Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang22/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   101

52. ÐƯỜNG VỀ TỊNH ÐỘ


(Khuyến tu III)
Dật dờ trong cảnh phong ba,
Canh già vừa trổi, tỉnh ra giấc nồng,
Chợt nhìn Nam, Bắc, Tây, Ðông,
Ngẩn ngơ cuộc thế, đau lòng thiết tha,
Nguyện cùng Phật tử chúng ta,
Kết tình liên lạc thuận hòa với nhau,
Muốn cho đoàn thể thanh cao,
Một lòng thù tạc, trước sau trọn niềm.
Thôi đừng đem dạ kỵ hiềm,
Chớ phân giai cấp, để tìm đường chơn,
Cũng đừng tính thiệt so hơn,
Giúp nhau tận lực trong cơn tai nàn.
Như là tuần tự, khổ tang,
Cùng là bịnh hoạn, thuốc thang nuôi giùm.
Ðó là như mở gông cùm,
Trên đời chưa có cái giùm nào hơn.
Tùy theo phương tiện làm ơn,
Chẳng nên thái quá, e lờn mối tâm,
Chẳng cần tiền chục bạc trăm,
Chị em dư dả đậu năm ba tiền,
Nghèo thì công cán thay phiên,
Giúp nhau giữa lúc cảnh duyên âu sầu.
Tu hành lấy đó làm đầu,
Muốn lên đường cả, bước đầu từ đây,
Giàu nghèo đừng vị đừng tây,
Tập lòng bình đẳng sớm chầy phải nên,
Biết nhau đạo lý đừng quên,
Con đường chánh đại dẫn lên một lần,
Công tâm một mực phải cần,
Ðừng riêng tâm niệm kẻ gần, người xa.
Chị em tỷ ở trong nhà,
Nhìn nhau như một mẹ cha đó mà,
Thương nhau như tấm ruột rà,
Buông lòng chấp nhứt dung tha lỗi lầm.
Ðừng xen cái nét tư tâm,
Tránh đường tam độc, để tầm cửa không.
Quét lần lòng sạch bụi hồng,
Sát con ma nghiệp, nuôi lòng từ bi,
Quày đầu tỉnh giấc vô tri,
Mới hay thế sự cái gì cũng sai,
Lẽ thì nuôi sống qua ngày,
Của tiền thân thể đoái hòa làm chi?
Biết rằng : "Sanh ký tử qui",
Cái thân hưởng tạm thác thì phủi trơn,
Bình sanh luống tính thiệt hơn,
Mãn danh rồi lợi, quên cơn đọa đày,
Tội căn có trả bởi vay,
Lòng thương tự nghĩ, để xoay vần hoài.
Từ đời vô thỉ đến nay,
Tâm hồn mê lạc, đắm say lờ đờ,
Như con chích mẹ bơ vơ,
Lạc căn mất bổn thẩn thơ cõi trần,
Cũng vì mê chấp căn thân,
Quên nơi bổn tánh lần lần tới nay,
Không hay đây cảnh đọa đày,
Chim lồng cá chậu có ai biết là,
Tưởng cho thong thả Ta bà,
Nay hay bị khép dưới đà hỏa khanh,
Luống theo ả lợi chàng danh,
Làm cho chìm nổi lẫn quanh sáu đường.
Than ôi ! nhiều kiếp khôn lường,
Thay hình đổi xác trong trường tử sanh.
Khiến nên vùi lấp căn lành,
Hết chìm rồi nổi đã đành lội bơi,
Trông nhìn biển khổ vơi vơi,
Ngán ôi cái bước của đời trần hiêu.
Chừng nào tội nghiệp được tiêu,
Thấy trong cảnh vật lắm điều bi ai,
Có chi gái sắc trai tài,
Ðến ngày rồi cũng ra ngoài gò hoang,
Anh hùng tài trí khôn ngoan,
Vô thường đến dắt khó gàn khó ngăn,
Trâm cài lượt giắt lăng xăng,
Hết ba hơi thở cũng phăng xuống mồ.
Áo quần thân thể điểm tô,
Khuất ba tấc đất thấy mồ cỏ xanh,
Lời khôn tiếng khéo dẫu lanh,
Dứt rồi hơi nóng chẳng thành là ai.
Huyễn thân giả dối không sai,
Tang điền thương hải, mấy ai xét cùng,
Từ đây nghe trống đại hùng,
Trời Nam inh ỏi tiếng thùng dội vang.
Chúng ta tỉnh giấc mơ màng,
Thấy đường Tịnh độ rõ ràng bổn nguyên,
Cùng nhau muốn trổ bông duyên,
Mau gieo trái phước cho liền hôm nay,
Vun bồi căn tánh tháng ngày,
Dưỡng lòng thanh tịnh, dẹp loài vọng ma.
Dốc lòng niệm Phật Di Ðà,
Pháp môn Tịnh độ Thích Ca chỉ rành,
Các loài muốn được vãng sanh,
A Di Ðà Phật niệm rành đừng xao,
Người đời vô hạn thấp cao,
Bực nào niệm Phật trước sau cũng thành.
Miễn là cải dữ theo lành,
Lấp ngơ miệng thế, thả quanh tiếng phàm.
Hỉ, nộ, ái, ố đừng cam,
Chánh, tà phải xét, thánh, phàm phân minh,
Dư công lễ Phật tụng kinh,
Lập bàn thờ Phật, kỉnh tin mỗi nhà,
Bằng không cứ niệm Di Ðà,
Nằm, ngồi, đi, đứng, miễn là đừng phai.
Bao nhiêu tội nghiệp từ ngày,
Hội này cứ niệm Phật hoài phải tiêu;
Lập công bồi đức ít nhiều,
Tùy theo phương tiện phải chìu sức nhau,
Lòng thành ý tịnh một màu,
A DI ÐÀ PHẬT làu làu trong tâm,
Pháp môn Tịnh độ thậm thâm,
Tín tâm phải liệu, đừng lầm không nên.
Liên đài cửu phẩm muốn lên,
Bao nhiêu Phật dạy lòng bền thì xong.
Ðừng nghe nhiều phái nhiều tông,
Rày đây mai đó, khó mong đến bờ.
Nếu là còn bước sơ cơ,
Cứ nương thiện hữu, trước lờ sau minh,
Một đường chánh niệm thinh thinh,
Con ma nghiệp chướng khó rình bên ta.
Dày công niệm Phật Di Ðà,
Ðến ngày rồi sẽ liên hoa hóa hình,
Vậy thì lớn nhỏ bạn mình,
Ðem thân cầu đạo, mặc tình thị phi.
Cùng nhau thủ phận tam qui,
Thế gian mặc kẻ chẳng bì nữa chi,
Ðể mình nương bóng A Di,
Xuống thuyền đại nguyện kịp thì bạn ta.
Tu hành giữ đạo tại gia,
Uống ăn đạm bạc, miễn qua tháng ngày,
Che thân quần áo bề ngoài,
Miễn cho lành lẽ, sơ xài cũng xong.
Ðể mà cầu đạo ở trong,
Ngoài thân ngoài cảnh đèo bồng lắm chi,
Gát ngoài hai chữ thị phi,
Nhuộm tâm đạo đức cho y một màu,
Xét trước rồi lại xem sau,
Lỡ nhau lầm lạc hồi nào thì thôi,
Biết mình cải ác đã rồi.
Hễ là tùng thiện cứ bồi đạo tâm,
Ðạo tâm muốn giữ cho nhằm,
Giàu nghèo tự lẽ, đừng tham leo chuyền,
Yên tâm thủ phận tùy duyên,
Nhơn nào quả nấy, tiền khiên tự mình,
Phải cần tham học cho minh,
Ðừng vì nghèo khó bất bình không nên.
Còn như giàu có bực trên,
Cũng đừng vì đó mà quên đạo hằng.
Một lòng như sợi chỉ giăng,
Tánh trong như nước, thâu trăng rạng ngời,
Thương nhau dìu dắt đừng rời,
Theo ra cho khỏi cửa đời thế gian,
Sau rồi đến cảnh Lạc bang,
Chị em lớn nhỏ bạn vàng đủ nhau.
Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát.

- Trích từ "Liên Hoàn Sám Nguyện" - Sa môn Thích Thiện Tâm sưu tầm - Sa đéc 1961.

---o0o---

53. SÁM TU LÀ CỘI PHÚC


(Khuyến tu IV)
Chữ rằng công đức vô lường,
Thập phương chư Phật thường thường độ sanh,
Ai ơi gắng chí tu hành,
Ðể sau đến bực vô sanh mà nhờ,
Người đời sớm biết tri cơ,
Gương lu vì bụi, trăng lờ vì mây,
Chở che nhờ đức cao dày,
Dẫu tu cho mấy chẳng tày tu tâm.
Ðường mê xin chớ bước lầm,
Não phiền cũng bởi thân tâm của mình
Chớ nên hại vật sát sanh,
Tu nhơn tích đức mới thành phẩm cao,
Cuộc đời như giấc chiêm bao,
Công danh phú quý khác nào lửa diêm,
Phật Tiên xưa cũng người phàm,
Tỉnh thời làm Phật, mê làm chúng sanh,
Nhớ xưa Vương Khải, Thạch Sùng,
Dẫu cho ngàn tứ muôn chung một thời,
Của đời trả lại cho đời,
Giàu sang mà khỏi luân hồi đặng chăng ?
Ðổi thay máy tạo không ngừng,
Bức tranh vân cẩu mấy từng xa xa,
Khuyên đừng trách lẫn trời già,
Ðáo đầu thiện ác chánh tà khác nhau,
Quả nhơn chẳng trước thời sau,
Gẫm cơn báo ứng chậm mau mấy hồi,
Người đời nghĩ đó mà coi,
Giờ không toan liệu sau rồi làm sao ?
Khuyên đừng nại chút công lao,
Nhắm chừng bờ giác tầm vào tận nơi,
Tâm minh vốn đã sẵn rồi,
Ở trong mình có, há ngoài đâu xa.
Trừ nghiệp chướng giải oan gia,
Trì trai niệm Phật ấy là công phu,
Tháng ngày thấm thoát phù du,
Bóng qua cửa sổ dễ hầu trở lui.
Thiện căn trước đã tài bồi,
Ðèn khêu mới sáng, ngọc dồi mới xinh,
Tránh vòng lục dục thất tình,
Ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm.
Rõ ràng phước tội tại tâm,
Mình là mình chịu không lầm mảy may,
Máu tham tràn khắp xưa nay,
Lợi danh biết mấy cho đầy lòng ai,
Chớ ham chen lấn đua bơi,
Cũng đừng ỷ sức cậy tài là xong,
Dương trần biết mến trăng trong,
Người sa vào chốn bụi hồng làm chi ?
Hãy theo chánh lý mà suy,
Xét cho thấu đáo vô vi đạo thường.
Tu hành sớm tối lo lường,
Ðừng ham những cảnh vô thường thế gian,
Cho hay hoa nở cũng tàn,
Pháo mà kêu lớn càng tan xác nhiều.
Chi bằng tìm chốn tiêu diêu,
Nương theo cõi Phật khỏi điều thị phi,
Gìn lòng hai chữ từ bi,
Sớm trừ vọng niệm hiểu kỳ tử sanh,
A Di Ðà Phật chứng minh,
Chí tâm quy mạng phù sanh chẳng cầu.
Căn lành phước huệ trồng sâu,
Rõ thông mùi đạo nhiệm mầu lắm thay.
Hoa sen thượng phẩm cao dầy,
Tây phương Tịnh độ định ngày vãng sanh,
Ai ơi gắng chí tu hành,
Cho mau kết quả quốc thành thẳng qua,
Chúng con phát nguyện thiết tha,
Cầu về Cực lạc Di Ðà phóng quang.
- Trích đối chiếu bổ sung, sửa chữa từ ba bản :
- 39 bài sám nghĩa.
- Tam Bảo Tôn Kinh.
- Kinh Nhựt Tụng chùa Ðại Giác (sđd).
- Có thay đổi hẳn một câu so với bản in trước của Tuyển tập, căn cứ theo bản của Tam Bảo Tôn Kinh : "Gìn lòng hai chữ Từ Bi".

Khác với trước là : "Dồn lòng niệm Phật A Di". Bởi vì câu sau tiếp theo đã có ý như trên : "A Di Ðà Phật chứng minh". Ðây là sửa lại theo một bản đã có, không phải soạn lại (người soạn.).


---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương