Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang25/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   101

58. SÁM NHỨT TÂM(Sám văn âm chữ Hán 3)

Nhứt tâm quy mạng,


Cực Lạc thế giới,
A Di Ðà Phật,
Nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã,
Từ thệ nghiếp ngã.
Ngã kim chánh niệm,
Xưng Như lai danh,
Vị Bồ-đề đạo,
Cầu sanh Tịnh độ.
Phật tích bổn thệ:
Nhược hữu chúng sinh,
Dục sanh ngã quốc,
Chí tâm tín nhạo,
Nãi chí thập niệm,
Nhược bất sanh giả,
Bất thủ chánh giác.
Dĩ thử niệm Phật nhơn duyên,
Ðắc nhập Như lai
Ðại thệ hải trung,
Thừa Phật từ lực,
Chúng tội tiêu diệt,
Thiện căn tăng trưởng,
Nhược lâm dục mạng chung,
Tự tri thời chí,
Thân vô bịnh khổ,
Tâm bất tham luyến,
Ý bất điên đảo,
Như nhập thiền định.
Phật cập Thánh chúng,
Thủ chấp kim đài,
Lai nghinh tiếp ngã,
Ư nhứt niệm khoảnh,
Sanh Cực lạc quốc,
Hoa khai kiến Phật,
Tức văn Phật thừa,
Ðốn khai Phật huệ,
Quảng độ chúng sinh,
Mãn Bồ-đề nguyện,
Quảng độ chúng sinh,
Mãn Bồ-đề nguyện.
---o0o---
- Trích kinh Nhật Tụng, Sen vàng ấn bản, THPG Tp. HCM ấn hành, 1991
---o0o---

59. SÁM THẬP PHƯƠNG(Sám văn âm chữ Hán 4)

Thập phương Tam thế Phật


A Di Ðà đệ nhứt,
Cửu phẩm độ chúng sinh
Oai đức vô cùng cực,
Ngã kim đại quy y.
Sám hối tam nghiệp tội,
Phàm hữu chư phước thiện,
Chí tâm dụng hồi hướng.
Nguyện đồng niệm Phật nhơn,
Cảm ứng tùy thời hiện,
Lâm chung Tây phương cảnh,
Phân minh tại mục tiền,
Kiến văn giai tinh tấn,
Ðồng sanh Cực lạc quốc,
Kiến Phật liễu sanh tử,
Như Phật độ nhứt thiết,
Vô biên phiền não đoạn,
Vô lượng pháp môn tu;
Thệ nguyện độ chúng sinh,
Tổng giai thành Phật đạo;
Hư không hữu tận,
Ngã nguyện vô cùng,
Hư không hữu tận,
Ngã nguyện vô cùng,
Tình dữ vô tình,
Ðồng viên chủng trí.
- Trích Kinh Nhật Tụng, THPG Tp. HCM ấn hành, 1991

---o0o---


60. SÁM PHỔ HIỀN THẬP ÐẠI NGUYỆN(Sám văn âm chữ Hán 5)
Ðệ tử chúng đẳng,
Tùy thuận tu tập,
Phổ Hiền Bồ-tát,
Thập chủng đại nguyện:
Nhứt giả lễ kính chư Phật,
Nhị giả xưng tán Như lai,
Tam giả quảng tu cúng dường,
Tứ giả sám hối nghiệp chướng,
Ngũ giả tùy hỉ công đức,
Lục giả thỉnh chuyển pháp luân,
Thất giả thỉnh Phật trụ thế,
Bát giả thường tùy Phật học,
Cửu giả hằng thuận chúng sinh,
Thập giả phổ giai hồi hướng.
- Trích Kinh Nhật Tụng, THPG Tp. HCM ấn hành, PL. 2536-1992
---o0o---

61. SÁM NGÃ NIỆM(Sám văn âm chữ Hán)
Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp,
Thất viên minh tánh tác trần lao,
Xuất sanh nhập tử thọ luân hồi,
Dị trạng thù hình tao khổ sở.
Túc tư thiểu thiện sanh nhơn đạo,
Hoạch ngộ di phong đắc xuất gia,
Phi truy, tước phát loại Sa môn,
Hủy giới phá trai đa quá hoạn,
Hoại sanh hại vật vô từ niệm,
Ðạm nhục san huân dưỡng uế xu,
Chúng nhơn tài thực tứ xâm man,
Tam bảo tư duyên đa hổ dụng,
Tà mạng ác cầu vô yểm túc,
Ðam dâm thị tửu dũ hoang mê,
Mạn Phật, khinh Tăng, báng Ðại thừa,
Bội nghĩa cô thân hủy sư trưởng,
Văn quá sức phi dương kỷ đức,
Hạnh tai lạc họa yểm tha năng,
Hư cuống khi vưu cạnh lợi danh,
Ðấu cấu thị phi tranh nhơn ngã,
Ác niệm tà tư vô tạm tức,
Khinh phù trạo tán vị thường đình,
Truy phàm nhơn sự dũ tinh chuyên,
Trì tụng Phật kinh duy khốn khổ,
Ngoại hiện oai nghi tăng siểm trá,
Nội hoài ngã mạn cánh sơ cuồng,
Lại đọa huân tu tứ thùy manh,
Xan tật tham lam vô úy sỉ,
Dã điền uế bổn tương hà dụng,
Ðại hải phù thi bất cửu đình.
Ký vô nhứt niệm khả tư thân,
Taát đọa tam đồ anh chúng khổ.
Ngưỡng nguyện Bổn sư Vô Lượng Tho,ï
Quán Âm, Thế Chí, Thánh Hiền Tăng.
Ðồng triền oai quang phổ chiếu lâm,
Cộng tứ minh gia hàm cứu bạt,
Vô thỉ kim sanh chư tội chướng,
Lục căn tam nghiệp chúng khiên vưu,
Nhứt niệm viên quang tội tánh không,
Ðẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh.
---o0o---
Trích Kinh Nhật Tụng, THPG Tp. HCM ấn hành, PL. 2536 -1992
---o0o---

62. SÁM KHỂ THỦ QUAN ÂM(Sám văn âm chữ Hán 7)
Khể thủ Quan Âm Ðại bi chủ,
Nguyện lực hoằng thâm tướng hảo thân.
Thiên trí trang nghiêm phổ hộ trì,
Thiên nhãn quang minh biến quán chiếu.
Chơn thật ngữ trung tuyên mật ngữ,
Vô vi tâm nội khởi bi tâm,
Tốc linh mãn túc chư hy cầu,
Vĩnh sử diệt trừ chư tội nghiệp.
Long Thiên Thánh chúng đồng từ hộ,
Bách thiên tam muội đốn huân tu,
Thọ trì thân thị quang minh tràng,
Thọ trì tâm thị thần thông tạng.
Tẩy địch trần lao nguyện tế hải,
Siêu chứng Bồ-đề phương tiện môn.
Ngã kim xưng tụng thệ qui y,
Sở nguyện tùng tâm tốc viên mãn.
Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,
Nguyện ngã tốc tri nhất thiết pháp.
Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,
Nguyện ngã tảo đăng trí huệ nhãn.
Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,
Nguyện ngã tốc độ nhất thiết chúng.
Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,
Nguyện ngã tảo đắc thiện phương tiện.
Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,
Nguyện ngã tốc thừa Bát nhã thuyền.
Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,
Nguyện ngã tảo đắc việt khổ hải.
Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,
Nguyện ngã tốc đắc giới định đạo.
Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,
Nguyện ngã tảo đăng Niết bàn sơn.
Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,
Nguyện ngã tốc hội vi vi xá.
Nam mô Ðại Bi Quan Thế Âm,
Nguyện ngã tảo đồng pháp tánh thân.
Ngã nhược hướng đạo sơn,
Ðao sơn tự tồi chiết.
Ngã nhược hướng hỏa thang,
Hỏa thang tự khô kiệt.
Ngã nhược hướng địa ngục,
Ðịa ngục tự tiêu diệt.
Ngã nhược hướng Ngạ quỉ,
Ngạ quỉ giai bảo mãn.
Ngã nhược hướng Tu la,
Ác tâm tự điều phục.
Ngã nhược hướng chúng sinh ,
Tự đắc đại trí tuệ.
Nam Mô Ðại Bi Quan Thế Âm Bồ-tát.
----------------------
- Trích Ðại Bi Sám Pháp, THPG. Tp. HCM ấn hành, PL. 2536 -1992

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương