Trung tâm lý LỊch tư pháp quốc giatải về 11.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích11.25 Kb.

BỘ TƯ PHÁP

TRUNG TÂM

LÝ LỊCH TƯ PHÁP QUỐC GIA

Số: 481/TTLLTPQG-HCTH

V/v có ý kiến đối với việc chi công tác xác minh cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2012

Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia nhận được Công văn số 1593/STP-VP ngày 31/10/2012 của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ về việc đề nghị hướng dẫn chi công tác xác minh cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp. Sau khi nghiên cứu Công văn của Quý Sở, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp (sau đây gọi là Thông tư số 174/2011/TT-BTC), thì “cơ quan thu lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp trích 80% số tiền lệ phí thu được trước khi nộp ngân sách nhà nước để trang trải cho việc thu lệ phí”. Điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư này quy định: “Cơ quan thu lệ phí thực hiện trích chuyển cho cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát phối hợp trong công tác xác minh 60% số tiền lệ phí được để lại, tương ứng với số lượng hồ sơ yêu cầu xác minh đã được hoàn thành”. Đồng thời, theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 174/2011/TT-BTC: “Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ”.

Quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư số 174/2011/TT-BTC chỉ áp dụng đối với việc trích chuyển cho cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát phối hợp trong công tác xác minh để cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Trường hợp Sở Tư pháp không thực hiện xác minh tại cơ quan Công an, chỉ thực hiện xác minh tại cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp như đã nêu trong Công văn của Quý Sở, thì Sở Tư pháp không phải trích chuyển 60% số tiền lệ phí được để lại cho cơ quan Công an. Số kinh phí được trích để lại (80% số tiền lệ phí thu được), sau khi thực hiện trích chuyển cho các cơ quan khác phối hợp xác minh như Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án dân sự (nếu có) và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (4%) được sử dụng cho các nội dung theo quy định tại khoản 4 Điều 4 của Thông tư số 174/2011/TT-BTC nêu trên và Công văn số 736/BTP-TTLLTPQG ngày 08/2/2012 của Bộ Tư pháp V/v triển khai thực hiện Thông tư số 174/TT-BTC ngày 02/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Trên đây là ý kiến của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia về việc chi xác minh cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp, xin gửi tới Quý Sở.


Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Phạm Quý Tỵ (để b/c);

- Lưu: VT, TTLLTPQG.GIÁM ĐỐC

Đặng Thanh Sơn

: hdnv -> Lists -> CongVanHuongDan -> Attachments
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thực số
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thựC
Attachments -> BỘ TƯ pháp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thựC
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 1967/btp-tcthads v/v hướng dẫn sử dụng biểu mẫu thi hành án dân sự CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> CỤc hộ TỊCH, quốc tịCH, chứng thực số: 2085
Attachments -> Số: 122 /btp-khtc v/v kê khai đăng ký tài sản nhà nước
Attachments -> BỘ TƯ pháp số: 79/btp-khtc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương