Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang16/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   101

37. SÁM THẬP PHƯƠNG (III)

Thập phương diễn nghĩa một trương,


Ai dùng thời chép để thường tụng kinh.
Tụng rồi quỳ trước Phật đình,
Âm thanh tán thán độ mình nhiều phương,
Phật truyền khắp hết mười phương,
Thấy trong ba cõi cảm thương vô cùng.
Chín từng hoa nở đơm bông,
Các hàng Phật tử phụng rồng xung quanh.
Con nay sám tán hiệu danh,
Mãn duyên thời đặng chẳng thành lẽ đâu,
Tấm lòng chí quyết kính cầu,
Trước thời tưởng Phật sau hầu về Tây.
Muốn cho trả đặng ơn dày,
Phải toan thẳng đến tầm Thầy cầu duyên.
Bổn sư là Phật hiện tiền,
Ðạo làm đệ tử cầu nguyền hỏi han,
Nhờ Thầy chỉ dẫn Tây phang.
Thành công đắc quả biết đàng mà đi,
Bồ đề là đạo từ bi.
Liễu đường sanh tử hết nghi tấm lòng,
Chớ đừng trễ nải long đong,
Dứt tâm phiền não chứa lòng pháp môn.
Di Ðà đức Phật Thế Tôn,
Từ bi độ chúng không môn thẳng vào.
Lời Phật như thể non cao,
Ai mà theo Phật khỏi vào Diêm La.
Trời cao đất rộng hằng sa,
Hư không mòn hết nguyện ta còn hoài.
Một là lạy Phật hôm nay,
Các vì chư Phật kim đài chứng tri.
Hai là thọ phái quy y,
Thích Ca Văn Phật Mâu Ni độ đời.
Ba là tín nhiệm Phật trời,
Chúa tôi phải đạo đáng nơi cúng dường.
Bốn là lạy Phật mười phương,
Xin cho nghiệp chướng tai ương lánh mình.
Năm là các vị thần linh,
Vui cười cả thảy quỉ tinh yêu tà.
Sáu là với huyễn thân ta,
Linh hồn theo Phật liên hoa hiền tiền.
Bảy là lạy Phật ở yên,
Dứt đường sanh tử lưu truyền hưng long.
Tám là Phật ở nơi trong,
Phàm tình chẳng thấy, dẫy đầy Phật đâu.
Chín là tỏ đặng pháp mầu,
Trường sanh bất tử độ đời chúng sanh.
Mười là bỏ dữ làm lành,
Khắp trong sa giới quốc thành đặng an.
Tôn sư diễn nghĩa ít hàng,
Cầu cho bá tánh Tây phương mau về.

- Bài sám Thập phương diễn nghĩa nầy do Tổ Huệ Ðăng trước tác - Theo lời xác nhận của Hòa thượng Pháp Lan chùa Khánh Hưng TPHCM. Vào khoảng năm - 1930 tại chùa Thiên Thai - Bà Rịa.


- Biên giả cho mã số diễn nghĩa là III.

---o0o---


38. SÁM CHÂU HOẰNG(Sám Tán Di Ðà IV)
Châu Hoằng thầy hiệu Liên Trì,
Làm văn phát nguyện chỉ qui một đường.
Cúi đầu làm lễ Tây phương,
Tịnh bang giáo chủ pháp vương Di Ðà.
Ðộ người vượt khỏi ái hà,
Dắt ra hầm lửa nhảy ra nghi thành.
Tôi nay phát nguyện vãng sanh,
Nguyện về Cực lạc nêu danh sen vàng.
Ngưỡng trông vòi vọi đạo tràng,
Dủ lòng thương xót mà mang tôi về.
Tôi thường ba cõi đắm mê,
Bốn ơn càng trọng lo bề cứu nhau,
Tưởng gì đời lắm thảm sầu,
Quyết lòng nên đạo, độ sau luân hồi.
Không trên một bực mà thôi,
Sáng trưng đường lối không nơi nào bì.
Nên tôi lòng gắn dạ ghi,
Chuyên cần niệm Phật không khi nào rời.
Phật là bực cả khắp trời,
Cứu người thoát tử độ đời vô sanh.
Còn lo nghiệp trọng phước khinh,
Phước dầy huệ mỏng phàm tình tối tăm.
Còn lo lòng nhiễm dễ lầm,
Duyên trên chưa sạch tánh thần khó nên.
Tôi nay tình nguyện khởi lên,
Cúi gieo năm vóc thiệt bền lòng ngay,
Mở gan trải dạ tỏ bày,
Chí thành sám hối trong ngày Phật thương.
Chúng tôi nhiều kiếp oan ương,
Từ đời thuở trước không lường đến nay.
Bởi vì mê tối dại ngây,
Sân si quen nết cãi thầy dạy khuyên.
Ví như ba nghiệp đảo điên,
Dầu cho nước biển rửa liền sạch đâu.
Than ôi tội nghiệp lấp đầu,
Nguồn ân biển ái thẳm sâu vô cùng.
Ngửa trông đức Phật bao dung,
Tội mòn nghiệp hết sạch không buổi nầy.
Quyết lòng niệm Phật ăn chay,
Chí tâm thề nguyện từ rày đến sau.
Ví dầu tôi có ở đâu,
Lánh xa bạn dữ chẳng hầu tựa nương,
Gắng tu đạo Phật giữ thường,
Thề không thối chuyển mắc đường thai sanh,
Nguyện sao tu luyện mau thành,
Ðặng mà cứu độ phàm tình thoát ra.
Cha lành là Phật Di Ðà,
Ðem lòng quảng đại để mà độ tôi.
Ðoái thương mấy đoạn khúc nôi,
Chứng tri đệ tử luân hồi oan khiên,
Cầu cho giấc ngủ rõ ràng.
Thấy Di Ðà Phật hào quang rạng mình,
Cầu cho sắc tướng quang minh.
Thấy Di Ðà Phật tâm tình đặng an,
Nguyện cầu lên cảnh Lạc bang,
Thấy Di Ðà Phật trên đàn giảng kinh,
Cam lồ Phật rưới đầy mình,
Hào quang Phật chiếu thanh minh tâm thần,
Cầu cho y Phật đắp thân.
Tay vàng Phật đỡ thoa lần đầu tôi,
Cầu cho chướng trước dứt chồi.
Gốc lành thêm lớn vun bồi tốt tươi,
Cho tôi sạch hết việc đời,
Trong lòng thanh tịnh như người Tây phương.
Tánh linh mầu nhiệm tỏ tường,
Mau nghe chánh pháp như gương trên đài,
Mầu huyền thanh tịnh khoan thai,
Tịnh quang cõi Phật thấy hoài không ngơi.
Như tôi gần có qua đời,
Khiến cho linh tánh đặng tôi biết liền,
Ðừng cho bịnh khổ vào thân,
Tử an sanh thuận như thần bao xưa,
Ðừng cho trìu mến dây dưa,
Ðừng cho Thánh Phật long thơ Tống trào.
Sáu căn đừng có lao xao,
Rõ ràng chánh niệm như sao bắc thần,
Hết rồi một đoạn báo thân,
Vào trong thiền định xuất thần Tây qui,
Ngó gần thấy Phật A Di,
Quan Âm, Thế Chí trụ trì trước ta,
Các ông Thánh chúng hằng sa,
Tuôn hào quang xuống chói lòa rước tôi,
Duỗi tay xuống tiếp một hồi.
Lầu đài cờ phướn đông thôi quá chừng,
Nhạc trời tấu trổi vang lừng,
Mùi nhang thơm ngát vui ưng tấm lòng,
Tây phương cõi Phật thung dung,
Rõ ràng trước mắt hiện ra cõi này,
Kẻ nghe người thấy vui thay,
Khiến cho ai nấy liền ngày phát tâm.
Tưởng người chánh tín tưởng thầm
Bước vô đạo Phật khỏi hầm lửa thiêu,
Vui thay cõi Phật tiêu diêu,
Ai theo Phật rước cao siêu liên đài.
Vung tay về chốn kim giai,
Trong hồ thất bảo hiện ngay liên bào,
Tòa sen rực rỡ trong ao
Ðỏ, xanh, vàng, trắng tuôn hào quang ra,
Tôi ngồi chểm chệ trong hoa,
Phật cùng Bồ Tát hằng hà nhóm đông,
Tôi nghe pháp nhiệm tỏ lòng,
Chứng vô sanh nhẫn chơn tông thượng thiền,
Chỉ trong giây phút thành duyên,
Vẳng nghe chư Phật dạy truyền pháp âm,
Ðặng nhờ thọ ký ấn tâm,
Dạy rồi linh tánh bao năm nhớ hoài,
Ba thân bốn trí lâu dài,
Sáu thông năm mắt chuyện ai cũng tường,
Ðà la thần chú nhiều phương,
Pháp nào cũng biết như gương soi lành,
Bao nhiêu công đức chứng minh,
Nhớ ghi gồm đủ như kinh Phật truyền,
Mình đã cõi Phật ở yên,
Nhớ lời thệ trước độ duyên Ta bà,
Thần thông biến hóa thân ta,
Khắp mười phương thảy hiện ra phép mầu,
Từ bi phước đức thâm sâu,
Có duyên hóa độ đâu đâu vâng lời,
Khắp trong cả thảy nhiều nơi,
Cũng đều độ hết người đời trầm luân
Khiến cho lòng tịnh quen lân,
Dứt tình ái dục lưu phần thiện lương.
Dắt người về đến Tây phương,
Vào hàng bất thối náu nương bạn lành,
Lòng tôi thệ độ chúng sanh,
Rộng như biển cả cũng dường hư không,
Hằng hà thế giới đều thông,
Chúng sanh phiền não độ đồng sạch trơn,
Nếu mà còn để nhơn nhơn,
Nguyện tôi không hết như đờn dứt dây,
Phật thường chứng lễ nguyện nầy,
Tu trì công đức độ ngay hữu tình,
Bốn ơn đền đáp phân minh,
Ba đường cứu vớt siêu sanh cõi mầu,
Nguyện chung thế giới ba ngàn,
Vẹn tràn một trí vào ban Phật đài.
Nguyện về Cực lạc một nhà,
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình,
Hoa nở rồi biết tánh linh,
Các ông Bồ Tát bạn lành với ta,
Huệ Lưu diễn nghĩa chép ra,
Ai tu Tịnh độ học mà sám chung.
- Trích từ "Kinh Di Ðà nghĩa và 36 sám hay" và đối chiếu với kinh Tam Bảo của Thích Ca tự - Sàigon 1967.
- Có đối chiiếu với các dị bản khác- Nguyên tác của Tổ Châu Hoằng - Liên Trì Ðại sư - Tổ Huệ Lưu chùa Huê Nghiêm Thủ Ðức diễn nghĩa.

---o0o---
: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương