Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang54/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   101

138 - SÁM NGÃ NIỆM III

Con từ kiếp trước không lường,


Mất chơn bản tánh nên vương cõi trần.
Luân hồi sanh tử chút thân,
Thay hình đổi dạng bao lần đắng cay.
Phước dư nhờ chút thiện này,
Thân người được gặp theo thầy xuất gia.
Cạo đầu mặc áo cà sa,
Hủy trai, phá giới tạo ra tội nhiều.
Sát sanh hại vật đủ điều,
Ăn nhai uế tạp đắm yêu thân hình.
Của người riêng chiếm vào mình,
Nhờ duyên Tam bảo dụng tình tiêu hoang.
Bôn xu cầu cạnh đủ đường,
Rượu ngon, gái đẹp lòng thường say sưa.
Khinh Tăng, hủy báng Phật thừa,
Mẹ cha, thầy bạn u ơ bạc tình.
Khoe hay, giấu dốt của mình,
Sự người tốt đẹp lại sinh chê gièm,
Lợi danh dối trá đã quen,
Thị phi nhơn ngã đua chen với đời.
Tưởng xằng chẳng lúc nào ngơi,
Tấm lòng tán loạn suốt đời hư sinh,
Việc người mách lẻo thời tinh,
Việc mình niệm Phật tụng kinh thì lười.
Bề ngoài đạo đức lòe đời,
Mà trong ngã mạn khinh người gớm ghê.
Biếng lười chỉ thích ngủ nghê,
Tham lam bủn xỉn ai chê cũng liều.
Gốc nhơ trồng cấy đã nhiều,
Cánh bèo biển khổ theo chiều gió đưa!
Ðã không chút thiện nương nhờ,
Trong ba đường dữ bao giờ tránh qua ?
Ngưỡng trông đức Phật A Di Ðà,
Quán Âm, Thế Chí đôi tòa thần thông.
Từ bi lượng cả bao dong,
Cứu con tội cấu sạch không mọi màu.
Ðời này cho chí đời sau,
Sáu căn, ba nghiệp sạch làu như gương.
Rỗng không tội tánh mọi đường,
Khắp trong pháp giới chẳng vương bụi trần.*

---o0o---


139 - SÁM QUY NGUYỆN

Trầm hương xông ngát điện,


Sen nở Phật hiện thân,
Pháp giới thành thanh tịnh,
Chúng sanh lắng nghiệp trần.
Ðệ tử tâm thành,
Hướng về Tam Bảo,
Phật là thầy chỉ đạo,
Bậc tỉnh thức vẹn toàn.
Tướng tốt đoan trang,
Trí và bi viên mãn,
Pháp là con đường sáng,
Dẫn người thoát cõi mê.
Ðưa con trở về,
Sống cuộc đời tỉnh thức,
Tăng là đoàn thể đẹp,
Cùng đi trên đường vui.
Tu tập giải thoát,
Làm an lạc cuộc đời,
Ðệ tử nương nhờ Tam Bảo,
Trên con đường học đạo.
Biết Tam bảo của tự tâm,
Nguyện xin chuyên cần,
Làm sáng lòng ba viên ngọc quý.
Nguyện theo hơi thở,
Nở nụ cười tươi,
Nguyện học nhìn cuộc đời,
Bằng con mắt quán chiếu.
Nguyện xin tìm hiểu,
Nổi khổ của mọi loài,
Tập từ bi,
Hành hỷ xả,
Sáng cho người thêm niềm vui,
Chiều giúp người bớt khổ.
Ðệ tử nguyện sống,
Cuộc đời thiểu dục,
Nếp sống lành mạnh an hòa,
Cho thân thể kiện khương.
Nguyện rũ bỏ âu lo,
Học tha thứ bao dung,
Cho tâm tư nhẹ nhõm.
Ðệ tử xin nguyện,
Ơn sâu đền báo,
Ơn cha mẹ, ơn thầy,
Ơn bạn bè, chúng sanh.
Nguyện tu học tinh chuyên,
Cho cây bi trí nở hoa,
Mong một ngày kia,
Có khả năng cứu độ mọi loài.
Vượt cả ngoài cõi khổ,
Xin nguyện Phật Pháp Tăng chứng minh.
Gia hộ cho đệ tử chúng con,
Viên thành đại nguyện.*

---o0o---


140 - SÁM HỐI NGUYỆN VĂN

Nay con nguyện sám hối Phật tiền,


Nguyện trừ nghiệp chướng tiền khiên nhiễm tà.
Ba đường ác đạo lánh xa,
Sân, si, tham dục quyết mà chế răn.
Con nguyền nghe Phật, Pháp, Tăng,
Cần tu Giới, Ðịnh, Huệ hằng chẳng sai.
Con nguyền học Phật bền dai,
Bồ đề tâm niệm hôm mai chí thiền.
DI ÐÀ PHẬT thấy nhãn tiền,
Con nguyền sanh chốn tịnh yên Niết bàn.
Phân thân khắp cả trần gian,
Con nguyền phổ độ chúng sanh các hàng.
MẮT thấy chư Phật mười phương,
TAI thường nghe tiếng pháp lành diệu dương.
MŨI không ngửi các trần hương,
MIỆNG đàm Bát Nhã, trí thường xét xa.
THÂN con chẳng nhiễm trược tà,
Ý không tưởng sự sai ngoa lỗi lầm.
Vô lượng kiếp tạo tội thâm,
Chẳng dè trược nhiễm, tự tâm muôn vàn.
Xưa kia Phật ở thế gian,
Thời con bị đọa trong đàng trầm luân.
Ngày nay thọ đặng nhơn thân,
Phật đà diệt độ muôn phần tiếc thay!
Thân này mang nghiệp chướng dày,
Ngưỡng trông chẳng thấy Phật rày kim thân.
Con nay trước Phật, Pháp, Tăng,
Mọi điều bày tỏ, ăn năn chí thành.
Nguyện nay tới kiếp lai sanh,
Ba đời chư Phật lòng lành huệ ban.
Phép mầu thọ ký rõ ràng,
Ðặng sanh Cực Lạc Tây phương Niết bàn.
Sen nở thấy Phật tôn nhan,
Hào quang chiếu diệu tiêu tan tội tình.
Từ đây dứt nghiệp tử sinh,
Con nguyền tinh tấn quang minh tu hành.
Sen vàng chín phẩm hóa sanh,
Ấy là cha mẹ tạo thành chơn thân.
Thường xem thấy Phật hoan hân,
Vô sanh liễu ngộ muôn phần thảnh thơi.
Bạn cùng Bồ Tát chẳng rời,
Diệt tiêu ba chướng, dứt thời khổ căn.
Trí huệ khi đặng mở mang,
Khắp nguyền độ chúng nghiệp căn giải trừ.
Bồ Tát đạo cả thường tu,
Nguyện thành Vô thượng Chơn Như đạo thiền.
Ba đời chư Phật linh thiêng,
Văn Thù, Thế Chí, Phổ Hiền, Quan Âm.
Cùng chư Bồ Tát huệ thâm,
Xót thương đến kẻ luân trầm khổ nguy.
Cúi xin Ðức Cả từ bi,
Ðộ con thành đạo, thoát ly hồng trần.*

---o0o---


141 - VĂN SÁM HỐI TAM NGHIỆP

Trước Phật đài con xin sám hối,


Xét lại mình tội lỗi từ xưa,
Hoặc là nhiều kiếp dây dưa,
Chập chồng nghiệp quấy có thừa núi cao.
Thân đựng chứa biết bao tật xấu,
Bước chân đi theo dấu đường đời,
Cách ăn thói ở tùy thời,
Nào con có tránh khỏi nơi tội tình.
Tội thứ nhứt : Sát sinh thực nhục,
Thuở bé thơ đến lúc trưởng thành,
Vì con cha mẹ cam đành,
Giết loài muông thú nuôi sanh mạng nầy.
Con cũng có tự gây lấy nghiệp,
Cùng bao người gián tiếp trợ duyên,
Thức ăn bán ở thị thiền,
Sát sanh tội bởi đồng tiền trao tay.
Thân con lỡ tạo vay nghiệp ác,
Muôn vạn loài oan thác vì con,
Ví như thây ướp hằng còn,
Từ xưa chất để nên hòn núi cao.
Tính một kiếp dồn bao nhiêu kiếp,
Thân con đây tội nghiệp dẫy đầy,
Xét ra thì thịt xương này,
Lại là xương thịt muôn thây tạo thành.
Cũng có lúc lòng lành bất nhẫn,
Nghe tiếng kêu hối hận giựt mình,
Máu me ràn rụa thân hình,
Mắt trông cảnh thảm động tình xót xa.
Con nguyện hứa thứ tha tất cả,
Lòng dặn lòng cải hóa tự thân,
Học đòi theo bậc Triết nhân,
Tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày.
Nhưng trong cõi trần ai bụi bặm,
Giữ làm sao khỏi lấm tấc son,
Biết bao nghiệp sát cỏn con,
Nhiều lần vô ý dập dồn tội khiên.
Nay đến trước Phật tiền sám hối,
Lượng từ bi xá tội lỗi lầm,
Ăn năn gội rửa lòng phàm,
Con nguyền sửa đổi việc làm từ nay.
Tội thứ hai : Tham tài trộm đạo,
Thói vạy tà gian xảo xấu xa,
Hoặc từ nhiều kiếp trải qua,
Hoặc thời thơ bé tạo ra tội tình.
Nhìn lại tấm thân hình trưởng đại,
Hẳn có khi tội trái lôi thôi,
Của người nhọc đổ mồ hôi,
Dùng mưu chước lấy đắp bồi thân ta.
Tội thứ ba : Dâm tà loạn phép,
Lỗi đạo hằng mang nghiệp vào thân,
Tấm lòng yểm cựu nghinh tân,
Làm sao tranh khỏi xoay vần trái oan ?
Ðường tình ái đã chan chan tội,
Nẻo dâm tà càng lỗi nặng lung,
Tấm thân tội lỗi thẹn thùng,
Kiếp này kiếp khác chập chồng bằng non.
Tội thứ tư: Vọng ngôn dối trá,
Lợi cho mình thiên hạ hại thân,
Vẽ duyên thêu dệt xa gần,
Muôn điều rối rắm, trăm phần đảo điên.
Thói lưỡng thiệt hai bên đâm thọc,
Cho đôi đàng trách móc lẫn nhau,
Mở lời để hại về sau,
Một câu thất đức họa sâu không ngừa.
Tội thứ năm : Say sưa chè rượu,
Lỗi giới điều do tửu nhập tâm,
Thêm lòng ham muốn tham lam,
Càng thâu chất chứa, càng làm mê say.
Bịnh sân hận ai tài chuyên chữa,
Nổi nóng lên như lửa cháy rừng,
Si mê đâu biết tỏ tường,
Cõi mơ muôn vạn nẻo đường nhá nhem!
Năm giới chánh cộng thêm giới phụ,
Tam nghiệp chung tính đủ thập điều,
Phật ban giới cấm đã nhiều,
Mà con lỗi phép chẳng theo luật Ngài.
Hoặc vô ý không hay tội trượng,
Hoặc yếu hèn chẳng cưỡng được tâm,
Tự làm hoặc xúi người làm,
Hoặc nghe thấy ác lòng phàm đua vui.
Từ vô thỉ tạo rồi nghiệp chướng,
Ðến những nay vô lượng kiếp sinh,
Mỗi phen mang lấy thân hình,
Tạo gây lắm thứ tội tình nghiệp duyên.
Tấc lòng thành con nguyền sám hối,
Xét tội xưa tránh lỗi về sau,
Cầu xin nước tịnh rưới vào,
Tâm con được sạch làu làu hôm nay.
Con cố gắng từ đây sắp tới,
Giữ đúng theo ngũ giới Phật truyền,
Cần trau tam nghiệp trọn hiền,
Pháp tu thập thiện vẹn tuyền mới cam.
Mong đến chốn già lam Phật cảnh,
Giã cõi đời ảo ảnh phù du,
Con về con học phép tu,
Làm dân đất Phật thiên thu sống đời.
Ðường giải thoát lòng con chí dốc,
Quyết phăng tìm theo gốc tu chơn,
Nương nhờ Tam Bảo là hơn,
Con nguyền chẳng dám khinh lờn dễ duôi.
Ðược thưởng thức chút mùi vị đạo,
Xin nhớ ơn Tam Bảo ghi lòng,
Con nay sám hối vừa xong,
Nghiệp trần nhẹ phủi không không sạch rồi.
Con cầu nguyện người đời tỉnh thức,
Thọ phước lành đạo đức thưởng ban,
Cầu xin Phật hiện thế gian,
Cầu xin Tam Bảo cứu an muôn loài.*

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương