Trung tâm giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáNtải về 0.85 Mb.
trang8/10
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

12.1.5 Ủy viên hội đồng quản trị

Họ và tên:

TRẦN ĐÌNH ĐIỆP

Giới tính:

Nam

Năm sinh:

01/07/1960

Nơi sinh:

Đức Long - Đức Thọ - Hà Tĩnh

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Đức Long - Đức Thọ - Hà Tĩnh

Địa chỉ thường trú:

Hoà Minh - Liên Chiểu - Đà Nẵng

CMND số 201 049 537; Ngày cấp: 25/12/1998; Nơi cấp: Công an Đà Nẵng

Trình độ văn hoá:

10/10

Trình độ chuyên môn:

Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội - Ngành kinh tế lao động

Qúa trình công tác

- Tháng 4 năm 1978 - 10/1982: Bộ đội sư đoàn 441 - QK4

- Tháng 11 năm 1982 - tháng 3 năm 1987: Học trường ĐH Kinh tế quốc dân

- Tháng 4 năm 1987 - tháng 10 năm 1984: Chuyên viên phòng Lao động tiền lương - Công ty Xây lắp điện 3

- Tháng 11 năm 1994 - tháng 5 năm 2003: Phó phòng Lao động tiền lương - Công ty Xây lắp điện 3

- Tháng 6 năm 2003 đến nay: Trưởng phòng Tổ chức lao động hành chính - Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 kiêm thành viên Hội đồng quản trị


Chức vụ hiện nay:

Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Tổ chức lao động hành chính - Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1 Uỷ viên Hội đồng quản trị

Vi phạm pháp luật:

Không

Số cổ phiếu nắm giữ: (đến 15/06/2008): 45.060 cổ phiếu

Trong đó


+ Sở hữu cá nhân: 45.060 cổ phiếu

+ Đại diện sở hữu: Không

Quyền lợi mâu thuấn với lợi ích công ty: Không

Số lượng cổ phiếu của người có liên quan: (đến 15/06/2008)

Vợ: Phạm Thị Lịch; Sở hữu 1.340 cổ phiếu

Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 15/02/2008: Không12.2. Giám đốc Công ty

Ông Đỗ Văn Chính: Giám đốc công ty: (xem thông tin Chủ tịch HĐQT)

Ông: Nguyễn Trường Thành: Phó giám đốc công ty: (xem thông tin uỷ viên HĐQT)

Ông: Trần Hoàng Bính: Phó giám đốc công ty (xem thông tin uỷ viên HĐQT)

Ông: Hoàng Văn Thọ: Phó giám đốc công ty

Họ và tên:

HOÀNG VĂN THỌ

Giới tính:

Nam

Năm sinh:

1965

Nơi sinh:

Hoằng Vinh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Hoằng Vinh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú:

Hoằng Vinh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

CMND số 172 763 678 do Công an Thanh Hóa cấp ngày 17/07/2004

Trình độ văn hoá:

10/10

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân Kinh tế, Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác:

- Từ năm 1982 trở về trước: còn nhỏ đi học, sống với gia đình

- 1983- 1985: Học công nhân kỹ thuật điện Quế Võ, Hà Bắc

- 1985-1987: Công nhân đội xây lắp trạm Công ty Xây lắp đường dây và trạm 5.

- 1987-1995: Công tác tại Công ty xây lắp điện 3.

- 1996- 2000: Học tại trường Đại học Công Đoàn

- 2001- nay: Công tác tại Công ty xây lắp điện 3Chức vụ hiện nay:

Phó giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO1

Vi phạm pháp luật:

Không

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 15/06/2008): 46.990 cổ phiếu

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 15/02/2008: không

12.3. Kế toán trưởng Công ty

Ông Vũ Danh Khánh (xem thông tin thành viên HĐQT)12.4. Ban kiểm soát

12.4.1 Trưởng Ban kiểm soát

Họ và tên:

PHAN HIỆP

Giới tính:

Nam

Năm sinh:

1962

Nơi sinh:

Triệu Thượng, Triệu Phong, Quảng Trị

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Triệu Thượng, Triệu Phong, Quảng Trị

Địa chỉ thường trú:

Tổ 24, Quang Thành 4B, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

CMND số 201 455 881 do Công an Đà Nẵng cấp ngày 18/01/1999

Trình độ văn hoá:

12/12

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân khoa học chuyên ngành Toán Kinh tế

Quá trình công tác:

- Từ năm 2980 trở về trước: Còn nhỏ đi học, sống với gia đình

- 1981-1985: Học Đại học Tổng Hợp Huế

- 1985-1987: Giáo viên trường Sĩ quan kỹ thuật - Bộ Quốc phòng

- 1987- nay: Công tác tại Công ty Xây lắp điện 3.Chức vụ hiện nay:

Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch -Vật tư Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 kiêm Trưởng ban kiểm soát

Vi phạm pháp luật:

Không

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 15/06/2008): 21.100 cổ phiếu

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 15/02/2008: không

12.4.2 Ủy viên Ban kiểm soát

Họ và tên:

VŨ THỊ THU HOÀI

Giới tính:

Nữ

Năm sinh:

04/10/1979

Nơi sinh:

Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Đại Thắng, Vụ Bản, Nam Định

Địa chỉ thường trú:

294/60 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

CMND số 201 446 464 do Công an Đà Nẵng cấp ngày 23/09/1997

Trình độ văn hoá:

12/12

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp

Quá trình công tác:

- 10/2000-3/2003: Nhân viên phòng tài chính kế toán Xí nghiệp thi công cơ giới và xây dựng điện.

- 3/2003-nay: Nhân viên đội thi công cơ giới trực thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1.Chức vụ hiện nay:

Nhân viên thống kê đội thi công cơ giới Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO1, kiêm thành viên Ban kiểm soát.

Vi phạm pháp luật:

Không

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 15/06/2008): 5.000 cổ phiếu

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

Số lượng cổ phiếu của những người liên quan (đến 15/06/2008):

+ Mẹ đẻ Phạm Thị Tho: sở hữu 6.810 cổ phiếu

Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 15/02/2008: không

12.4.3. Ủy viên ban kiểm soát

Họ và tên:

PHAN DUY NAM

Giới tính:

Nam

Năm sinh:

10/10/1963

Nơi sinh:

Sơn Phố, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Quốc tịch:

Việt Nam

Dân tộc:

Kinh

Quê quán:

Sơn Phố, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Địa chỉ thường trú:

912 Trường Chinh, Đà Nẵng

CMND số 181 135 664 do Công an Nghệ Tĩnh cấp ngày 28/07/1979

Trình độ văn hoá:

10/10

Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:

- 1985-1988: Công tác tại văn phòng Công ty xây lắp điện 5.

- 1989-1998: Công tác tại đội thi công cơ giới vận tải.

- 1999-2003: Công tác tại xí nghiệp thi công cơ giới

- 2003 – nay: Công tác tại Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO1.Chức vụ hiện nay:

Đội trưởng đội xây lắp điện 4 Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO, kiêm thành viên Ban kiểm soát

Vi phạm pháp luật:

Không

Số cổ phiếu nắm giữ (đến 15/06/2008): 10.000 cổ phiếu

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: không

Số lượng cổ phiếu của những người liên quan (đến 15/06/2008):

+ Vợ: Phan Thị Nguyệt, sở hữu 4.120 cổ phiếu

Các khoản nợ đối với công ty tại ngày 15/02/2008: không


  1. Tài sản

Nhà, xưởng, văn phòng thuộc Công ty vào ngày 31/12/2007, 31/03/2008

Đơn vị tính: triệu đồngSTT

Tên tài sản

Nguyên giá

Giá trị còn lại 31/12/2007

Giá trị còn lại 31/03/2008

1

Nhà kho

98

-

-

2

Nhà làm việc của Công ty

1,439

832

781

3

Mặt bằng đất của Công ty

218

51

44

 

Tổng cộng

1,889

883

824

Nguồn thông tin: BCTCKT năm 2006, 2007, Quý I/2008 VNECO1

Tài sản cố định hữu hình thuộc sở hữu của Công ty

Đơn vị tính: triệu đồng

Khoản mục

Nhà cửa vật kiến trúc

Máy móc thiết bị

Phương tiện vận tài truyền dẫn

Thiết bị dụng cụ quản lý

Tổng cộng

31/12/2006

1.127

5.240

2.548

557

9.472

31/12/2007

885

3.825

1.787

337

6833

31/03/2008

825

3.531

1.503

265

6.155

: data -> HNX -> 2008
HNX -> Báo cáo thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
HNX -> CÔng ty cp đIỆn tử BÌnh hòa cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HNX -> B¸o c¸o th­êng niªn
HNX -> Trungtâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
HNX -> Trung tâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
HNX -> SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊNH
HNX -> I. LỊch sử hoạT ĐỘng của công ty 4
HNX -> Cms: Board resolution
2008 -> Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 báo cáo tài chính tóm tắt quý 3/2008


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương