Trung tâm thông tin thư viện thư MỤc thông báo sách mới tháng 7/2015tải về 125.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích125.49 Kb.
#16025
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI

THÁNG 7/2015
1. Alexander, Rudolph. Understanding legal concepts that influence social welfare policy and practice / Rudolph Alexander . - Pacific Grove, Calif. : Thomson Brooks/Cole ; London : Thomson Learning, c2003 . - viii, 194 p. ; 24 cm.

Từ khóa: An sinh xã hội, Chính sách xã hội, Luật Lao động, Mỹ, Pháp luật lao động.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002401 - Phòng đọc 2

Ký hiệu phân loại: 344.7303 22
2. Alvesson, Mats. Constructing research questions : doing interesting research / Mats Alvesson, Jörgen Sandberg . - London: Sage, 2013 . - viii, 141 p. : ill. ; 24 cm.

Từ khóa: Câu hỏi nghiên cứu, Phương pháp nghiên cứu, Nghiên cứu.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002392 - Phòng đọc 1

Ký hiệu phân loại: 300.723 23
3. Bàn về hệ thống pháp luật : sách tham khảo / Nguyễn Văn Hiển chủ biên ; Lê Minh Tâm,... [et al.] . - Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014 . - 259 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Hệ thống pháp luật, Pháp luật, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLL 001377-81 - Phòng đọc 2

Ký hiệu phân loại: 34(V)014.1

Tóm tắt: Tập hợp những bài nghiên cứu về hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm các vấn đề về: bản chất của pháp luật và nguồn pháp luật; các quan niệm về pháp luật và hệ thống pháp luật, một số bất cập của hệ thống pháp luật nhìn từ mối quan hệ giữa xây dựng và thi hành pháp luật trong thực tiễn,…
4. Barnett, Hilaire. Constitutional & administrative law / Hilaire Barnett. - 10th ed. . - London : Routledge, 2013 . - lxxxii, 714 p. ; 25 cm

Từ khóa: Anh, Luật Hành chính, Luật Hiến pháp, Pháp luật.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002398 - Phòng đọc 2

Ký hiệu phân loại: 342.41 23
5. Black's law dictionary / Bryan A. Garner (editor in chief).. - 10th ed. . - St. Paul, Minnesota Thomson Reuters, 2014 . - xxxv, 2016 p.: ill ; 26 cm

Từ khóa: Mỹ, Pháp luật, Từ điển, Từ điển pháp luật.

Địa chỉ tài liệu: DSVTC 000862 - Phòng đọc 1

Ký hiệu phân loại: 340.03 23
6. Bryman, Alan. Social research methods / Alan Bryman.. - 4th ed. . - Oxford : Oxford university press, 2012 . - xli, 766 p.: ill. ; 27 cm.

Từ khóa: Khoa học xã hội, Phương pháp nghiên cứu, Xã hội học.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002409 - Phòng đọc 1

Ký hiệu phân loại: 300.72 23
7. Bùi, Thị Đào. Tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính : sách chuyên khảo / Bùi Thị Đào . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015 . - 247 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Tính hợp lý, Tính hợp pháp, Quyết định hành chính, Hành chính.

Địa chỉ tài liệu: DSVLHC 006248-6257 - Phòng đọc 2

MSVLHC 007251-70 - Phòng mượn 2Ký hiệu phân loại: 34(V)120.8

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về quyết định hành chính. Phân tích khái niệm; tiêu chuẩn đánh giá; mối liên hệ giữa tính hợp pháp và tính hợp lý của quyết định hành chính. Đánh giá thực trạng, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý của quyết định hành chính trong giai đoạn hiện nay.
8. Bùi, Xuân Đính. Những câu chuyện pháp luật thời phong kiến. Tập 1 / Bùi Xuân Đính . - Hà Nội : Tư pháp, 2005 . - 271 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Pháp luật, Thời phong kiến, Truyện ngắn, Văn học, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000819 - Phòng đọc 1

Ký hiệu phân loại: V13
9. Bùi, Xuân Đính. Những câu chuyện pháp luật thời phong kiến. Tập 2 / Bùi Xuân Đính . - Hà Nội : Tư pháp, 2005 . - 298 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Pháp luật, Thời phong kiến, Truyện ngắn, Văn học, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVVH 000820 - Phòng đọc 1

Ký hiệu phân loại: V13
10. Bùi, Xuân Đức. Đổi mới, hoàn thiện bộ máy nhà nước trong giai đoạn hiện nay : sách chuyên khảo / Bùi Xuân Đức. - Tái bản, có sửa chữa, bổ sung . - Hà Nội : Tư pháp, 2007 . - 551 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Bộ máy nhà nước, Địa phương, Đổi mới, Luật Hiến pháp, Nhà nước pháp quyền, Trung ương, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLHP 006234 - Phòng đọc 2

Ký hiệu phân loại: 34(V)115

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về đổi mới, hoàn thiện bộ máy nhà nước. Phân tích quan điểm, nguyên tắc của việc cải cách bộ máy nhà nước; những đổi mới căn bản của bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương qua Hiến pháp năm 1992 và qua Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992; đồng thời luận giải những phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới, hoàn thiện bộ máy nhà nước theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
11. Carr, Cecil T. Delegated legislation; three lectures / Cecil T. Carr . - Cambridge : University press, 2014 . - 72 p. ; 25 cm.

Từ khóa: Lập pháp, Pháp luật, Uỷ quyền.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002419 - Phòng đọc 2
12. Chalmers, Damian. European Union law : text and materials / Damian Chalmers, Gareth Davies, Giorgio Monti.. - 3rd ed. . - Cambridge : Cambridge University Press, 2014 . - cxi, 1114 pages ; 25 cm.

Từ khóa: EU, Liên minh Châu Âu, Pháp luật.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002410 - Phòng đọc 2

Ký hiệu phân loại: 341.242/2 23
13. Chemerinsky, Erwin. Constitutional law : principles and policies / Erwin Chemerinsky. - 4th ed. . - New York : Wolters Kluwer Law & Business, 2011 . - xxvi, 1401 p. ; 26 cm.

Từ khóa: Hiến pháp, Luật Hiến pháp, Mỹ.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002402 - Phòng đọc 2

Ký hiệu phân loại: 342.73 22
14. Clarkson, C. M. V. The conflict of laws / C.M.V. Clarkson, Jonathan Hill.. - 4th ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2011 . - xliv, 538 p. ; 25 cm.

Từ khóa: Bản án nước ngoài, Nghĩa vụ hợp đồng, Thẩm quyền dân sự, Tư pháp quốc tế, Xung đột pháp luật.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002406 - Phòng đọc 2

Ký hiệu phân loại: 340.9 23
15. Đạo đức nghề luật / Chủ biên: Phan Chí Hiếu, Nguyễn Văn Huyên ; Lê Mai Anh,... [et al.] . - Hà Nội : Tư pháp, 2011 . - 363 tr. : minh họa ; 24 cm.

Từ khóa: Đạo đức, Đạo đức nghề luật, Đạo đức nghề nghiệp, Luật sư, Nghề luật, Quy tắc đạo đức, Thẩm phán, Kiểm sát viên, Chấp hành viên, Công chứng viên.

Địa chỉ tài liệu: DSVTKM 001120-1129 - Phòng đọc 1

MSVTKM 010224-63 - Phòng mượn 2Ký hiệu phân loại: 1DL.72

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về nghề luật, đạo đức nghề luật và văn hóa nghề luật. Giới thiệu những đặc điểm, những quy tắc đạo đức nghề nghiệp của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, công chứng viên,… Nghiên cứu những quy tắc đạo đức và ứng xử trong hành nghề luật tại một số quốc gia trên thế giới.
16. Dessemontet, François. Intellectual property law in Switzerland / François Dessemontet. - 2nd ed. . - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2013 . - 220 p. ; 24 cm.

Từ khóa: Luật Sở hữu trí tuệ, Sở hữu trí tuệ, Thụy Sỹ.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002391 - Phòng đọc 2

Ký hiệu phân loại: 346.048 494
17. Edwards, Linda Holdeman. Legal writing and analysis / Linda H. Edwards. - 3rd ed. . - New York : Aspen Publishers : Wolters Kluwer Law & Business, 2011 . - xix, 356 p. : ill., 1 map ; 26 cm. + teacher"s manual

Từ khóa: Mỹ, Văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002403 - Phòng đọc 1

Ký hiệu phân loại: 808/.06634 22
18. Elias, Attorney Stephen. Legal research : how to find & understand the law / Attorney Stephen Elias. - 16th ed. . - California : Nolo, 2012 . - 378 p. ; 23 cm.

Từ khóa: Pháp luật, Nghiên cứu pháp lý, Nghiên cứu.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002396 - Phòng đọc 2

Ký hiệu phân loại: 340
19. Fawcett, J. J. Cheshire, North & Fawcett : private international law / J.J. Fawcett, J.M. Carruthers ; Peter North consultant editor. - 14th ed. . - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2008 . - cxliii, 1,390 p. ; 25 cm.

Từ khóa: Tư pháp quốc tế, Xung đột pháp luật.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002397 - Phòng đọc 2

Ký hiệu phân loại: 340.9 22
20. Friedland, Steven I. Evidence law and practice/ Steven I. Friedland, Paul Bergman, Andrew E. Taslitz. - 6th ed. . - New Providence : LexisNexis, 2014

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự, Thủ tục tố tụng, Tố tụng dân sự.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002405 - Phòng đọc 2

Ký hiệu phân loại: 347.06
21. Geuras, Dean. Practial ethics in public administration / Dean Geuras, Charles Garofalo. - 3rd ed. . - Management Concepts, 2011 . - xxv, 432 p. ; 23 cm.

Từ khóa: Đạo đức chính trị, Đạo đức học, Hành chính công.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002393 - Phòng đọc 1

Ký hiệu phân loại: 172.2/351
22. Jaja, Tonye Clinton. Legislative drafting : an introduction to theories and principles / Tonye Clinton Jaja . - Oisterwijk : Wolf Legal Publ., c2012 . - xii, 256 p. ; 24 cm.

Từ khóa: Lập pháp, Pháp luật, Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002390 - Phòng đọc 1

Ký hiệu phân loại: 328.373 23
23. Kanovitz, Jacqueline R. Constitutional law / Jacqueline R. Kanovitz. - 13th ed. . - Amsterdam ; London : Elsevier, c2012 . - xxii, 802 p. : ill. ; 24 cm.

Từ khóa: Luật Hiến pháp, Mỹ.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002407 - Phòng đọc 2

Ký hiệu phân loại: 342.73 23
24. Keukeleire, Stephan. The foreign policy of the European Union / Stephan Keukeleire, Tom Delreux. - 2nd ed. . - Palgrave Macmillan, 2014 . - xvi, 390 p. ; 24 cm.

Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Liên minh châu Âu, Quan hệ quốc tế.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002395 - Phòng đọc 1

Ký hiệu phân loại: 327.4 23
25. Leavy, Patricia. Essentials of transdisciplinary research : using problem-centered methodologies / Patricia Leavy . - Walnut Creek, CA : Left Coast Press, 2011 . - 166p. ; 22 cm.

Từ khóa: Nghiên cứu, Nghiên cứu định tính, Nghiên cứu liên ngành, Phương pháp học.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002276 - Phòng đọc 1

Ký hiệu phân loại: 001.42 23
26. Levi, Edward H.. An introduction to legal reasoning / Edward H. Levi ; with a foreword by Frederick Schauer . - Chicago : The University of Chicago Press, 2013 . - xx, 104 p. ; 24 cm.

Từ khóa: Lý luận pháp lý, Pháp luật.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002394 - Phòng đọc 2

Ký hiệu phân loại: 340.19 23
27. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015 . - 39 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Hàng không dân dụng, Luật Hàng không dân dụng, Việt Nam, Văn bản pháp luật.

Địa chỉ tài liệu: DSVLTP 001967-76 - Phòng đọc 2

Ký hiệu phân loại: 34(V)620(001.2)

Tóm tắt: Giới thiệu về lệnh công bố luật và toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam.
28. Luật Thương mại năm 2005 = The commercial law in 2005 : song ngữ Việt - Anh / Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; Dịch, hiệu đính: Tòa soạn Vietnam Law & Legal Forum, Thông tấn xã Việt Nam . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011 . - 382 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Luật Thương mại, Thương mại, Việt Nam.

Địa chỉ tài liệu: DSVLKT 006538-42 - Phòng đọc 2

Ký hiệu phân loại: 34(V)200(001.2)

Tóm tắt: Luật Thương mại 2005 bao gồm 9 chương với 324 điều được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005, có phạm vi điều chỉnh đối với hoạt động thương mại thực hiện trong và ngoài lãnh thổ nước Cộng hõa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật Thương mại 2005 được trình bày dưới dạng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.
29. Lyman, Michael D. Organized crime / Michael D Lyman, Gary W. Potter. - 6th ed. . - Boston : Pearson, 2015 . - xviii, 446 p. ; 25 cm.

Từ khóa: Luật Hình sự, Tội phạm, Tội phạm có tổ chức.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002412 - Phòng đọc 2

Ký hiệu phân loại: 364.106
30. Morgan, Kimberly J.. The delegated welfare state : medicare, markets, and the governance of social policy / Kimberly J. Morgan and Andrea Louise Campbell . - New York ; Oxford : Oxford University Press, 2011 . - xvi, 305 p. : ill. ; 24 cm.

Từ khóa: Phúc lợi, Chính sách xã hội, Mỹ.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002389 - Phòng đọc 1

Ký hiệu phân loại: 361.6/50973 22
31. Neumann, Richard K.. Legal reasoning and legal writing / Richard K. Neumann, Jr., Professor of Law, Maurice A. Deane School of Law at Hofstra University; Kristen Konrad Tiscione, Professor of Legal Research and Writing, Georgetown University Law Center. - Seventh edition . - New York: Wolters Kluwer, 2013 . - xxviii, 468 p. ; 26 cm.

Từ khóa: Kĩ năng phân tích, Soạn thảo văn bản, Lí luận pháp lý.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002408 - Phòng đọc 1

Ký hiệu phân loại: 808.06634 23
32. Nhiệm, Ngạn Thân. Phát hiện và sử dụng nhân tài : sách tham khảo / Nhiệm Ngạn Thân ; Dịch: Thúy Lan, Thanh Hà, Xuân Dược. - Tái bản lần thứ 1 . - Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015 . - 214 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Cán bộ lãnh đạo, Nghệ thuật lãnh đạo, Nhân tài, Quản lí, Quản lí nhân lực.

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002767-69 - Phòng đọc 1

Ký hiệu phân loại: 335

Tóm tắt: Hàm chứa những kiến thức và kinh nghiệm của tác giả trong việc phát hiện và sử dụng nhân tài. Phần chủ yếu của cuốn sách, tác giả đi sâu trình bày về công tác cán bộ nhất là cán bộ quản lý, lãnh đạo trong việc quản lí nhân lực.
33. Ochoa, Juan Carlos. The rights of victims in criminal justice proceedings for serious human rights violations [Elektronisk resurs] / by Juan Carlos Ochoa . - Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2013 . - 1 online resource (xx, 313 p.)

Từ khóa: Luật Hình sự, Nạn nhân, Nạn nhân của tội phạm, Quyền con người.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002417 - Phòng đọc 2

Ký hiệu phân loại: 345/.05046 23
34. Putman, William H. Legal analysis and writing / William H. Putman.. - 4th ed. . - Clifton Park, NY : Delmar Cengage Learning, 2013. . - xx, 524 p. ; 28 cm.

Từ khóa: Mỹ, Pháp luật, Trợ giúp pháp lý.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002411 - Phòng đọc 1

Ký hiệu phân loại: 808.06634 23
35. Raghallaigh, Bríd Ní. Victim impact statements and the changing role of victim : what role do victim impact statements and the victim themselves play in the criminal process? / Bríd Ní Raghallaigh . - Germany : VDM Verlag Dr. Muller, 2011 . - 48 p. ; 22 cm.

Từ khóa: Luật Hình sự, Nạn nhân, Tố tụng hình sự.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002416 - Phòng đọc 2

Ký hiệu phân loại: 362.88
36. Rutledge, Anne. Basic legal drafting : litigation documents, contracts, legislative documents / Anne Rutledge . - New York: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015 . - xi, 139 tr. ; 28 cm.

Từ khóa: Đơn từ, Hợp đồng, Soạn thảo văn bản, Văn bản pháp luật.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002413 - Phòng đọc 2

Ký hiệu phân loại: 342.06
37. Rynearson, Arthur J. Legislative drafting step-by-step / Arthur J. Rynearson. . - Carolina Academic press, 2013 . - xxi, 235 p. : ill.; 26 cm.

Từ khóa: Mỹ, Lập pháp.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002404 - Phòng đọc 1

Ký hiệu phân loại: 328.73/0773 23
38. Skousen, Mark. Ba người khổng lồ trong kinh tế học: Adam Smith, Các Mác và John Maynard Keynes / Mark Skousen ; Dịch: Nguyễn Quỳnh Trang,... [et al.] ; Hiệu đính: Bùi Tất Thắng, Phạm Thọ Quang. - Xuất bản lần thứ 2 . - Hà Nội : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015 . - 379 tr. : minh họa ; 21 cm.

Từ khóa: Kinh tế, Kinh tế học, Lịch sử tư tưởng, Nhà kinh tế, Tiểu sử.

Địa chỉ tài liệu: DSVKT 002770-72 - Phòng đọc 1

Ký hiệu phân loại: 33(09)

Tóm tắt: Trình bày những nghiên cứu về các học thuyết kinh tế của ba nhà kinh tế lớn trên thế giới, đó là: Adam Smith, Các Mác và John Maynard Keynes. Đánh giá sự ảnh hưởng của các học thuyết tới lịch sử kinh tế thế giới.
39. Slocum, Robin Wellford. Legal reasoning, writing, and other lawyering skills / Robin Wellford Slocum. - 3rd ed. . - New York : LexisNexis, 2011 . - xxxi, 667 p. ; 24 cm.

Từ khóa: Kĩ năng bào chữa, Lí luận pháp lý, Soạn thảo văn bản.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002415 - Phòng đọc 1

Ký hiệu phân loại: 808.06634 22
40. Sổ tay quy trình giải quyết án hình sự : tài liệu tham khảo dành cho các Thẩm phán, thư ký Tòa án / Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ; Phạm Minh Tuyên biên soạn . - Hà Nội : Thanh niên, 2012 . - 170 tr. ; 27 cm.

Từ khóa: Luật Tố tụng hình sự, Phúc thẩm, Sơ thẩm, Thủ tục tố tụng, Vụ án hình sự, Sổ tay.

Địa chỉ tài liệu: DSVTHS 002624 - Phòng đọc 2

Ký hiệu phân loại: 34(V)51

Tóm tắt: Trình bày quy trình giải quyết các vụ án hình sự trong giai đoạn xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, bao gồm: thụ lý vụ án, chuẩn bị xét xử, thủ tục bắt đầu phiên tòa, thủ tục xét hỏi, kĩ năng điều khiển phần tranh luận, nghị án, tuyên án,... Đưa ra một số vướng mắc khi áp dụng các quy định của Bộ luật hình sự và tố tụng hình sự trong thực tiễn xét xử.
41. Statutory construction and interpretation : general principles and recent trends; statutory structure and legislative drafting conventions; drafting federal grants statures; and tracking current federal legislation and regulations / Larry M. Eig,... [et al.] . - US : The Capitol.Net, 2010 . - xiv, 302 p. ; 28 cm.

Từ khóa: Xây dựng pháp luật, Giải thích pháp luật, Pháp luật, Soạn thảo văn bản.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002418 - Phòng đọc 2
42. Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 : Những vấn đề lí luận và thực tiễn : sách chuyên khảo. Tập 1, Những vấn đề chung về Hiến pháp và bộ máy nhà nước / Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật ; Văn phòng Quốc hội. Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học ; Chủ biên: Phạm Hồng Thái,... [et al.] . - Hà Nội : Hồng Đức, 2012 . - 695 tr. ; 24 cm.

Từ khóa: Hiến pháp, Luật Hiến pháp, Việt Nam, Bộ máy Nhà nước, Chủ quyền nhân dân, Quyền lực nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chính quyền địa phương.

Địa chỉ tài liệu: DSVLHP 006235 - Phòng đọc 2

Ký hiệu phân loại: 34(V)11

Tóm tắt: Tập hợp 44 bài nghiên cứu về những vấn đề chung của Hiến pháp và bộ máy nhà nước, trong đó bao gồm: lý luận về Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; Chủ quyền nhân dân; Tổ chức và kiểm soát quyền lực nhà nước; Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và chính quyền địa phương.
43. Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 : Những vấn đề lí luận và thực tiễn : sách chuyên khảo. Tập 2, Quyền con người, quyền công dân, chế độ kinh tế, bảo hiến và một số vấn đề khác / Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật ; Văn phòng Quốc hội. Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học ; Chủ biên: Phạm Hồng Thái,... [et al.] . - Hà Nội : Tư pháp, 2012 . - 487 tr. ; 24 cm.

Từ khóa: Luật Hiến pháp, Việt Nam, Quyền con người, Quyền công dân, Chế độ kinh tế, Chế độ sở hữu, Bảo hiến.

Địa chỉ tài liệu: DSVLHP 006236 - Phòng đọc 2

Ký hiệu phân loại: 34(V)11

Tóm tắt: Tập hợp 32 bài nghiên cứu về những vấn đề cơ bản của Hiến pháp, bao gồm: Quyền con người, quyền công dân; Chế độ kinh tế, sở hữu; Bảo hiến và một số vấn đề khác.
44. Submarine cables : the handbook of law and policy / Edited by: Douglas R. Burnett, Robert C. Beckman, Tara M. Davenport . - Martinus Nijhoff, 2014 . - xlix, 437 p.  : ill. ; 24 cm.

Từ khóa: Cáp ngầm, Phương tiện truyền thông, Sổ tay.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002414 - Phòng đọc 1

Ký hiệu phân loại: 384.042 23
45. Tác động của dư luận xã hội đối với ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở / Chủ biên: Trần Thị Hồng Thúy, Ngọ Văn Nhân ; Nguyễn Đức Hướng,... [et al.] . - Hà Nội : Tư pháp, 2004 . - 303 tr. : bảng ; 21 cm.

Từ khóa: Cán bộ cấp cơ sở, Dư luận xã hội, Tác động, Ý thức pháp luật.

Địa chỉ tài liệu: DSVLL 001375 - Phòng đọc 2

Ký hiệu phân loại: 34(V)01

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về dư luận xã hội và ý thức pháp luật. Phân tích cơ chế tác động; các phương pháp nghiên cứu sự tác động của dư luận xã hội đối với ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Đưa ra một số kết quả khảo sát thực tế đối với cán bộ cấp phường ở Hà Nội và đề xuất giải pháp nhằm phát huy vai trò của dư luận xã hội trong việc nâng cao ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.
46. Trương, Huỳnh Thắng. Những điều người dân cần biết về pháp luật thuế thu nhập cá nhân / Trương Huỳnh Thắng . - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012 . - 275 tr. ; 19 cm.

Từ khóa: Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Địa chỉ tài liệu: DSVLTC 006543-47 - Phòng đọc 2

Ký hiệu phân loại: 34(V)212.11

Tóm tắt: Tập hợp 185 câu hỏi - đáp về thuế thu nhập cá nhân, bao gồm: những quy định chung; thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú, cá nhân không cư trú; khấu trừ thuế; thủ tục hành chính thuế và những vấn đề khác liên quan đến thuế thu nhập cá nhân.
47. Vandevelde, Kenneth J. Thinking like a lawyer : an introduction to legal reasoning / Kenneth J. Vandevelde. - 2nd ed. . - Boulder, Col. : Westview Press, cop. 2011 . - xvi, 332p. ; 22 cm.

Từ khóa: Lập pháp, Pháp luật, Nghề luật.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002400 - Phòng đọc 2

Ký hiệu phân loại: 340.11 22

Tóm tắt: The classic book, revered as the original gold standard introduction to legal reasoning, now expanded and updated throughout for a new generation of lawyers
48. Với WTO lịch sử mở trang mới dành cho Việt Nam. Tập 2  / Hoàng Phước Hiệp chủ biên . - Hà Nội : Lao động - xã hội, 2007 . - 526 tr. : minh họa ; 27 cm.

Từ khóa: Thương mại quốc tế, Việt Nam, WTO.

Địa chỉ tài liệu: DSVLQT 000420-21 - Phòng đọc 2

Ký hiệu phân loại: 34.618.11

Tóm tắt: Nghiên cứu sự cân bằng giữa những qui định của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) với các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và những hướng dẫn các cam kết, lộ trình thực hiện khi Việt Nam gia nhập tổ chức này.
49. Volokh, Eugene. Academic legal writing : law review articles, student notes, seminar papers, and getting on law review / by Eugene Volokh ; with foreword by Alex Kozinski.. - 4th ed. . - New York : Foundation Press, 2010 . - xix, 391 s. : forms ; 24 cm.

Từ khóa: Văn bản quy phạm pháp luật, Văn bản pháp luật.

Địa chỉ tài liệu: GVA 002399 - Phòng đọc 1

Ký hiệu phân loại: 808.06634 23/swe
50. Xuân Quỳnh. Gió Lào cát trắng ; Tự hát ; Hoa cỏ may : thơ / Xuân Quỳnh . - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2014 . - 311 tr. ; 21 cm.

Từ khóa: Thơ, Văn học hiện đại, Việt Nam

Địa chỉ tài liệu: MSVVH 001382-83 - Phòng mượn 2

Ký hiệu phân loại: V21

Каталог: upload -> fckeditor
fckeditor -> LUẬt sửA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu của luật phềNG, chống tham nhũng của quốc hội số 01/2007/QH12 ngàY 04 tháng 8 NĂM 2007
fckeditor -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
fckeditor -> LUẬt dân sự HÀ NỘI, 9/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> CHỈ SỐ giá tiêu dùNG, giá VÀng và giá ĐÔ la mỹ tháng 12 NĂM 2012
fckeditor -> LUẬt hình sự HÀ NỘI, 11/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> TRƯỜng đẠi học luật hà NỘi cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
fckeditor -> Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2013-2020
fckeditor -> LUẬt hiến pháp hà NỘI, 6/2015 LỜi nóI ĐẦU
fckeditor -> LỊch tuần từ 16/5 ĐẾN 20/5/2016

tải về 125.49 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương