Trung đOÀN 927 tiểU ĐOÀn kthc sân bay


II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆNtải về 24.61 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu21.06.2022
Kích24.61 Kb.
#52425
1   2   3
lơi KHTGSX

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Nội dung kế hoạch TGSX, chế biến (Các phụ lục kèm theo)

2. Biện pháp tổ chức thực hiện

- Giáo dục cho cán bộ chiến sỹ trong đơn vị hiểu được ý nghĩa và kết quả thiết thực của công tác tăng gia sản xuất. Tạo thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp giữa các đơn vị.
- Đưa nội dung TGSX vào nghị quyết lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, và xây dựng kế hoạch công tác của các đơn vị.
- Lựa chọn mô hình và phân cấp tổ chức thực hiện.
- Phân công, phân cấp thực hiện chỉ tiêu TGSX chặt chẽ, thực hiện chỉ tiêu TGSX gắn với phong trào thi đua.
- Theo dõi, đôn đốc kiểm tra TGSX của từng đơn vị, kịp thời phát hiện khó khăn, chủ động giúp đỡ đơn vị thực hiện chỉ tiêu kế hoạch.
- Hàng quý có xây dựng hướng dẫn TGSX cho các đơn vị.
- Tăng cường tham quan học hỏi kinh nghiệm của các đơn vị có mô hình tăng gia sản xuất-dịch vụ hậu cần hay để áp dụng và vận dụng vào tình hình thực tiễn của đơn vị.
3. §Ò nghÞ:
- C¬ quan hËu cÇn cÊp trªn: cã sù chØ ®¹o vµ ®Çu t­ nguån vèn, kü thuËt trong ch¨n nu«i vµ trång trät.
- §èi víi TiÓu ®oµn: Cã kÕ ho¹ch TGSX chØ ®¹o cô thÓ, thùc hiÖn ®óng kÕ ho¹ch ®· x©y dùng, ®iÒu tiÕt s¶n phÈm t¨ng gia s¶n xuÊt hîp lý.
- §èi víi ®¬n vÞ: Ph¶i chñ ®éngxây dựng và tổ chức thùc hiÖn kÕ ho¹ch nghiêm túc, sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶, ®éng viªn khuyÕn khÝch cho c¸ nh©n vµ tËp thÓ cã thµnh tÝch cao trong t¨ng gia s¶n xuÊt./

Nơi nhận:
-Ban QN;
-Lưu: QN,L02;

TRỢ LÝ QUÂN NHU


Thượng úy Nguyễn Văn Long

tải về 24.61 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương