Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang15/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   101

34. SÁM ÐẠI TỪ(Thập phương diễn nghĩa I)
Mười phương cõi Phật hằng sa,
Pháp vương thứ nhứt Di Ðà lớn thay,
Cảm oai đức Phật cao dày,
Ao sen chím phẩm độ nay phàm tình.
Tôi tin có Phật gởi mình,
Một bề lánh dữ theo lành mà thôi,
Phước lành bằng chút mảy chồi,
Gắng làm cho trọn lòng tôi không rời.
Nguyện đồng niệm Phật mỗi người,
Cầu cho cảm ứng theo thời hiện ra,
Mãn duyên thấy Phật Di Ðà,
Tây phương chói rạng sáng lòa mắt tôi.
Kẻ nghe người thấy tiếc ôi,
Rủ nhau tin tưởng lần hồi tu theo,
Tỏ đường sanh tử các điều,
Y như Phật dạy, dắt dìu chúng sanh.
Dứt lòng phiền não mê tình,
Không lường pháp nhiệm nguyện hành học tu,
Thệ nguyện độ hết phàm phu,
Ðều nên đạo Phật ngao du độ đời.
Lòng này chẳng dám lộng khơi.
Hư không mòn hết nguyện tôi còn hoài,
Nguyện cho cây, cỏ, đá, chai,
Bò, bay, máy, cựa, các loài thung dung,
MỘT là nguyện Phật thần thông,
Chứng minh đệ tử thành công lâu dài.
HAI là nguyện lạy Như Lai,
Cầu cho già trẻ gái trai làm lành.
BA là phát nguyện chí thành,
Cúng dường Tam Bảo tứ sanh khỏi nàn.
BỐN là nguyện dứt nghiệp oan,
Vượt qua biển khổ ba đường thoát qua,
NĂM là nguyện học Thiền na,
Bạn lành nương cậy thầy tà lánh xa.
SÁU là nguyện Phật nói ra,
Xoay vần chánh pháp khắp tòa đặng nghe.
BẢY là nguyện Phật chở che,
Ở lâu dạy bảo người nghe tỏ lòng.
TÁM là nguyện bạn ở chung,
Những lời Phật dạy học cùng với nhau.
CHÍN là nguyện trước nhớ sau,
Thuận theo thế tục dám đâu trái lời.
MƯỜI là nguyện khắp trong đời,
Quay mình bước tới thẳng dời Lạc bang.
Tôn sư diễn nghĩa ít hàng,
Cầu cho bá tánh Tây phương mau về.
- Bài sám của Tổ Ðại Từ trước tác- Chưa rõ xuất xứ của Tổ - Ðược in trong hầu hết các kinh Nhựt Tụng từ xưa đến nay - Là bài sám Thập phương nghĩa, biên giả đặt cho mã số thống kê trong các dị bản là I.

---o0o---35. SÁM TỪ VÂN(Sám Nhứt tâm nghĩa I)
Một lòng mỏi mệt không nài,
Cầu về Cực lạc ngồi đài liên hoa,
Cha lành vốn thiệt Di Ðà,
Soi hào quang tịnh chói lòa thân con.
Thẩm sâu ơn Phật hằng còn,
Con nay chánh niệm lòng son một bề,
Nguyện làm nên đạo Bồ đề,
Chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây phương.
Phật xưa lời thệ tỏ tường,
Bốn mươi tám nguyện dẫn đường chúng sanh,
Thề rằng ai phát lòng lành,
Nước ta báu vật để dành các ngươi.
Thiện nam tín nữ mỗi người,
Chí thành tưởng Phật niệm mười tiếng ra,
Ta không rước ở nước ta,
Thệ không làm Phật chắc là không sai.
Bởi vì tin tưởng Như Lai,
Có duyên tưởng Phật sống dai vô cùng.
Lời thề biển rộng mênh mông,
Nhờ nương đức Phật thoát vòng trần lao.
Tội mòn như đá mài dao,
Phước lành thêm lớn càng cao càng dày.
Cầu cho con thác biết ngày,
Biết giờ, biết khắc biết rày tánh linh.
Cầu cho bịnh khổ khỏi mình,
Lòng không tríu mến chuyện tình thế gian.
Cầu cho thần thức nhẹ nhàng,
In như thiền định họ Bàng thuở xưa.
Ðài vàng tay Phật bưng chờ,
Các ông Bồ Tát bây giờ đứng trông.
Rước con thiệt đã nên đông,
Nội trong giây phút thảy đồng về Tây.
Xem trong cõi Phật tốt thay,
Hoa sen đua nở tánh nay sạch trần.
Hội nầy thấy Phật chơn thân,
Ðặng nghe pháp nhiệm tâm thần sáng trưng.
Quyết tu độ chúng phàm nhân,
Ðủ lời thệ nguyện Phật ân rộng dài,
Phật thệ chắc thật không sai.
Cầu về Tịnh độ ai ai tin lòng,
Nguyện về Tịnh độ một nhà,
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình.
Hoa nở rồi biết tánh linh,
Các ông Bồ Tát bạn lành với ta.
- Bài sám này của Tổ Từ Vân ở Cao Lãnh, trước tác, nên có tên gọi là Sám Từ Vân.
- Bài được sử dụng ở hầu hết các kinh sách - Là bài Sám Nhứt tâm nghĩa. Biên giả cho mã số thống kê là I.

---o0o---


36. SÁM THẬP PHƯƠNG (II)

Mười phương chư Phật ba đời,


Di Ðà bực nhứt chẳng rời quần sanh,
Sen vàng chín phẩm sẵn dành,
Oai linh đức cả đã đành vô biên.
Nay con dưng tấm lòng thiền,
Qui y với Phật sám liền tội căn,
Phước lành con có chi chăng,
Ít nhiều quyết cũng nguyện rằng về Tây.
Nguyện cùng với bạn tu đây,
Tùy thời cảm ứng hiện nay điềm lành.
Biết giờ biết khắc rõ rành,
Lâm chung tận mặt cảnh lành Tây phương.
Thấy nghe chánh niệm hơn thường,
Vãng sanh lạc quốc đồng nương hoa vàng,
Hoa nở thấy Phật rõ ràng,
Thoát vòng sanh tử độ an muôn loài.
Phiền não vô biên thệ dứt trừ,
Pháp môn tu học chẳng còn dư,
Chúng sanh nguyện độ bờ kia đến,
Phật đạo cùng nhau chứng trí như.
Hư không cõi nọ dẫu cùng,
Nguyện trên còn mãi chẳng cùn, chẳng thiên.
Không tình cùng với đồng nguyền,
Trí mầu của Phật đồng viên đồng thành.
Nay con lại nguyện tu hành,
Phổ Hiền nguyện lớn sẵn dành mười môn.
Một là nguyện lạy Thế Tôn,
Hiện thân trước Phật hết lòng kính tin.
Hai khen Phật đức rộng thinh,
Lời hay tiếng tốt tận tình ngợi ca,
Ba thời sắm đủ hương hoa,
Tràng phan bảo cái dâng ra cúng dường.
Bốn vì mê chấp lầm đường,
Tham sân nghiệp chướng con thường sám luôn.
Năm suy công đức vàn muôn,
Của phàm của thánh con đồng vui ưa.
Sáu khi Phật chứng thượng thừa,
Pháp mầu con thỉnh đã vừa truyền trao.
Bảy lòng chẳng chút lãng xao,
Cầu xin chư Phật chớ vào Vô dư.
Tám thường tu học Ðại thừa,
Bao giờ bằng Phật mới vừa lòng con.
Chín thề chẳng dám mỏi mòn,
Dắt dìu muôn loại đều tròn pháp thân.
Mười đem tất cả công huân,
Mọi loài cùng hưởng khắp trần cùng vui.
Mười điều nguyện lớn nguyện rồi,
Nguyện về Cực lạc nguyện ngồi tòa sen.
- Bài sám Thập phương diễn nghĩa này chưa rõ xuất xứ - chỉ biết được sử dụng trong hầu hết kinh Nhật Tụng miền Trung và miền Nam. Có thể do hai Ngài : Tổ Bích Liên hoặc Tổ Huệ Ðăng trước tác?
- Theo thứ lớp sắp đặt, Biên giả cho mã số diễn nghĩa là II.

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương