Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang34/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   101

85. SÁM DI LẶC (II)

Cúi đầu làm lễ Từ Bi,


Di Lặc Tôn Phật giải ly khổ nàn.
Thiên cung Ðâu Suất ngự an,
Ðương lai xuất hiện thế gian Ta bà.
Nối ngôi Phật Tổ Thích Ca,
Long Hoa đại hội diễn ra phép thiền.
Ðộ trong khắp cả tam thiên,
Chúng sinh nhuần gội vô biên đức Ngài.
Từ quang rọi khắp trần ai,
Giải trừ nghiệp chướng tam tai bát nàn.
Tôn Phật hải hội lệnh ban,
Các vì Bồ-tát mở mang đạo tràng.
Vân du khắp caû mười phương,
Cứu người mê muội theo đường giác minh.
Làm lành, lánh dữ, háo sinh,
Khỏi vương khổ não, tâm tình lạc an.
Tôn Phật diệu tướng nghiêm trang.
Từ bi tịnh lạc đức tàng viên dung.
Tử kim ánh rạng đại hùng,
Diệt tan tà quái, bố cùng phép linh.
Thiện nam, tín nữ kỉnh tin,
Lòng hằng chiêm ngưỡng Thánh minh phò trì.
Hồng danh thường niệm kỉnh vì,
Di Lặc Tôn Phật quảng thi ân lành.
Giải tan ác niệm nghiệp sanh.
Bồ-đề tăng trưởng, tín thành Kim cang.
Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.
Vô thượng Chánh giác đạo căn vững bền.
Sen vàng chín phẩm bước lên.
Ðạo thành chứng quả, bồi đền tứ ân.
Ngưỡng trông Tôn Phật từ nhân,
Tam kỳ mạt kiếp hóa thân độ đời.
Ðao binh thủy hỏa khắp nơi,
Cơ hàn bệnh tật hại thời vạn linh.
Cúi xin đức Phật háo sinh,
Từ bi phổ tế quần linh khỏi nàn,
Mong nhờ phước huệ rải ban,
Khắp nơi tam giới đạo tràng mở mang.
Ðộ cho quốc thái dân an.
Chúng sinh tỉnh ngộ theo đàng chánh minh.
Nguyện đời tái tạo quang vinh,
Ðạo khai đức hóa, thái bình vạn bang.
Lại nguyền Tam bảo đạo tràng,
Nhờ ân Tôn Phật điểm ban diệu huyền.
Ðạo mầu Chánh giác hoằng tuyên,
Pháp môn vĩnh viễn rộng truyền khắp nơi.
Ðộ người biển khổ lưng vơi,
Lên thuyền Bát Nhã về nơi thanh nhàn.
Nam mô Ta bà thế giới
Ðương lai Giáo chủ,
Ðại từ đai bi,
Di Lặc Tôn Phật.
---------------------
-Trích Thiền Môn Nhựt Tụng, HT Minh Trực, Phật Bửu Tự xb, Sàigòn, 1992

---o0o---


86. SÁM ÐỊA TẠNG(Sám tụng chư Bồ-tát IV)
Nam mô Ðại Thánh Từ Vương
Ðịa Tạng Bồ-tát xót thương độ người.
Kiếp xưa thệ có mấy lời,
Nguyện lành độ thế muôn đời nêu cao.
“Nếu Ta địa ngục chẳng vào,
Thì ai chịu khổ mà vào cõi ni?”
Lớn thay hạnh nguyện từ bi,
Ðức ân Ðịa Tạng chơn vi hải hà,
Cứu nàn giải khổ hằng sa,
U minh thị hiện Ta bà độ an.
Phóng ra muôn trượng từ quang,
Khắp soi địa ngục mọi đàng trần ai.
Chúng sinh nghiệp ác sâu dày,
Ba đường thọ hại, nạn tai khôn lường.
Mong nhờ Ðại Thánh diệu phương
Thần thông độ chúng khỏi đường khổ nguy.
Khắp trong Ðịa ngục Thiết Vi,
Phạt hình Vô gián, âm ty các miền.
Lực, hùng, bi, trí vô biên,
Ðịa Tạng Bồ-tát hiện tiền hóa thân.
Hoằng thi võ lộ đức ân.
Cứu hồn khổ não, tâm thần đặng yên.
U minh thọ tội triền miên,
Lửa thiêu giá lấp, tỏa xiềng phủ bao.
Oan hồ uổng tử lạc vào,
Nghiệt thành thoï quả khổ đau muôn phần.
Bởi vì tham, ái, si, sân,
Nhơn nào quả nấy trầm luân biển nàn,
Âm tào nạn ách đa mang,
Chúng sinh rên siết khóc than li bì.
Tâm hồn bức rức sầu bi,
Giờ giờ khắc khắc chẳng ly mảy hào.
Não phiền thảm khổ biết bao,
Trăm bề hình phạt khác nào lửa thiêu.
Ngưỡng trông Bồ-tát dắt dìu,
Từ Vương Thập Ðiện thứ nhiêu giải nàn.
Ðộ hồn lìa cõi trần gian,
Ăn năn các tội, tâm toàn liễu tri.
Thần thông Ðại Thánh quảng thi,
Từ bi bố thí diệu vi phép mầu.
Rải ban phương tiện cao sâu,
Ðộ trong vạn loại khỏi âu tội hình.
Tỉnh hồn giác ngộ tánh linh,
Dứt trừ nghiệp chướng, biết gìn bổn chơn.
Nương về Tịnh độ Tây phương,
Một lòng tín ngưỡng chơn thường pháp minh.
Cúi nguyền Giáo chủ U Minh,
Oai linh Ðịa Tạng háo sinh phò trì.
Ðộ hồn thoát nghiệp âm ty,
Siêu thăng Cực lạc Liên trì Tịnh bang.
Di Ðà Phật niệm vững vàng,
Quy y Tam bảo thoát đàng trầm luân.
Niệm niệm hối ngộ tự tân,
Minh tâm kiến tánh, hưởng phần tiêu diêu.
Lòng thành nguyện có mấy điều,
Thánh Minh chứng chiếu độ siêu các loài.
Bước lên Cửu phẩm Liên đài,
Căn lành chứng quả Như lai Niết-bàn.
Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Ðại Từ Ðại Bi Bổn Tôn Ðịa Tạng Vương Bồ-tát Ma ha tát.
----------------------
-Trích Thiềân Môn Nhựt Tụng, HT Minh Trực, Phật Bửu Tự xb, Sàigòn, 1992
---o0o---

87. SÁM BỒ TÁT(Sám tụng chư Bồ-tát V)
Cúi đầu trước mười phương chư Phật,
Chúng con nguyền chân thật kính tin,
Phát lời thệ nguyện độ sinh,
Y theo giáo pháp, luật, kinh chỉ bày.
Ngày nào cũng lắm thay công việc,
Vì ngu mê mải miết ân cần,
Ngày đêm lo tảo bán tần,
Trăm mưu ngàn kế, vô ngần thảm thương.
Lạc một bước sa đường xuống hố,
Bị vô minh lắm độ truân chuyên,
Vào ra sáu cõi triền miên,
Mang thân tứ đại thảm phiền biết bao!
Vậy nhân thế hãy mau xét kỹ,
Kiếp phù sinh chớ nghĩ lẳng lơ,
Khuyên đừng đem dạ tưởng mơ,
Trăm năm cuộc thế như cờ bị vây.
Rút gươm huệ dứt dây tham ái,
Kíp tìm thầy thọ phái quy y,
Giữ gìn ngũ giới tam quy,
Mở lòng từ mẫn, sân si quyết chừa.
Rèn lòng kinh kệ sớm trưa,
Nguyện con ra khỏi nắng mưa cõi traàn.
Ngưỡng cầu chư Phật thi ân,
Ðệ tử phát nguyện ân cần thiết tha.
Một là: Nguyện đức Di Ðà
Cầu xin bá tánh trẻ già khắp nơi.
Làm lành lánh dữ kịp thời,
Nhà nhà an lạc, nơi nơi thái hòa.
Hai là: Nguyện đức Thích Ca,
Trở đời ly loạn hóa ra thái bình.
Mở mang vận hội văn minh,
Tâm thần thơ thới, nhơn tình trung lương.
Ba là: Nguyện Chuẩn Ðề Vương,
Thần thông dẹp hết bốn phương chiến trường.
Ðộ người ngỗ nghịch bạo cường,
Bỏ tà quy chánh, theo đường thiện tâm.
Bốn là: Nguyện đức Quán Âm,
Ðộ người thù oán cừu thâm thuận hòa.
Giúp bao tai nạn xảy ra,
Cùng người tật bịnh điều hòa an thuyên.
Năm là: Nguyện đức Phổ Hiền,
Ðộ người chân chánh, giữ quyền an dân
Bốn phương tương ái tương thân,
Ðồng tuân pháp nước, nhân dân kính nhường.
Sáu là: Nguyện Ðịa Tạng Vương,
Ðộ người xiêu lạc bốn phương được về.
Cùng là người chết thảm thê,
Hồn linh độ hết đưa về Tây phương.
Kìa, Cực lạc là nơi an dưỡng,
Ðất lưu ly vô lượng khiết tinh,
Có ao thất bảo quang minh,
Có sen chín phẩm như hình bánh xe.
Ao thất bảo ngỏa nguê đẹp đẽ,
Nước bát công sạch sẽ tinh vi,
Bảy hàng cây báu lưu ly,
Lan can bảy lớp ma ni sáng ngời.
Chim nói pháp hôm mai êm dịu,
Hoa trên không lểu nhểu cúng dường.
Bồ-đề nảy búp ngát hương,
Cúi xin chư Phật, đoái thương cứu độ.
-----------------
-Trích Nghi Thức Tụng Niệm Hàng Ngày, HT Thích Thiện Thanh, THPG Tp. HCM xb, 1994
---o0o---

: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương