Tuyển tập các bài sám văn tk. Thích Đồng Bổn Sưu Tập


THẬP NHỊ THI TỤNG DIỄN ÂMtải về 4.51 Mb.
trang100/101
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích4.51 Mb.
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   101

268. THẬP NHỊ THI TỤNG DIỄN ÂM(Văn khuyến tu 16)
Xưa Quốc Triều ở phường Phú Sĩ,
Mười hai giờ thành ý tụng kinh,
Chữ Nho xem cũng khó rành,
Diễn Nôm ra để cho minh những lời.
Giờ Dần ấy, khi trời vừa sáng,
Dạ thường thì lúc sớm nên chăm,
Tụng giờ mười lượt thanh âm,
Hay siêu sanh tử thoát trầm luân sâu.
Phép hiếm có nhiệm mầu khôn nói,
Lấy lòng tin làm lối vãng sanh,
Tai nghe bụng chẳng nghi tình,
Ấy người thọ ký là mình lọ ai?
Ðến giờ Mão mặt trời mới mọc,
Xương chóng khô, người tục chóng già.
Thực nên ta nghĩ bạn ta,
Biết bao trước mắt cỏ hoa trên mồ.
Phải ngoảnh lại mà tu cho chóng,
Tấc quang âm báu trọng bao la,
Lúc nhàn chẳng niệm Di Ðà,
Ðến khi thác xuống xót-xa não nùng.
Giờ Thìn đã bóng hồng cao lói,
Người thiện cư chọn hỏi nơi hiền,
Chẳng cần phúc báo Nhân Thiên,
Chết đi cũng khó khỏi miền trầm luân.
Lên Ðao Lợi dự phần luân chuyển,
Lúc tạm thời câu chuyện chửa hay,
Khuyên người niệm Phật phương Tây,
Làm người tự tại đêm ngày tiêu dao.
Giờ Tỵ mặt trời cao gần giữa,
Các nơi đều nấu bữa cơm trưa,
Cơm ăn no bụng muối dưa,
Muốn qua sanh tử bây giờ phải tu.
Trẻ nhớ mẹ, mẹ âu nhớ trẻ,
Ấy công phu đáo để tự mình,
Xả tấm thân thấy Phật sinh,
Xa mười muôn dặm gần hình gang tay.
Bóng chiều Nam đã xoay giờ Ngọ,
Phật trên không mắt ngó chẳng hay,
Ít người đi ở đường ngay,
Sô đường dậm chịu đắng cay bao chừng.
Chẳng đạm thiền, chẳng hưng khởi đạo,
Phải chủ trương niệm tấu Di Ðà,
Tuy thân ở cõi Ta bà,
Tinh thần đã ở trên tòa hoa sen.
Giờ Mùi đã hơi thiên bóng ngấn,
Cảnh một nhà sáu giắn ghê thay!
Diêm phù ai gặp cảnh này,
Ðã sinh lại chẳng chia bày đục trong.
Mau ngoảnh lại rửa lòng trần lụy,
Mệnh vô thường bất úy là đây,
Ðem treo chữ Tử ngang mày,
Mới tường tư vị phương Tây lạ lùng.
Ðến giờ Thân vừng hồng gần tối,
Than thân người như lối xe lăn,
Kiếp này nếu chẳng độ thân,
Thân này muốn độ, chờ luân kiếp nào?
Chớ qua quýt tiêu hao lần lữa,
Kìa bao loài vảy chứa sừng đeo,
Phật thương chẳng cứu được nào,
Biết bao kiếp số mắc vào trầm luân.
Tới giờ Dậu về phần trời tối,
Bóng dư quang khuất núi chẳng lâu,
Nực cười lũ dại đua nhau,
Tử sinh, sự lớn người hầu biết chưa?
Ham tiền của say sưa chè rượu,
Lừa phàm phu dong dẻo trọn ngày,
Chẳng rồi niệm đức Như Lai,
Ðến ngày đến tháng bó tay chịu đành.
Ðến giờ Tuất, sơ canh buổi tối,
Một ngọn đèn lòi lọi nhà đêm,
Rút giày, giường đã nằm êm,
Hồn đương đêm tối, lại thêm mơ màng.
Than thân mình, dễ nhường sai lối,
Niệm Phật đi mới khỏi luân hồi,
Tội kia tiêu hết một thời,
Phật soi ngàn bóng, mặt trời trên không.
Tới giờ Hợi, nhân công đã định,
Bỏ giàu sang, chẳng sính công danh,
U ơ trên gối đêm thanh,
Lòng si còn vẫn lo mình ngàn năm!
Cứ lần lữa nên tâm trễ nải,
Tắt thở thời luống mãi ăn năn,
Phụ tình Phật tổ cứu dân,
Khôn đem nước bể, ví ân đức Ngài.
Ðến giờ Tí đêm thời vừa nửa,
Bụng thanh ô, chan chứa chia đôi,
Cõi trần nếu chẳng khổ rồi,
Tử sinh ai đã khứng ngui bụng thường.
Ðã chán phải biết đường chung thủy,
Ðất hoàn kim khôn ví cảnh vui,
Nhãn tiền phước báu vì ai?
Chỉ là dục chúng quy hồi Tây phương.
Tới giờ Sửu gà đương gáy giục,
Muốn vãng sinh ai thúc tay mình,
Trong phiền não cố tu hành,
Phải luôn niệm Phật miệng dành như tâm.
Ai khen vụng chê thầm cũng mặc,
Cứ tùy duyên chẳng nhác lòng mình,
Hoa sen tuy chửa nẩy sinh,
Bản căn đã hết ngó sanh trong bùn.
Ấy là phép thiền môn trì tụng,
Cốt sao cho trong bụng kính thành,
Những lời Phật dạy phân minh,
Phải tường nghĩa lý xét mình để tu.
Ai mà cố công phu như vậy,
Báo sau này hẳn thấy chẳng sai,
Nam mô Tam Bảo Như Lai.
- - - - - - - - - - - -
- Trích Tâm Pháp Kinh Thiết Yếu, trong tạp chí Từ Quang. Số 86, ra tháng 3/1959, chùa Xá Lợi, Sài Gòn, 1969
---o0o---

269. SÁM TINH TẤN(Sách tấn tu tập 14)
Như Thanh
Bậc Bồ Tát trên đường tinh tấn,
Biết rằng tùy duyên pháp triển hạnh lành.
Biết trau tâm sửa tánh tinh chuyên,
Biết lập hạnh cao kiên bất thối.
Chí tinh tấn lòng đơn chẳng đổi,
Nương hạnh lành tùy lối tiến lên,
Thương muôn sanh lầm lỗi nhiều bề,
Phát đại nguyện chẳng hề chê chán.
Lòng từ bi đứng lên mạnh dạn,
Nương đức lành, hoạn nạn đành cam,
Quyết lập nên công hạnh luận đàm,
Vì đời đạo, lòng kham gánh chịu.
Giữa bể khổ gian nan lịu địu,
Cũng quyết tâm chuyền níu vớt đưa,
Bờ giác kia đâu dám lần lừa,
Chí dõng mãnh lưa thưa đâu thể!
Nguyện đức Phật từ bi cứu tế,
Ðộ chúng sanh khỏi bể trầm luân,
Khiến lòng con bớt nỗi bâng khuâng,
Khiến muôn loại gian truân nhẹ nhõm.
Biển sầu khổ đâu còn lõm bõm,
Cảnh lầm mê luộm thuộm nhẹ yên,
Bờ giác kia vượt thẳng đến liền,
Cảnh tự tại vô biên hỷ lạc.
Nước bát đức, lợi tha bát ngát,
Cảnh Tây phương ngào ngạt hương sen,
Nguyện Phật ân thắp đuốc rọi đèn,
Giúp muôn loại trắng đen hiện rõ.
Nương đại nguyện, lòng con sáng tỏ,
Rước chúng sanh nào bỏ một ai,
Quyết cùng nhau đến trước Liên đài,
Hầu đức Phật hôm mai an lạc.
Hoa tinh tấn hương bay thơm ngát,
Ðạo từ bi ấm mát muôn sanh,
Phật thương con, đường lối chỉ rành,
Con kính Phật, lòng thành tinh tấn.
Nương ân Phật từ bi chỉ dẫn,
Con kính tin, lận đận đâu còn!
Ngày lẫn đêm trau luyện lòng son,
Lập đại nguyện cho tròn chí cả.
Cõi tục lụy con mong thí xả,
Nguyện lòng con chí cả giai bền,
Noi gương lành vững bước tiến lên,
Ðộ muôn loại vững bền bất thoái.
Nương đức Phật, lòng con chẳng đổi,
Ðường thẳng đi một lối tới nơi,
Dìu dẫn nhau chẳng chút rạc rời,
Cảnh vô thượng một nơi thẳng tiến.
- - - - - - - - - - - -
- Bài do Ni Trưởng Như Thanh chùa Huệ Lâm soạn. Ðăng trong “Phật pháp giáo lý” tập V, Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM, XB, 1997.
- Nguyên tác là một thi phẩm, tựa là “Ðức Tinh Tấn”. Biên giả nhận thấy phù hợp thể loại sám văn cảnh tỉnh sách tấn, nên biên tập lại tựa để trở thành một bài sám văn.

---o0o---: downloads -> kinh-tung-sam-van -> sam-van
downloads -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> CHÍnh phủ  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> NĐ-cp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
downloads -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
downloads -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố CẦn thơ Độc lập Tự do Hạnh phúc
downloads -> BỘ y tế Số: 19/2011/tt – byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THỦ TƯỚng chính phủ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
downloads -> THÔng tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia


1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   101


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương