Trung tâm giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN


Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết



tải về 0.85 Mb.
trang10/10
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết

Cho tới thời điểm hiện tại (thời điểm lập bản cáo bạch này) chưa phát sinh.

 1. CHỨNG KHOÁN NIÊM YẾT

 1. Loại chứng khoán

Cổ phiếu phổ thông Công ty cổ phần Xây dựng điện VNECO1

 1. Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng/1cổ phiếu)

 1. Tổng số chứng khoán niêm yết

3.000.000 cổ phiếu (Ba triệu cổ phiếu)

 1. Số lượng cổ phiếu, bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của tổ chức phát hành

Hạn chế chuyển nhượng đối với thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng

 • Theo Khoản d, Điều 9 Nghị định 14/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 19/01/2007 có quy định “cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty phải cam kết năm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ.”

 • Tại thời điểm ngày 25/02/2008, tổng số cổ phần thuộc sở hữu các thành viên kể trên là 371.170 cổ phần tương ứng với 12,37% vốn điều lệ. Số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định trên kể từ ngày cổ phiếu của công ty được niêm yết trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số cổ phiếu sở hữu cá nhân (cổ phiếu)

I

Hội đồng quản trị







1

Đỗ Văn Chính

Giám đốc

105.000

2

Vũ Danh Khánh

Kế toán trưởng

28.480

3

Trần Hoàng Bính

Phó giám đốc

30.220

4

Nguyễn Trường Thành

Phó giám đốc

79.320

5

Trần Đình Điệp

Trưởng phòng tổ chức LĐ

45.060

II

Ban kiểm soát







1

Phan Hiệp

Trưởng phòng kinh tế kế hoạch vật tư

21.100

2

Vũ Thị Thu Hoài

Nhân viên thống kê đội thi công cơ giới

5.000

3

Phan Duy Nam

Đội trưởng đội xây lắp số 4

10.000

III

Ban giám đốc







1

Hoàng Văn Thọ

Phó giám đốc Công ty

46.990




Tổng cộng




371.170

Nguồn: VNECO1

 1. Phương pháp tính giá

Công thức tính giá trị sổ sách của Công ty


Giá trị sổ sách của một cổ phiếu

=

Nguồn vốn chủ sở hữu - Quỹ khen thưởng phúc lợi



Số cổ phiếu đang lưu hành – Cổ phiếu quỹ



Giá trị sổ sách của một cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2007

=

32.162.450.485 – 579.467.999



=

10.528 (đồng/cổ phiếu)

3.000.000

Giá trị sổ sách của một cổ phiếu tại thời điểm 31/03/2008

=

33.015.881.643 – 511.717.999



=

10.835 (đồng/cổ phiếu)

3.000.000

 1. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

 • Sau khi niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Thông tư số 90/2005/TT-BTC ngày 17/10/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 238/2005/QĐ-TTg ngày 29/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào Thị trường Chứng khoán Việt Nam thì tổ chức, cá nhân nước ngoài mua bán trên TTGDCK được nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu phát hành của Công ty. Trong trường hợp cổ đông nước ngoài đã nắm giữ vượt tỷ lệ 49% tổng số cổ phiếu phát hành ra công chúng trước khi cổ phiếu được niêm yết thì phải thực hiện bán cổ phiếu để đảm bảo tỷ lệ nắm giữ của bên nước ngoài tối đa là 49%.

 • Các pháp nhân và thể nhân nước ngoài có thể mua cổ phần của VNECO1 theo đúng quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành.

 • Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông nước ngoài tại Công ty hiện nay là 0 (không) cổ phiếu

 1. Các loại thuế có liên quan

 • Công ty thực hiện đầy đủ các khoản phải nộp cho nhà nước theo quy định của Pháp luật.

 • Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty thực hiện các loại thuế: giá trị gia tăng (10%), thuế sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp 28% và các loại thuế khác phát sinh như nhập khẩu, thu nhập cao,...

 • Theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 (hiện đã được thay thế bằng Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007) của Chính phủ về chuyển Doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần. Công ty được hưởng ưu đãi thuế như đối với doanh nghiệp mới thành lập, cụ thể Công ty được miễn 100% thuế thu nhập doanh nghiệp trong hai năm 2005, 2006 và được giảm 50% cho ba năm tiếp theo. Công ty chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần từ ngày 31/12/2004 nên hiện nay vẫn được giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp.

 • Năm 2008 Công ty còn được miễn giảm 50% thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Theo qui định trong Thông tư số 100/2004/TT-BTC “Hướng dẫn về thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán”, ban hành ngày 20/10/2004, cổ tức thu từ cổ phiếu thuộc diện miễn thuế hoàn toàn đối với tất cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.

Thông tư số 100/2004/TT-BTC cũng qui định nhà đầu tư cá nhân không phải đóng thuế trên khoản chênh lệch giá khi bán cổ phiếu. Nhà đầu tư là tổ chức có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam phải chịu một khoản thuế đóng trên phần chênh lệch giá khi bán cổ phiếu như sau:



Thuế thu nhập từ chênh lệch giá do bán cổ phiếu

=

Thu nhập chịu thuế

*

Thuế suất

Trong đó:

Thu nhập chịu thuế = Tổng giá trị chứng khoán bán ra trong kỳ - Tổng giá mua chứng khoán được bán ra trong kỳ - Chi phí mua bán chứng khoán + Lãi trái phiếu từ việc nắm iữ trái phiếu.

Thuế suất = Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp của tổ chức đầu tư

Nhà đầu tư là tổ chức nước ngoài không có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam, chỉ mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, phải chịu một khoản thuế khoán khi bán cổ phiếu như sau:



Thuế khoán từ việc bán cổ phiếu

=

Tổng giá trị cổ phiếu bán ra của từng giao dịch chuyển nhượng * 0,1%



 1. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC NIÊM YẾT

1. Tổ chức Kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học



Trụ sở chính

142 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại

(08) 9305 163

Fax

(08) 9304 281

Website

www.aisc.com.vn


2. Tổ chức Tư vấn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APEC)



Trụ sở chính

Tầng 8, Số 9 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại

(04) 5730 200

Fax

(04) 5771 966

Website

www.apec.com.vn

 1. PHỤ LỤC

 1. Phụ lục I: Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu

 2. Phụ lục II: Điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu công ty niêm yết

 3. Phụ lục III: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 4. Phụ lục V: Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2008

 5. Phụ lục VIII: Sổ đăng ký cổ đông

 6. Phụ lục XV: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2006, 2007, Báo cáo tài chính quý I/2008

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2008
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY







ĐỖ VĂN CHÍNH

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT KẾ TOÁN TRƯỞNG

PHAN HIỆP VŨ DANH KHÁNH


1 nguồn http://www.credit-suisse.com/researchandanalytics

2 nguồn http://www.credit-suisse.com/researchandanalytics

3 Trong năm 2007 Công ty đã góp đủ vốn 6,5 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 21/01/2006.

4 Tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2006, vốn chủ sở hữu của Công ty vào ngày 31/12/2006 là 7.100.000.000 đồng, tăng 600 triệu đồng là do cuối năm 2006 căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh HĐQT ra quyết định trả cổ tức bằng bằng cổ phiếu ( 57.000 cổ phiếu tương ứng với số tiền là 570 triệu đồng) và phát hành cho đối tác chiến lược 3.000 cổ phiếu tương ứng với số tiền 30 triệu đồng. Công ty đã tiến hành hạch toán số vốn tăng thêm trong đợt này (600 triệu) vào ngày 31/12/2006.

: data -> HNX -> 2008
HNX -> Báo cáo thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
HNX -> CÔng ty cp đIỆn tử BÌnh hòa cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
HNX -> B¸o c¸o th­êng niªn
HNX -> Trungtâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
HNX -> Trung tâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
HNX -> SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊNH
HNX -> I. LỊch sử hoạT ĐỘng của công ty 4
HNX -> Cms: Board resolution
2008 -> Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 báo cáo tài chính tóm tắt quý 3/2008


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương