Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tập


- SÁM VĂN QUAN ÂM TIÊU NGHIỆP CHƯỚNGtải về 4.51 Mb.
trang46/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   101

116 - SÁM VĂN QUAN ÂM TIÊU NGHIỆP CHƯỚNG

Ngã cập chúng sinh


Vô thủy thường vị
Tam nghiệp lục căn
Trọng tội sở chướng,
Bất kiến chư Phật,
Bất tri xuất yếu,
Ðãn thuận sinh tử,
Bất tri diệu lý,
Ngã kim tuy tri,
Bo dữ chúng sinh,
Ðồng vị nhứt thiết,
Trọng tội sở chướng,
Kim đối Quan Âm
Thập phương Phật tiền,
Phổ vị chúng sinh,
Qui mệnh sám hối.
Duy nguyện gia hộ,
Ninh chướng tiêu diệt,
Ngã dữ chúng sinh,
Vô thủy lai kim,
Do ái kiến cố,
Nội kế ngã nhân,
Ngoại gia ác hữu,
Bất tùy hỷ tha,
Nhất hào chi thiện,
Duy biến tam nghiệp,
Quảng tạo chúng tội,
Sự tuy bất quảng,
Ác tâm biến bố,
Trú dạ tương tục,
Vô hữu gián đoạn,
Phú quý quá thất,
Bất dục nhân tri,
Bất úy ác đạo,
Vô tàm vô quí,
Bác vô nhân quả,
Cố ư kim nhật,
Thâm tín nhân quả,
Sinh trọng tàm quí,
Sinh đại bố úy,
Phát lộ sám hối,
Ðoạn tương tục tâm,
Phát Bồ đề tâm,
Ðoạn ác tu thiện,
Cần sách tam nghiệp,
Phiên âm trọng quá,
Tùy hỷ phàm thánh,
Nhất hào chi thiện,
Niệm Thập phương Phật,
Hữu đại phúc tuệ,
Năng cứu bạt ngã,
Cập chư chúng sinh,
Tòng nhị tử hải,
Chí tam Ðức ngạn,
Tòng vô thủy lai,
Bất tri chư pháp,
Cầu tính không tịch,
Quảng tạo chúng ác,
Kim tri không tịch
Vị cầu Bồ đề,
Vị chúng sinh cố,
Quảng tu chư thiện,
Biến đoạn chúng ác,
Duy nguyện Quán Âm,
Từ bi nhiếp thụ.*

---o0o---


117 - VĂN PHỔ SÁM BẠCH

Ngưỡng khải Quán Thế Âm Bồ Tát,


Từ bi chẩn niệm,
Lợi tế minh tâm,
Thị đầu thành khởi kính chi phương,
Xiển cải quá tự tân chi lộ,
Ai căng ngã đẳng,
Phả cập hữu tình,
Kim thế kim sinh,
Cố vi tội cấu,
Túc duyên túc nghiệp,
Tất hữu oan khiên,
Vong thân sám hối chi nghi,
Thượng ký hàm dung chi đức,
Lục thú đãng trừ tư pháp thủy,
Tam đồ phiến khứ lai từ phong,
Tội căn phiên tác phúc căn,
Ác quả hóa vi thiện quả,
Phục vọng Từ Tôn,
Phủ dung sám hối,
Phả vị tứ ân tam hữu,
Pháp giới chúng sinh,
Tất nguyện đoạn trừ chư chướng;
Quy mệnh lễ sám hối.*
- Trích “Chư Kinh Nhựt Tụng”, Thích Chân Lý ,Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM. xuất bản, 1996
-Trích “Chư Kinh Nhật Tụng”,Thích Chân Lý ,Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM. xuất bản, 1996
* Trích “Chư Kinh Nhựt Tụng”,Thích Chân Lý ,Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM. xuất bản, 1996
* Trích “Chư Kinh Nhựt Tụng”,Thích Chân Lý ,Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM. xuất bản, 1996
* Trích “Chư Kinh Nhựt Tụng”,Thích Chân Lý ,Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM. xuất bản, 1996
* Trích “Chư Kinh Nhựt Tụng”,Thích Chân Lý ,Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM. xuất bản, 1996
--- o0o ---

II - CÁC BÀI SÁM VĂN XƯNG TÁN KỶ NIỆM PHẬT BỒ TÁT

118 - SÁM VĂN XƯNG TÁN TAM THẾ PHẬT

Vô thượng cảnh Niết bàn ÐẠI GIÁC,


Phóng hào quang chiếu đạt Tam thiên,
Hư linh hoạt bát vô biên,
Quán thông Pháp giới, định yên đất trời.
PHẬT, BỒ TÁT ba đời mười hướng,
Ánh kim quang muôn trượng chói lòa,
Từ bi thệ nguyện hải hà,
Ðộ trong lục đạo thoát mà khổ nguy.
Tây phương cảnh Tổng trì Cực lạc,
A DI ÐÀ PHẬT tác Tịnh bang,
Kim thân vô lượng hào quang,
Thọ mạng kiếp kiếp muôn vàn khôn phân.
Xưa bốn tám nguyện chơn quảng đại,
Ðộ chúng sinh tam giới mười phang,
Ðồng lên chín phẩm sen vàng,
Hưởng phần khoái lạc tịnh an thanh nhàn,
Ta bà giới khổ nàn Uế độ,
Ngũ trược thời PHẬT TỔ THÍCH CA.
Giáng trần độ chúng hằng sa,
Dùng, Bi, Trí, Dũng, diễn ra phép mầu.
Ðạo Chánh giác cao sâu Bát nhã,
Cả Tam thừa, Tứ quả, gội nhuần,
Phép thiền giải thoát độ nhơn,
Khỏi nơi khổ hải, đặng gần Thiên Thai.
Cõi Ðâu Suất, Liên đài chói rạng,
DI LẶC NHƯ LAI quảng độ sanh,
Từ Thị diệu lạc tánh thành,
Tử kim trăm ức thân sanh khắp cùng.
Ðời mạt kiếp muôn trùng tai họa,
Kế THÍCH CA PHẬT hóa vạn linh,
Ðương lai trần thế hạ sinh
Long Hoa đại hội diễn minh đạo mầu.
Phép Bồ Tát cao sâu huyền diệu,
QUAN THẾ ÂM lượng liệu hóa thân,
Nhành dương quét sạch trược trần,
Tịnh bình cam lộ giải tan não phiền.
Ðại bi rải khắp miền Nam Thiệm,
Tìm tiếng kêu nguy hiểm khóc than,
Cứu người thoát khỏi tai nàn,
Ðồng đăng Bát nhã từ thoàn Tây qui.
CHIẾN THẮNG PHẬT hộ trì bốn biển,
Cứu chúng sanh tai biến vương mang,
Tà ma quỉ quái kinh hoàng,
Phục tùng Thánh lịnh, qui hàng pháp minh.
THỦ GIÀ LAM, oai linh HỘ PHÁP,
Trục tà ma, hộ Phật, Pháp, Tăng,
Ðộ người thiện niệm đạo hằng,
Thân tâm an tịnh, huệ tăng phước tràn.
Thượng thiên cảnh KIM CANG BÁT BỘ,
Chư Thiện Thần cứu khổ giải oan,
Thập phương BỒ TÁT hóa thân,
Lịch đại chư Tổ, ân cần hộ nhơn.
Hóa vạn loại ngộ chơn Chánh giác,
Ra khỏi miền đọa lạc trầm luân,
Ðồng lên bệ Phật chín tầng,
Muôn năm an hưởng kim thân Bồ Ðề.
Dạ thành kỉnh một bề qui mạng,
Pháp Pháp Tăng tiếp vãng Niết Bàn,
Cầu PHẬT, BỒ TÁT mười phang,
Giải tiêu thủy hỏa tai nàn đao binh.
Hộ quốc thái, an ninh lê thứ,
Khắp năm châu xứ xứ hòa bình,
Ðạo mầu Chánh giác phổ minh,
Chúng sanh đồng đặng vãng sinh cõi Thiền,
Nam mô Thập Phương Tam Thế Phật, Bồ Tát Thánh Chúng.*
---o0o---

119 - SÁM VĂN KỶ NIỆM PHẬT ÐẢN

Ngày xưa vào giữa tháng Tư,


Chúng sanh mừng đức Ðại Từ cung nghinh.
Ngày nay kỷ niệm Ðản Sanh,
Thiện nam, tín nữ lòng thành dâng hương.
Thông hòa thế giới mười phương,
Một lòng hướng thiện, một đường cần tu.
Giải oan, quên hận, dứt thù,
Thương yêu, cứu trợ, hòa nhu, tươi cười.
Vì đời, đức Phật ra đời,
Vớt người mê đắm, cứu người khổ đau.
Hy sinh danh lợi sang giàu,
Vẹn nguyền tu niệm quản bao phong trần.
Sáu năm ép xác, gầy thân,
Năm năm tầm đạo, bước chân mỏi mòn.
Ðộ sanh bốn chín năm tròn,
Thân vàng dầu mỏn, lòng son chẳng dời.
Treo gương giải thoát soi đời,
Treo gương từ ái dạy người từ bi.
Lợi sanh xả kỷ trường kỳ,
Siêu sanh độ thế huyền vi đạo tràng.
Tịch nhiên cứu cánh Niết bàn,
Ðưa người giác ngộ lên đàng tiêu diêu.
Ðạo Từ quí báu cao siêu,
Giúp đời kể biết bao nhiêu cho cùng,
Nhơn ngày Khánh Ðản lễ chung,
Cùng trong Phật tử, cùng đồng pháp môn.
Hiệp vầy dưới bóng Từ Tôn,
Một lòng thành kính ghi ơn cao dày.*
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương