Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang26/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   101

63. SÁM VĂN PHÁT NGUYỆN(Sám văn âm chữ Hán 8)
Như lai ai hựu,
Bồ-tát đề huề,
Phóng bạch hào nhi tốc chiếu ngã thân,
Thùy kim thủ nhi tảo ma ngã đảnh.
Liễu lộ tẩy hôn thiên chi cấu,
Tịch tịnh hoàn không.
Liên hoa hàm dưỡng thánh chi thai,
Như như bất động.
Linh tế huyền tịnh,
Huyễn ký Ta bà.
Vĩnh vô tai nạn chi ngu,
Trường hữu phước duyên chi lạc.
Chướng trừ hôn loạn,
Nghiệp viễn tham sân,
Công đức viên long,
Căn trần thanh tịnh.
Chí nhược mạng lâm bảo tọa,
Thời khắc tri tiên.
Thân thể khinh yên,
Tâm thần kiên định.
Vạn duyên phóng khứ,
Tứ thánh nghinh lai.
Ly thử phương nhi,
Thừa tọa kim đài.
Vãng bỉ quốc nhi,
Tùy tùng bảo ngự.
Tràng phan lầu các,
Ðổ thánh cảnh dĩ phân minh.
Thủy điểu thu lâm,
Văn pháp âm nhi diễn xướng.
Ký nhi hoa khai thượng phẩm,
Quả chứng nhứt thừa.
Ðãi ngã tác Phật,
Như Phật độ sanh.
Phiếm vô để chi từ,
Châu tiếp qui An dưỡng.
Không đại thiên chi nhẫn độ,
Diệu nhập quang minh.
Các loại tiêu diêu,
Tề thành giải thoát.
Phổ nguyện: Gia đình kiết khánh,
Quốc giới an ninh.
Ða sanh phụ mẫu,
Lịch đại tôn thân,
Siêu phàm nhập Thánh.
Hiện tồn quyến thuộc,
Tăng phước hoàn duyên,
Tề triêm lợi lạc.
Nam Mô A Di Ðà Phật .
----------------
- Trích Tam bảo Tôn kinh, Thích Ca Tự xb, Sài Gòn, 1974

---o0o---


64. SÁM HỒI HƯỚNG NGUYỆN VĂN(Sám văn âm chữ Hán 9)
Ðệ tử chúng đẳng,
Hiện thị sanh tử phàm phu,
Tội chướng thâm trọng,
Luân hồi lục đạo,
Khổ bất khả ngôn;
Kim ngộ tri thức,
Ðắc văn A Di Ðà danh hiệu,
Bổn nguyện công đức,
Nhứt tâm xưng niệm,
Cầu nguyện vãng sanh,
Nguyệt Phật từ bi bất xả,
Ai lân nhiếp thọ.
Ðệ tử chúng đẳng,
Bất thức Phật thân,
Tướng hảo quang minh,
Nguyện Phật thị hiện,
Linh ngã đắc kiến,
Cập kiến Quán Âm Thế Chí,
Chư Bồ-tát chúng,
Bỉ thế giới trung,
Thanh tịnh trang nghiêm,
Quang minh diệu tướng đẳng,
Linh ngã liễu liễu đắc kiến,
A Di Ðà Phật.
Ngã kim trì niệm A Di Ðà,
Tức phát Bồ-đề quảng đại nguyện:
Nguyện ngã định huệ tất viên minh,
Nguyện ngã công đức giai thành tựu.
Nguyện ngã thắng phước biến trang nghiêm,
Nguyện cộng chúng sinh thành Phật đạo.
Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp,
Giai do vô thỉ tham sân si,
Tùng thân ngữ ý chi sở sanh,
Nhất thiết ngã kim giai sám hối.
Nguyện ngã lâm dục mạng thời,
Tận trừ nhứt thiết chư chướng ngại,
Diện kiến ngã Phật A Di Ðà,
Tức đắc vãng sanh Cực lạc sát.
Ngã ký vãng sanh Cực lạc dĩ,
Hiện tiền thành tựu thử đại nguyện,
Nhứt thiết viên mãn tận vô dư,
Lợi lạc nhất thiết chúng sinh giới.
Ngã Phật chúng hội hàm thanh tịnh,
Ngã thời ư thắng liên hoa sanh,
Thân đổ Như lai vô lượng quang,
Hiện tiền thọ ngã Bồ-đề ký.
Mong ngã Như lai thọ ký dĩ,
Hóa thân vô số bá câu chi,
Trí lực quảng đại biến thập phương,
Phổ lợi nhất thiết chúng sinh giới.
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ,
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn,
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học,
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Nguyện sanh tây phương Tịnh độ trung,
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,
Bất thoái Bồ-tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công đức,
Trang nghiêm Phật tịnh độ,
Thượng báo tứ trọng ân,
Hạ tế tam đồ khổ.
Nhược hữu kiến văn giả,
Tức phát Bồ-đề tâm,
Tận thử nhứt báo thân,
Ðồng sanh cực lạc quốc.
Tận thử nhứt báo thân,
Ðồng sanh an dưỡng quốc.
--------------
- Trích Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, THPG. Tp. HCM ấn hành, 1990
---o0o---

65. TỤNG KINH SÁM HỒI HƯỚNG VĂN(Sám văn âm chữ Hán 10)
Ðệ tử chúng đẳng,
Nghiệp lực chướng ma,
Thần chí thác loạn,
Sở lịch căn độn,
Tự nhiên tưởng lai,
Thoát lược hỗn hào,
Ðiên đảo trùng điệp,
Lâm văn tuẫn ý,
Tự ngộ cú sai,
Quai thanh trược chi chính âm,
Nệ giải hội chi tà kiến.
Hoặc sự đoạt kỳ chí,
Tâm bất tại kinh,
Tụng niệm khởi cư,
Ðoạn tuyệt cách việt.
Cửu tụng giải đãi,
Nhân sự phẫn sân,
Nghiêm khiết hoặc thiệp ư cấu trần,
Túc kính hoặc thành ư độc mạn.
Thân khẩu phục dụng chi bất tịnh,
Y quan lễ mạo chi phất cung.
Cúng bất như nghi,
Xử phi kỳ địa.
Quyển thư nhụ loạn,
Trụy lạc ô thương.
Chủng chủng bất chuyên bất thành,
Ðại tàm đại cụ,
Cung nguyện chư Phật Bồ tát,
Pháp giới, hư không giới,
Nhất thiết Thánh chúng,
Hộ pháp Thiện thần Thiên long đẳng,
Từ bi lân mẫn,
Sám địch tội khiên,
Tất linh tụng kinh công đức,
Chu viên tất toại.
Ðệ tử chúng đẳng,
Hồi hướng tâm nguyện,
Thượng lự dịch nhuận hoặc ngộ,
Chú giải hoặc phi,
Truyền thụ sai thù,
Âm thích suyển thác,
Hiệu đối nhưng cải chi thất,
Thư tả san khắc chi ngoa,
Kỳ sư kỳ nhân,
Tất vị sám hối.
Trượng Phật thần lực,
Sử tội tiêu trừ.
Thường chuyển pháp luân,
Khởi tế hàm thức.
Dĩ thử kinh chú công đức,
Hồi hướng Hộ pháp Long thiên.
Tam giới nhạc độc linh thông,
Thủ hộ Già Lam chân tể.
Kỳ phúc bảo an bình thiện,
Trang nghiêm Vô thượng Bồ-đề.
Phổ nguyện pháp giới chúng sinh,
Cộng nhập Tỳ lư tính hải.

------------


Trích Chư Kinh Nhật Tụng, Tổ đình Vĩnh nghiêm,
Thành Hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh ấn hành, 1992

---o0o---


66. VĂN NIỆM THỰC(Sám văn âm chữ Hán 11)

Nam mô Ðạo tràng Giáo chủ,


Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thập phương Tam bảo,
Bồ-tát, Thánh Tăng.
Phục nguyện bất xả từ bi,
Thùy quang đổng chiếu.
Niệm đệ tử chúng đẳng:
Bất canh nhi thực,
Bất chức nhi y,
Huyết nhục hình khô,
Toàn mông tín thí.
Ngưỡng ngã Phật :
Linh quang vô cực,
Lân mẫn hữu tình.
Lưu phúc hải chi hồng ba,
Phổ từ phong chi cự phiến.
Linh thí giả đắc,
Ðàn ba la mật,
Quân triêm pháp vũ chi ân.
Thụ dụng giả thành,
Viên tịnh Bồ-đề,
Cộng phó Liên trì chi hội.
Công vô lậu khuyết,
Phúc bất đường quyên.
Nguyện Phật từ bi,
Ai mẫn nhiếp thụ.
Nguyện tứ từ bi,
Ai mẫn nhiếp thụ.
Tam Bát La Già Ðá. (3 lượt)
--------------
-Trích Chư Kinh Nhựt Tụng,Tổ Ðình Vĩnh Nghiêm, THPG. Tp. HCM ấn hành, 1992
---o0o---

: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương