Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa xnk chi nhánh tp. Hcmtải về 6.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.09.2016
Kích6.76 Kb.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 6749/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng thuốc Decolgen

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh TP.HCM.

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 296/PTPL-HC và số 188/PTPLHCM-NV của Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc phân loại mặt hàng thuốc cảm Decolgen. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy chế của Hội đồng tư vấn về phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-TCHQ ngày 09/09/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

Mặt hàng Decolgen Forte hiện có hai ý kiến phân loại khác nhau:

(i) Thuộc mã số 3004.90.51 - - - Chứa acetylsalicylic acid, paracetamol hoặc dipyrone (INN), dạng uống, phân loại theo quy tắc 3(b), theo ý kiến của Vụ Chính sách thuế - Bộ Tài chính và ý kiến của Cục Quản lý dược - Bộ Y tế về xác định mã HS theo mặt hàng tương tự (Tiffy syrup, thành phần gồm Paracetamol, Phenylephedrine, Chlorpheniramine, dạng si rô) tại Danh mục thuốc dùng cho người và mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam, ban hành kèm theo Quyết định số 41/2007/QĐ-BYT ngày 20/11/2007 của Bộ Y tế (văn bản của Cục Quản lý dược không xác định thành phần hoạt chất tạo nên công dụng chính của thuốc);

(ii) Thuộc mã số 3004.90.59 - - - Loại khác, phân loại theo quy tắc 3(c), theo ý kiến của Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính và Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK.

Theo đó, để phân loại mặt hàng trên, đề nghị Trung tâm PTPLHH XNK - Chi nhánh TP.HCM bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ phân loại mặt hàng Decolgen Forte gửi Hội đồng tư vấn về phân loại hàng hóa của Tổng cục để xem xét, thảo luận trong phiên họp tiếp theo của Hội đồng, trước khi trình Lãnh đạo Tổng cục quyết định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh TP.HCM biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c)
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang


 
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương