Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang12/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   101

25. SÁM THẾ CHÍ(Sám tụng chư Bồ Tát II)
Ðại Thế Chí thường hay hỷ xả,
Lòng Từ bi thấu cả tam đồ,
Phật tử như có nhiễm ô,
Lỡ lầm có tội đọa vô ba đường.
Ngài liền tới hiển dương Phật pháp,
Khuyên ăn năn cải ác qui chơn,
Hồi đầu hướng thiện nhứt tâm,
Từ bi hỷ xả ân cần độ cho.
Ngài để tâm hằng lo muôn loại,
Vì vô minh vướng phải luân hồi,
Trong vòng nhân quả đời đời,
Ác sa địa ngục, phước thời nhơn thiên.
Bởi vì thuở sanh tiền một kiếp,
Vị hoàng hai tên thiệt Ni Ma,
Vô Tránh Niệm hiệu vua cha,
Ăn ở phước đức cả nhà đều tu.
Nhờ Bảo Hải ngôn từ chơn Thánh,
Khuyên cúng dường lập hạnh Bồ đề,
Ngài nghe như tỉnh giấc mê,
Trước Phật Bảo Tạng đề huề thưa qua.
Nay con quyết lập ra đại nguyện,
Xin chứng minh những chuyện con cầu:
Từ nay vô lượng kiếp sau,
Hành theo thập thiện, mưu hầu độ sanh.
Bồ Tát đạo chuyên hành mãi mãi,
Cốt dắt dìu muôn loại hữu tình,
Tu hành chơn chánh tấn tinh,
Ðều thành Phật quả đinh ninh lời nguyền.
Ðức Bảo Tạng Ngài liền thọ ký:
Cõi trang nghiêm quản trị sau nầy,
Thiện Trụ Trân Bảo Như Lai,
Trải vô lượng kiếp hiệu Ngài như trên.
Hiện bây giờ ở bên Cực lạc,
Cảnh Tây phương đẳng giác thường chầu,
Di Ðà giáo chủ đứng đầu,
Trợ dương chánh pháp ngõ hầu tiếp sanh.
Ngài vẫn sẵn niệm lành độ chúng,
Hễ ai ai trì tụng tu hành,
Tùy duyên hiển hiện ứng danh,
Mê tân dắt khỏi, giác thành đưa lên.
Nam Mô Ðại Lực Ðại Thế Chí Bồ Tát.
- Trích đối chiếu trong hai bản: "Tam Bảo Tôn Kinh" Thích Ca Tự - Gia Ðịnh 1968 và "Kinh Nhựt Tụng " Chùa Ðại Giác - Sàigon 1974.

---o0o---


26. SÁM ÐỊA TẠNG(Sám tụng chư Bồ Tát III)
Ðịa Tang Vương lập nhiều đại nguyện,
Ðã trải bao biến chuyển tăng kỳ,
Phân thân khắp chốn dạo đi,
Quyết lòng độ chúng thoát thì trầm luân.
Nếu còn kẻ lưng chừng khổ não,
Ngài chẳng đành chứng đạo Bồ đề,
Trong mười cửa ngục gớm ghê,
Còn thấy tù tội chưa hề trống không.
Ngài thệ nguyện chẳng mong chứng Phật,
Lòng từ bi mới thật rộng sâu,
Mong chúng sanh trình độ cao,
Hiểu sâu đạo cả, công lao tu hành.
Tới khi ấy lợi danh phủi sạch,
Khắp nơi nơi thanh bạch thái bình,
Như Lai nói Ðịa Tạng kinh,
Cung trời Ðao Lợi, công trình Ngài tu.
Vô lượng kiếp hiền từ có một,
Trải bao đời chỉ cốt tu nhân,
Làm thân trai, gái, vua, dân,
Kiếp nào Ngài cũng ân cần lợi tha.
Có kiếp hóa Bà la môn nữ,
Dốc một lòng khuyên nhủ mẹ già,
Sau khi chết xuống Diêm la,
Thương xót cầu Phật hiệu là Giác Hoa. ([14])
Tấm lòng thành cũng hòa cảm Phật,
Nên chỉ đường cứu vớt tội căn,
Quang Mục, Trưởng giả hóa thân,
Kiếp nào Ngài cũng giữ phần hiếu nhân.
Ðời nhà Tấn, muôn dân an lạc,
Hiệu Vĩnh Huy, Ngài thác sanh ra,
Thánh trào cung điện Tân La,
Tên Ngài Kiều Giác, chính là họ Kim.
Hăm bốn tuổi quyết tìm đạo cả,
Núi Cửu Hoa tĩnh tọa tu thân,
Bảy lăm năm lánh bụi trần,
Vừa chín chín tuổi chứng phần quả cao.
Trong thời ấy Cát Hào họ Mẫn,
Cứ mỗi năm một bận trai đàn,
Tới kỳ cúng Phật cầu an,
Ông đều sửa lễ đoan trang thỉnh Ngài.
Xuống chứng đàn trai Tăng rực rỡ,
Ðem phép mầu hóa độ chúng sanh,
Mẫn Công có một trai lành,
Ðạo Minh tên hiệu ứng danh theo Ngài.
Hai mươi năm chẳng nài công khó,
Nên người mau tỏ rõ đạo mầu,
Quy y con trước cha sau,
Cả hai chứng quả, theo hầu hai bên.
Kiếp chót Ngài như trên đã kể,
Thiệt vẻ vang cho kẻ tu hành,
Một trăm mười chín hưởng sanh ([15]),
Nhập diệt ba chục, tháng lành mạnh thu([16]).
Bởi nhiều kiếp công tu rốt ráo,
Ngài đắc thành thánh đạo hiển dương,
Phong đại thánh Ðịa Tạng Vương,
U minh giáo chủ, dẫn đường độ sanh.
Dưới địa ngục, U thành một cõi,
Nhờ đức Ngài bớt khỏi cực hình,
Biết bao tù tội chúng sinh,
Ăn năn sám hối tụng kinh tu hành.
Cung Ðao Lợi xướng danh Ðịa Tạng,
Ðức Như Lai khai giảng cho Ngài,
Tới đời tượng, mạt trần ai,
Thay cầm chánh pháp an bài độ sanh.
Ðợi tới kỳ giáng sanh Di Lặc,
Ấy là ngày công đắc viên thành,
Thiệt là hiển hiển linh linh,
Phân thân mười cõi biến hình dạo chơi.
Nếu có kẻ tưởng trời niệm Phật,
Tùy duyên lành, Ngài mật độ cho,
Sông mê dìu dắt qua đò,
Tới nơi bến giác tự do thanh nhàn.
Tay cầm tích trượng châu vàng
Ðộng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh
Thành tâm tưởng niệm hiệu danh
Hiện thân cảm ứng ngục thành tiêu tan
Nam Mô Minh vương Cứu khổ
Ðại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ Tát.
- Có đối chiếu và bổ sung thêm bốn câu chót
- Trích từ hai bản in (sách đã dẫn)

---o0o---


27. SÁM MỤC LIÊN(Sám tụng Vu Lan II)
Con quỳ lạy Phật Thích Ca,
Chứng minh đệ tử tên là Mục Liên,
Lòng con mộ đạo tu hiền,
Xuất gia theo Phật cầu nguyền hôm nay,
Nghe kinh Phật thuyết bảy ngày,
Minh tâm kiến tánh Như Lai trọn lành,
Lục thông đầy đủ nên danh,
Muốn tìm cha mẹ lòng thành gắng công,
Ðền ơn cho bú ẵm bồng,
Liền dùng đạo nhãn xem vòng thế gian,
Thấy vong mẹ khổ muôn ngàn,
Ốm gầy đói khát trong đàng quỉ ma,
Mục Liên kêu mẹ khóc la,
Ðau lòng thương mẹ đọa sa Diêm Ðình.
Thanh Ðề nhìn thấy con mình,
Mục Liên cứu mẹ hết tình gắng công,
Con ơi! Mẹ đói trong lòng,
Mục Liên nghe nói khóc ròng thở than,
Vội vàng trở lại thế gian,
Bới cơm một bát đem sang mẹ mừng.
Và cơm vô miệng nửa chừng,
Chén cơm hóa lửa phừng phừng thành than,
Mục Liên xem thấy kinh hoàng,
Trong lòng đau đớn khóc than buồn tình.
Mẹ ơi ! Niệm Phật độ mình,
Trở về lạy Phật cầu xin mẹ già.
Thích Ca đức Phật phân qua,
Mẹ ngươi tội nặng đọa sa nghiệp hành,
Ta truyền cứu tế pháp lành,
Cần cầu Tăng chúng tịnh thanh chú nguyền.
Cầu cho phụ mẫu hiện tiền,
Lục thân quyến thuộc bình yên điều hòa,
Bảy đời phụ mẫu đã qua,
Về trời hưởng phước sáng lòa hào quang,
Vui chơi thong thả thanh nhàn,
Ngày rằm tháng bảy lập đàn trai Tăng,
Sắm cơm trăm món đồ ăn,
Trái cây ngũ quả hương đăng rõ ràng,
Chiếu giường, bồn nước, mùng màn,
Dầu, đường, trà lá, bát vàng đựng cơm,
Những đồ vật quí bông thơm,
Thành tâm dọn tiệc Lan Bồn phân minh.
Cúng dường Tam bảo cầu kinh,
Chư Tăng tịnh giới giữ gìn nghiêm trang,
Cầu cho thí chủ trai đàn,
Tâm lành thiền định vái van chúc nguyền,
Thanh Ðề khổ ách hết liền,
Ngày rằm tháng bảy thành tiên về trời.
Noi gương hiếu thảo đời đời,
Xót thương phụ mẫu hiện thời nuôi con,
Nhai cơm cho bú hao mòn,
Ơn sâu nghĩa nặng thương con hết lòng,
Trời cao đất rộng mênh mông,
Biển hồ lai láng sánh đồng Thái sơn.
Tu hành báo tứ trọng ân,
Ðộ đời ba cõi sạch trơn trọn lành,
Mục Liên đại hiếu tu hành,
Báo ân phụ mẫu nên danh độ đời.
- Trích kinh "Tam Bảo Diễn Nghĩa" do Tổ Huệ Ðăng trước tác - Tổ Ðình ThiênThai Bà Rịa ấn hành 1967.
[1]) Mắt thấy.
[2]) Tâm rộng lớn.
[3]) Bồ tát không trụ sanh tử, không trụ Niết Bàn.
[4]) Lề thói thường tình, phạm vi nhỏ hẹp.
[5]) Vũ trụ rộng lớn.
[6]) Khói mây, ý nói xa chốn phồn hoa.
[7]) Vó câu dong ruỗi đông tây rộng khắp.
[8]) Các pháp tu chấp trụ tướng của Bà La Môn có các hạnh kỳ quái.
[9]) Như bóng chim bay không để lại dấu.
[10]) Trí đức, đoạn đức, thường đức.
[11]) Bốn vị Phật đã ra đời trong tiền kiếp:
1. Ðức Câu Lưu Tôn.
2. Ðức Câu Na Hàm.
3. Ðức Ca Diếp.
4. Ðức Thích Ca Mâu Ni.
[12]) Ðộng Hương Tích ở trên đỉnh Hương Tích sơn là nơi đức Quan Thế AÂm Bồ Tát tu hành và hóa thân tại đó.
Có hai truyền thuyết về Hương Tích:
1. Hương Tích sơn là một cảnh núi thâm cao thanh tịnh, ở đỉnh núi Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, Bắc Trung bộ Việt Nam.
2. Hương Tích sơn là Nam Thiên đệ nhứt động thuộc tỉnh Hà Tây miền Bắc Việt Nam.
[13])Quan AÂm Nam Hải Phổ Ðà, tức núi Phổ Ðà trên biển Nam Hải ở Hàng Châu Trung Quốc. Nơi đây cũng là hóa thân tu hành của Bồ Tát Quan AÂm, cũng như ở Hương Tích Sơn Việt Nam vậy.
[14]) Ðức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Như Lai - Tích trong kinh Ðịa Tạng Bổn Nguyện.
[15]) Ngài thọ 119 tuổi.
[16]) Ngày vía là 30 tháng bảy AÂl hằng năm, Mạnh Thu là tháng bảy.
--- o0o ---


: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương