Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang4/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   101

THƯ MỤC SÁCH THAM KHẢO

-Kinh Tam Bảo diễn nghĩa - HT.Huệ Ðăng - Tổ đình Thiên Thai Bà Rịa ấn hành 1967.


-Tam Bảo Tôn Kinh - Thích Ca Tự ấn hành -Sàigòn 1968.
-Kinh Nhật tụng - Sen Vàng ấn bản - Sàigòn 1968.
-Kinh A Di Ðà nghĩa và 36 bài sám hay - Thích Thiện Tâm - Sa đéc 1961.
-Liên Hoàn Sám Nguyện - Thích Thiện Tâm - Sa đéc 1992.
-Kinh Nhựt Tụng - Nghi Thức Tụng Niệm - Chùa Ðại Giác ấn hành - Sàigon 1974.
-Tuyển Tập Các Bài Sám - Các ban Hộ niệm - Bản in lụa - Sàigòn 1990.
-Pháp Môn Tu Tịnh Ðộ - Niết Bàn Tịnh Xá - Vũng Tàu 1970.
-Phật Tử Tại Gia - HT. Trí Hải - Hải Phòng ấn bản 1959.
-Nghi Thức Tụng Niệm - Chùa Xá Lợi 1992 Thành Hội Phật giáo TPHCM ấn hành.
-Nghi Thức Tụng Niệm Gia Ðình Phật Tử- Ban hướng dẫn Trung Ương GÐPT Việt Nam - An Giang 1991.
-Chư Kinh Nhựt Tụng - Chùa Giác Ngộ ấn hành - Bản in lụa - Sàigon 1992.
-Kinh Báo Hiếu Và Vu Lan - HT.Huệ Ðăng Thành Hội Phật Giáo TPHCM ấn hành 1991.
-Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - HT.Thích Trí Tịnh -THPGHCM ấn hành 1991.
-Chư Kinh Nhựt Tụng - Tổ đình Vĩnh Nghiêm -THPGTPHCM ấn hành 1992.
-Kinh Nhựt Tụng Cổ Bản Hán Tự -Tủ sách thư viện THPGTPHCM tạng bản 1930.
-Kinh Nhựt Tụng Diễn Nghĩa Chữ Nôm - (Cổ bản) Thư viện Phật học Xá Lợi Sàigòn tạng bản 1930.
-Tạp Chí Từ Bi Âm - Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật Học - Thư viện Phật học Xá Lợi tạng bản 1936.
-Tạp Chí Từ Quang - Hội Phật Học Nam Việt - Thư viện Phật học Xá Lợi tạng bản 1959.
-Tạp Chí Bát Nhã Âm - Hội Liên Hữu Thiên Thai Thiền Giáo Tông - Bà Rịa 1931.
-Tạp Chí Duy Tâm - Hội Lưỡng xuyên Phật học Thư Viện Thành Hội Phật giáo TPHCM tạng bản 1935.
-Tập Bản Thảo Ðánh Máy - Các bài văn cúng tếâ - Tủ sách chùa Long Triều - Chợ Ðệm 1949.
-Tập Chép Tay Các Bài Cúng Tiên Linh - Tủ sách Chùa Ðông Hưng - Thủ Ðức 1969.
--- o0o ---

PHẦN THỨ I - CÁC BÀI SÁM VĂN PHÁT NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG

1- SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN

(Sám hối nguyện I)


Ðệ tử kính lạy
Ðức Phật Thích Ca,
Phật A Di Ðà,
Thập phương chư Phật,
Vô lượng Phật Pháp,
Cùng Thánh Hiền Tăng,
Ðệ tử lâu đời lâu kiếp,
Nghiệp chướng nặng nề,
Tham giận kiêu căng,
Si mê lầm lạc,
Ngày nay nhờ Phật,
Biết sự lỗi lầm,
Thành tâm sám hối,
Thề tránh điều dữ,
Nguyện làm việc lành,
Ngửa trông ơn Phật,
Từ bi gia hộ:
Thân không tật bệnh,
Tâm không phiền não,
Hằng ngày an vui tu tập,
Phép Phật nhiệm mầu,
Ðể mau ra khỏi luân hồi,
Minh tâm kiến tánh,
Trí tuệ sáng suốt,
Thần thông tự tại,
Ðặng cứu độ các bậc tôn trưởng,
Cha mẹ anh em,
Thân bằng quyến thuộc,
Cùng tất cả chúng sinh,
Ðồng thành Phật đạo.
- Là Bài tụng chính thức của Gia đình Phật tử. - Là Bài Sám hối chính thức của Hội Phật học Nam Việt.
- Trích xuất từ "Nghi thức tụng niệm của GÐPT" do THPGTPHCM ấn hành 1990.

---o0o---2- SÁM PHÁT NGUYỆN (I)

Một lòng quy kính,


Phật A Di Ðà,
Thế giới Cực Lạc,
Nguyện lấy hào quang,
Trong sạch soi cho,
Lấy thệ Từ bi,
Mà nhiếp thọ cho,
Con nay chánh niệm,
Niệm hiệu Như Lai,
Vì đạo Bồ đề,
Cầu sinh Tịnh độ.
Phật xưa có thệ:
“Nếu có chúng sinh
Muốn sinh nước ta,
Hết lòng tín nguyện,
Cho đến mười niệm,
Nếu chẳng đặng sinh
Chẳng thành Chánh Giác”.
Do vì nhân duyên,
Niệm hiệu Phật nầy,
Ðược vào trong bể,
Ðại thệ Như Lai,
Nhờ sức Từ bi,
Các tội tiêu diệt,
Căn lành tăng trưởng.
Khi mạng gần chung,
Biết trước giờ chết,
Thân không bệnh khổ,
Tâm không tham luyến,
Ý không điên đảo,
Như vào thiền định.
Phật và Thánh chúng,
Tay nâng kim đài,
Cùng đến tiếp dẫn,
Trong khoảng một niệm,
Sinh về Cực Lạc,
Sen nở thấy Phật,
Liền nghe Phật thừa,
Chóng mở Phật tuệ,
Khắp độ chúng sinh,
Trọn Bồ đề nguyện.
Chúng sinh không số lượng,
Thệ nguyện đều độ khắp.
Phiền não không cùng tận,
Thệ nguyện đều dứt sạch.
Pháp môn không kể xiết,
Thệ nguyện đều tu học.
Phật đạo không gì hơn,
Thệ nguyện được viên thành.
- Trích xuất từ "Nghi thức Tụng Niệm", Chùa Xá Lợi - Thành Hội Phật Giáo TPHCM ấn hành 1994.

---o0o---3- SÁM PHÁT NGUYỆN QUY Y TAM BẢO

(Sám phát nguyện II)


Ðệ tử hôm nay quỳ trước điện,
Chí tâm đảnh lễ đấng Từ Tôn,
Ðã bao phen sanh tử dập dồn,
Trôi lăn mãi trong vòng lục đạo,
Thế Tôn đã đinh ninh di giáo,
Mà con còn đắm đuối mê say,
Mắt ưa xem huyễn cảnh hằng ngày,
Tai thích tiếng mật đường dua nịnh,
Mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh,
Lưỡi dệt thêu lắm chuyện gay go,
Thân ham dùng gấm vóc sa sô,
Ý mơ tưởng bao la vũ trụ,
Bởi lục dục lòng tham không đủ,
Lấp che mờ trí tuệ từ lâu,
Hôm nay con giác ngộ hồi đầu,
Xin sám hối phơi bày tỏ rõ,
Nguyện tội ác từ nay lìa bỏ,
Chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê,
Trước đài sen thành kính hướng về,
Tịnh tâm ý quy y Tam Bảo,
Phật giới cấm chuyên trì chu đáo,
Dứt tận cùng cội rễ vô minh,
Chí phàm phu tự lực khó thành,
Cầu đức Phật từ bi gia hộ,
Dầu phải chịu muôn ngàn gian khổ,
Con dốc lòng vì đạo hy sinh,
Nương từ quang tìm đến bảo thành,
Ðặng tự giác giác tha viên mãn.
- Trích xuất từ "Kinh Nhựt Tụng " Chùa Ðại Giác ấn hành 1974 và 'Tuyển Tập các bài sám " bản in lụa - Các ban hộ niệm ấn hành 1989.

- Bản đánh máy trong nghi thức tụng niệm của Chùa Già Lam - Gia Ðịnh 1981.

---o0o---

4- SÁM KHỂ THỦ NGHĨA (I)

Cúi đầu đảnh lễ, đấng Ðại Từ Tôn,


Tiếp dẫn chúng sinh về nước An lạc,
Ðệ tử phát nguyện, nguyện được vãng sanh,
Xin nguyện Từ bi, xót thương gia hộ.
Ðệ tử khắp vì,
Bốn ơn ba cõi,
Pháp giới chúng sinh,
Cầu đạo Bồ đề,
Nhứt thừa vô thượng,
Chuyên tâm trì niệm,
A Di Ðà Phật,
Muôn đức Hồng danh,
Cầu sinh Tịnh độ.
Ðệ tử phước cạn nghiệp sâu,
Chướng dày huệ mỏng,
Nhiễm tâm dễ khởi,
Tịnh đức khó thành,
Nay xin một lòng,
Tin thành sám hối.
Ðệ tử trải bao số kiếp,
Mê tâm bản tịnh,
Phóng tham sân si,
Nhiễm ố ba nghiệp,
Vô lượng vô biên,
Kết các oán nghiệp,
Nguyện xin tiêu diệt.
Ðệ tử từ nay,
Lập nguyện sâu bền,
Xa lìa pháp ác,
Thề chẳng tái phạm,
Siêng tu Thánh đạo,
Thề không thối đọa,
Thề thành chánh giác,
Thề độ chúng sinh.
A Di Ðà Phật,
Lấy từ bi nguyện lực,
Xin chứng giám cho,
Xin thương tưởng cho,
Xin gia hộ cho:
Nguyện lúc thiền quán,
Hay trong chiêm bao,
Ðược thấy A Di Ðà Phật,
Thân vàng chói sáng,
Ðược sanh A Di Ðà Phật,
Cõi nước Bảo nghiêm,
Ðược ơn A Di Ðà Phật,
Cam lồ quán đảnh,
Hào quang chiếu thân,
Tay rờ đỉnh đầu,
Y che thân thể,
Khiến cho đệ tử,
Tội chướng tiêu trừ,
Căn lành tăng trưởng,
Sạch dứt phiền não,
Liền phá vô minh,
Viên giác diệu tâm,
Bỗng nhiên khai ngộ,
Cảnh chơn tịch quang,
Thường được hiện tiền.
Khi mạng gần chung,
Biết trước giờ chết,
Thân không hết thảy
Bệnh khổ ách nạn;
Tâm không hết thảy
Tham luyến mê hoặc;
Các căn vui đẹp,
Chánh niệm phân minh,
Bỏ báo thân này,
An như thiền định.
A Di Ðà Phật
Cùng Quán Âm, Thế Chí,
Các bậc Hiền Thánh,
Phóng quang tiếp dẫn,
Dìu dắt đề huề,
Tràng phan lâu các,
Hương lạ nhạc trời,
Cảnh Phật Tây phương,
Rõ bày trước mắt,
Khiến cho chúng sinh,
Kẻ thấy người nghe,
Hoan hỉ cảm thán,
Phát Bồ đề tâm.
Ðệ tử lúc ấy,
Ngồi đài Kim Cang,
Theo hầu sau Phật,
Trong một khoảnh khắc,
Sinh về Cực lạc,
Giữa hoa sen xinh,
Trong ao bảy báu,
Sen nở thấy Phật,
Thấy các Bồ Tát,
Nghe dạy pháp mầu,
Khiến chứng được quả,
Vô sinh Pháp nhẫn.
Ở trong giây phút,
Thừa sự chư Phật,
Thân được thọ ký,
Thọ ký đã xong,
Tam thân tứ trí,
Ngũ nhãn lục thông,
Trăm ngàn vô lượng,
Ðà la ni môn,
Hết thảy công đức,
Ðều được thành tựu.
Rồi sau đệ tử,
Lòng nương An dưỡng,
Trở lại Ta bà,
Phân thân vô số,
Cùng khắp mười phương,
Thần lực tự tại,
Không thể nghĩ nghì,
Dùng các phương tiện,
Ðộ thoát chúng sinh,
Khiến lìa lòng nhiễm,
Trở lại tánh chơn,
Ðồng sinh Tây phương,
Chứng bậc bất thối.
Ðại nguyện như vậy,
Thế giới không cùng,
Chúng sinh không cùng,
Nghiệp và phiền não,
Hết thảy không cùng,
Nguyện lực đệ tử,
Cũng lại không cùng.
Nay xin lễ Phật
Phát nguyện tu trì
Công đức khắp thí hữu tình,
Rộng báo bốn ơn,
Giúp cùng ba cõi,
Pháp giới chúng sinh,
Ðồng viên chủng trí.
- Trích xuất xứ "Nghi thức tụng niệm" Chùa Xá Lợi Thành Hội Phật Giáo TPHCM ấn hành 1991.

---o0o---
: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương