Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tập


III - CÁC BÀI SÁM VĂN SÁM HỐI - PHÁT NGUYỆNtải về 4.51 Mb.
trang50/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   101

III - CÁC BÀI SÁM VĂN SÁM HỐI - PHÁT NGUYỆN

128 - SÁM VĂN PHÁT NGUYỆN


Ðệ tử kính lạy,
Ðức Phật Thích Ca,
Là ngôi giáo chủ cõi Ta Bà.
Ðức Phật A Di Ðà,
Là thầy dẫn đường về cõi Cực Lạc.
Mười phương chư Phật,
Vô thượng Phật pháp,
Cùng Thanh Hiền Tăng.
Ðệ tử lâu đời lâu kiếp,
Nghiệp chướng nặng nề.
Tham giận kiêu căng,
Si mê lầm lạc.
Ngày nay nhờ Phật,
Biết sự lỗi lầm,
Thành tâm sám hối.
Thề tránh điều dữ,
Nguyện làm việc lành.
Ngưỡng mong ơn Phật,
Từ bi gia hộ :
Thân không tật bịnh,
Tâm không phiền não.
Hằng ngày yên vui tu tập,
Phép Phật nhiệm mầu.
Ðể mau ra khỏi luân hồi,
Minh tâm kiến tánh.
Trí huệ sáng suốt,
Ðến khi lâm chung.
Nhờ Phật Di Ðà,
Quan Âm, Thế Chí.
Cùng mười phương chư Phật,
Vô lượng Bồ Tát,
Ðồng thời phóng đại hào quang.
Tiếp dẫn đệ tử,
Về thế giới Tây phương Cực Lạc,
Phật A Di Ðà.
Ðể đệ tử hằng ngày,
Hầu Phật nghe pháp.
Chứng quả Vô sanh,
Làm thân tự tại.
Rồi trở lại cõi nầy,
Và trong vô lượng thế giới khác,
Ðặng cứu độ các bậc Sư trưởng,
Cha mẹ, anh em,
Thân bằng quyến thuộc,
Cùng tất cả chúng sanh,
Ðồng thành Phật đạo.*
---o0o---

129 - SÁM NHỨT TÂM

Một lòng làm lễ Tây phương,


A DI ÐÀ Phật xót thương độ đời.
Tịnh quang Phật rọi lòng con,
Y như từ thệ hộ con đạo thành.
Con nay chánh niệm hồng danh,
A DI ÐÀ PHẬT, đức lành tụng xưng.
Bồ đề chánh đạo kỉnh tuân,
Cầu sanh Tịnh độ an phần thảnh thơi.
Phật xưa thệ có mấy lời :
“Chúng sanh nào muốn sanh thời nước ta.
Hết lòng tín ngưỡng sâu xa,
Mười phen niệm đủ danh ta đành rành.
Nếu mà chẳng đặng vãng sanh,
Nguyện ngôi Chánh giác chẳng đành giữ yên”.
Bởi vì niệm Phật nhân duyên,
Ðặng vào hải thệ tâm thiền Như Lai.
Nhờ nương sức Phật lành dai,
Các tội tiêu diệt, lớn hoài thiện căn.
Mạng chung gần tới thời gian,
Biết trước giờ đến khỏi mang bịnh sầu.
Lòng không tham luyến vọng cầu,
Ý không điên đảo tợ vào Thiền nguyên.
Phật cùng chúng Thánh linh thiêng,
Kim đài cầm tới hiện tiền tiếp nghinh.
Nội trong một niệm vãng sinh.
Về nước Cực lạc tịnh thanh Niết bàn.
Sen nở thấy Phật rõ ràng,
Liền nghe Phật pháp chơn toàn tối cao.
Mở ngay Phật huệ trí mầu
Chúng sanh đều độ khỏi âu lỗi lầm.
Bồ đề hải thệ thậm thâm,
Cầu cho thỏa mãn chí tâm nguyện lành.*
---o0o---

130 - SÁM THẬP PHƯƠNG

Mười phương ba đời Phật,


Di Ðà đệ nhứt danh,
Ðộ sanh lên chín phẩm,
Oai đức rộng thinh thinh.
Con nay quy y Phật,
Diệt ba nghiệp mê tình,
Bao nhiêu phần phước đức,
Hồi hướng khắp nhơn sanh.
Nguyện cùng người niệm Phật,
Cảm ứng hiện điềm lành,
Lâm chung thấy cảnh Phật,
Trước mắt hiện đành rành.
Thấy nghe đều tinh tấn,
Cực lạc đặng vãng sinh,
Thấy Phật dứt sanh tử,
Như Phật độ hàm linh.
Trừ vô biên phiền não,
Tu vô lượng pháp lành,
Chúng sanh nguyền tế độ,
Phật đạo thảy viên thành.
Hư không còn có hết,
Bổn nguyện vốn không cùng,
Hữu tình, vô tình khắp,
Trí huệ chứng viên thông.

---o0o---


THẬP NGUYỆN
MỘT nguyền lễ kính Như Lai,
HAI nguyền xứng tán công dày Thế Tôn.
BA nguyền tu phước cúng dường,
BỐN nguyền sám hối nghiệp vương tội trần.
NĂM nguyền tùy hỷ công huân,
SÁU nguyền thỉnh Phật công dày Thế Tôn.
BẢY nguyền thỉnh Phật ở đời,
TÁM nguyền học Phật tùy thời phát minh.
CHÍN nguyền hằng nguyện chúng sinh,
MƯỜI nguyền hồi hướng phước lành khắp nơi.*
---o0o---

131 - SÁM NGUYỆN KHỂ THỦ

Cúi đầu làm lễ cõi Tây phương,


Tiếp dẫn chúng sanh ÐẠI PHẬT VƯƠNG;
Nay phát nguyện cầu sanh Tịnh độ,
Từ bi xin cứu kẻ trần dương.
Nay đệ tử thành tâm phát nguyện,
Vì bốn ơn trọng hiện trong đời;
Cùng chúng sinh khổ não lưng vơi,
Trong ba cõi khắp nơi Pháp giới.
Muốn cầu đạo Bồ đề chánh đại,
Vô thượng môn nhứt phái chơn truyền.
Nên niệm hồng danh Phật tinh chuyên,
Cầu trực vãng Tây thiên Tịnh độ.
Bởi nghiệp trọng phước khinh thọ khổ,
Chướng nghiệp sâu, huệ ngộ tâm suy.
Lòng nhiễm trần dễ khởi sân si,
Cõi tịnh đức diệu vi khó đạt.
Nay trước Phật kỉnh thành nguyện phát,
Dốc ăn năn tội ác lỗi dày.
Chúng sanh cùng đệ tử xưa nay,
Trong khoảng kiếp mê say Bổn tánh.
Tham, sân, si, dấy loàn tâm cảnh,
Ba nghiệp đều nhiễm thạnh trược trần.
Tội lỗi gây vô lượng khôn phân,
Các nghiệp kết muôn lần rất chặc.
Nay đệ tử nguyện trừ tức khắc,
Kể từ đây tội ác lánh xa.
Nguyện lỗi lầm sau chẳng tạo ra,
Tu Thánh đạo quyết mà chẳng thối.
Ðặng Chánh Giác đạo thành siêu rỗi.
Ðộ chúng sanh chìm nổi ái hà.
Này cúi xin PHẬT TỔ DI ÐÀ,
Sức từ nguyện ứng ra chứng chiếu
Lòng thương xót độ con đắc diệu,
Trong cảnh thiền quán chiếu tánh minh.
Hoặc là trong mộng mị giấc linh,
Xem thấy Phật hiện hình kim sắc.
Ðặng vào cõi DI ÐÀ Phật sát,
Nước cam lồ rảy mát đỉnh môn.
Phật hào quang rọi suốt thân hồn,
Tay chà đỉnh khai thông khiếu cả.
Ðắp y phục thân con cảm hóa,
Chướng nghiệp xưa tội quá tiêu liền.
Thiện căn thường tăng trưởng cố kiên.
Vô minh phá, não phiền tận diệt.
Diệu giác tánh hoát khai chí triệt,
Tịch quang chơn cảnh thiệt hiện tiền.
Lúc mạng chung giờ đến biết liền,
Thân an ổn khỏi liền bịnh nạn.
Tâm chẳng có luyến tham mê loạn,
Các căn đều viên mãn qui nguyên
Chánh niệm minh phát cảnh chơn thiền,
Các pháp thảy tự nhiên tịch tịnh.
Lòng vắng lặng cũng như thiền định,
Ðức DI ÐÀ với lịnh QUAN ÂM.
ÐẠI THẾ CHÍ chư THÁNH HIỀN TĂNG,
Ðồng phóng điển lai lâm tiếp dẫn.
Có đài báu tràng phan hộ tấn,
Mùi hương thơm phát phấn tinh thần.
Cõi thượng thiên nhạc tấu hoan hân,
Tây phương cảnh hiện gần trước mắt.
Nghe thấy rõ, chúng sanh khoái lạc,
Phát Bồ đề Diệu giác nguyện tâm.
Ngồi Kim Cang đài báu linh thâm,
Con nhờ Phật từ tâm dẫn lộ.
Trong nháy mắt Tây phương tới chỗ,
Ðặng sanh vào Phật độ quang huy.
Mắt ngó trong thất bửu liên trì,
Bông nở hoát tức thì thấy Phật.
Chư Bồ Tát hiện thân kim sắc,
Phóng hào quang Phật quốc chiếu minh.
Nghe diệu âm pháp diễn chí linh,
Con chứng đặng Vô sinh Pháp nhẫn.
Trong giây phút tâm thần tinh tấn,
Hầu các vì Phật tận tâm chơn.
Nhờ Như Lai thọ ký ân cần,
Liền chứng đặng tam thân tứ trí.
Ngũ nhãn phát, lục thông du hí,
Vạn pháp môn thần bí hoát thông.
Công đức thành, an dưỡng chẳng mong,
Trở lại thế hết lòng độ chúng.
Phân thân khắp mười phương hiện ứng,
Bố thần thông diệu dụng phi thường.
Dùng đủ cơ tiện lợi, diệu phương,
Hầu độ chúng hết vương khổ hiểm.
Lòng thanh tịnh, trược trần khỏi nhiễm,
Ðặng sanh nơi mầu nhiệm Tây phang.
Nếu chúng sanh thế giới chưa an,
Phiền não nghiệp, vạn ban chưa dứt.
Thì đại nguyện con chưa tròn thật,
Nên phải nguyền lập tất quả công.
Nay công tu, lễ Phật đều đồng,
Nguyền rải khắp cả trong sanh chúng.
Ðặng báo đáp bốn ơn đức trọng,
Ðộ thế gian tam chúng hữu tình.
Chí nguyện cùng Pháp giới chúng sinh,
Ðồng đặng chứng Viên minh chủng trí.*

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương