Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệtải về 38.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích38.22 Kb.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM THÔNG TIN

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số: 113/TĐTT-TTTT

V/v Thẩm định thông tin

đề tài nghiên cứuCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 12 năm 2009

Kính gởi:

- Phòng Quản lý Khoa học


Sở Khoa học và Công nghệ

- PGS.TS Vũ Thị Nhung


Trung Tâm Thông Tin Khoa học và Công nghệ đã tiến hành thẩm định thông tin các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu “Hiệu quả chương trình phòng ngừa lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con tại bệnh viện Hùng Vương và biện pháp giảm mất dấu” do bệnh viện Hùng Vương chủ trì và PGS.TS Vũ Thị Nhung là chủ nhiệm đề tài. Trong phạm vi các nguồn thông tin tiếp cận được, Trung Tâm Thông Tin có ý kiến như sau:

Ngoài các tài liệu đã nêu trong phiếu khảo sát thông tin, còn có các tài liệu, nghiên cứu liên quan đến từng khía cạnh của nội dung đề tài, cụ thể: 1. NƯỚC NGOÀI:

  1. Sáng chế:

   • UA19257 Method for detecting HIV infection in child born by hiv-positive mother. Phương pháp phát hiện nhiễm HIV ở trẻ em sinh ra bởi người mẹ dương tính, 2006.

   • UA61453 Method for preventing HIV infection from mother to child in pregnancy and labor. Phương pháp ngăn ngừa HIV từ mẹ sang con thời điểm mang thai và chuyển dạ, 2003

  2. Sách:

 • Modeling the effectiveness of interventions to prevent mother to child transmission of HIV-1 and the long term effect of those interventions: Phương pháp hiệu quả ngăn ngừa chuyển virus HIV từ mẹ sang con. Tác giả MyungShin Kim Sim, nhà xuất bản ProQuest Information and Learning, 2006.

 • Field experiences integrating family planning into programs to prevent mother-to-child transmission of HIV: Hội nhập gia đình có kinh nghiệm trong việc ngăn chặn virus HIV truyền từ mẹ sang con. Tác giả Naomi Rutenberg and Carolyn Baek, nhà xuất bản Thomson Gale,2005.

 • Preventing mother-to-child transmission of HIV in women of unknown HIV status: ngăn ngừa lây truyền virus từ mẹ sang con mà chưa biết tình trạng nhiễm HIV ở mẹ, nhà xuất bản Reproductive Health Matters, 2004.

 • National Guidlines: Prevention of Mother-to-Child HIV/AIDS Transmission (PMCT): ngăn ngừa Virus HIV lây từ mẹ sang con. Tác giả Republic of Kenya Ministry of Health, nhà xuất bản NASCOP, 2002.

 • Community involvement in the prevention of mother-to-child transmission of HIV: Vai trò của cộng đồng trong việc ngăn ngừa sự truyền virus HIV từ mẹ sang con. Tác giả Naomi Rutenberg, nhà xuất bản International Center for Research on Women, 2001.

  1. Tài liệu:

 • Mother to child transmission of HIV-1 in Bangkok, Thailand: The effect of maternal humoral immune responses and virus characteristics. Lây truyền HIV từ mẹ sang con ở Thái Lan : ảnh hưởng phán ứng miễn dịch của thể dịch loãng người mẹ và những đặc điểm virut. Tác giả Campbell, Melanie Elizabeth. Trường UNIVERSITY OF TORONTO (CANADA), 2004.

 • Advances and Research Directions in the Prevention of Mother-to-Child HIV-1 Transmissio. Những tiến bộ và phương hướng nghiên cứu trong việc phòng ngừa lây truyền HIV từ mẹ sang con. Tác giả Mofenson-LM Mcintyre-JA. Nguồn LANCET, 2000

  1. Bài báo:

 • Prevention of mother-to-child transmission of HIV in Haiti. Pan American Phòng ngừa lây truyền HIV từ mẹ sang con ở Haiti. Pan – Mỹ. Tác giả Deschamps, M. M. Tạp chí Journal of Public Health, 2009.

 • Prevention of Mother-to-Child Transmission of HIV-1 Through Breastfeeding by Treating Mothers With Triple Antiretroviral Therapy in Dar es Salaam, Tanzania: The Mitra Plus Study. Phòng ngừa lây truyền HIV từ mẹ sang con bằng kháng virút. Tác giả Charles Kilewo, Katarina Karlsson, Matilda Ngarina, Augustine Massawe, et al. Tạp chí Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. Hagerstown, 2009.

 • Family Planning Among HIV Positive and Negative Prevention of Mother to Child Transmission (PMTCT) Clients in a Resource Poor Setting in South Africa. Kế hoạch hóa gia đình phòng ngừa lây truyền HIV từ mẹ sang con trong số những người dương và âm tính HIV ở Nam Phi. Tác giả Karl Peltzer, Li-Wei Chao, Pelisa Dana. Tạp chí AIDS and Behavior, 2009.

 • Predictors of Early and Late Mother-to-Child Transmission of HIV in a Breastfeeding Population: HIV Network for Prevention Trials 012 Experience, Kampala, Uganda. Dự đoán sự lây truyền HIV từ mẹ sang con sớm và muộn trong nhóm cho con bú : Kinh nghiệm phòng ngừa HIV ở Kampala, Uganda. Tác giả Francis A Mmiro, Jim Aizire, Anthony K Mwatha, Susan H Eshleman, et al. Tạp chí Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. Hagerstown, 2009.

 • Progress in prevention of mother-to-child transmission of HIV infection in Ukraine: results from a birth cohort study. Tiến bộ trong công tác phòng ngừa lây truyền HIV từ mẹ sang con ở Ukraine : kết quả từ việc nghiên cứu một ca thuần tập sinh. Tác giả Claire Thorne, Igor Semenenko, Tatyana Pilipenko, Ruslan Malyuta. Tạp chí BMC Infectious Diseases [NLM - MEDLINE]. 2009.

 • Determinants of Nonadherence to a Single-Dose Nevirapine Regimen for the Prevention of Mother-to-Child HIV Transmission in Rwanda. Những yếu tố quyết định của chế độ trị liệu Single-Dose Nevirapine để phòng ngừa lấy truyền HIV từ mẹ sang con ở Rwanda. Tác giả Thérèse Delvaux, Batya Elul, Felix Ndagije, Elevanie Munyana, et al. Tạp chí Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. Hagerstown, 2009.

 • Early assessment of the implementation of a national programme for the prevention of mother-to-child transmission of HIV in Cameroon and the effects of staff training: a survey in 70 rural health care facilities. Đánh giá việc thực hiện một chương trình quốc gia về công tác phòng chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con ở Cameroon và ảnh hưởng của việc đào tạo cán bộ: một cuộc khảo sát tại 70 cơ sở chăm sóc y tế ở nông thôn. Tác giả Niklaus Daniel Labhardt, Engelbert Manga, Mama Ndam, Jean-Richard Balo, et al. Tạp chí Tropical Medicine and International Health. Oxford: Mar 2009.

 • Prevention of mother-to-child transmission of HIV in Zambia: implementing efficacious ARV regimens in primary health centers. Phòng ngừa lây truyền HIV từ mẹ sang con ở Zambia : thực hiện phác đồ ARV có hiệu quả tại các trung tâm sức khỏe. Tác giả Justin Mandala, Kwasi Torpey, Prisca Kasonde, Mushota Kabaso, et al. Tạp chí BMC Public Health [NLM - MEDLINE]. 2009.

 • Management of Pregnancy in HIV-Infected Women and Prevention of Mother-to-Child Transmission. Theo dõi thai phụ nhiễm HIV và phòng ngừa lây truyền HIV từ mẹ sang con. Tác giả Arlene D. Bardeguez. Tạp chí HIV/AIDS in U.S. Communities of Color, 2009.

 • The prevention of mother-to-child HIV transmission programme in Lilongwe, Malawi: why do so many women drop out. Chương trình phòng ngừa lây truyền HIV từ mẹ sang con ở Lilongwe, Malawi : tại sao nhiều phụ nữ bị bỏ rơi. Tác giả Jacqueline Rose Chinkonde, Johanne Sundby, Francis Martinson. Tạp chí Reproductive Health Matters, 2009.

 • Monitoring effectiveness of programmes to prevent mother-to-child HIV transmission in lower-income countries. Giám sát hiệu quả chương trình phòng ngừa lây truyền HIV từ mẹ sang con ở những nước có thu nhập thấp. Tạp chí Bulletin of the World Health Organization, 2008.

 • International recommendations on antiretroviral drugs for treatment of HIV-infected women and prevention of mother-to-child HIV transmission in resource-limited settings: 2006 update. Khuyến nghị quốc tế về thuốc ARV để điều trị cho phụ nữ nhiễm HIV và công tác phòng ngừa lây truyền HIV từ mẹ sang con. Tác giả Halima Dao, Lynne M. Mofenson, Rene Ekpini, Charles F. Gilks, Matthew Barnhart, Omotayo Bolu, Nathan Shaffer. Tạp chí American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2007.

 • Mother-to-child transmission of HIV-1: timing and implications for prevention. Lây truyền HIV từ mẹ sang con : thời gian và hệ quả cho việc phòng ngừa. Tác giả Athena P Kourtis, Francis K Lee, Elaine J Abrams, Denise J Jamieson, Marc Bulterys. Tạp chí The Lancet Infectious Diseases, 2007.

 • Utility of antenatal HIV surveillance data to evaluate prevention of mother-to-child HIV transmission programs in resource-limited settings. Tiện ích của dữ liệu theo dõi thai nhiễm HIV để đánh giá chương trình phòng ngừa lây truyền HIV từ mẹ sang con trong điều kiện còn hạn chế. Tác giả Omotayo Bolu, Abhijeet Anand, Andrea Swartzendruber, Wolfgang Hladik, Lawrence H. Marum, Abdullahi Ahmed Sheikh, Aseged Woldu, Shabbir Ismail, Agnes Mahomva, Stacie Greby, Keith Sabin. Tạp chí American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2007.

 • The value of highly active antiretroviral therapy in the prevention of mother-to-child transmission of HIV. Giá trị của việc điều trị kháng vi rút rất cao trong công tác phòng ngừa lây truyềnh HIV từ mẹ sang con. Tác giả Chama C, Gashau W, Oguche S. Tạp chí Journal Of Obstetrics And Gynaecology, 2007 Current issues in the prevention of mother-to-child transmission of HIV-1 infection. Những vấn đề hiện nay trong việc phòng ngừa lây truyền HIV-1 từ mẹ sang con. Tác giả Marie-Louise Newell. Tạp chí Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2006.

 • Development of nevirapine resistance in infants is reduced by use of infant-only single-dose nevirapine plus zidovudine postexposure prophylaxis for the prevention of mother-to-child transmission of HIV-1. Tăng cường sức kháng nevirapine ở trẻ là làm giảm việc sử dụng single-dose nevirapin kết hợp với dự phòng để phòng ngừa lây truyền HIV từu mẹ sang con. Tác giả Lydia Kapiriri, Bjarne Robberstad, Ole Frithjof Norheim. Tạp chí Health Policy, 2006.

 • Use of discrete-event simulation to evaluate strategies for the prevention of mother-to-child transmission of HIV in developing countries. Mô phỏng sự kiện rời rạc để đánh giá các chiến lược cho công tác phòng chống mẹ sang con lây nhiễm HIV ở các nước đang phát triển. Tác giả Rauner, M.S. ; Brailsford, S.C.; Flessa, S. Tạp chí Journal of the Operational Research Society, 2005.

 • Use of discrete-event simulation to evaluate strategies for the prevention of mother-to-child transmission of HIV in developing countries. Sử dụng mô hình sự kiện rời rạc để đánh giá chiến lược phòng ngừa lây truyền HIV từ mẹ sang con ở những nước phát triền. Tác giả Rauner MS, Brailsford SC, Flessa S. Tạp chí Journal Of The Operational Research Society, 2005.

 • Prevention of mother to child transmission of HIV. Phòng ngừa lây truyền HIV từ mẹ sang con. Tác giả Anju Kapoor, Anil Kapoor and Shashi N. Vani. Tạp chí Indian Journal of Pediatrics, 2004.

 • Mother-to-child transmission of HIV: A simulation-based approach for the evaluation of intervention strategies. Lây truyền HIV từ mẹ sang con : Một cách tiếp cận đánh giá chiến lược ngăn ngừa HIV. Tác giả Vieira, I.T. ; Harper, P.R.; Shahani, A.K.; De Senna, V. Tạp chí Journal of the Operational Research Society, 2003.

 • Mother-to-child HIV transmission and ARVs [1]. Phòng ngừa lây truyền HIV từ mẹ sang con bằng thuốc ARVs. Tác giả De, Vlas, Sake J.; Nagelkerke, Nico J.D.; Jha, Prabhat; Plummer, Frank A. Tạp chí Science, 2002.

 • Prevention of Mother-to-Child Transmission of HIV: Compliance with the Recommendations of the Brazilian National STD/AIDS Control Program for Prenatal and Perinatal HIV Testing in Porto Alegre, Brazil. Phòng ngừa lây truyền HIV từ mẹ sang con : Tuân thủ với các khuyến nghị của các chương trình kiểm soát STD / AIDS để thử nghiệm HIV trước và sau khi sinh ở Porto Alegre, Brazil. Tác giả Mauro Cunha Ramos, Laura Rech Gomes Gregol, Cintia Germany, Jacqueline Villas Boas Silva, Mariana Saar Almeida, Melissa Acauan Sander, Priscilla Mallman and George W. Rutherford. Tạp chí AIDS and Behavior, 2002

 • Prevention of Mother-to-Child Transmission of HIV. Phòng ngừa lây truyền HIV từ mẹ sang con Tác giả Minkoff-H. Tạp chí Clinical Obstetrics And Gynecology, 2001.

 • Operational issues in preventing mother-to-chld transmission of HIV-1 in Abidjan, Côte d'lvoire, 1998-99, Philippe Msellati. Các số liệu về hoạt động ngăn chặn sự truyền nhiễm HIV-1 từ mẹ đến con ở Abidjan, bờ biển Ngà năm 1998-1999. Tác giả Msellati Philippe; Hingst Gepke. Tạp chí Bulletin of the World Health Organization, 2001.

 • Prevention of mother-to-child transmission of HIV: challenges for the current decade, Marie-Louise Newell. Ngăn ngừa sự truyền HIV từ mẹ sang con: thách thức đối với thập kỷ hiện nay. Tác giả Newell Marie-Louise. Tạp chí Bulletin of the World Health Organization, 2001.

 1. TRONG NƯỚC:

  1. Đề tài nghiên cứu:

 • Kỹ thuật PCR trong chẩn đoán sớm nhiễm HIV/AIDS ở trè (<18 tháng tuổi) có mẹ bị nhiễm HIV. Tác giả ThS. Trần Chí Thành. Cơ quan chủ trì: Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí minh, 2006

  1. Luận án:

 • Kiến thức, thái độ, thực hành về phòng lây nhiễm HIV/AIDS từ mẹ sang con ở phụ nữ mang thai và các yếu tố liên quan tại huyện Bình Chánh Tp.HCM năm 2007. Tác giả Phan Thanh Xuân. Trường Đại Học Y Dược Tp.HCM, 2007

 • Hiệu quả điều trị dự phòng nhiễm HIV từ mẹ sang con bằng phác đồ AZT + 3TC + NFV/NVP và đơn liều VNP tại Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Từ Dũ. Tác giả Nguyễn Thị Kim Viễn. Trường Đại Học Y Dược Tp. HCM, 2007.

 • Tỉ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con trong tử cung và một số yếu tố liên quan. Tác giả Trần Nhật Thăng. Trường Đại Học Y Dược Tp. HCM, 2006.

  1. Sách:

 • Những vấn đề cơ bản về phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Tác giả Trần Chí Liêm. Nhà xuất bản Y học, 2009.

 • Dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con (PLTMC): Thí điểm ở 5 huyện tỉnh tại Việt Nam : Báo cáo đánh giá dự án. Nhà xuất bản Hà Nội, 2008.

  1. Văn bản pháp quy:

 • Quyết định số 20/2006/QĐ-BYT của Bộ Y Tế về việc phê duyệt chương trình hành động quốc gia về phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con giai đoạn 2006-2010.

  1. Bài báo:

 • Hiệu quả điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con bằng phác đồ đơn liều và đa liều. Tác giả Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, Nguyễn Thị Kim Viễn. Tạp chí hành, 2008.

 • Hiệu quả can thiệp phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con. Tác giả Đinh Thị Phương Hoa, Hoàng Anh Tuấn. Tạp chí Y học dự phòng, 2008.

 • Nghiên cứu sự lây truyền HIV từ mẹ sang con bằng kỹ thuật RT - PCR/HIV - 1 và PCR/HIV – 1. Tác giả Đàm Tú Anh, Nguyễn Thị Vinh Hà, Nguyễn Thị Bích Yến, Phan Thị Thu Anh. Tạp chí Nghiên cứu y học, 2005.

 • Sự lây nhiễm HIV từ mẹ sang con và những giảp pháp can thiệp. Tác giả Trần LanAnh. Tạp chí Nội san da liễu, 1999.

 • Mổ lấy thai và sự lây truyền HIV từ mẹ sang con. Tạp chí Dược học, 1999.

Xin thông báo kết quả thẩm định của chúng tôi.

Trân trọng./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, CCTT.


KT. GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


PGĐ. Lương Tú SơnBM-TĐĐT-04 LBH:01 LSĐ:00 Ngày BH:23/03/2007 Trang /7

: images -> cesti -> files -> DETAI -> De%20tai%20theo%20nganh -> Y%20-%20Duoc -> Nam%202009
Y%20-%20Duoc -> SỞ khoa học và CÔng nghệ thành phố HỒ chí minh
Y%20-%20Duoc -> SỞ khoa học và CÔng nghệ
Y%20-%20Duoc -> “Nghiên cứu phát hiện đột biến gen yếu tố VIII gây bệnh Hemophilia a và chẩn đoán trước sinh cho các thai phụ mang kiểu gen dị hợp tử”
Y%20-%20Duoc -> “Nghiên cứu chỉ định của phẫu thuật tái tưới máu toàn bộ mạch vành dùng hai động mạch ngực trong làm tất cả các cầu nối”
Nam%202009 -> “Khảo sát tác dụng chống thoái hóa tế bào thần kinh và suy giảm trí nhớ của một số dược liệu sử dụng mô hình Trimethyltin trên chuột nhắc”
Y%20-%20Duoc -> Xác định kiểu gen của siêu VI viêm gan c (Hepatitis c virus) bằng một số quy trình dựa trên kỹ thuật pcr
Nam%202009 -> “Nghiên cứu tác dụng dược lý của cây đậu bắp Abelmoschus esculentus L. – Malvaceae. Ứng dụng sản xuất chế phẩm hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và tăng lipid huyết.”
Nam%202009 -> “Nghiên cứu qui trình điều trị bỏng và các tổn thương mất da kết hợp liệu pháp ghép tế bào sừng tự thân qua nuôi cấy”
Nam%202009 -> “Nghiên cứu sàng lọc một số cây thuốc và bài thuốc có tác dụng kiểu nội tiết tố sinh dục nam trên các mô hình dược lý thực nghiệm”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương