Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang55/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   101

142 - SÁM NGUỒN TÂM

Biển thương sóng lớn rạt rào,


Sông mê vạn nẻo dồn vào còn vơi.
Lợi danh, tình kết sử đời,
Không tu khó thoát lưới trời cao minh.
Dở hay thiện ác tự mình,
Nghiệp duyên như bóng với hình không sai.
Ðạo vàng Phật Tổ Như Lai,
Từ bi quảng độ mọi loài chúng sanh.
Mau tu tự giác cứu mình,
Và làm gương sáng gia đình soi chung.
Tự thân gội rửa lập công,
Hạnh lòng ngũ giới, tín lòng tam qui.
Kệ kinh hôm sớm hành trì,
Khởi nguồn tri đức tìm về Tây phương.
Bốn mươi tám nguyện Phật vương,
Quang minh vạn nẻo dẫn đường thiện sinh.
Ðộ người giữ giới làm lành,
Tỏ thông Phật pháp thực hành từ bi.
Bảo hoa ban rải tứ vi,
Dù chưa đắc đạo chân Tri cũng tường ,
Nam mô Công Ðức đạo tràng,
Bồ đề chân lý Kim Cang sáng ngời.
Tu nhất kiếp ngộ nhứt thời,
Niết bàn Tịnh độ là nơi nương nhờ.*
* Bài của Hòa thượng Thích Hành Trụ soạn và trì tụng hằng ngày, chùa Ðông Hưng tàng bản, Sài Gòn, 1970
* Trích “Thiền Môn Nhựt Tụng” - Tổ Ðình Phật Bửu - 1992.
* Trích “Nghi Thức Tụng Niệm”, Hệ phái Khất sĩ ,Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM. ấn hành, 1994
* Trích “Thiền Môn Nhựt Tụng”, HT Minh Trực, Tổ đình Phật Bửu ấn hành, Sài Gòn,1992
* Trích “Thiền Môn Nhựt Tụng”, HT Minh Trực, Tổ đình Phật Bửu ấn hành, Sài Gòn, 1992
* Trích “Kinh Tam Bảo”, Ni Trưởng Huỳnh Liên,Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM xuất bản, 1992
* Trích “Nghi Thức Trì Niệm Dược Sư Pháp Bảo”, Thích Thanh Ngọc, chùa Khuông Việt ấn hành, Sài Gòn, 1984
* Trích “Kinh Tam Bảo”, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch,-
Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM xuất bản, 1992
* Trích “Nghi Thức Tụng Niệm”, Hệ phái Khất Sĩ,
Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM xuất bản, 1996
* Trích “Kinh Tam Bảo”, Ni Trưởng Huỳnh Liên,Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM xuất bản, 1992
* Trích “Nghi Thức tụng niệm hằng ngày”, HT Thích Thiện Thanh,Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM. x b, 1994
* Trích “Kinh Nhựt Tụng”, chùa Giác Ngộ ấn hành nội bộ, Sài Gòn, 1994
* Trích “Thiền Môn Nhựt Tụng”, HT Minh Trực,Tổ đình Phật Bửu ấn hành, Sài Gòn, 1992
* Trích “Nghi Thức Tụng Niệm”, Hệ phái Khất Sĩ, Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM xuất bản, 1996
* Trích “Nguồn Chân Lý”, Thích Giác Pháp,Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM. xuất bản, 1996
--- o0o ---

IV - CÁC BÀI SÁM VĂN CẦU AN CẦU SIÊU

143 - SÁM CẦU NGUYỆN TRAI TĂNG

Nay tín chủ lòng thành phát nguyện,


Lễ cúng dường phụng hiến chư Tăng.
Sắm sanh vật uống, thức ăn,
Thuốc men, mùng chiếu, áo chăn cúng dường.
Là tứ sự thông thường mọi việc,
Sắp gom vào một tiệc trai Tăng.
Lễ này vốn lễ cầu an,
Hiền tiền phụ mẫu được ban phước nhiều.
Và cũng để cầu siêu báo bổ,
Trong Cửu Huyền Thất Tổ từ xưa.
Ðược nhờ ân đức móc mưa,
Tiêu diêu khoái lạc phước thừa sanh thiên.
Cùng nội ngoại hai bên cật ruột,
Tổ tông đồng quyến thuộc lục thân.
Kẻ xa cho chí người gần,
Thảy đều thọ hưởng phước phần vẻ vang.
Lòng tin tưởng trong hàng Tăng chúng,
Bủa đức lành mưa phún nước rơi.
Từ bi thương xót cứu đời,
Ra ơn chú nguyện như lời cầu xin.
Vậy gom cả tâm linh hòa nguyện,
Phước lành nầy phổ biến thế gian.
Chúng sanh khắp cõi các hàng,
Siêu vòng nghiệp chướng thoát đàng trầm luân.
Xứ xứ thảy thấm nhuần đạo đức,
Người người đều ra sức cần tu.
Mưa hòa gió thuận êm ru,
Trăm nhà phước lạc muôn thu thái bình.
Ðịa ngục bớt hãm hình thống khổ,
Ngạ quỉ thường được chỗ siêu lên.
Súc sanh vượt cõi thấp hèn,
Theo duyên tiến hóa đua chen lần lần.
Ðường thiện đạo chư thần cải dữ,
Cõi nhơn người biết xử khoan dung.
Nhịp nhàng theo lẽ sống chung,
Chư thiên hòa hiệp thảy đồng yên vui.
Mớ vật chất lấp vùi hố thẳm,
Nẻo tinh thần bước giẫm lên cao.
Thánh vương phải mặt anh hào,
Hiền thần đức hạnh thanh cao dạy đời.
Dân lành biết giữ lời khuyến nhủ,
Chỉ chuyên lo chăm chú tu hành.
Không người giàu có ỷ mình,
Không người nghèo khổ, ghét ganh khích hiềm.
Chốn tù tội ngày đêm trống vắng,
Nạn điên khùng mất hẳn hôn trầm.
Ăn xin, đui, điếc, què, câm,
Bao nhiêu những cảnh thương tâm chẳng còn.
Núi xương trắng mau mòn thán oán,
Biển máu đào chóng cạn thù hằn.
Bầu trời độc khí tiêu tan,
Mùi hương bác ái thơm lan khắp cùng.
Chúng sanh biết tôn sùng Phật Pháp,
Tiếng kệ kinh lấn áp lợi danh.
Ai ai lánh dữ về lành,
Bến mê Ðông độ đổi thành Tây phương.
Không còn phải vấn vương tứ khổ,
Nỗi khổ sanh đến độ khổ già.
Khổ đau oằn oại rên la,
Ngặt nghèo khổ chết, xót xa bi sầu.
Kỉnh đức Phật nhiệm mầu đạo chánh,
Trọng chư Tăng khổ hạnh công dày.
Quí yêu Pháp bảo bực thầy,
Biết cây đuốc sáng hiệp vầy nương theo.
Kẻ sống chớ giàu nghèo xao xuyến,
Người thác đừng lưu luyến tríu mê.
Sanh giả không, tử giả không hề,
Sống nương cõi tạm, thác về quê xưa.
Vong linh được cải chừa nghiệp dữ,
Giữa ngày nầy tứ sự cúng dâng.
Là ngày tín chủ trai Tăng.
Cầu siêu nghiệp tội vong nhân bấy chầy.
Ðược thọ thưởng đủ đầy phẩm thực,
Lại chi dùng phước đức dồi dào.
Thêm nghe nhạc Pháp thanh tao,
Vội vàng thức tỉnh xôn xao qui đầu.
Lối tham chấp từ lâu được giải,
Nợ buộc ràng oan trái dứt tiêu.
Cất mình bay nhẹ cao siêu,
Thung dung khoái lạc tiêu diêu thanh nhàn.
Người hiện tại bình an thơ thới.
Sức khỏe tăng, phấn khởi tinh thần,
Sống lâu tuổi thọ thêm phần,
Trí thông, huệ sáng, sắc thân tốt màu.
Ý nghiêm mật giồi trau đức hạnh,
Mắt tinh vi theo chánh bỏ tà.
Ðoan trang mặc áo nhu hòa,
Ngồi tòa thanh tịnh, vào nhà Từ Bi.
Học thấu suốt huyền vi phép nhiệm,
Diệt tâm phàm vọng niệm chẳng sanh.
Tập trung tư tưởng điển lành,
Hào quang rạng chói chung quanh đỉnh đầu.
Bồ đề nguyện đạo mầu chứng đắc,
Bồ Tát thân dìu dắt thế trần,
Trang nghiêm thị hiện oai thần,
Ðộ trong sanh chúng tinh cần chuyên tu.
Người người biết công phu thiền định,
Dưỡng tinh thần thanh tịnh tự nhiên,
Cõi đời biển ái lặng yên,
Sông mê trong vắt não phiền còn đâu.
Chúng sanh thảy quay đầu bến giác,
Kẻ sống vui, người thác nhẹ nhàng,
Ðàn na tín thí công ơn,
Phước điền rộng đức, huệ sơn cao tài.
Hữu tình vốn nhơn loài động vật,
Vô tình là cây đất bao đồng.
Thảy đều đắc quả thành công,
Cả nên Phật đạo hiện trong kiếp này.*

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   51   52   53   54   55   56   57   58   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương