Trung tâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáNtải về 390.08 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu21.07.2016
Kích390.08 Kb.
#2106
  1   2

TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.
B¶n c¸o b¹ch
Tæng c«ng ty cæ phÇn T¸i b¶o hiÓm Quèc Gia ViÖt Nam
(GiÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng sè 28GP/KDBH do Bé Tµi chÝnh
cÊp ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 2004)
§¨ng ký cæ phiÕu
Trªn trung t©m giao dÞch chøng kho¸n hµ néi


B¶n c¸o b¹ch nµy vµ tµi liÖu bæ sung sÏ ®­îc cung cÊp t¹i:
 1. Tæng c«ng ty cæ phÇn T¸i b¶o hiÓm Quèc gia ViÖt Nam

§Þa chØ : TÇng 7, 141 Lª DuÈn, Q. Hoµn KiÕm, Tp. Hµ Néi

§iÖn tho¹i : 084 4 9422 365-69

Fax : 084 4 9422 351/730


 1. Chi nh¸nh Tæng c«ng ty cæ phÇn T¸i b¶o hiÓm Quèc gia ViÖt Nam

§Þa chØ : 11 NguyÔn C«ng Trø, QuËn 1. Tp. Hå ChÝ Minh

§iÖn tho¹i : 084 8 8211 615

Fax : 084 8 8211 616


 1. Phô tr¸ch c«ng bè th«ng tin:

Hä tªn: Ph¹m C«ng Tø Sè ®iÖn tho¹i: 084 4 9422 365


Tcty cæ phÇn T¸i b¶o hiÓm Quèc Gia ViÖt Nam
(GiÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng sè 28GP/KDBH do Bé Tµi chÝnh
cÊp ngµy 15 th¸ng 11 n¨m 2004)§¨ng ký cæ phiÕu
Trªn trung t©m giao dÞch chøng kho¸n hµ néiTªn cæ phiÕu : Cæ phiÕu Tæng c«ng ty CP T¸i B¶o hiÓm Quèc gia ViÖt Nam.
MÖnh gi¸ : 10.000 ®ång
Tæng sè l­îng ®¨ng ký giao dÞch : 34.300.000 cæ phiÕu
Tæng gi¸ trÞ ®¨ng ký giao dÞch : 343.000.000.000 ®ång

Gi¸ ®¨ng ký ban ®Çu dù kiÕn :

Tæ chøc kiÓm to¸n : C«ng ty KiÓm to¸n ViÖt Nam (VACO)
§Þa chØ trô së chÝnh : 8 Ph¹m Ngäc Th¹ch - §èng §a - Hµ Néi

§iÖn tho¹i : (84-4) 852 4123

Fax : (84-4) 852 4143

..............
Môc lôc
 1. Nh÷ng ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh ®èi víi néi dung B¶n c¸o b¹ch
 2. C¸c kh¸i niÖm
 3. T×nh h×nh vµ ®Æc ®iÓm cña tæ chøc ®¨ng ký
 4. Chøng kho¸n ®¨ng ký
 5. C¸c ®èi t¸c liªn quan tíi viÖc ®¨ng ký
 6. C¸c nh©n tè rñi ro ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ c¶ chøng kho¸n ®¨ng ký
 7. Phô lôc
néi dung b¶n c¸o b¹ch
I-/ Nh÷ng ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh ®èi víi néi dung b¶n c¸o b¹ch
a- ¤ng : TrÞnh Quang TuyÕn
Chøc vô : Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ kiªm Tæng Gi¸m ®èc
b- Bµ : L­u ThÞ ViÖt Hoa
Chøc vô : KÕ to¸n tr­ëng
Chóng t«i ®¶m b¶o r»ng c¸c th«ng tin vµ sè liÖu trong B¶n c¸o b¹ch nµy lµ phï hîp víi thùc tÕ mµ chóng t«i ®­îc biÕt, ®­îc ®iÒu tra, thu thËp mét c¸ch hîp lý.
II-/ C¸c kh¸i niÖm
- VINARE(VNR): Tæng C«ng ty cæ phÇn T¸i b¶o hiÓm Quèc gia VN.

- TTCK : ThÞ tr­êng chøng kho¸n

- UBCKNN : Uû ban chøng kho¸n Nhµ n­íc- TTGDCK : Trung t©m giao dÞch Chøng kho¸n Hµ Néi

III-/ t×nh h×nh vµ §Æc ®iÓm cña tæ chøc §¡ng ký.
1- Tãm t¾t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn

C«ng ty T¸i b¶o hiÓm Quèc gia ViÖt Nam ®­îc thµnh lËp n¨m 1994 theo QuyÕt ®Þnh sè 920TC/Q§/TCCB ngày 27/9/1994 cña Bé Tµi chÝnh, ®­îc phÐp ho¹t ®éng theo GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 100104 ngµy 06/10/1994. C«ng ty T¸i b¶o hiÓm Quèc gia ViÖt Nam chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng tõ ngµy 1/1/1995.
C¸c chøc n¨ng nhiÖm vô chÝnh ®­îc giao:

 • Kinh doanh nhËn vµ nh­îng t¸i b¶o hiÓm thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc.

 • §iÒu tiÕt thÞ tr­êng b¶o hiÓm trong n­íc, h¹n chÕ chuyÓn dÞch vô vµ ngo¹i tÖ ra thÞ tr­êng n­íc ngoµi

 • §Çu mèi cung cÊp th«ng tin thÞ tr­êng b¶o hiÓm, t¸i b¶o hiÓm trong vµ ngoµi n­íc.

 • T­ vÊn hç trî c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm, kh¸ch hµng tham gia b¶o hiÓm.

 • §Çu t­ vèn nhµn rçi.


KÕt qu¶ kinh doanh cña VINARE giai ®o¹n 1995 - 2003.
§¬n vÞ: TriÖu ®ång

N¨m

Tæng phÝ nhËn

PhÝ gi÷ l¹i cña VNR

Thu ®Çu t­

L·i tr­íc thuÕ

Nép ng©n s¸ch

KÕt d­ vèn chñ së h÷u

KÕt d­ dù phßng

1995

83.100

20.700

4.429

4.972

2.591

48.948

11.848

1996

173.777

71.146

7.611

8.007

4.955

48.947

49.629

1997

204.447

45.200

6.476

9.199

8.120

57.899

62.904

1998

239.985

54.000

6.796

11.065

9.418

71.647

75.668

1999

240.133

56.800

6.650

11.704

5.864

78.231

86.705

2000

263.140

70.500

6.625

12.411

5.950

87.366

116.861

2001

417.993

75.094

7.303

14.464

6.524

98.685

135.598

2002

530.885

86.373

11.785

15.521

5.143

112.057

167.842

2003

617.258

99.296

19.941

21.559

6.240

175.279

150.245

Tæng sè

2.770.718

579.109

77.616

108.902

54.805

175.279

150.245

Qua 10 n¨m ho¹t ®éng, VINARE ®· ®¹t ®­îc nhiÒu thµnh tÝch quan träng, liªn tôc ph¸t triÓn c¶ vÒ quy m« vµ chÊt l­îng, h×nh ¶nh vµ uy tÝn cña c«ng ty ngµy cµng ®­îc n©ng cao trªn thÞ tr­êng b¶o hiÓm trong vµ ngoµi n­íc.

Theo QuyÕt ®Þnh sè 3089/Q§-BTC ngµy 10/10/2003 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc cæ phÇn hãa C«ng ty T¸i b¶o hiÓm Quèc gia ViÖt Nam, trong n¨m 2004 C«ng ty ®· thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ thµnh c«ng. Ngµy 15/11/2004 Bé Tµi ChÝnh ®· chÝnh thøc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng Tæng c«ng ty cæ phÇn T¸i b¶o hiÓm Quèc Gia ViÖt Nam sè 28GP/KDBH. Tæng C«ng ty cæ phÇn T¸i b¶o hiÓm Quèc Gia ViÖt Nam chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng tõ ngµy 01/01/2005.

Vèn ®iÒu lÖ cña Tæng C«ng ty cæ phÇn T¸i b¶o hiÓm Quèc gia ViÖt Nam lµ 500.000.000.000 ®ång (n¨m tr¨m tû ®ång ch½n), trong ®ã vèn ®iÒu lÖ ®· gãp t¹i thêi ®iÓm thµnh lËp lµ 343.000.000.000 ®ång (ba tr¨m bèn m­¬i ba tû ®ång ch½n).


Tû lÖ gãp vèn cña c¸c cæ ®«ng hiÖn nay nh­ sau: (tÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2005)


Cæ ®«ng

Sè cæ phÇn së h÷u

Gi¸ trÞ vèn cæ phÇn (VND)

sè l­îng cæ ®«ng

tû lÖ së h÷u

Bé Tµi chÝnh

19.379.500

193.795.000.000

4

56,5%

13 c«ng ty b¶o hiÓm phi nh©n thä

13.891.500

138.915.000.000

14

40,5%

ThÓ nh©n

1.029.000

10.290.000.000

66

3,0%

Tæng céng

34.300.000

343.000.000.000

84

100%


Giíi thiÖu vÒ tæ chøc ph¸t hµnh:

Tªn C«ng ty : Tæng C«ng ty cæ phÇn T¸i b¶o hiÓm Quèc gia ViÖt Nam

Tªn tiÕng Anh: vietnam national reinsurance corporation

Tªn viÕt t¾t : VINARE

Trô së chÝnh : 141 Lª DuÈn - QuËn Hoµn KiÕm - Hµ Néi

§iÖn tho¹i : (84.04) 942 2365

Fax : (84.04) 942 2351

Email : vinare@hn.vnn.vnLÜnh vùc ®¨ng ký kinh doanh:

 • Kinh doanh nhËn vµ nh­îng t¸i b¶o hiÓm ®èi víi tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô b¶o hiÓm phi nh©n thä vµ nh©n thä thÞ tr­êng trong vµ ngoµi n­íc.

 • §Çu t­ tµi chÝnh: Tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, cæ phiÕu, tr¸i phiÕu doanh nghiÖp, Kinh doanh bÊt ®éng s¶n, gãp vèn vµo c¸c doanh nghiÖp kh¸c, cho vay theo quy ®Þnh cña LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông, göi tiÒn t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông.

M« h×nh tæ chøc:

Lµ doanh nghiÖp cæ phÇn, trong ®ã vèn Nhµ n­íc chiÕm tû lÖ chi phèi, VINARE ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp, LuËt kinh doanh B¶o hiÓm vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.

VINARE ho¹t ®éng theo m« h×nh 2 cÊp: cÊp Tæng c«ng ty vµ cÊp chi nh¸nh. M« h×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n cña c«ng ty theo ®ã còng ®­îc ph©n thµnh 2 cÊp: cÊp Tæng c«ng ty h¹ch to¸n tËp trung vµ ®Çy ®ñ, cÊp chi nh¸nh h¹ch to¸n b¸o sæ.


S¬ ®å tæ chøc hiÖn t¹i cña VINARE

frame2
2- Danh s¸ch cæ ®«ng s¸ng lËp vµ tØ lÖ cæ phÇn n¾m gi÷

2.1- Danh s¸ch cæ ®«ng s¸ng lËp vµ tû lÖ cæ phÇn n¾m gi÷:

§Õn thêi ®iÓm 31/12/2005, sè l­îng cæ ®«ng s¸ng lËp cña VINARE gåm cã 14 ph¸p nh©n nh­ sau:
TT

Cæ ®«ng s¸ng lËp

§Þa chØ

sè l­îng CP së h÷u

(10.000®/cp)Tû lÖ

1

Bé Tµi ChÝnh

Sè 8 Phan Huy Chó, Hµ Néi

19.379.500

56.5%

2

B¶o ViÖt

Sè 35 Hai Bµ Tr­ng, Hµ Néi

4.116.000

12%

3

B¶o Minh

Sè 26 T«n ThÊt §¹m, quËn 1, Tp HCM

3.087.000

9%

4

PVI

Sè 54 NguyÔn Th¸i Häc, quËn §ãng §a, Hµ Néi

1.715.000

5%

5

PJICO

Sè 22 L¸ng H¹, quËn §èng §a, Hµ Néi

1.200.500

3.5%

6

PTI

Sè 134 Th¸i Hµ, quËn §èng §a, Hµ Néi

857.500

2.5%

7

UIC

TÇng 11, Tung Shing Square, sè 2 Ng« QuyÒn, Hµ Néi

514.500

1.5%

8

B¶o Long

Sè 185 §iÖn Biªn Phñ, quËn 1, Tp HCM

343.000

1%

9

VIA

TÇng 8, The Landmark, sè 5B T«n §øc Th¾ng, quËn 1, Tp HCM

343.000

1%

10

BIDV-QBE

TÇng 7, toµ nhµ Sao B¾c, sè 4 D· T­îng, quËn Hoµn KiÕm, Hµ Néi

343.000

1%

11

SAMSUNG- VINA

TÇng 9, Diamond Plaza, sè 34 Lª DuÈn, quËn 1, Tp HCM

343.000

1%

12

IAI

TÇng 3, khu A, sè 141 Lª DuÈn, Hoµn KiÕm, Hµ Néi

343.000

1%

13

ViÔn §«ng

Sè 46 TrÇn Huy LiÖu, quËn Phó NhuËn, Tp HCM

343.000

1%

14

Groupama

E.Town, sè 364 ®­êng Céng Hoµ, QuËn T©n B×nh, Tp HCM

343.000

1%
tæng céng
33.271.000

97%

2.2- C¸c quy ®Þnh vÒ h¹n chÕ chuyÓn nh­îng cæ phÇn cßn hiÖu lùc:
T¹i §iÒu 11 - §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng VINARE ®· quy ®Þnh vÒ “ChuyÓn nh­îng cæ phÇn” nh­ sau:

“11.1 ViÖc chuyÓn nh­îng cæ phiÕu cña cæ ®«ng s¸ng lËp ph¶i ®­îc chÊp thuËn cña Héi ®ång qu¶n trÞ. Trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc ®¬n cña c¸c cæ ®«ng xin chuyÓn nh­îng cæ phÇn, Héi ®ång qu¶n trÞ xem xÐt, xö lý viÖc chuyÓn nh­îng. Tr­êng hîp kh«ng chÊp thuËn cho chuyÓn nh­îng cæ phÇn, Héi ®ång qu¶n trÞ th«ng b¸o râ lý do b»ng v¨n b¶n cho c¸c cæ ®«ng xin chuyÓn nh­îng. Héi ®ång qu¶n trÞ chØ cã quyÒn tõ chèi viÖc cho phÐp chuyÓn nh­îng cæ phiÕu cña cæ ®«ng s¸ng lËp trong tr­êng hîp viÖc chuyÓn nh­îng ®ã tr¸i víi §iÒu lÖ vµ ph¸p luËt.

11.2 C¸c cæ ®«ng lµ thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ trong thêi gian ®­¬ng nhiÖm vµ trong vßng 01 n¨m kÓ tõ khi th«i lµ thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ kh«ng ®­îc quyÒn chuyÓn nh­îng cæ phÇn phæ th«ng cña m×nh; tr­êng hîp ®Æc biÖt cã thÓ cho phÐp c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ®­îc chuyÓn nh­îng cæ phÇn phæ th«ng cña m×nh khi 100% thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ®ång ý, nh­ng ph¶i ®¶m b¶o tû lÖ së h÷u cæ phÇn tèi thiÓu quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 28 cña b¶n §iÒu lÖ nµy;


11.4 Cæ phÇn mua víi gi¸ ­u ®·i cña Nhµ n­íc khi cæ phÇn ho¸ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn kh«ng ®­îc chuyÓn nh­îng trong vßng 03 n¨m kÓ tõ ngµy mua; tr­êng hîp ®Æc biÖt ph¶i ®­îc sù chÊp thuËn cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ tu©n thñ quy ®Þnh vÒ chuyÓn nh­îng cæ phÇn cña Tæng C«ng ty”
C¸c quy ®Þnh h¹n chÕ chuyÓn nh­îng nãi trªn ®­a ra nh»m ®¶m b¶o duy tr× l­îng dÞch vô b¶o hiÓm, t¸i b¶o hiÓm ®­îc cung cÊp bëi c¸c cæ ®«ng chiÕn l­îc. Quy ®Þnh nãi trªn kÕt hîp nguyªn t¾c trao ®æi dÞch vô qua l¹i gi÷a c«ng ty T¸i b¶o hiÓm vµ c¸c cæ ®«ng chiÕn l­îc tho¶ thuËn trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn lµ yÕu tè quan träng ®Ó Tæng c«ng ty T¸i b¶o hiÓm cã thÓ thùc hiÖn tèt nhiÖm vô kinh doanh theo chiÕn l­îc ph¸t triÓn ®· ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ phª duyÖt. C¸c h¹n chÕ vÒ chuyÓn nh­îng cæ phÇn sÏ ®­îc b·i bá sau 3 n¨m kÓ tõ ngµy Tæng c«ng ty ®­îc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng (kho¶n 6, ®iÒu 11, §iÒu lÖ Tæng c«ng ty).3- Ho¹t ®éng kinh doanh
3.1- S¶n phÈm, dÞch vô chÝnh:

  1. Kinh doanh nhËn vµ nh­îng t¸i b¶o hiÓm trong vµ ngoµi n­íc;

  2. Thùc hiÖn ®Çu t­ tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;

3.2- KÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh doanh:

TÇm nh×n chiÕn l­îc


X©y dùng VINARE lµ 1 doanh nghiÖp ®øng ®Çu nhËn TBH trong n­íc vµ khu vùc. Trung t©m ®iÒu tiÕt dÞch vô b¶o hiÓm cña thÞ tr­êng BHVN. Nhµ ®Çu t­ tµi chÝnh ®a ngµnh, ®a lÜnh vùc.

Môc tiªu ®Õn 2010


 • M« h×nh tæ chøc ho¹t ®éng: Tæ chøc bé m¸y theo m« h×nh c«ng ty cæ phÇn, c¸c cæ ®«ng s¸ng lËp lµ c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm phi nh©n thä ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng. M« h×nh tæ chøc ph¶i ®¶m b¶o hiÖn ®¹i, gän nhÑ vµ hiÖu qu¶;

 • HÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i;

 • TiÒm n¨ng tµi chÝnh m¹nh, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n; ®Èy m¹nh ho¹t ®éng ®Çu t­ tµi chÝnh;

 • Ph­¬ng ch©m hµnh ®éng: “Héi nhËp - An toµn - HiÖu qu¶ - V× lîi Ých chung”

 • ChuÈn ho¸ ®éi ngò c¸n bé theo ph­¬ng ch©m: Giái chuyªn m«n T¸i BH - Am hiÓu chuyªn m«n gèc - Sù thµnh ®¹t cña doanh nghiÖp lµ sù thµnh ®¹t cña b¶n th©n;

 • Tæng doanh thu phÝ nhËn TBH ®¹t trªn: 1.721 tû vµo n¨m 2010

 • PhÝ gi÷ l¹i/Tµi s¶n thuÇn n¨m 2010: 57%

 • KÕt d­ dù phßng nghiÖp vô 2010: 500 tû VND

 • PhÝ gi÷ l¹i thÞ tr­êng th«ng qua ho¹t ®éng cña VINARE giai ®o¹n 2004-2010: 3.500 tû VND

 • Tæng thu nép ng©n s¸ch giai ®o¹n 2005-2010 trªn 330 tû VND

 • Vèn ®iÒu lÖ thùc gãp n¨m 2010 : Tèi thiÓu 500 tû VND

 • Tæng sè tiÒn ®Çu t­ trë l¹i nÒn kinh tÕ b×nh qu©n n¨m 2010: 1.000 tû VND

Каталог: data -> HNX -> 2006 -> BAN%20CAO%20BACH
BAN%20CAO%20BACH -> Trungtâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN
HNX -> SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊNH
HNX -> I. LỊch sử hoạT ĐỘng của công ty 4
HNX -> Cms: Board resolution
HNX -> Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 báo cáo tài chính tóm tắt quý 3/2008
HNX -> Công ty Cổ phần Tập đoàn sara km số 2, Đường V. I lê nin, tp vinh, Nghệ An
BAN%20CAO%20BACH -> Trung tâm giao dịch chứng khoán hà NỘi chấp thuậN ĐĂng ký chứng khoán giao dịch chỉ CÓ nghĩa là việC ĐĂng ký chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦA chứng khoáN

tải về 390.08 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương