Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tậptải về 4.51 Mb.
trang11/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   101

22. SÁM CHUẨN ÐỀ(Sám tụng chư Bồ tát I)
Chuẩn Ðề Vương phép mầu linh hiển,
Kim thân Ngài biến hiện nhiều tay,
Tả biên hữu dực đủ đầy,
Mỗi bên xuất hiện chín tay đàng hoàng.
Cứ mỗi tay đều mang bảo vật,
Ðể trừ tà cứu vớt chúng sanh,
Từ bi Ngài sẵn lòng lành,
Muốn độ muôn loại đắc thành quả cao.
Ngài chứng quả ở vào quá khứ,
Chưa chuyển sanh xuống trụ nhơn gian,
Riêng nơi cõi Phật nghiêm trang,
Chưởng quản chốn ấy an nhàn thảnh thơi.
Ngài xem thấy người đời khổ sở,
Lòng từ bi chẳng nỡ bỏ qua,
Sự thương rộng lớn chan hòa,
Như lòng người mẹ thật thà thương con.
Bởi vì thế suy tôn Phật mẫu,
Thất Cu Chi ấy báu hiệu Ngài,
Ðà La Ni kinh thuyết khai,
Cầu cho hết thảy trong ngoài thế gian.
Ðều tỉnh ngộ hân hoan tu tập,
Ðể mau mau vượt cấp kim giai,
Chú thần linh hiển ít bài,
Pháp môn quán tưởng của Ngài thật hay.
Thương chúng sanh quá đầy phiền não,
Lập pháp mầu chánh đạo độ tha,
Thiện tín, xuất gia, tại gia,
Tín tâm tưởng niệm, ắt là độ ngay.
Phải trai giới hằng ngày soi xét,
Cứ mỗi đêm y phép tham thiền,
Hành giả tăng ích phước điền,
Bổn tâm thanh tịnh nghiệp duyên tiêu mòn.
Thường tin tưởng lòng son kiên cố,
Công tu hành tiến bộ chẳng sai,
Ba la mật địa quả bày,
Bồ đề chánh giác kim đài thưởng công.
Nam mô Thất Câu Chi Phật Mẫu Ðại Thánh Chuẩn Ðề Vương Bồ Tát.
- Trích "Liên Hoàn Sám nguyện" - Thích Thiện Tâm Sađéc 1961.
- Ðối chiếu "Nghi thức Tụng Niệm" - Thích Thiện Huệ Sàigon 1974.

---o0o---23. SÁM QUAN ÂM(Sám tụng Quán Âm I)
Cơn sóng gió nổi trôi chiếc bách,
Một mình ta vừa lách vừa bơi,
Chơi vơi mấy độ chơi vơi,
Vào trong sáu nẻo ra nơi bốn đường.
Nầy Phật tử lục phương tế độ,
Dụng sắc thân dạy dỗ người mê,
Ấy là gió thổi mây về,
Nước chao sóng dậy tư bề một phen.
Ðạo cao cả tập rèn diệu lý,
Nước hương thơm miều mỹ tòa son.
Ví như thể mẹ tìm con,
Cảm thông ứng hiệp khai môn khắp cùng,
Vì lẽ đó ta dùng Quán Thế,
Bố thí nầy một thể ban ra,
Thí thân nào có nại hà,
Phải duyên ta thí để mà độ sanh.
Chư Bồ Tát thường hành lục độ,
Cơ duyên nầy nhiều thuở bố vi,
Hễ ai có phước duyên thì,
Niệm tâm vừa khởi các Ngài độ cho.
Thừa Phật ấy nào đo nào lượng,
Biết mấy đời đã hưởng đặc ân,
Ðã đành là sự thí thân,
Thí tài, thí pháp cũng cần như nhau.
Tài, pháp thí còn sâu còn rộng,
Tài cho ra chẳng mộng chẳng nương,
Ðã cho thì chớ có tường,
Thọ thì chớ nghĩ sự thường vốn không.
Lòng bác ái cố công rèn đúc,
Dắt người lên đến bực thăng bằng,
Bao nhiêu cũng đủ, ta hằng,
Chăm lo hành đạo vớt thăng luân hồi.
Từ quá khứ các đời Bồ Tát,
Chư Phật đều một loạt hóa sanh,
Ra đời độ chúng hữu tình,
Dìu ra nhà lửa đến thành Pháp vương.
Nhơn duyên ấy lập phương khai thị,
Phật tử nầy cố chí học theo,
Thường hành Bồ Tát ráng chèo,
Lìa từ thấp quả lần trèo lên cao.
Thinh Văn bỏ, nhập vào Bồ Tát,
Lấy nhơn duyên khai thác đạo mầu,
Nay câu lục độ ráng trau,
Pháp môn chỉ có bấy nhiêu đó mà.
Một thừa Phật không ba không bốn,
Bởi trí căn minh, độn mà ra,
Tựu trung có một, một là,
Phật thừa Bồ Tát ráng mà hành theo.
Trong kinh nói đủ chiều muôn hạnh,
Ðủ sắc thân tướng tánh quang minh,
Ðủ thần thông lực tám ngành.
Chung qui tánh kiến tâm minh tựu thành.
Bồ-đề thọ, vốn mình không thọ,
Giống hữu tình tuy có mà không,
Có nhơn duyên mới hiệp đồng,
Hiểu trong chơn thể tỏ tường bổn lai.
Phật tức tâm, tâm ta có Phật,
Tâm tức Phật, Phật ở nơi lòng,
Nhẹ nhàng rửa sạch bụi hồng,
Trau câu mô Phật thì lòng mới nguôi.
Tâm tánh ấy mau chùi cho sạch,
Gội bụi trần học cách thiền gia,
Từ bi độ chúng hà sa,
Nguy nan cứ dạ Ta bà lại qua.
Quan Âm Phật Ta bà dạo khắp,
Tìm nạn tại cứu cấp sanh linh,
Ấy là lục độ trau mình,
Ra ân bố thí dẹp tình phân chia.
Thuyền Bát nhã nối tia nhựt nguyệt,
Tam tạng kinh giải hết lục trần,
Phá tan xiềng xích ái ân,
Lo câu lục tự chuyên cần độ ta.
Ðạo cảm ứng Phật ta dung hợp,
Nghĩa dung thông chỉ một không hai,
Bóng hình hình bóng là ai,
Trăng trong nước tịnh không sai bóng lòng.
Trên liên tọa chín tầng hé nở,
Tấm lòng thành một thuở hóa sanh,
Sanh làm Phật, Phật độ sanh,
Nhành dương nước tịnh anh linh độ đời.
Phật Di Ðà là người phàm tục,
Ðức Thích Ca vốn bực vương gia,
Quan Âm cũng chỉ người ta,
Thế Chí vốn là một kẻ đầu thai.
Phật Hiền Thánh không ai thoát khỏi,
Ở kiếp người đi đến Niết bàn.
An tức tịnh, tịnh là an,
Hiểu trong tâm trí thấy tràng hạt sen.
Khắp lục đạo người chen kẻ lấn,
Biển trầm luân mê tánh cho vui,
Kìa lầu các, nọ cao ngôi,
Ba hơi kết cuộc khó thời mang theo.
Gây tội ác ngặt nghèo phải thọ,
Trách đất trời sao ở bất công,
Hỡi ai ghi lấy làm lòng,
Trau câu niệm Phật để hòng độ thân.
Ao thất bảo trân châu mã não,
Cửu liên hoa ngôi báu dành đây,
Muốn ra khỏi kiếp đọa đày,
Ráng công tu luyện có ngày hóa sanh.
Ðừng mến tiếc Nam thành thế giới,
Cõi Diêm phù tội lỗi mê tân,
Cố công tham cứu học lần,
Di Ðà miệng niệm chuyên cần chớ sai.
Trên Phật Thánh độ tai qua khỏi,
Dưới phàm trần hết nỗi khổ luân,
Ráng niệm, niệm bất ly thân,
Sông mê thoát đặng hóa thân độ đời.
Ma Ha Bát Nhã qua thời,
Bước lên bờ giác thảnh thơi an nhàn.
- Trích từ "Tam Bảo Tôn Kinh" Thích Ca Tự Sàigòn 1967.
- Ðối chiếu sửa chữa lại với bản in "Liên hoàn sám nguyện" Thích Thiện Tâm - Sađéc 1961.

---o0o---24. SÁM QUAN ÂM(Sám tụng Quan Âm II)
Quan Thế Âm oai thần lồng lộng,
Khắp thế gian đều trọng danh ngài,
Chúng sanh hết thảy ai ai,
Khi nào gặp nạn niệm Ngài liền qua.
Bởi người thế gần xa ngưỡng mộ,
Quan Thế Âm cứu khổ độ sanh,
Nếu ai có một niệm lành,
Hễ Ngài nghe tiếng ứng danh tới liền.
Dù bịnh trọng liên miên khổ cực,
Niệm danh Ngài lập tức khỏi ngay,
Bao nhiêu tai nàn hằng ngày,
Chí tâm niệm tới danh Ngài cũng qua.
Vô lượng kiếp Ta bà thế giới,
Ngài giáng sanh xuống cõi dương gian,
Hóa thân công chúa đoan trang,
Diệu Trang Vương ngự ngai vàng vua cha.
Diệu Thanh ấy chính là chị cả,
Sau cũng tu chứng quả Văn Thù,
Diệu Âm chị thứ cũng tu,
Phổ Hiền chứng Thánh đền bù công lao.
Trọn một nhà được vào cảnh Phật,
Lòng từ bi chơn chất đáng ghi,
Tuổi nhỏ trí cả ai bì,
Dốc lòng mộ đạo quyết thì đi tu.
Trọn chín năm chẳng từ lao khổ,
Mong công thành cứu độ chúng sanh,
Thời kỳ trai giới tu hành,
Tại động Hương Tích bắc thành ViệtNam.([12])
Một cảnh tiên mây lam che phủ,
Có cam tuyền, thạch nhũ bao quanh,
Cảnh tốt dành cho người lành,
Kim Ðồng Ngọc Nữ ứng danh theo hầu.
Dưới bệ ngọc chia nhau sớm tối,
Chầu hai bên không lỗi đạo thầy,
Luôn luôn chân chánh thẳng ngay,
Hành theo ý chỉ của thầy ban ra.
Quan Thế Âm danh là Tự Tại,
Khắp tam thiên qua lại dạo chơi,
Từ bi Ngài muốn độ đời,
Mười hai đại nguyện thiệt thời cao xa.
Nguyện nào cũng đều là rốt ráo,
Chuyên tâm về chánh đạo độ tha,
Biển Nam Hải, núi Phổ Ðà,([13])
Trụ ở nơi ấy cũng là Hương Sơn.
Trong một phẩm Phổ Môn thị hiện,
Ðức Như Lai thuật chuyện khen Ngài,
Oai thần linh hiển không hai,
Tầm thinh cứu khổ chẳng nài công phu.
Nếu có kẻ muốn tu cư sĩ,
Hay cùng là tùy ý muốn chi,
Ngài liền ứng hiện tức thì,
Tới nơi dìu dắt cấp kỳ độ cho.
Hay có kẻ qua đò mắc nạn,
Cùng bao nhiêu tai nạn dọc đường,
Chí thành đốt nén tâm hương,
Vừa niệm danh hiệu tai ương qua liền.
Những chuyện ấy hiển nhiên đều thấy,
Ðức Như Lai truyền dạy chẳng sai,
Chúng ta chớ có quản nài,
Một lòng ngưỡng mộ cầu Ngài độ cho.
Trong khổ hải đò Từ vẫn đợi,
Vớt chúng sanh đưa tới Lạc bang,
Chín từng sen báu đài vàng,
Di Ðà thọ ký rõ ràng thảnh thơi.
Từ bi cứu khổ độ đời,
Tầm thinh giải nạn đến nơi an lành.
Nam mô Tầm thinh Cứu khổ Ðại bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
- Bản in ở tuyển tập trong 2 lần xuất bản trước thiếu 2 câu chót - Có bổ sung đính chính hoàn chỉnh, sau khi đối chiếu so sánh lại từ 2 bản: “Tam Bảo Tôn Kinh” của Thích Ca Tự 1968 và “Kinh Nhựt tụng” của chùa Ðại Giác 1974.

---o0o---
: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương