Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang33/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   101

82. VĂN CẢNH SÁCH BUỔI SÁNG(Sách tấn tu tập I)
Xin đại chúng lặng nghe cho kỹ,
Phật dạy rằng rất quý là thân,
Vì bao đời tích thiện nhân,
Nên nay mới lại được sinh làm người.
Phật pháp chính là nơi khó gặp,
Thầy bạn hiền cũng rất hiếm hoi,
Nay ta may gặp đủ rồi,
Không mau tu tỉnh đợi thời nào ư?
Vậy nên kíp bài trừ tính xấu,
Bao điều hay khuyên bảo lẫn nhau,
Phải nên suy trước nghĩ sau,
Chớ theo cảnh dối tìm vào bến mê.
Ðể thân lại quay về bể khổ,
Kiếp bọt bèo sóng vỗ tả tơi,
Ðắm chìm chưa biết bao đời,
Vào sinh, ra tử, đứng ngồi lao đao.
Lúc đó muốn tu nào dễ được,
Ðường đã nhầm càng bước càng xa,
Chi bằng ta hãy vì ta,
Bây giờ tu học thật là dễ thay.
Học ngay pháp xưa nay Phật học,
Việc Phật làm cũng dốc lòng theo,
Chí thaønh làm được bao nhiêu,
Quả sau kết bởi nhân gieo tự rày.
Việc phúc thiện đêm ngày nên gắng,
Ðiều hại người, chớ tưởng màng chi,
Thẳng dong đường chính bước đi,
Ngàn kia xa cũng có khi tới gần.
Bấy giờ được pháp thân tự tại,
Cả hai đường phúc tuệ vẹn hai,
Lại ra độ khắp muôn loài,
Theo như chư Phật đời đời yên vui.
Dốc lòng niệm đức Như lai.
-----------------
-Trích Nghi Thức Tụng Niệm bằng chữ Việt, Sa Môn Trí Hải soạn, chùa Bồ Ðề ấn hành, Sài gòn, 1971
---o0o---

83. VĂN CẢNH SÁCH BUỔI TỐI(Sách tấn tu tập II)
Xin đại chúng cùng nghe cho rõ,
Phật dạy rằng từ cổ tới nay,
Cõi đời thay đổi đổi thay,
Biến thiên từng phút từng giây chẳng ngừng.
Ngẫm ngay cảnh tưng bừng trước mắt,
Ngoảnh cổ đi đã mất hết rồi,
Khác nào như đám mây trôi,
Thiên hình vạn trạng hợp rồi lại tan.
Muôn loài ở thế gian là khổ,
Sinh, ốm, già, chết, đủ đắng cay,
Ái ân ly biệt thảm thay,
Cầu chi chẳng được lòng này xót xa.
Ở với kẻ vẫn là thù oán,
Chịu những điều chẳng muốn xưa nay,
Khổ đau càng chất càng đầy,
Ai người trong cảnh mới hay nỗi niềm.
Một thân chịu muôn nghìn đau khổ,
Kết cục rồi còn có thấy chi,
Họa may đám cỏ xanh rì,
Gọi là chút đỉnh làm ghi ít ngày.
Thế mới biết thân này là giả,
Có chi mà tranh ngã, tranh nhân,
Chẳng qua cùng ở cõi trần,
Cõi đời ô uế dễ thân sạch nào.
Suy cho kỹ gót đầu sẽ thấy,
Cõi đời này tin cậy được không,
Vậy còn chi nữa mà mong,
Kíp nên niệm Phật để hòng mai sau.
Sang Cực lạc còn đâu hơn được,
Ðấy mới là cõi nước yên vui,
Chúng sinh sung sướng đời đời,
Muốn sao được vậy tức thời có ngay.
Ðức Di Ðà hiện nay là chủ,
Vẫn rộng lòng cứu độ chúng sinh,
Hễ ai có chút duyên lành,
“Tin” theo “Làm” đúng “Nguyện” mình sẽ nên.
Trong chín phẩm đài sen khi tới,
Bạn bè cùng toàn với thiện nhân,
Ðều cùng chứng được chân thân,
Tiêu dao tự tại muôn phần yên vui.
Ngôi bảo tọa chẳng lui chẳng chuyển,
Cảnh trang nghiêm chẳng biến chẳng rời,
Sống luôn kiếp kiếp đời đời,
An nhàn sung sướng thảnh thơi tháng ngày.
Vết ô uế mảy may chẳng có,
Tiếng ưu sầu đau khổ đều không,
Sạch sanh như thể gương trong,
Cảnh vui khôn dễ tả cùng được sao.
Khắp mười phương Phật đều khen ngợi,
Khuyên chúng sinh nguyện tới cho mau,
Tới nơi như ý sở cầu,
Muốn sao được vậy còn đâu hơn mà.
Vậy ai đã goïi là người biết,
Nên dốc lòng chí thiết cầu sang,
Sang rồi lại mở lòng thương,
Lại ra độ khắp mười phương muôn loài.
Ðể cùng được về nơi Cực lạc,
Hưởng đời đời giải thoát tiêu dao,
Dốc lòng niệm Phật cùng nhau.
---------------
-Trích Nghi Thức Tụng Niệm bằng Chữ Việt, Sa Môn Trí Hải soạn, chùa Bồ Ðề ấn hành, Sài Gòn, 1971
--- o0o ---

III - CÁC BÀI SÁM VĂN TÁN DƯƠNG – KỶ NIỆM PHẬT – BỒ TÁT

84. SÁM THÍCH CA(Sám tán Bổn sư II)
Nam mô Phật Tổ Thích Ca,
Ta bà Giáo chủ liên tòa ngự an.
Hào quang chiếu diệu huy hoàng,
Mười phương ứng hóa muôn vàn kim thân.
Thương đời xưa giáng trược trần,
Tuyết sơn tìm đạo khổ tân muôn phần.
Ðạo thành phổ độ chuùng dân,
Muôn loài nhuần gọi oai ân đức Ngài.
Vô thượng Chánh giác đạo khai,
Pháp luân thường chuyển khắp rày bốn châu.
Nhân duyên thập nhị cao sâu,
Tứ đế Bát chánh đạo mầu diệu dương.
Cùng là Lục độ chơn thường,
Muôn vàn diệu hạnh, giới hương diễn toàn.
Luân hồi quả báo nghiệt oan,
Nhiệm mầu giáo lý, đạo tràng mở mang.
Tam thừa phương tiện dẫn đàng,
Tùy duyên độ chúng mười phương khỏi nàn.
Ðồng nương Bát Nhã từ thoàn,
Vượt qua biển khổ đặng an Niết bàn.
Cao Tăng đệ tử muôn ngàn.
Bồ-tát, Duyên giác cùng hàng Thanh văn.
Tam thân, Tứ trí, huệ căn,
Ðạo hạnh viên mãn đồng đăng Phật tòa.
Pháp truyền tự giác giác tha,
Ðộ mình độ thế rất là từ bi.
Linh Sơn thuyết pháp cao kỳ,
Chánh pháp Nhãn tạng chơn vi đạo thiền.
Chơn như Diệu giác tâm nguyên,
Thật là Chánh pháp Phật truyền muôn năm.
Kim Cang Bát Nhã chơn tâm.
Vô thượng công đức thậm thâm diệu huyền.
Pháp môn phương tieän vô biên,
Trong Kinh, Luật, Luận chép biên rõ bày.
Cúi xin đức cả Như lai,
Ðộ trong thế giới hiện nay hòa bình.
Khiến cho thủy hỏa đao binh,
Tam tai bát nạn khổ hình giải tiêu.
Hằng năm võ thuận phong điều,
Nhà an nước trị tiêu diêu lạc nhàn.
Nguyền trong ba cõi trần gian.
Chúng sinh đồng đặng siêu thăng Niết-bàn.
Lại nguyền Tam bảo đạo tràng.
Nhờ ân Phật Tổ điểm ban diệu huyền.
Ðạo mầu Chánh giác hoằng tuyên.
Pháp môn vĩnh viễn rộng truyeàn khắp nơi,
Ðộ người biển khổ lưng vơi,
Lên thuyền Bát Nhã về nơi thanh nhàn.
Nam mô Ta Bà Giáo chủ, đại từ đại bi, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
--------------------
-Trích Thiền Môn Nhựt Tụng, HT Minh Trực, Phaät Bửu Tự xb, Sàigòn, 1992
---o0o---

: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương