Tt tên hoá chất Công thức hoá họctải về 71.92 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.09.2016
Kích71.92 Kb.
II/. Danh mục hoá chất độc hại

TT

Tên hoá chất

Công thức hoá học

Tên theo tiếng Anh

Tên theo tiếng Việt

1

Acetylene

Axetyten

C2H2

2

Ammonia, anhydruos

Amoniac khan

NH3

3

Acetone

Axeton

(CH3)2CO

4

Alumium (power)

Nhôm, dạng bột

Al

5

Ammonium nitrate

Amoni nitrat

NH4NO3

6

Butanol

Butanol

C4H10O

7

Butyl acetate

Butyl axetat

C4H9COOCH3

8

Carbon dioxide

Cacbon dioxit

CO2

9

Hexachlorobenzene

Hexaclorobenzen

C6Cl6

10

Chlorine

Clo

Cl2

11

Aluminum carbide

Carbua nhôm

Al2C3

12

Calcium Carbide

Carbua canxi

CaC2

13

Ethyl acetate

Etyl axetat

CH3COOC2H5

14

Ethyl chlorofomate

Etyl clofomat

ClCOOC2H5

15

Formic acid

Axit formic

HCOOH

16

Hydride metals

Hydrua kim loại

XH

(X: kim loại kiềm)17

Hydrogen chloride acid

Axit clohydric

HCl

18

Hydrogen flouride acid

Axit flohydric

HF

19

Hypochlorite

Hypoclorit

ClO3-

20

Hydrogen peroxide

Hyđro peroxit

H2O2

21

Hydrogen

Hyđro

H2

22

Isobutyl acetat

Isobutyl axetat

C4H9COOCH3

23

Methanol

Metanol

CH4O

24

Methane làm lạnh

Metan

CH4

25

Methyl hydrazine

Metyl hydrazin

CH6N2

26

Methyl ethyl ketone

Metyl etyl keton

CH3COC2H5

27

Methyl isocyanate

Metyl iso xyanat

CH3NCO

28

Nitrocellulose

Nitroxenluloza

C6H8(NO2)2O5

29

Nitrile

Nitril

RCN

30

Polyhalogen biphenyls

Các hợp chất polihalogen biphenyl

Xn(C6H5-n)2

31

Phosphoric acid

Axit phosphoric

H3PO4

32

Phosphide metals

Phosphua kim loại

XmPn

33

Permanganate

Permaganat

MnO4-

34

Nitrate

Nitrat

NO3-

35

Phenol

Phenol

C6H5OH

36

Nitrite

Nitrit

NO2-

37

Sodium hydroxide

Natri hydroxit

NaOH

38

Sulfuric acid

Axit sulfric

H2SO4

39

Sodiumhydrosulphide

Natri hydro sulphit

NaHS

40

Sulfur

Lưu huỳnh

S

41

Sodiumsulphide

Natri sulphua

Na2S

42

Sodiumchlorite

Natriclorit

NaClO2

43

Trichloroethylene

Triclo etylen

C2HCl3

44

Xyanide

Xyanua

CN-

45

Cetone

Xeton

R-CO-R

: Img -> Document -> Ky%20thuat%20an%20toan
Ky%20thuat%20an%20toan -> Phụ lục 1 danh mục hóa chất phân loại và ghi nhãN
Ky%20thuat%20an%20toan -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ky%20thuat%20an%20toan -> THÔng tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương
Ky%20thuat%20an%20toan -> BÁo cáo an toàn hóa chất phần I. Thông tin chung
Document -> PHỤ LỤc VI danh mục hóa chấT ĐỘc phải xây dựng phiếu kiểm soát mua, BÁn hóa chấT ĐỘC
Document -> P. O. Box 445746 chưƠng trình nghiên cứu thị trưỜng xúc tiến kinh doanh
Document -> Phụ lục 1 danh mục tiền chất trong lĩnh vực công nghiệP
Document -> Anuga Hội chợ thực phẩm và đồ uống lớn nhất thế giới
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương