Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tập


VĂN PHÁT NGUYỆN THỌ TRÌ NGŨ GIỚItải về 4.51 Mb.
trang32/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   101

80. VĂN PHÁT NGUYỆN THỌ TRÌ NGŨ GIỚI(Sám phát nguyện 7)
Nay đệ tử thành tâm lập nguyện,
Giữ năm điều chánh thiện tu thân.
1
Một là tuân giới Sát tồn nhân,
Không giết hại vật nhơn sanh mạng,
Noi gương Phật từ bi vô hạn,
Thương mọi loài, nguyện quảng độ sanh.
Lòng trống không ác độc trừ thanh,
Niệm niệm giữ háo sanh chớ lãng,
Xét loài vật với người đồng mạng,
Vốn sanh nơi bình đẳng nguyên căn.
Muôn vật đều tự có đạo hằng,
Bẩm linh tánh siêu thăng tiến hóa,
Luật nhơn quả chỉ rành phước họa,
Cuộc oan gia vay trả định phân.
Nguyện chẳng vì khẩu phúc lợi thân,
Mà tạo nghiệp tổn nhơn hại vật,
Thân, khẩu, ý tịnh thanh như Phật,
Rải lòng thương tế vật lợi nhơn.
Baèng sát sanh đánh đập hành thân,
Nghe, thấy, giết, lòng mừng đồng tội,
Ý nghiệp báo, mạng đền không chối,
Lộn kiếp sanh sừng đội lông mang.

---o0o---


2
Hai là tuân Thâu đạo điều răn,
Tâm giữ Nghĩa công bằng đức cả,
Chừa trộm cắp của người thiên hạ,
Thấy vật xinh chẳng dạ tham gian.
Của mười phương Tam bảo đạo tràng,
Nguyền chẳng dám đoạt sang giấu cất,
Dốc tu niệm gìn lòng ngay thật,
Một mảy lông sai thất không làm.
Chữ thanh liêm công chánh thươøng tham,
Bỏ lòng dục, mới kham học đạo,
Noi Tiên Phật thanh bần gương báu,
Tránh của tiền loạn náo tâm đơn.
Ý khẩu thân thanh tịnh qui chơn,
Trừ vọng thức, lục trần chẳng nhiễm,
Cầu chư Phật Bồ-đề chỉ điểm,
Nguyện thân tâm thúc liễm tu hành.
Cuộc sang giàu dạ chẳng mến tranh,
Diệt phàm tục, siêu sanh Tịnh độ,
Lòng tham dục ấy là gốc khổ,
Nay quyết chừa, lánh chỗ trầm luân.
---o0o---
3
Ba là tuân Dâm giới ân cần,
Tâm giữ Lễ, dục căn giải tuyệt,
Nguyện tu niệm trau mình tinh khiết,
Laùnh tà dâm hao kiệt khí tinh.
Tổn mạng thân bịnh hoạn phát sanh,
Trí huệ phải tán khuynh suy bại,
Trong Tăng chúng nữ nam hạnh giới,
Giữ biệt phân, chừa cải dâm tà.
Việc thấy nghe phi lễ lánh xa,
Ðiều dâm loạn bỏ qua đừng nói,
Thân trong sạch, tránh đường tội lỗi,
Dưỡng tinh thần vun nối huệ căn.
Ý sạch trong, tánh dục chế dằn,
Tu phạm hạnh, thường tăng Phật huệ,
Niệm niệm gắng tồn chơn giác thể,
Noi Phật Tiên nghĩa lễ chẳng lơi.
Nay nguyện gìn thanh tịnh trọn đời,
Xuất tam giới, thoát nơi khổ hải,
Cầu chư Phật dâm tà hóa giải,
Ðặng vào nơi tịnh giới tu thân.
---o0o---
4
Bốn giữ điều Vọng ngữ giới chơn,
Gìn Tín nguyện, tâm đơn thành thật,
Chừa nói dối làm điều sai thất,
Lường gạt người, mê hoặc thiên lương.
Lời xảo gian, trở tráo vô thường,
Gây nghiệp ác, họa vương khốn khổ,
Trong Tăng lữ bạn bè lễ độ,
Tin cậy nhau tại chỗ chơn thành.
Việc nói sai, đời để nhơ danh,
Chúng khi thị, chịu đành nhục nhã,
Người thất tín bày mưu giả trá,
Heát ai tin, thiên hạ tránh xa.
Nguyện tu hành, chơn chất thật thà,
Lòng chẳng dám sai ngoa dối giả,
Giữ tín đức trọn thành tấc dạ,
Học đạo chơn, kháng phá hồng trần.
Vun Bồ-đề chánh giác Pháp thân,
Theo Tiên Phật, hưởng phần Cực lạc,
Bằng chuốc việc ngụy tà gian ác,
Sanh não phiền, đọa lạc âm ty.
---o0o---
5
Năm nguyện trừ Nha phiến, tửu đi,
Tồn Trí tánh quang huy hành đạo,
Hút nha phiến, thân gầy tâm táo,
Thịt rượu vào, tánh bạo mê si.
Sanh gian tham hung ác lỗi nghì,
Gây tai họa thị phi, oan nghiệt,
Trong chất rượu chứa men độc nhiệt,
Nha phiến đầy suy liệt vi trùng.
Hai món này nhiễm vươùng thân trung,
Hư tánh mạng, tiêu công đức nghiệp,
Người suy nhược, tinh thần khủng khiếp,
Loạn trí tâm, khó tiếp đạo căn.
Nay tu hành nương Phật Pháp Tăng,
Các độc ấy quyết hằng dứt bỏ,
Tâm Bát nhã thường gìn kiên cố,
Thân Bồ-đề bồi bổ hôm mai.
Chỗ vui chơi nguyện chẳng vãng lai,
Thân, khẩu, ý, mắt, tai, mũi sạch,
Noi Phật Thánh, trí tu thanh bạch,
Bằng loạn mê, khổ ách đành mang.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .

---------------------


-Trích Thiền Môn Nhựt Tụng, HT. Minh Trực, Phật Bửu Tư xb, Sàigòn, 1992
---o0o---

81. VĂN SÁM HỐI(Sám hối nguyện 7)
Chúng con xin dốc lòng sám hối,
Ðể giải bày tội lỗi xưa nay,
Xét con tạo ác đã dày,
Vì ngu, tham, giận, mà gây thói tà.
Lòng, miệng, mình, sinh ra mọi tội,
Suy cho cùng đều bởi sáu căn:
Mắt ưa sắc, lưỡi ham ăn,
Tai say mê tiếng, mùi thuần mến hương.
Thân thích xúc, lòng vương mọi pháp,
Hợp cùng nhau tạo ác vô cùng,
Xấu xa chất chứa đầy lòng,
Hại người hại vật thật không thiếu gì.
Lòng: tham, giận, ngu si điên đảo,
Miệng: điêu ngoa trơû tráo trăm chiều,
Bỗng dưng thường đặt lên điều,
Ăn không nói có dệt thêu hại người.
Hết nguyền rủa lại lời độc ác,
Chẳng khác gì Càn Thát ma vương,
Thân còn trộm cắp đủ đường,
Tham tàn giết hại chẳng thương muôn loài.
Thói nguyệt hoa đêm ngày say đắm,
Làm bao điều rối loạn nhân luân,
Nay con thẹn hổ muôn phần,
Vì mê nên đã trầm luân bao đời.
Thân chẳng khác bèo trôi sóng vỗ,
Chịu đắm chìm bể khổ sông mê,
Bấy lâu chưa biết đường về,
Cam lòng theo nghiệp dắt đi đủ đường.
Chư Phật động lòng thương con dại,
Muốn cứu con thoát khỏi luân hồi,
Gắng công cầu đạo không ngơi,
Trải bao cay đắng chẳng lui chuyển lòng.
Tổn tính mệnh cũng không hề tiếc,
Nguyện đời đời độ hết chúng sinh,
Con nay dốc một lòng thành,
Cúi xin giải tỏ tội tình của con.
Bằng tơ tóc chẳng còn dám giấu,
Sám hối cầu Tam bảo chứng minh,
Trước cầu sạch tội của mình,
Sau xin cho cả chúng sinh mọi loài.
Bao tội lỗi đồng thời giải thoát,
Dốc lòng thành xin Phật rộng thương,
Từ nay chẳng dám tưởng màng,
Gây nên tội ác để mang sau này.
Việc phúc thiện đêm ngày xin gắng,
Ðạo Boà-đề nguyện chứng không lui,
Ðược rồi xin độ muôn loài,
Ðều cùng thành Phật đời đời yên vui.
Xin cho con được như lời.
*
Sám hối phát nguyện đã rồi
Con xin lễ Phật cùng mười phương Tăng.
---------------
-Trích Nghi Thức Tụng Niệm bằng Chữ Việt. Sa Môn Trí Hải soạn, chùa Bồ Ðề ấn hành, Sàigòn, 1971

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương