Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tập


SÁM KHỂ THỦ QUAN ÂM NGHĨAtải về 4.51 Mb.
trang35/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   101

88. SÁM KHỂ THỦ QUAN ÂM NGHĨA(Sám tụng Quan Âm III)
Cúi đầu đảnh lễ đức Quan Âm,
Tướng tốt quang minh nguyện lực thâm.
Nghìn mắt sáng soi đường tăm tối,
Nghìn tay dìu dắt kẻ mê lầm
Vô vi phát khởi Từ bi nguyện,
Chơn thật tuyên dương bí mật âm.
Thỏa mãn mọi người lòng ước nguyện,
Tiêu trừ tội chướng hết lâm trầm.
Long Thiên các Thánh đồng gia hộ,
Trăm nghìn tam muội nguyện tu tâm.
Thân được quang minh tâm trí tuệ,
Thọ trì công đức thật cao thâm,
Trần lao biển cả thề qua lại,
Siêu chứng Bồ-đề hết lỗi lầm.
Con nay xưng tụng nguyện qui y,
Các nguyện tùy tâm đều viên mãn.
Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,
Xin cho con biết tất cả pháp.
Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,
Xin cho con được mắt trí tuệ.
Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,
Xin cho con được nhiều phương tiện.
Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,
Xin cho con lên thuyền Bát Nhã.
Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,
Xin cho con vượt qua biển khổ.
Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,
Xin cho con được Giới Ðịnh Huệ.
Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,
Xin cho con lên núi Niết-bàn.
Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,
Xin cho con vào vô vi thất.
Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,
Xin cho con được thân pháp tánh.
Nếu con đeán núi dao,
Núi dao tự đổ vỡ,
Nếu con đến lửa nóng,
Lửa nóng tự tàn rụi.
Nếu con đến địa ngục,
Địa ngục tự khô diệt.
Nếu con đến ngạ quỉ,
Ngạ quỉ tự no đủ.
Nếu con đến tu la,
Tu la được điều phục.
Nếu con đến chúng sanh
Chúng sanh được trí tuệ.

Nam Mô Ðại Bi Quan Thế Âm Bồ-tát

------------------
-Trích Pháp Sự Khoa Nghi Việt Ngữ, HT. Thích Hiển Tu, chùa Xá Lợi ấn hành nội bộ, Tp. HCM, 1989
---o0o---

89. VĂN TÁN DƯƠNG PHỔ MÔN 12 ÐẠI NGUYỆN(Sám tụng Quan Âm 4)
Phổ Môn một phẩm khen Ngài,
Quan Âm Bồ-tát chẳng nài công lao.
Thị hiện phép Phật tối cao,
Nghe lời khấn nguyện tìm vào độ nguy.
Phương tiện thuyết pháp từ bi,
Bến mê biển khổ tức thì cứu lên.
Tùy duyên cảm ứng tới liền,
Dắt dìu sanh chúng về miền Lạc bang.
Bốn biển êm lặng bình an,
Ba đường tám nạn vững vàng lánh xa.

1. Nam Mô Quan Âm Như lai,


Công tu đầy đủ hiệu ngài Viên Thông.
Tâm Ngài vắng lặng sạch trong,
Nêu danh Tự Tại đầy lòng từ bi.
Liền phát đại nguyện một khi,
Lời lời rộng lớn đều vì chúng sinh.

2. Nam mô Quan Âm Như lai,


Tâm lành thường niệm chẳng sai chút nào.
Trong đục thêm bớt lao xao,
Chẳng hề tưởng tới đức cao tột vời.
Còn chi ngăn ngại chơi vơi,
Nguyện ở Nam Hải là nơi thanh nhàn.

3. Nam Mô Quan Âm Như lai,


Ta Bà dạo khắp chẳng nài công lao.
U minh cõi ấy thường vào,
Xét soi lời nói kẻ nào hồi tâm.
Tùy duyên ngôn hạnh ân caàn,
Nguyện đều cứu khổ người trần kẻ âm.

4. Nam Mô Quan Âm Như lai,


Hàng ma trừ quái phép Ngài tối cao.
Trần gian như có người nào,
Yêu tà phá quấy lâm vào cảnh nguy.
Chí thành cầu khẩn một khi,
Nguyện giải tai ách tức thì hết ngay.

5. Nam Mô Quan Âm Như lai,


Nhành dương bình tịnh của Ngài rất hay.
Tu hành muốn kiếm đường ngay,
Tâm còn xao xuyến hằng ngày chưa yên.
Cam lồ hay hóa phép Tiên,
Nguyện rửa cho sạch tâm phiền trần gian.

6. Nam Mô Quan Âm Như lai,


Từ bi quảng đại tâm Ngài rộng thông.
Hỷ xả hết tội lập công,
Ăn năn sám hối quyết lòng lo tu.
Nhân lành tự tạo đền bù,
Nguyện đều độ khắp chẳng từ phân chia.

7. Nam Mô Quan Âm Như lai,


Ngày đêm tuần khắp xét soi lòng người.
Tu hành chẳng có biếng lười,
Chuyên cần Chánh pháp vẹn mười điều hay.
Ủng hộ tinh tấn hằng ngày,
Thệ nguyện dứt hết trả vay ba đường.

8. Nam Mô Quan Âm Như lai,


Hướng về Nam Hải cầu Ngài độ cho.
Chuyên cần niệm nguyện nhỏ to,
Thường hành Chánh pháp nương đò từ bi.
Nghiệp duyên cho dứt một khi,
Nguyện đều giải thoát tức thì thênh thang

.
9. Nam Mô Quan Âm Như lai,


Pháp thuyền đóng sẵn đợi ngoài biển khơi.
Mê tân khổ hải dạo chơi,
Cứu vớt muôn loại khỏi nơi sóng trần.
Ai người tu niệm ân cần,
Nguyện độ hết thảy một lần chúng sinh.

10. Nam Mô Quan Âm Như lai,


Tràng phan dẫn lộ tuyền đài thẳng dong.
Bảo cái kế tiếp song song,
Kim Ðồng, Ngọc Nữ đã mong lệnh truyền.
Nguyện tiếp những kẻ hữu duyên,
Ðưa về Cực lạc ở miền Tây phương.

11. Nam Mô Quan Âm Như lai,


Tây phương Cực lạc cõi ngài Thọ Vương.
Hoa sen chín phẩm biểu dương,
Lầu châu các ngọc lót đường pha lê.
Di Ðà, Thánh chúng đề huề,
Nguyện nhờ thọ ký rước về tòa sen.

12. Nam Mô Quan Âm Như lai,


Pháp thân thanh tịnh Liên đài trang nghiêm.
Pháp mầu vô lượng vô biên,
Không thêm không bớt tự nhiên an nhàn.
Khắp nơi vui vẻ phong quang,
Hoàn mười hai nguyện rõ ràng như trên.
-----------------
-Trích Kinh Nhật Tụng, Chùa Hoằng Pháp xb, Sàigòn, 1971
---o0o---

90. SÁM NGHĨA CỦA LỤC TỰ DI ÐÀ(Sám tụng Di Ðà I)
NAM thứ nhứt lòng nhân bất Sát,
Khắp chúng sinh bác ái từ bi.
Chữ MÔ bỏ hết ái si,
Chớ tham dâm dục mà suy đọa hoài.
A, tam thứ bỏ ngoài Thâu đạo,
Của cải người chớ háo chớ tham.
Chữ Di nên dứt nói sàm,
Bốn điều Vọng ngữ chớ găm trong lòng.
ÐA,Ø đệ ngũ sáng trong soi trí,
Tránh ma men thì ý bình an.
Qui y Tam bảo vẹn toàn,
Nhớ lời Phật dạy rõ ràng sáu âm.
Kẻ học đạo chuyên tâm nghe rõ,
Cứ xuất gia thì tỏ ngộ ngay.
Rán lần sáu chữ từ đây,
Xét suy cạn lý ngộ rày chân tâm.
*
NAM về Nhãn sắc trần đều diệt,
Chớ đê mê mài miệt trần ai.
Chữ MÔ thuộc Nhĩ thinh hai,
Phải đều dẹp tắt thanh bai bước đường.
A là Tỵ mùi hương xa lánh,
Thích làm chi bịn rịn ái tình.
Chữ DI là Thiệt khiết tinh,
Vị trần chẳng mến, sóng tình khỏi chao.
ÐÀ sáng suốt chiếu vào Thân uẩn,
Ðồ vô thường đừng bận Xúc duyên.
PHẬT khuyên ý niệm chánh chuyên,
Pháp mầu giả dối chẳng bền chẳng lâu.
Này Phật tử thẩm sâu mấy chữ,
Cứu độ người sanh tử luân hồi,
Cố công trì niệm trau giồi,
An nhiên tự tại khỏi thời trầm luân.
*
NAM quyết chí dứt Sân hối ngộ,
Ðịa ngục kia thoát lộ siêu thăng.
MÔ lìa tham dục tánh xằng,
Khỏi đường Ngạ quỉ được thăng cảnh trời.
A, khá nhớ lo rời Si muội,
Cảnh Bàng sanh được khỏi tam tai.
DI, khuyên dứt tánh nghi hoài,
Khỏi làm Thần dị đọa đày bấy lâu.
ÐÀ, vi diệu gắn câu phước thiện,
Khỏi thân người ứng hiện tự do
PHẬT, nay tạo sẵn chiếc đò,
Rán chèo qua bể đến bờ an vui.
Muốn được vậy chớ lui một bước,
Rán công phu không trước thì sau,
Chăm hành hạnh nguyện dồi dào,
Chúng sinh độ tận bậc nào lại hơn.
*
NAM cố gắng đem ra Bố Thí,
Phaùp lẫn tài vô úy chớ quên,
Ðức từ mở rộng khắp miền,
Nhỏ như hột cát không riêng chút lòng.
MÔ tịnh hạnh người trong Trì Giới
Chớ ố hoen mà phải hư hèn.
Lòng bi nào kể xuống lên,
Một câu thanh bạch cũng nên đạo mầu.
A vô lượng chớ âu Nhẫn Nhục,
Hãy nhu hòa hun đúc chân nguyên.
Không màng những chuyện não phiền,
Ðớn đau tủi hổ dữ hiền cần chi.
DI tiến bước hằng khi Tinh Tấn,
Chớ kêu nài mỏi cẳng mệt hơi
Khá xem các Phật rạng ngời,
Danh truyền thiên cổ cũng thời tinh chuyên.
ÐÀ quang đãng soi miền Chánh Ðịnh,
Vẫn an nhiên thanh tịnh bình thường.
Keo sơn gắn bó luôn luôn,
Một mai giác ngộ mười phương tỏ tường.
PHẬT toàn giác khai hương Bát Nhã
Án nguyệt quang buông tỏa chín từng
Rõ thông diệu lý siêu quần,
Hoàn toàn thiện ý tâm trưng Niết-bàn.
Hành Lục độ lo toan bữa bữa,
Chớ tham van kéo nhựa kéo giây.
Hiểu rằng cõi Phật gần đây,
Di Ðà, Thế Chí với rày Quan Âm.
*
NAM đo đắn định tâm nghe kỹ,
Nghĩa lý kinh trí huệ soi thông,
Ấy là ngộ đặng Nhân ông,
Lo gì không đến thềm rồng Lạc bang.
MÔ học hỏi cho toàn bản giác,
Nghĩa hành kinh chớ lạc tín thâm.
Nguyện hành cho thiết một tầm,
Lên đường giải thoát chân tâm an nhàn.
A thaønh tựu rõ ràng kinh giác,
Ngộ tánh rồi thân pháp hiện ra.
Ba tòa qua lại lại qua,
Ðã nên ba đức liên hoa đủ màu.
DI thanh tịnh Tỳ lư pháp ngộ,
Thân Giá Na hoàn độ mười phương.
Thật là bí tạng không lường,
Di Ðà thân pháp, hiện thường cảnh chân.
ÐÀ vô tận báo thân viên mãn,
Lư Xá Na oai dạng trang nghiêm.
Khắp trong tam giới đắm chìm,
Thích Ca ứng hiện bể trần tiêu tan.
Phật vô lượng hóa thân thiên ức,
Ðủ muôn hình tùy bực độ sanh.
Vượt lên hết lũ hàm linh,
Long Hoa Di Lặc viên minh tánh này.
Này Phật tử nhớ ngay Lục tự
Chỉ bấy nhiêu hãy cứ hành đi.
Gắng công niệm niệm thọ trì
Bước lên Bản giác mà đi về thành.
Di Ðà Cực lạc bên mình.
---------------
-Trích Tam Bảo Tôn Kinh, Thích Ca Tự xb, Sàigòn, 1974
---o0o---

: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương