Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang2/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   101

SÁCH TRÍCH DẪN

- Tam Bảo Tôn Kinh, Thích Ca Tự xb, Sài Gòn, 1974.


- Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, HT. Thích Trí Tịnh, Thành hội Phật giáo Tp. HCM xb, 1991
- Kinh Ðịa Tạng, HT. Thích Trí Tịnh, Thành hội Phật giáo Tp. HCM xb, 1991
- Kinh Nhật Tụng, Sen Vàng ấn hành, Thành hội Phật giáo Tp. HCM tái bản, 1992
- Nghi Thức Tụng Niệm Chữ Việt, chùa Xá Lợi ấn hành, Thành hội Phật giáo Tp. HCM tái bản, 1993
- Thiền Môn Nhật Tụng, HT. Thích Minh Trực, Phật Bửu Tự ấn hành, Tp. HCM, 1992
- Kinh Vu Lan và Báo Hiếu, chùa Giác Ngộ ấn hành, Tp. HCM, 1994
- Nghi Thức Tụng Niệm Bằng Chữ Việt, Sa Môn Thích Trí Hải, Tổ đình Vĩnh Nghiêm xb, Sài Gòn, 1969
- Kinh Diễn Nghĩa, HT. Thích Huệ Ðăng, Tổ đình Thiên Thai xb, Sài Gòn, 1967
- Kinh Nhật Tụng, HT. Ngộ Chân Tử, chùa Hoằng Pháp xb, Sài Gòn, 1971
- Lương Hoàng Sám, HT. Thích Trí Quang, tác giả xb, Sài Gòn, 1972
- Tập San Hoằng Pháp số 2, Tổng vụ Hoằng pháp xb, Sài Gòn, 1973
- Tra Am và Sư Viên Thành, Nguyễn Văn Thoa, Tra Am ấn hành, Nha Trang, 1972
- Pháp Sự Khoa Nghi Việt Ngữ, HT. Thích Hiển Tu, chùa Xá Lợi ấn hành, Tp. HCM, 1989
- Chư Kinh Nhật Tụng, Tổ đình Vĩnh Nghiêm, Thành hội Phật giáo Tp. HCM xb, 1992
- Kinh Kim Quang Minh, Tỳ Kheo Ni Như Ấn, Thành hội Phật giáo Tp. HCM xb, 1992
- Nhật Hành của Người Tại Gia Tu Phật, Phật giáo Nguyên Thủy, Thành hội Phật giáo Tp. HCM xb, 1991
- Ðại Bi Sám Pháp, Thích Mật Tri, Thành hội Phật giáo Tp. HCM xb, 1994
- Phật Tổ Ngũ Kinh, HT. Thích Hoàn Quan, Thành hội Phật giáo Tp. HCM xb, 1992
- Kinh Nhật Tụng cổ bản Hán tự.
- Kinh Tam Bảo Diễn Nghĩa - Tổ Huệ Ðăng - Tổ đình Thiên Thai Bà Rịa ấn hành - 1994.
- Kinh Nhựt Tụng - Sa môn Thích Thiện Huê chùa Ðại Giác ấn hành - Sàigon 1974.
- Tam Bảo Tôn Kinh - Thích Ca Tự - Gia Ðịnh 1968.
- Kinh Tam Bảo - Xưng Tụng Tam Bảo - Ni trưởng Huỳnh Liên - Tịnh xá Ngọc Phương ấn hành TPHCM 1992.
- Kinh Nhựt Tụng Nam Tông - Hệ phái Nguyên Thủy - Chùa Kỳ Viên ấn hành - TPHCM 1995.
- Chư Kinh Nhựt Tụng - Sa môn Thích Chân Lý - Chùa Ðức Hòa - Thành Hội Phật Giáo TPHCM 1996.
- Chư Kinh Nhựt Tụng - Tổ Ðình Vĩnh Nghiêm - Thành hội Phật giáo TPHCM 1989.
- Thiền Môn Nhựt Tụng - HT. Thích Minh Trực - Tổ đình Phật Bửu ấn hành TPHCM 1992.
- Nghi Thức Tụng Niệm Bằng Chữ Việt - Sa-môn Trí Hải - Chùa Bồ Ðề ấn hành - Sàigon 1969.
- Nghi Thức Tụng Niệm Hằng Ngày Bằng Chữ Việt - Sa môn Thích Thiệân Thanh - Thành hội Phật giáo TPHCM 1997.
- Nghi Thức Tụng Niệm Hệ Phái Khất Sĩ - Tịnh xá Trung Tâm ấn hành TPHCM 1992.
- Nghi Thức Tụng Niệm - Sa môn Thích Thiện Huê - Tịnh xá Niết Bàn Vũng Tàu ấn hành 1970.
- Pháp Môn Tu Tịnh Ðộ - Sa môn Thích Thiện Huê - Chùa Niệm Phật Bình Dương ấn hành 1974.
- Học Phật Vấn Ðáp - Sa môn Thiện Nhơn - Bửu An Tự Sa Ðéc ấn hành 1951.
- Phật Học Sám Kệ - Thích Tâm Minh - Bản in lụa TPHCM 1995.
- Sử Phật Giáo Ðàng Trong - Nguyễn Hiền Ðức - NXB Thành phố HCM ấn hành 1995.
- Hà Tiên Quốc Âm Thập Vịnh - Mạc Thiên Tích Tủ sách tư liệu Giác Ðạo - Như Tâm 1980.
- Tập văn Phật giáo số 33 - Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN ấn hành TPHCM 1995.
- Bút Ký Diễn Nôm - Bản chữ Nôm - Hòa thượng Chánh Thành - tủ sách chùa Hội Phước Sa Ðéc 1940.
- Tập bản thảo đánh máy của Giác Ðạo Dương Kinh Thành - Tủ sách Giác Ðạo Như Tâm TPHCM 1990.
- Ðặc San Hoằng Pháp số 2 - Tổng vụ Hoằng pháp - Thư viện Phật học Xá Lợi - Sàigòn 1973.
- Tạp chí Nghiên cứu Phật học - Số 17 Năm thứ 4 Phân viện Nghiên cứu Phật học Hà Nội xb 1995.
- Tạp chí Từ Quang số 242 Hội Phật học Nam Việt - Thư viện Chùa Xá Lợi Sàigòn 1970.
- Tập san Tự giác - Nam Việt Lục Hòa Tăng - tháng 4-1952. Thư Viện Khoa học xã hội TPHCM 1996
- Tạp chí Từ Bi Âm số 18 - Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học - Thư viện Xá Lợi TPHCM tàng bản 1934.
- Chánh Khắc Trung Khoa Du Già Tập Yếu - Cổ bản chữ Hán - Tủ sách Chiêu Ðề tàng bản - Xá Lợi Tự - TPHCM 1995 - Năm Ðồng Khánh 11 Mậu Tý.
---o0o---

THƯ MỤC THAM KHẢO


· Tạp chí Từ Quang, số 86, tháng 3-1959, Hội Phật học Nam Việt ấn hành, Sài Gòn, 1959.

· Bản văn thọ giới Thập thiện, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, chùa Vạn Ðức, Thủ Ðức ấn hành, Sài Gòn, 1970.

· Bản văn Nôm sám Ngã niệm, Hòa Thượng Huệ Ðăng soạn, chùa Thiên Thai, Bà Rịa tàng bản (chép tay) khoảng 1930-1950.

· Bản chép tay Sám Phổ Ðà, chùa Nhất Nguyên Bửu Tự, Lái Thiêu năm Kỷ Dậu 1967, bà Nguyễn Thị Ní lưu giữ, tủ sách Giác Ðạo tàng bản.

· Ðặc san Hoằng Pháp số 3 năm 1973, số 6 năm 1974, Tổng vụ hoằng pháp, chùa Ấn Quang ấn hành.

· Bát Nhã Ngộ Ðạo quốc âm, Toàn Nhật thiền sư. Do Ðặng Quang Diệu thực hiện, Hiển Nam Ðường khắc bản in, triều Nguyễn, Khải Ðịnh năm thứ IV, tháng 9-1919.

· Học Phật vấn đáp, Thiền sư Thích Chơn Thường. Chùa Trường Quang, Mỹ Tho ấn hành, Châu Ðốc, 1951.

· Khoa chẩn tế cô hồn nghĩa, Bích Liên pháp sư soạn, Bình Ðịnh khắc in khoảng năm 1940. Chùa Viên Giác Tân Bình tàng bản.

· Phật hóa gia đình, Khánh Anh pháp sư soạn, nhà in Sao Mai ấn hành, Sài Gòn, 1951.

· Nghi thức tụng niệm hằng ngày toàn tiếng Việt, Sa môn Trí Hải soạn. Chùa Quán Sứ ấn hành, Hà Nội, 1968.

· Kinh Tam Bảo diễn nghĩa, Hòa Thượng Huệ Ðăng soạn, chùa Thiên Thai Bà Rịa ấn hành, năm 1949, Thành hội TP HCM tái bản, 1994.

· Mục Liên sám pháp, Phúc Tuệ soạn dịch, Thành hội Phật giáo TP. HCM ấn hành, 1995.

· Nghi thức tụng niệm đại toàn, Thích Nhất Hạnh, Ðạo tràng Mai Thôn ấn hành, Pháp quốc, 1997.

· Pháp môn đáo bỉ ngạn, Huệ Nhựt Thiền sư soạn, Linh Bửu Tự, Cầu Hang ấn hành, Sài Gòn, 1948.

· Kinh nhật tụng, Thích Thiện Huê biên soạn, chùa Ðại Giác ấn hành, Sài Gòn, 1974.

· Lễ Phật nghi thức, Thích Minh Phát biên soạn, chùa Viên Giác ấn hành, TP HCM, 1992.

· Nghi thức tụng niệm, Sa môn Thích Thiện Huê, chùa Niệm Phật Bình Dương ấn hành, 1984.

· Phật tử tại gia tu hành thường thức, Hòa Thượng Tuệ Tạng soạn, chùa Vọng Cung thực hiện, nhà in Ðuốc Tuệ ấn bản, Hà Nội, 1958.

· Văn khố Từ Bi Âm, Hội Nam Kỳ nghiên cứu Phật học, chùa Linh Sơn ấn hành, Sài Gòn, 1936.

· Khóa lễ Phật, Nghiêm Trước soạn, cảo bản tủ sách Chiêu Ðề, TP HCM, 1994.

· Pháp môn tu Tịnh Ðộ, Sa môn Thích Thiện Huê, Niết Bàn tịnh xá ấn hành, Vũng Tàu 1970.

· Nghi cúng cô hồn, Hòa Thượng Thành Lệ soạn, chùa Tiên Linh Bến Tre tàng bản, tủ sách Hòa Thượng Hiển Tu, Xá Lợi 1998.

· Thi tập kỷ niệm tuần chung thất, Ni trưởng Ðàm Tuệ soạn năm Quý Mão 1964, chùa Hòa Bình ấn hành, TP. HCM, 1997.

· Phật pháp giáo lý tập 5, Ni trưởng Như Thanh soạn, chùa Huê Lâm ấn hành, TP.HCM 1997.

· Kinh xưng tụng Tam Bảo, Ni trưởng Huỳnh Liên soạn, Tịnh xá Ngọc Phương ấn hành, TP.HCM 1987.


--- o0o ---


: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương