Trung tâm thông tin khoa học công nghệ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 39.87 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích39.87 Kb.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM THÔNG TIN

K
HOA HỌC - CÔNG NGHỆ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đ
ộc Lập - Tự Do - Hạnh PhúcSố : 86/TĐTT-TTTT

V/v: Thẩm định thông tinđề tài nghiên cứu

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 08 năm 2006Kính gởi:

 • Phòng Quản Lý Khoa Học
  Sở Khoa Học và Công Nghệ

 • ThS. Nguyễn Văn Cương

Trung Tâm Thông Tin Khoa Học và Công Nghệ đã tiến hành thẩm định thông tin các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu "Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Học tập cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh" do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì và ThS. Nguyễn Văn Cương là chủ nhiệm đề tài. Trong phạm vi các nguồn thông tin tiếp cận được, Trung Tâm Thông Tin có ý kiến như sau:Ngoài các tài liệu đã nêu trong phiếu khảo sát thông tin, còn có các tài liệu, nghiên cứu liên quan đến từng khía cạnh của nội dung đề tài, cụ thể:

 1. NƯỚC NGOÀI:

 1. Sách:

 • Handbook of adult and continuing education. Sổ tay giáo dục thường xuyên dành cho người lớn. Tác giả Elisabeth E. Hayes, Arthur L. Wilson, 2000.

 1. Bài báo:

 • Specifics of adult continuing education: Những đặc trưng của giáo dục thường xuyên dành cho người lớn. Tác giả Jan Gadus; Zdena Gadusova, Alena Haskova, 1999.

 • Research priorities in adult and continuing education in South East Asia: Các ưu tiên nghiên cứu về giáo dục thường xuyên cho người lớn ở Đông Nam Á. Tác giả Mazanah Muhamad; Mazalan Kamis, 2000.

 1. TRONG NƯỚC:

  1. Đề tài nghiên cứu:

 • Nội dung và phương thức hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện, cụm xã. Chủ nhiệm PTS. Nguyễn Đức Tấn. Cơ quan chủ trì: Trung tâm nghiên cứu xóa mù chữ và giáo dục thường xuyên Hà Nội, 1995.

 • Nội dung, phương thức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của các Trung tâm giáo dục thường xuyên. Chủ nhiệm PTS. Nghiêm Xuân Lượng. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Giáo dục, 1997.

 • Điều chỉnh chương trình trung học (cấp 3 bổ túc văn hoá) trong ngành giáo dục thường xuyên. Chủ nhiệm Lê Mộng Đỉnh. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Giáo dục, 1999.

 • Xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên quận, huyện. Chủ nhiệm TS. Nghiêm Xuân Lượng và cộng sự. Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục Đào tạo, 2000.

 • Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học người lớn trong giáo dục không chính quy (Phương pháp dạy học người lớn ở cộng đồng). Chủ nhiệm ThS. Thái Thị Xuân Đào và cộng sự. Cơ quan chủ trì: Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục, 2004.

 • Định hướng phát triển giáo dục thường xuyên ở Việt Nam đến năm 2010 và 2020. Giáo dục thường xuyên trên thế giới và ở Việt Nam quan niệm và thực trạng. Chủ nhiệm Tô Bá Trượng, 1997.

 • Xây dựng mô hình thí điểm trung tâm học tập cộng đồng cấp làng xã. Chủ nhiệm Thái Xuân Đào.

  1. Tổng luận:

 • Giáo dục thường xuyên: Hiện trạng và xu hướng phát triển. Tác giả Nguyễn Công Giáp. Nhà xuất bản Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục, 1996.

 • Những vấn đề về chiến lược phát triển giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Giáo dục thường xuyên. Kỷ yếu hội thảo. Tác giả Đặng Bá Lãm, Đỗ Trọng Hùng, Lê Thạc Cán. Nhà xuất bản Giáo dục, 1998.

  1. Luận án:

 • Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phần dao động và sóng lớp 12 cho học viên lớn tuổi tại các trung tâm giáo dục thường xuyên. Luận án Tiến sĩ Giáo dục học. Tác giả Ngô Quang Sơn, 2002.

  1. Sách:

 • Giáo dục thường xuyên: chính sách và phương hướng mới, Tập 1. Nhà xuất bản Văn phòng UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 1993.

 • Giáo dục thường xuyên - thực trạng và định hướng phát triển ở Việt Nam. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.

  1. Bài báo:

 • Cần một trung tâm quốc gia về giáo dục thường xuyên ở Việt Nam. Tác giả Nguyễn Cảnh Toàn. Tạp chí Cộng sản, 2004.

 • Bồi dưỡng khả năng tự học có hướng dẫn cho học viên lớn tuổi tại các trung tâm giáo dục thường xuyên. Tác giả Ngô Quang Sơn. Thông báo Khoa học: Dạy học và đào tạo giáo viên (Trường đại học Sư phạm Hà Nội), 2000.

 • Vấn đề đào tạo cán bộ xoá mù chữ và giáo dục thường xuyên ở các nước Châu Á Thái Bình Dương. Tác giả Nguyễn Khắc Bình. Tạp chí Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, 1995.

 • Giáo dục thường xuyên: Thành tựu-những vấn đề đặt ra hiện nay-giải pháp. Tác giả Hoàng Minh Luật. Tạp chí Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, 1995.

 • Tích cực phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục. Tác giả Nguyễn Thị Bình. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, 1982.

 • Phát triển tư liệu tự học có hướng dẫn và tài liệu tra cứu cho học viên lớn tuổi. Tác giả Ngô Quang Sơn. Tạp chí Khoa học sư phạm (Khoa học giáo dục, Trường ĐHSP Hà Nội), 2001.

 • Trung tâm học tập cộng đồng làng, xã-xu thế phát triển tất yếu ở các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Việt Nam. Tác giả Thái Xuân Đào. Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), 2002.

 • Giáo dục người lớn-vấn đề của thời đại. Tác giả Tô Bá Trượng. Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), 2002.

 • Giáo dục thường xuyên góp phần xây dựng xã hội học tập. Tác giả Trịnh Minh Tứ. Tạp chí Giáo dục, 2004.

 • Trung tâm học tập cộng đồng-một mô hình cần tiếp tục hoàn thiện và phát triển ở Việt Nam. Tác giả Tạ Văn Sỹ. Tạp chí Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo), 2002.

 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng theo phương thức giáo dục không chính quy. Tác giả Trần Hoà Bình. Tạp chí Quản lý nhà nước, 2004.

 • Giáo dục thường xuyên cần có một giải pháp đồng bộ. Tác giả Nguyễn Trần. Báo Sài Gòn Giải Phóng, 08/08/1997.

 • Các trung tâm giáo dục thường xuyên liên kết đào tạo gần 30 ngàn sinh viên. Báo Sài Gòn Giải Phóng, 07/03/2000.

 • Ngành giáo dục thường xuyên thu hút 49.371 học viên. Báo Sài Gòn Giải Phóng, 11/09/1998.

 • Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tân Bình: Lá cờ đầu ngành Giáo dục thường xuyên Thành phố. Báo Sài Gòn Giải phóng, 22/08/2001.

 • Phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo từng bước tiếp cận với các nước trong khu vực: Hội nghị giáo dục đào tạo 6 thành phố lớn. Báo Sài Gòn Giải Phóng, 25/10/1996.

 • Cần được đầu tư thường xuyên hơn: các Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Báo Sài Gòn Giải Phóng, 13/11/2001.

 • Quản lý chặt chẽ và đẩy mạnh hoạt động ngành giáo dục thường xuyên. Báo Sài Gòn Giải Phóng, 25/07/1997.

 • Cơ hội học tập cho mọi người: Trung tâm học tập cộng đồng. Báo Sài Gòn Giải Phóng, 05/10/2001.

 • Trung tâm học tập cộng đồng - trường học cho mọi người. Báo Sài Gòn Giải Phóng, 12/07/2002.

 • Đưa kiến thức đến nhà dân: Trung tâm học tập cộng đồng. Báo Sài Gòn Giải Phóng, 24/08/2001.

 • Làm sao để nâng cao chất lượng giáo dục? Báo Sài Gòn Giải Phóng, 05/03/1999.

 • Chất lượng giáo dục càng ngày càng tăng: 2 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 2 về giáo dục - đào tạo. Báo Sài Gòn Giải Phóng, 02/04/1999.

 • Nâng cao chất lượng giáo dục phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Báo Sài Gòn Giải Phóng, 26/11/1999.

 • Từng bước xóa dần sự chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa nội và ngoại thành. Báo Sài Gòn Giải Phóng, 05/09/1998.

 • Tăng quy mô và đảm bảo chất lượng giáo dục: Năm học 1998-1999. Báo Sài Gòn Giải Phóng, 03/09/1998.

 • Đổi mới dạy học một yêu cầu cấp thiết để nâng chất lượng giáo dục. Báo Sài Gòn Giải Phóng, 30/10/1998.

 • 4 biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện: Ban thường vụ thành ủy chỉ thị. Báo Sài Gòn Giải Phóng, 06/02/1999.

 • Giáo viên là khâu mấu chốt để nâng cao chất lượng giáo dục-Thủ tướng Phan Văn Khải làm việc với Bộ Giáo dục đào tạo. Báo Sài Gòn Giải Phóng, 16/10/1997.

 • Kinh nghiệm quản lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trung tâm giáo dục thường xuyên. Tác giả Ninh Văn Bình. Tạp chí Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, số 9 năm 2001.

 • Đào tạo cán bộ quản lý giáo dục cơ bản và hệ thống - nhân tố quan trong để nâng cao chất lượng giáo dục. Tác giả Phạm Hồng Quang. Tạp chí Đại học và giáo dục chuyên nghiệp, số 19 năm 2001.

 • Những yêu cầu đổi mới cơ bản giáo dục nước ta. Tác giả GS.TS. Phạm Tất Dong. Báo Nhân dân, 07/08/2006.

 • Báo cáo tổng kết công tác Giáo dục thường xuyên năm học 2003-2004. Nguồn: www.edu.net.vn, 25/07/2004.

 • Chất lượng giáo dục bổ túc văn hóa còn thấp. Tác giả: Q.Hg, 2000.

 • Giáo dục thường xuyên với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tác giả Trịnh Minh Tú. Tạp chí Cộng sản, 2002, Số 16, tr.33-36.

 • Bình Định ưu tiên nâng cao chất lượng giáo dục ngoài công lập. Nguồn: www.cpv.org.vn, 06/08/2006.

 • Xã hội hóa trong giáo dục thường xuyên. Tác giả Nguyễn Thế Mỹ. Nguồn: www.hanoi.edu.vn, 19/04/2006.

 • Giáo dục thường xuyên: chất lượng đi về đâu? Báo Người Lao Động, 12/12/2002.

 • Tăng cường các thí nghiệm đơn giản do học viên tự làm trong dạy học vật lý ở các trung tâm giáo dục thường xuyên. Tác giả Ngô Quang Sơn. Thông báo Khoa học của các Trường đại học: Khoa học giáo dục, 2002.

  1. Văn bản:

 • Quyết định số 20/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 06 năm 2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt đề án Quy hoạch phát triển xã hội hoá giáo dục giai đoạn 2005-2010.

 • Chỉ thị số 22/2006/Ct-BGD&ĐT ngày 29/07/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ của toàn ngành trong năm học 2005-2006. (Đổi mới, bổ sung hoàn thiện và nâng cao chất lượng các chương trình giào dục thường xuyên theo quyết định số 112/2005/QĐ-TTg ngày 18/05/2005 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án xây dựng xã hội học tập).

Ngoài ra, Trung tâm Thông tin đã thẩm định 02 đề tài nghiên cứu liên quan đến chất lượng giáo dục thường xuyên tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

 • Nghiên cứu điều kiện và giải pháp mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý chất lượng đào tạo ở hệ giáo dục thường xuyên tại các quận huyện ngoại ven thành phố Hồ Chí Minh. Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Đào Trọng Hùng. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Tư vấn Giáo dục - Tâm lý -Thể chất, 2002.

 • Đa dạng hóa các hình thức nâng cao trình độ người lớn - góp phần xây dựng cả xã hội học tập. Chủ nhiệm Nguyễn Văn Cương. Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục - Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, 2003.

Xin thông báo kết quả thẩm định của chúng tôi.

Trân trọng./.


GIÁM ĐỐC

Trần Thị Thu Thủy

: images -> cesti -> files -> DETAI -> De%20tai%20theo%20nganh -> Giaoduc%20-%20Daotao -> nam2006
De%20tai%20theo%20nganh -> Sở Khoa Học & Công Nghệ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố Hồ Chí Minh Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
De%20tai%20theo%20nganh -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ
nam2006 -> Trung tâm thông tin khoa học và CÔng nghệ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương