi sạch khô,
Dứt rồi nghiệp chướng ra lò lửa than,
Sám hối, hối quá châu toàn
Ðến nơi Thánh quả không hoàn không lui.

- In trong "Kinh A Di Ðà nghĩa và 36 bài sám hay" Thích Thiện Tâm - Sađéc 1961.


- Ðối chiếu Liên Hoàn Sám nguyện - cùng tác giả .

---o0o---9. SÁM QUI MẠNG DIỄN NGHĨA (I)

Qui mạng lễ bực thầy Ðiều Ngự,


Trong mười phương bày tỏ pháp mầu,
Diệu huyền tịch tịch thanh tao,
Các ngài Tăng Thánh ngồi cao tam thừa,
Chúng tứ quả lên bờ giải thoát,
Xin từ bi thương xót tiếp lời:
Bởi vì đệ tử chúng tôi,
Mất đi chơn tánh, luống trôi mê dòng.
Phiêu trầm mãi trong vòng sanh tử,
Nhiễm tánh tham, lụy ở sắc, thinh,
Thập triền, thập sử quanh mình,
Nghiệp nhân hữu lậu tựu thành từ lâu.
Vọng khởi tạo biết bao tội lỗi,
Bởi sáu căn hiệp với sáu trần,
Mê man bể khổ trầm luân,
Trôi lăn trong chốn u thâm tà đồ.
Coi ta trọng, khinh cho người rẻ,
Luống công làm nhiều lẽ vạy ngay,
Bao đời nghiệp chướng nặng dày,
Dập dồn xiết kể những rày khiên vưu.
Ngưỡng Tam Bảo đức từ bi xót,
Thảy một lòng thành thật ăn năn,
Năng nhơn cứu độ phàm gian,
Bạn lành dìu dắt khỏi đàng tai ương.
Thoát ra được ngoài nguồn phiền não,
Lên bờ kia trực đáo Bồ đề,
Nguyện cho hết thảy đời ni,
Diên niên mạng vị, nhiêu phì phước cơ.
Lại nguyện đến ngày giờ lai thế,
Các cơ năng chủng trí linh miêu,
Thảy đồng khai phát đều đều,
Ngày càng tăng trưởng mỹ miều xuê xoang.
Nguyện lại được sanh thường trong nước,
Lúc trưởng thành gặp được minh sư,
Mở lòng chánh tín đi tu,
Xuất gia nhập đạo kể từ đồng chơn.
Sáu căn được tinh thông lợi mẫn,
Ba nghiệp đều hòa huỡn thục thuần,
Lòng không nhiễm trước duyên trần,
Giữ gìn phạm hạnh luyện hằng thân tâm.
Những cấm giới chuyên cần trì chấp,
Nghiệp trần không xâm nhập được mình,
Oai nghi gìn giữ nghiêm minh
Bò, bay các loại chẳng tình tổn thương,
Hằng thư thả không vương bát nạn,
Và tứ duyên đều đặng viên thành,
Hiện tiền Bát nhã quang minh,
Kiên trì tâm giác tiến tinh chẳng lùi.
Ðạo chánh pháp cần vui tu tập,
Giáo đại thừa liễu đạt chơn không,
Hoát khai lục độ các môn,
Ba kỳ khổ hải kíp đồng vượt qua.
Pháp tràng dựng gần xa mọi xứ,
Nghi võng đều phá vỡ mấy trùng,
Chúng ma khiếp sợ qui tùng,
Tiếp thừa Tam Bảo xương long thạnh mầu.
Mười phương Phật, theo hầu phụng sự,
Không nhọc nhằn chuyên chú một lòng,
Tu học hết thảy pháp môn,
Dốc thâu chánh đại, đạt thông lý mầu.
Quyết mở rộng dồi trau phước huệ,
Khắp trần gian, lợi thế lạc sanh,
Thần thông sáu phép hiển linh,
Nguyện cho Phật quả viên minh kiếp nầy.
Trong pháp giới mới quày trở lại,
Chốn bụi hồng lui tới bước chân,
Noi gương Quan Thế từ tâm,
Phổ Hiền nguyện hải quyết làm học theo.
Cõi nầy với bao nhiêu cõi khác,
Tùy theo từng loại các hình thù,
Sắc thân ứng hiện chẳng từ,
Diễn bày pháp nhiệm, dương phô lý mầu.
Nơi địa ngục âu sầu khổ thú,
Khắp các đường ngạ quỷ u thâm,
Phóng quang muôn trượng chiếu lâm,
Hoặc là biến hiện, thông thần đến nơi.
Khiến đều thấy tướng tôi hóa hiện,
Cùng là nghe danh tiếng của tôi,
Phát tâm chánh giác ra rồi,
Thoát luôn khỏi chốn luân hồi khổ ưu.
Bao ngục lửa, những lưu băng tuyết,
Ðều biến thành những miệt rừng hương,
Những nơi ăn sắt uống đồng,
Hóa thân Tịnh độ, sanh luôn Niết bàn.
Nào những giống lông mang sừng đội,
Cùng những người phụ trái hàm oan,
Thảy đều dứt tận tân toan,
Thấm nhuần lợi lạc, an nhàn thong dong.
Ðời tật dịch bệnh ròng trầm trệ,
Chế thuốc thang điều trị khỏi ngay,
Ðói nghèo cơ cẩn những ngày,
Hóa sanh cốc mễ cứu đời ấm no.
Việc lợi ích dẫu to hay nhỏ,
Ðều sùng hưng làm thuở phước duyên,
Oan thân bao kiếp triền miên,
Bà con tộc thuộc hiện tiền hưởng chung.
Ra khỏi chốn bốn dòng chìm đắm,
Dứt ái triền trong vạn kiếp xưa,
Nguyện cùng hàm thức sanh đồ,
Ðều nên đạo Phật mới vừa nguyện tôi.
Hư không nọ có ngày cùng tận,
Nguyện tôi nay cứ vẫn còn hoài,
Các loài trí giác thanh bai,
Vô tình đều được tròn bồi trí linh.
Chúng đệ tử, đồng tình hết thảy,
Quyết tu hành tập lấy thiện duyên,
Noi gương Bồ tát Phổ Hiền,
Y theo thập nguyện lòng chuyên tinh cần.
Một là lạy sát trần tôn Phật,
Nguyện một lòng bền chặt kính tin.
Hai là xưng tụng tán kinh,
Oai thần đức tánh quang minh vô cùng.
Ba sắm đủ hoa hương tinh khiết,
Phan cái đem la liệt cúng dường.
Bốn con sám hối luôn luôn,
Nguyện cho nghiệp chướng thường thường sạch trong.
Năm vừa thể theo công đức chánh,
Khắp muôn vàn Hiền Thánh thích ham.
Sáu cầu đức Phật hải hàm,
Pháp luân thường chuyển tánh phàm độ qua.
Bảy con nguyện: Phật đà ai mẫn,
Xót hữu tình, trụ chấn thùy quang.
Tám con tu học thường thường,
Ðại thừa chánh giáo chơn tường liễu thông.
Chín mở rộng tấm lòng bi bác,
Thuận muôn loài dìu dắt chúng sanh.
Mười đem tất cả công trình,
Nguyện cho pháp giới hàm linh thanh nhàn.
Nguyện con ở trong hàng đệ tử,
Giờ lâm chung gần bỏ báo thân,
Bảy ngày trước sẽ đến gần,
Cùng sau giờ đó qua lần ba hôm.
Tâm chẳng dấy trầm hôn điên đảo,
Ý vững vàng chẳng não loạn chi,
Thân không bệnh khổ vướng vi,
Lòng không bận bịu mảy may ái triền.
Giờ sắp đến thoạt tiên dự biết,
Thân và tâm chi xiết vi mừng,
Kiết tường mà bỏ báo thân,
Hoặc là tọa thoát thâu thần qui sơn.
Nguyện đức Phật hiện thân tướng hảo,
Ðức Quan Âm tọa bảo liên đài,
Với cùng Thế Chí hai Ngài,
Biết bao hóa Phật đông dày trước sau.
Trăm ngàn vị Tỷ kheo tịnh hạnh,
Hàng Thinh Văn bực thánh kính tôn,
Các trời đông thật không lường,
Hiện ra cung điện rõ ràng thất trân.
Bưng bảo tọa kim cang bền chắc,
Trên thinh không thiên nhạc réo mừng,
Khắp nhà nồng nực mùi hương,
Trong ngoài bảo cái tràng phan trùng trùng.
Rủ tay xuống hết lòng tiếp dẫn,
Khiến muôn loài đều đặng thấy nghe,
Sanh lòng vui vẻ say mê,
Tự nhiên phát nguyện Bồ đề lớn lao.
Bèn dứt dữ hướng theo điều thiện,
Bỏ bờ tà về bến chánh chơn,
Cúi xin Phật bố từ vân,
Từ bi quảng đại ai lân nhiếp lời.
Xin chứng giám lời tôi sám hối,
Cùng minh tri tôi nguyện thân nầy,
Xưa kia tạo nghiệp ác dày,
Trước do tham dục, sân, si khởi triền.
Thân, khẩu, ý theo liền hành ác,
Tôi nay đều một loạt sám răn,
Nguyện khi hấp hối đến gần,
Bao nhiêu chướng ngại sạch trơn nhẹ nhàng.
Lại được thấy dung nhan của Phật,
Liền được sanh về đất Lạc bang,
Hư không còn có lúc tan,
Thế gian các cõi chẳng toàn vẹn đâu.
Ðến muôn loại cơ cầu cũng dứt,
Phiền não và nghiệp lực cũng tiêu,
Nguyện con như núi không xiêu,
Hằng còn mãi mãi không hao không chìm.
Nguyện học hạnh Phổ Hiền thù thắng,
Hồi hướng bao nhiêu thắng phước lành,
Khắp nguyền pháp giới chúng sanh,
Mau lên thuyền nguyện về thành Lạc bang.
Lương duyên kết cùng tam thế Phật,
Cùng các ngài Bồ Tát đại nhân,
Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm,
Ðồng đăng Bát Nhã bể trần thoát qua.

- Trích từ "Kinh Di Ðà nghĩa và 36 bài sám hay " có đối chiếu lại với "Liên Hoàn Sám nguyện" cùng tác giả Thích Thiện Tâm sưu tầm - Sađéc 1961.


- Trong cả hai bản in đều mất hai chữ ở câu 48, biên giả bổ sung cho đầy đủ ý nghĩa và niệm luật.

---o0o---
: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương