Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang49/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   101

126 - BÀI KINH TÁM ÐIỀU

Kinh tám điều người trên hiểu biết,


Con Phật thời nên hết đêm ngày,
Dốc lòng tụng niệm không ngơi,
Tám điều hiểu biết của người bậc trên.
Thứ nhất : biết thế gian không chắc,
Hiểu rõ rằng cõi nước yếu nguy,
Thân này nào có ra chi,
Ðất, nước, gió, lửa hợp về lại tan.
Luống những chịu muôn ngàn đau khổ,
Ngũ ấm([1]) không, còn có mình sao,
Khác nào như cảnh chiêm bao.
Biến thiên sinh diệt, ai nào chủ trương,
Lòng này chính là nguồn độc ác,
Ðem thân ra gánh vác tội tình.
Nay đà xem xét cho rành,
Dần dần xa lánh tử sinh có ngày.
Ðiều thứ hai : ta đây hiểu biết,
Ham muốn nhiều chỉ mệt mà thôi,
Chết đi, sống lại bao đời,
Tham là gốc khổ, mấy người tỉnh đâu.
Ham muốn ít, không cầu cạnh mấy,
Thân tâm đều tự tại tiêu dao,
Ðiều thứ ba : rõ trước sau,
Lòng không chán đủ, tham cầu không ngơi,
Gây nên tội tầy trời tầy bể,
Bồ Tát không như thế bao giờ,
Biết vừa nên chẳng cầu dư,
Phận nghèo giữ đạo sớm trưa an nhàn.
Cốt sao cho trí khôn sáng tỏ,
Ðiều thứ tư : cũng rõ gót đầu,
Biếng lười sa xuống vực sâu,
Nên cần tinh tiến để cầu tiến lên.
Phá sạch hết điều phiền não trước,
Bốn con ma ([2]) dẹp hết là xong,
Ngục ngũ ấm thoát khỏi vòng,
Thứ năm : biết rõ thủy chung muôn loài,
Thuần chỉ những sống say chết ngủ,
Bồ Tát thường lấy đó làm lo.
Học hành chẳng quản công phu,
Nghe nhiều học rộng cốt cho thành tài.
Trí tuệ lớn vẹn đầy sau trước,
Dạy muôn loài đều được yên vui,
Sáu là : hiểu rõ đầu đuôi,
Nghèo cùng khổ não lắm người thù riêng,
Thường mắc phải ác duyên hoạnh họa.
Bồ Tát cho khắp cả muôn loài,
Một niềm bình đẳng không hai,
Oán thân như một lòng đầy từ bi,
Ðiều xấu cũ không hề vướng vít,
Kẻ xấu xa chẳng ghét không chê,
Thứ bảy : biết ngủ nghê ăn uống,
Danh, Sắc, Tài ham muốn là nguy,
Dù chưa thay đổi hình nghi,
Còn là người tục chẳng mê thói đời,
Áo, bát, pháp đêm ngày tưởng nhớ,
Theo đạo mầu chí cố xuất gia,
Giữ gìn trong ngọc trắng ngà,
Nết thanh cao giữ thật là thanh cao.
Lòng từ bi lúc nào cũng đủ,
Thứ tám là : biết rõ tử sinh,
Khác nào lửa cháy bên thành,
Chứa chan khổ não nghĩ tình xót thương,
Mở lòng rộng tìm đường cứu vớt,
Thay muôn loài chịu hết đắng cay,
Khiến cho hết thảy muôn loài,
Ðều cùng giải thoát tháng ngày yên vui.
Tám việc ấy là nơi chư Phật,
Cùng các Ngài Bồ Tát Ðại nhân,
Ðều cùng hiểu rõ nguồn cơn,
Từ bi trí tuệ sửa tròn trước sau,
Làm việc đạo bấy lâu tinh tiến,
Thuyền Pháp thân chở đến Niết bàn,
Là nơi yên tĩnh an nhàn,
Lại về cõi khổ cưu mang mọi loài,
Tám việc trước ta đây hiểu biết,
Mở đường ra cho hết thảy đi,
Khiến bao loài trước ngu si,
Biết sống, chết, khổ bỏ lìa muốn năm, ([3])
Theo đạo chính tận tâm tu tập,
Nếu quả là con Phật tụng đây,
Trong khi nghĩ tám việc này,
Bao nhiêu tội lỗi tức thời sạch ngay.
Ðạo Bồ đề thẳng tới nơi,
Lên ngôi Chính giác chỉ giây phút thành,
Ðoạn tuyệt hẳn đường sanh nẻo tử.
Ðời đời thường ở chỗ yên vui.*

---o0o---


127 - SÁM A DI ÐÀ PHẬT

Nam mô Giáo chủ Tây phang,


A DI ÐÀ Phật tịnh an Niết bàn,
Kim thân vô lượng hào quang,
Thọ mạng kiếp kiếp muôn vàn khôn phân.
Từ bi rải khắp đức ân,
Hóa miền Tịnh độ muôn phần trang nghiêm.
Ðức công phổ độ vô biên,
Khắp trong tam giới các miền chúng sanh.
Lực, Hùng, Bi, Trí, lập thành,
Liên trì hải hội đức lành sấm vang.
Có hàng La Hán, Thinh Văn,
Cùng chư Bồ Tát pháp năng cao cường.
Chúng sanh trong cõi Tây phương,
Chẳng hề thối chuyển, hằng nương đạo trường.
Tu hành tiến hóa phi thường,
Một đời thành đạo chứng chơn Phật Ðà.
Số người đắc quả hằng sa,
Ở ngôi Bồ Tát, Ta bà độ sanh.
Thiện nam tín nữ kính thành.
Một niềm tín ngưỡng trì danh hiệu Ngài.
Lâm chung giờ đến chẳng sai,
Di Ðà chúng Thánh hiện ngay nhãn tiền.
Thân an tâm chẳng đảo điên.
Liền sanh Cực Lạc Tây thiên Di Ðà.
Ðức công Phật Tổ hải hà,
Nguyện xưa bốn tám thiệt là từ bi.
Chúng sanh tín ngưỡng qui y,
A DI ÐÀ Phật độ ly khổ nàn...
Hằng ngày hộ niệm tâm an,
Liền đặng phước huệ, Tịnh bang vãng hồi.
Ai mà trước phát nguyện rồi,
Hoặc là nay nguyện, hoặc rồi nguyện sau.
Muốn sanh cõi Phật tối cao,
Ðạo mầu Chánh Giác trước sau chắc thành.
Ngưỡng trông đức cả tột lành,
Hiển linh soi xét lòng thành chứng minh.
Ðộ cho bá tánh khương ninh,
Nhà an nước trị, hòa bình năm châu.
Phép mầu phương tiện cao sâu,
Thần thông độ khắp hồi đầu tánh linh.
Hữu tình cùng với vô tình,
Ðồng thành chủng trí, vãng sinh Niết bàn.
Lại nguyền Tam bảo đạo tràng,
Nhờ ân Phật Tổ điểm ban diệu huyền.
Ðạo mầu chánh giác hoằng tuyên,
Pháp môn vĩnh viễn rộng truyền khắp nơi.
Ðộ người biển khổ lưng vơi.
Lên thuyền Bát Nhã về nơi thanh nhàn.*

PHỤ LỤC - KỆ VĂN A NAN THỈNH PHẬT CHỨNG MINH

Tâm Chánh Ðịnh như như bất động,


Phật Ba thân nhân thế khó tìm.
Trăm ngàn muốn kiếp đảo điên,
Vô minh dứt sạch, chứng liền Pháp Thân.
Nay con nguyền chứng ngôi Chánh Giác,
Ðộ chúng sanh như cát sông Hằng.
Thân, tâm này nát như trần, (bụi)
Hồng ân chư Phật, chút phần báo ơn.

Cung thỉnh Thế Tôn lại chứng minh,


Ðời năm trược con xin vào trước,
Một chúng sanh quả Phật chưa thành,
Con nguyền không chứng Vô Sanh Niết Bàn.
Ðại Hùng, Ðại Lực, Ðại Từ Bi,
Giúp con dứt sạch sân, si, buồn, phiền.
Ðể sớm được lên miền Thượng Giác,
Ngồi Ðạo Tràng bát ngát mười phương.
Hư không có thể tiêu tan,
Nguyện con kiên cố không hề lung lay.
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật,
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp,
Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng.*
* Trích “Thiền Môn Nhựt Tụng” , HT Minh Trực soạn,Tổ đình Phật Bửu ấn hành, 1992
* Trích “Kinh Tam Bảo”, Ni Trưởng Huỳnh Liên,Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM. xuất bản, 1992
* Trích “Pháp Sự Khoa Nghi Việt Ngữ”, HT. Thích Hiển Tu, chùa Xá Lợi ấn hành, 1994
* Trích “Nghi Thức Tụng Niệm Hằng Ngày”, HT. Thích Thiện Thanh, Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM. xuất bản, 1994
* Trích “Thiền Môn Nhựt Tụng”, HT Minh Trực soạn,Tổ Ðình Phật Bửu ấn hành, 1992
* Trích “Thiền Môn Nhựt Tụng”, Ht Minh Trực soạn, Tổ đình Phật Bửu ấn hành, 1992
* Trích “Nghi Thức Trì Niệm Dược Sư Pháp Bảo”, Thích Thanh Ngọc,
chùa Khuông Việt ấn hành, 1984
* Trích “Nghi Thức Tụng Niệm Hằng Ngày”,HT Thích Thiện Thanh, Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM. xuất bản, 1994
[1]) Năm thứ che lấp, làm cho mờ tối tâm tính gây nên khổ não: 1. Hình tướng màu sắc, 2. Hưởng thụ khổ vui, 3. Mơ tưởng nghĩ lầm, 4. Khởi ra mối nghĩ lầm làm việc, 5. Nhận xét phân biệt.
[2]) Sinh, già, ốm, chết là bốn con ma rất độc ác, thường quấy nhiễu chúng sinh trong thế gian khổ não không bao giờ ngơi.
[3]) Năm thứ người ta vẫn ham muốn hằng ngày : Của cải, Sắc dục, Thanh danh, Ăn uống, Ngủ nghê.
* Trích “Nghi Thức Tụng Niệm Hằng Ngày” chữ Việt, Sa Môn Trí Hải dịch, chùa Bồ Ðề ấn hành, Sài gòn, 1969
* Trích “Thiền Môn Nhựt Tụng” ,HT Minh Trực,Tổ đình Phật Bửu ấn hành, Sàigòn,1992
* Trích “Nghi Thức Tụng Niệm Hằng Ngày”,HT Thích Thiện Thanh, Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM. xuất bản, 1994
--- o0o ---

: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương