Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang23/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   101

54. PHẬT TỬ TẠI GIA


(Khuyến tu V)
Quý thay Phật tử tại gia,
Nam xưng Bà tắc, nữ là Bà di,
Dốc lòng tin quy y Tam Bảo,
Chí thành theo chính đạo Từ bi,
Tham lam, hờn giận, ngu si,
Ba thứ độc ấy tránh đi chớ gần.
Giữ trọn vẹn hiếu nhân sau trước,
Ðể báo đền công đức tứ ân,
Ơn cha mẹ muôn phần trọng đại,
Ơn nước nhà rộng rãi bao la,
Ơn quần chúng giúp đỡ ta,
Ơn thầy ơn bạn đều là cao sâu.
Trong gia đình cùng nhau thực hiện,
Cha mẹ hiền con cháu hiếu trung,
Anh em thân thích vợ chồng,
Như nước với sữa vui chung thuận hòa,
Từ ý nghĩ cùng là lời nói,
Việc làm nên xét lại hai ba,
Những điều độc ác phải xa,
Chuyên tu phúc tuệ để mà độ thân.
Bao điều hay ân cần khuyên nhủ,
Cho mọi người theo đó cùng tu,
Mong sao khắp cả hoàn cầu,
Không còn người ác chẳng đâu lo phiền.
Khỏi nghe tiếng kêu rên thảm khốc,
Hết hẳn người than khóc đau thương,
Tội kia phúc nọ đôi đường,
Dở hay tốt xấu như gương soi mình.
Hơi trông thấy tâm mình tự rõ,
Ðau khổ thì nhăn nhó hiện ra,
Khi vui vẻ lúc an hòa,
Mặt như hoa nở trăng đà tròn xoe.
Nhân đã tạo quả kia tất kết,
Tự tâm mình suy xét hiểu ngay,
Dở hay, hay dở, dở hay,
Dở hay bao cũng tâm này mà ra,
Muốn khỏi tội phải xa lánh ác,
Cầu phúc cần bồi đắp thiện căn,
Muốn ăn quả phải trồng nhân,
Nhân nào quả ấy chẳng phần nào sai.
Người sinh ở đời này hưởng thụ,
Phúc tội mình gây đủ từ xưa,
Mỗi người mỗi cảnh khác xa,
Nhìn xem nét mặt đúng là không sai.
Suy gẫm khắp đông tây kim cổ,
Không người nào giống cả như nhau,
Chính vì ngay lúc ban đầu,
Không ai nghĩ đúng như nhau một chiều.
Gây thiện ác mọi điều không giống,
Hưởng thụ nay thành cũng khác nhau,
Người không suy trước nghĩ sau,
Qua trăm năm dễ tìm đâu ra mình,
Bao của cải cũng đành vất bỏ,
Bao người thân còn có ai nhìn,
Riêng mình theo với nghiệp duyên,
Vào sinh ra tử trong miền trầm luân.
Nay may đã được gần Phật pháp,
Quy y rồi cận phát tâm tu,
Tháng ngày cố gắng công phu,
Mở mang phúc tuệ sao cho vẹn toàn,
Suốt đời đời cần chuyên ra sức,
Dốc lòng thành tích đức tu nhân,
Làm ăn chân chính kiệm cần.
- Trích trong "Gia đình Giáo dục" Sa môn Trí Hải soạn - Chùa Quán Sứ Hà Nội ấn hành 1956.
- Bài do Tổ Trí Hải trước tác. Ðược dùng làm Già kể hạnh ở các khi đi hội lễ hằng năm.

---o0o---


55. BÁT NHÃ TÂM KINH (I)

Tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn,


Sáng trong ngần chẳng bợn mảy trần
Làu làu một tánh thiên chân,
Bao trùm muôn loại chẳng phân Thánh phàm.
Vận tâm ấy lặng trong sáng suốt,
Cõi bờ kia một bước đến nơi,
Trải lòng tròn đủ xưa nay,
Công thành quả chứng tỏ bày đích đang.
Hàng Bồ Tát danh Quan Tự Tại,
Khi tham thiền vô ngại đến trong,
Thẩm vào trí tuệ mở thông,
Soi thấy năm uẩn đều không có gì,
Ðộ tất cả không chi khổ ách,
Trong thức tâm hiện cảnh sắc ra,
Sắc, Không chung ở một nhà,
Không chẳng khác Sắc, Sắc nào khác không,
Ấy Sắc tướng cũng đồng Không tướng,
Không tướng y như tượng Sắc kia,
Thọ, Tưởng, Hành, Thức, phân chia,
Cũng lại như vậy, tổng về chân không.
Tòa sắc tướng nhơn ông tạm đó,
Các pháp kia tướng nọ luống trơn,
Chẳng sanh chẳng dứt thường chơn,
Chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng sờn, chẳng thêm,
Cớ ấy nên cõi trên không giới,
Thể làu làu vô ngại thường chân,
Vốn không ngũ uẩn ấm thân,
Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không.
Thấy rỗng không mà không nhãn giới,
Biết hoàn toàn thức giới cũng không,
Tánh không sáng suốt đại đồng,
Vô minh chẳng có mựa hòng hết chi,
Vẫn không có thân gì già chết,
Huống chi là hết chết già sao ?
Tứ đế cũng chẳng có nào,
Không chi là trí có nào đắc chi.
Do vô sở đắc ly tất cả,
Nhơn pháp kia đều xả nhị không,
Vận lòng trí huệ linh thông,
Bờ kia mau đến tâm không ngại gì.
Không quái ngại có chi khủng bố ?
Tức xa lìa mộng tưởng đảo điên,
Tâm không rốt ráo chư duyên,
Niết bàn quả chứng chơn nguyên hoàn toàn.
Tam thế Phật, y đàng Bát nhã,
Ðáo Bồ đề chứng quả chánh nhơn,
Cho hay Bát nhã là hơn,
Pháp môn tối thắng cõi chơn mau về.
Thiệt thần chú linh tri đại lực,
Thiệt thần chú đúng bực quang minh,
Ấy chú tối thượng oai linh,
Ấy chú vô đẳng thinh thinh oai thần.
Trừ tất cả nguyên nhân các khổ,
Thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư,
Thiên nhiên chơn thiệt bất hư,
Án lam Thần chú Chơn như thuyết rằng:
"Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế,
Bồ đề tát bà ha".(3 lần)

- Bản dịch của Tổ Huệ Ðăng - Chùa Thiên Thai Bà Rịa - Trích từ Kinh Tam Bảo Diễn nghĩa - Tổ đình Thiên Thai ấn hành 1967.


--- o0o ---

Tập II - 55 BÀI SÁM ÂM NGHĨA TRÍCH LỤC

LỜI NÓI ÐẦU

Sau khi tuyển tập I : 55 BÀI SÁM PHỔ THÔNG được phát hành đến quí độc giả, chúng tôi đã đón nhận nhiều ý kiến đóng góp bổ sung cũng như khích lệ, tiếp tục trích lục trong các tàng thư cũ và mới các bài sám văn hay, có thể làm tư liệu cho các nghi lễ, hoặc tụng đọc lợi lạc âm dương, hoặc làm cơ sở nghiên cứu văn học Phật giáo sau này.


Chính vì thế, chúng tôi mạnh dạn cho ra mắt tuyển tập II : 55 BÀI SÁM ÂM NGHĨA TRÍCH LỤC để bổ sung vào công trình sưu tập lại toàn bộ các áng văn vần, các bài sám hay không để mai một.
Ðây là trích lục những thể loại văn vần nằm rải rác trong các kinh sách mà chưa có ở tuyển tập I. Sở dĩ chúng tôi chú trọng về thể loại văn vần này vì ngoài việc đọc tụng thông thường, sám văn còn có thể dùng để ca, ngâm, xướng, vịnh nhiều cách, dễ dàng thấm đượm vào người nghe bằng điệu tiết trầm bổng theo câu, nhịp và còn dễ dàng học thuộc lòng để sám, tụng hay kể hạnh truyền khẩu theo lối dân gian Việt Nam.
Ngoài các thể văn lục bát, song thất lục bát, bốn chữ, năm chữ như tuyển tập trước đã giới thiệu, ở tập này chúng tôi có đưa vào các thể văn như: bảy chữ, tám chữ, biền ngẫu, kệ, mưỡu đầu, đoản hậu... và các bài tụng được ngắt câu theo thể loại văn vần. Thêm vào đó, chúng tôi còn trích lục những áng văn vần hay có thể áp dụng trong các trai đàn chẩn tế như : các áng văn phát nguyện, các áng văn chiến sĩ trận vong, thập loại chúng sinh v.v...
Trong sám văn xưa, còn có các bài văn âm chữ Hán mà các chùa còn sám tụng, dù rằng tất cả đã được dịch ra chữ Việt, nhưng các bài sám văn âm chữ Hán vẫn không mất đi chỗ đứng bởi âm tiết cô đọng và cách dùng chữ khúc chiết. Chúng tôi sưu tập được một phần và đưa vào tuyển tập này, nên có tên gọi là “55 bài sám âm nghĩa trích lục”.
Ðể tiện việc sưu tra bởi các bài sám trùng tên khá nhiều, chúng tôi dùng cách đánh số cho mỗi bài có một mã số riêng. Và thứ tự ấy được nối tiếp với quyển trước để tránh nhầm lẫn, cũng để sau này không trùng lặp. Ở tuyển tập này, chúng tôi bắt đầu là bài thứ 56 đến 110.
Vì sưu tập đến đâu thì biết đến đó nên bao giờ mà công trình sưu tập này còn tiếp tục thì việc phân loại, phân tích chú giải vẫn chư thể hoàn chỉnh, chỉ mong việc góp nhặt này là tiêu điểm ban đầu để lưu trữ tư liệu mà thôi. chúng tôi rất mong được sự góp ý, phát hiện thêm của bậc thức giả gần xa để việc sưu tầm được đầy đủ hơn, hầu không một áng văn xưa nào còn sót lại đâu đó bị quên lãng.
Mùa đông, năm Ất Hợi, 1995
Người góp nhặt
THÍCH ÐỒNG BỔN

--- o0o ---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương