Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang57/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   101

148 - VĂN CÚNG TỔ TIÊN

Ðốt nén hương thơm,


Chí tâm bái thỉnh :
Trời đẻ, đất nuôi,
Ðức che chở lấy gì lường kịp;
Nước nguồn, cây gốc,
Công bón vun biết sánh chi tầy.
Ðây nền nhân, đây nền nghĩa,
Do Tổ tiên gây dựng mà nên ;
Nọ lá ngọc, nọ cành vàng,
Bởi công đức chất chồng mới có.
- Hiểu đạo nghĩa mới thành gần gũi ;
Rõ nguồn cơn sẽ chẳng xa đâu.
- Dù âm dương, u hiểm khác nhau
Nhưng Phật pháp đề huề thật dễ.
- Xin nguyện Tổ tiên chư linh :
Trượng phép mầu tựa nương chư Phật,
Nhờ chân ngôn bí mật tối linh,
Về đây thụ hưởng đan thành,
Nén hương bát nước cơm canh cúng dàng.
- Lại đốt hương thơm, hai phen triệu thỉnh:
Công Tổ tiên non cao biển rộng,
Phận cháu con phải cúng phải thờ ;
Nén hương nghi ngút khói đưa,
Chư linh phảng phất như vừa đâu đây.
Xin triệu thỉnh về ngay thụ hưởng
Chút tâm thành nhất hướng kính dâng,
Trượng thừa Tam Bảo gia ân,
Hộ trì tiếp dẫn dự phần trai nghi.
Xin nguyện chư linh :
Trượng phép mầu tựa nương chư Phật,
Nhờ chân ngôn bí mật tối linh,
Về đây thụ hưởng đan thành,
Nén hương bát nước cơm canh cúng dàng.
Nam mô An Bảo Tọa Bồ Tát Ma Ha Tát.*

---o0o---


149 - VĂN CÚNG CHA MẸ

Ðốt nén hương thơm, chí tâm bái thỉnh :


Trời cao vòi vọi, đất rộng thênh thang,
Từ bé rồi đến lúc lớn khôn,
Công của cha bằng trời cao biển rộng ;
Nằm chỗ ướt nhường con chỗ ráo,
Ðức của mẹ như núi cả sông dài.
Lòng chỉ lo báo đáp nghĩa sinh thành :
Ý những đáp sớm hôm thường định tỉnh.
Tuy âm dương xa cách khôn lường,
Nhưng Phật pháp gia trì tất ứng.
Xin nguyện Phụ (Mẫu) thân chân linh :
Trượng phép mầu tựa nương chư Phật,
Nhờ chân ngôn bí mật tối linh,
Về đây thụ hưởng đan thành,
Nén hương bát nước cơm canh cúng dàng.
- Lại đốt hương thơm, hai phen triệu thỉnh:
Nhớ ơn đức cha mẹ sinh dưỡng,
Khác nào như bể rộng sông sâu.
Nền Nhân, cội Phúc là đâu ?
Phận con cái phải nghĩ câu báo đền.
- Nay thời tiết nhân duyên vừa đến,
Trước linh sàng thân quyến tề quy,
Tụng kinh niệm Phật gia trì,
Nghe câu triệu thỉnh hồn về thụ trai.
Xin nguyện Phụ (Mẫu) thân chân linh :
Trượng phép mầu tựa nương chư Phật,
Nhờ chân ngôn bí mật tối linh,
Về đây thụ hưởng đan thành,
Nén hương bát nước cơm canh cúng dàng.
Nam mô An Bảo Tọa Bồ Tát Ma Ha Tát.*

---o0o---


150 - VĂN CÚNG VỢ CHỒNG

Ðốt nén hương thơm,


Nhất tâm triệu thỉnh :
Tình như Loan Phụng,
Nghĩa tựa sắt cầm.
Bao tháng năm khăng khít keo sơn,
Nay bỗng chốc phân chia đôi ngả,
Ðau xót nhé ! Kẻ đi người ở.
Buồn thương thay ! Ðấy khuất đây còn,
Báo đáp nhau chút nghĩa sắt son
Cầu Phật độ cho hồn sang Tịnh cảnh.
Xin nguyện Lương quân (Hiền thê) chân linh :
Trượng phép mầu tựa nương chư Phật,
Nhờ chân ngôn bí mật tối linh,
Về đây thụ hưởng đan thành,
Nén hương bát nước cơm canh cúng dàng.
- Lại đốt hương thơm hai phen triệu thỉnh:
Chim Loan Phụng từ xưa hòa hợp,
Ðàn sắt cầm bỗng dứt dây tơ,
Âm dương đôi ngã cách xa,
Bóng kia hình nọ bây giờ tìm đâu ?
Lòng thành kính ai cầu chư Phật,
Phóng Từ quang cứu vớt chân linh
Về nơi An dưỡng Vô sinh,
Dự ngôi bất thoái vô minh sạch lầu.
- Xin nguyện Lương quân (Hiền thê) chân linh :
Trượng phép mầu tựa nương chư Phật,
Nhờ chân ngôn bí mật tối linh,
Về đây thụ hưởng đan thành,
Nén hương bát nước cơm canh cúng dàng.
Nam mô An Bảo Tọa Bồ Tát Ma Ha Tát.*

---o0o---


151 - VĂN CÚNG CON CHÁU

Ðốt nén hương thơm,


Lòng thương triệu thỉnh :
Ân thâm nghĩa trọng,
Con nỡ sao rứt bỏ cho đành ?
Gan héo ruột rầu,
Cha mẹ muốn quên đi chẳng được.
Hẳn duyên nghiệp không từ kiếp trước,
Nên giờ đây con cướp công lao,
Ðể mẹ cha sống cảnh quạnh hiu.
Nhìn ngó lại con đã theo tuyền lộ.
Nay triệu thỉnh hồn nhờ Phật độ,
Về đây cùng thụ hưởng chút dư ân,
Thôi không duyên, không nợ cũng thâm tình,
Con phù hộ cho gia đình an lạc.
- Cầu nguyện cho chân linh con
Trượng phép mầu tựa nương chư Phật
Nhờ chân ngôn bí mật tối linh,
Về đây thụ hưởng đan thành,
Nén hương, bát nước, cơm canh khuyên mời.
- Lại đốt hương thơm, hai phen triệu thỉnh:
Mối tình Phụ (Mẫu) tử, chút nghĩa cái con,
Nuôi bao năm mong được lớn khôn,
Nay bỗng chốc lá xanh sớm rụng,
Ðau xót nhẽ ! Thần hôn cô quạnh,
Ngậm ngùi thay ! Ngày tháng đìu hiu,
Nghĩ đến con thương nhớ trăm chiều,
Cầu Phật độ cho hồn siêu cõi Tịnh.
Cúi nguyện cho chân linh con :
Trượng phép mầu tựa nương chư Phật,
Nhờ chân ngôn bí mật tối linh,
Về đây thụ hưởng đan thành,
Nén hương, bát nước, cơm canh khuyên mời.
Nam mô An Bảo Tọa Bồ Tát Ma Ha Tát.*

---o0o---


152 - SÁM GIÁC LINH TỐNG TÁNG

Ðời người như một giấc mơ,


Trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay.
Tuần hườn máy tạo chuyển xoay,
Chết đi, sống ở xưa nay lẽ thường.
Hương, đăng, hoa, quả cúng dường,
Nguyện cầu Tam Bảo mười phương chứng lòng.
Hôm nay ta hãy đồng thời,
Ðưa người nhẹ bước về nơi Phật đường.
Cũng vì bác ái lòng thương,
Cầu cho người được về nương Bồ đề.
Xa lìa biển khổ tối mê,
Tam đồ, lục đạo, mà về Tây phương.
Dứt lìa sanh tử vấn vương,
Ở nơi Phật quốc an khương đời đời.
Vậy nên đây có đôi lời,
Nhắc người bóng cũ nay thời biệt ly.
Cảnh đời lắm nỗi sầu bi,
Tình ân phụ mẫu nay thời cách xa.
Cảnh đời như bóng phù hoa,
Tình thâm huynh đệ phải xa hội này.
Cảnh đời nào khác chòm mây,
Tình chồng nghĩa vợ hôm nay xa lìa.
Cảnh đời như bọt nước kia,
Tình thương cho mấy cũng lìa với nhau.
Cảnh đời như gió thổi mau,
Tình thương con cháu thế sao cũng lìa.
Cảnh đời như bể dâu kia,
Tình bằng cố hữu cũng chia đôi đường,
Cảnh đời như thể sa sương,
Tình thâm quyến thuộc cũng thường cách nhau.
Cảnh đời như đá mài dao,
Cả hai mòn hết có nào bền lâu ?
Cảnh đời như lửa đốt dầu,
Cháy mau thì hết có đâu còn hoài.
Cảnh đời nghĩ luống bi ai,
Khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn !
Cảnh đời khó nỗi thở than,
Khác nào một đám rừng hoang mịt mù.
Cảnh đời vì bởi chẳng tu,
Nên đường sanh tử lu bu không lìa.
Cảnh đời vì bởi trau tria,
Ðeo theo vật chất khó lìa lợi danh.
Cảnh đời như biển nước xanh,
Gió cuồng, sóng cuộn mé gành lao xao.
Cảnh đời như giấc chiêm bao,
Như lằn điển chớp, khác nào tiếng vang.
Cảnh đời như đống tro tàn,
Giống như Dã Tràng xe cát biển Ðông.
Cảnh đời như thể mật ong,
Thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em.
Cảnh đời nhìn kỹ mà xem,
Khi về âm cảnh nào đem món gì ?
Cảnh đời là khối hiệp ly !
Nay dời, mai đổi theo thì thời gian.
Hồi nào ở chốn đền vàng,
Bây giờ gởi xác đồng hoang một mình,
Hồi nào mắt đẹp, mày xinh,
Bây giờ một đống thịt sình mà thôi !
Hồi nào đứng đứng, ngồi ngồi,
Bây giờ yên lặng như chồi cây khô,
Hồi nào trang điểm khôi ngô,
Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài !
Hồi nào tình bạn bắt tay,
Bây giờ cắt đứt làm hai con đường.
Hồi nào mền, nệm, gối, giường,
Bây giờ dứt bỏ thảm thương vô cùng.
Hồi nào xưng bá, xưng hùng,
Bây giờ nhắm mắt mà chun xuống mồ.
Hồi nào lên xuống, ra vô,
Bây giờ yên lặng như đồ bất tri.
Hồi nào ứng cử khoa thi,
Bây giờ sao dứt mà đi cho đành.
Hồi nào tham lợi, tham danh,
Bây giờ một đám cỏ xanh nắm mồ.
Hồi nào du lịch giang hồ,
Bây giờ ở chốn đồng khô băng ngàn.
Hồi nào trau ngọc chuốt vàng,
Bây giờ một đống xương tàn rũ da.
Hồi nào múa, hát, đờn, ca,
Bây giờ lìa bỏ tách xa xóm làng.
Hồi nào kiệu phụng, lầu vàng,
Hồi nào mặt biển sóng tràn nhấp nhô,
Hồi nào anh, chị, chú, cô,
Bây giờ chẳng thấy ra vô bóng hình.
Hồi nào con, vợ của mình,
Bây giờ hai ngã thình lình cách xa.
Hồi nào mẹ mẹ, cha cha,
Bây giờ bóng đã khuất qua xế rồi,
Hồi nào tớ, chủ, quân, tôi,
Bây giờ như giọt nước trôi giữa dòng.
Hồi nào bác, thím, em, chồng,
Bây giờ cách biệt hết mong được gần.
Hồi nào yểm cựu nghinh tân,
Bây giờ chỉ thấy mộ phần thiết tha.
Cảnh đời bách chiết, thiên ma,
Huỳnh tuyền choán lộ phải qua một lần.
Ở trong cảnh thế dương trần,
Dầu cho vua, chúa, quan, dân, sang, hèn.
Hạng nào cũng thể bóng đèn,
Hết tim thì tắt một phen mịt mù.
Dầu cho kẻ trí, người ngu,
Kẻ khôn, người dại hình thù nhỏ to.
Rốt rồi cũng táng một gò,
Của trần để lại chẳng cho đem về !
Có gì tríu mến, tham mê,
Ðeo theo vật chất nghiệp nghề làm chi ?
Thế rồi cũng bỏ mà đi,
Nghĩ ra lắm nỗi sầu bi dập dồn.
Tiếng kêu ơi hỡi linh hồn !
Cảnh đời nay biển, mai cồn tỉnh chưa ?
Tỉnh rồi dứt mối say sưa,
Thì là có Phật rước đưa qua liền.
Do hồi đời sống sanh tiền,
Gieo nhiều miếng ruộng phước điền khắp nơi !
Bây giờ an hưởng vui chơi,
Cũng như trong lúc đương đời có tu.
Cho nên mới được võng dù,
Không còn trăng trói ngục tù trần lao.
Dứt lìa sanh tử đớn đau,
Ở nơi Phật quốc ra vào thảnh thơi.
Chẳng còn nghĩ đến việc đời,
Cõi trần giả tạm vốn thời đổi thay.
Nếu như muốn vậy hôm nay,
Phải lo tu trước ngày mai là nhờ.
Biết rằng phải ngộ thiền cơ,
Mau mau nhẹ gót qua bờ sông mê.
Khi nào bỏ thế về quê,
Thì là có Phật dựa kề một bên.
Rước đem về đến cõi trên,
Hưởng điều khoái lạc vững bền dài lâu.
Ðôi lời kính chúc mong cầu,
Nhờ ơn chư Phật rước thâu hồn về.
Khỏi vòng biển khổ, sông mê,
Tam đồ, lục đạo; dựa kề hoa sen.
Nhìn xem thấy rõ bóng đèn,
Quang minh rạng chói một phen sáng lòa.
Nguyện cầu với đức Di Ðà,
Từ bi tế độ những là chúng sanh.
Dầu loài vô giác, hữu tình,
Thảy đều được phước về sinh nước Ngài.
THÍCH CA PHẬT TỔ NHƯ LAI,
QUAN ÂM, THẾ CHÍ cùng Ngài TẠNG VƯƠNG.
Từ bi mở tấm lòng thương,
Nước mưa cam lộ mười phương rưới vào.
Chúng sanh tất cả trần lao,
Nương theo quả giác về mau Niết bàn.*

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   53   54   55   56   57   58   59   60   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương