Tuyªn bè chÕ ®é céng hßa ë la m·232tải về 7.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích7.43 Kb.

tuyªn bè chÕ ®é céng hßa ë la m·232


422


423


Héi nghÞ lËp hiÕn I-ta-li-a kh«ng ph¶i lµ Quèc héi Phran-phuèc. Ng­êi I-ta-li-a hiÓu r»ng mét ®Êt n­íc bÞ chia c¾t thµnh v« sè c¸c nhµ n­íc phong kiÕn, chØ cã thÓ ®­îc thèng nhÊt l¹i kh«ng b»ng c¸ch nµo kh¸c h¬n lµ thñ tiªu quyÒn lùc cña c¸c hoµng ®Õ. Ng­êi I-ta-li-a lµ nh÷ng ng­êi ®Çu tiªn b¾t ®Çu phong trµo vµo n¨m 1848, hä còng l¹i lµ nh÷ng ng­êi ®Çu tiªn b¾t ®Çu phong trµo vµo n¨m 1849. Nh­ng thËt lµ mét tiÕn bé to lín biÕt bao! ë I-ta-li-a kh«ng cßn Pi IX, còng nh­ ë Ph¸p kh«ng cßn La-m¸c-tin n÷a. Thêi kú chøa chÊt ¶o t­ëng cña c¸ch m¹ng ch©u ¢u, thêi kú cña nh÷ng ­íc m¬, cña nh÷ng dù ®Þnh tèt lµnh vµ ¸ng v¨n hïng biÖn ®· ®­îc kÕt thóc mét c¸ch xøng ®¸ng b»ng nh÷ng cuéc n· ph¸o, nh÷ng cuéc tµn s¸t hµng lo¹t vµ nh÷ng vô l­u ®µy. Nh÷ng bøc c«ng hµm cña ¸o, cña Phæ, cña Nga ®· lµ nh÷ng c©u tr¶ lêi thÝch hîp nhÊt cho nh÷ng lêi kªu gäi cña La-m¸c-tin.

Víi tÝnh chu ®¸o vµ lßng kiªn tr× cña m×nh, b»ng th¸i ®é ng¹o m¹n cña n÷ thÇn Pi-¸t, ng­êi §øc ®· quen nh×n nh÷ng ng­êi I-ta-li-a n«ng c¹n b»ng con m¾t kÎ c¶ bÒ trªn. Sù so s¸nh n¨m 1848 cña I-ta-li-a víi n¨m 1848 cña §øc cã lÏ lµ c©u tr¶ lêi tèt nhÊt cho ng­êi §øc. Khi so s¸nh nh­ thÕ cã lÏ tr­íc hÕt cÇn chó ý r»ng n­íc §øc vµ n­íc Ph¸p ®· ®e do¹ n­íc I-ta-li-a c¸ch m¹ng, trong khi ®ã n­íc §øc c¸ch m¹ng ®· kh«ng hÒ bÞ c¶n trë g× nh÷ng hµnh ®éng cña m×nh.NÒn céng hßa ë La M·! §ã lµ sù më ®Çu tÊn kÞch c¸ch m¹ng n¨m 1849.

ViÕt vµo kho¶ng 21 th¸ng Hai 1849 In theo b¶n ®¨ng trªn b¸o

§· ®¨ng trªn tê "Neue Rheinische Zeitung" Nguyªn v¨n lµ tiÕng §øc

sè 228, ngµy 22 th¸ng Hai 1849 In b»ng tiÕng Nga lÇn ®Çu: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương