Trịnh Hữu Hùngtải về 7.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.07.2016
Kích7.88 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH

Số: 1694/UBND-XDCB

V/v xem xét giới thiệu địa điểm đầu tư xây dựng trung tâm thương mại Vincom tại tỉnh Bắc Ninh


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2016Kính gửi:

- Sở Xây dựng;

- Công ty CP - Tập đoàn VINGROUP.


Sau khi xem xét đề nghị của Công ty CP - Tập đoàn VINGROUP tại công văn số 477/2016/CV-VGR-PTDA ngày 09/6/2016, về việc giới thiệu địa điểm đầu tư trung tâm thương mại Vincom tại tỉnh Bắc Ninh;

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan xem xét đề nghị của Công ty CP - Tập đoàn VINGROUP tại công văn số 477/2016/CV-VGR-PTDA ngày 09/6/2016 (sao gửi kèm theo), đề xuất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 7 năm 2016./.
Nơi nhận:

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- Các Sở: KH & ĐT, TN & MT, CTh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Bắc Ninh;

- Lưu: HCTC, NNTN, XDCB, CVP.TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Trịnh Hữu Hùng


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương