TRƯỜng trung cấp kinh tế KỸ thuật an giang mẫu 1 Đơn vị: thuyết minh đỀ TÀi nghiên cứu khoa học cấp trưỜNGtải về 304.33 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích304.33 Kb.
  1   2   3   4

Mẫu ĐT 2.1.23
TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT AN GIANG Mẫu 1

Đơn vị:…………………………..
THUYẾT MINH ĐỀ TÀI

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG

(dãn dòng single cho toàn văn bản)
1. Tên Đề tài

(In đậm, viết thường)

2. Lĩnh vực nghiên cứu3. Thời gian thực hiện:………….tháng

Từ tháng……….. /20…. đến tháng …….. /20…...


4. Chủ nhiệm đề tài


Họ và tên : (In đậm), Học vị:

Chức vụ:

Địa chỉ cơ quan: Xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang Địa chỉ nhà riêng:

Điện thoại cá nhân: Nhà riêng :

Fax: E-mail:

5. Những người tham gia thực hiện đề tài (cần ghi rõ nhiệm vụ của từng người, kể cả chủ nhiệm đề tài, nhiệm vụ phải phù hợp với nội dung ở Mục 11.)


Họ và tên

Đơn vị công tác và lĩnh vực chuyên môn

Nội dung nghiên cứu cụ thể được giao

Chữ ký
6. Đơn vị phối hợp chính (cần ghi rõ tên, địa chỉ liên hệ của đơn vị phối hợp; nội dung phối hợp phải phù hợp với nội dung ở Mục 11.; ghi rõ tên, chức vụ của người đại diện)


Tên đơn vị


Nội dung phối hợp nghiên cứu

Họ và tên người đại diện đơn vị


7. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước (nêu kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan trực tiếp đến đề tài)
8. Tính cấp thiết của đề tài (nêu sự cần thiết phải nghiên cứu)9. Mục tiêu đề tài (cần ghi một cách cụ thể, rõ ràng, có thể định lượng hoặc định tính được; có tính khả thi; không nên viết mục tiêu quá rộng hoặc quá nhiều mục tiêu trong một đề tài)10. Phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu (trình bày cụ thể, chi tiết)

11. Nội dung nghiên cứu và tiến độ thực hiệnSốTTCác nội dung, công việc

thực hiện chủ yếuSản phẩm

phải đạt


Thời gian

(bắt đầu-kết thúc)Người thực hiện
1
12. Sản phẩm của đề tài (sản phẩm phải là kết quả của đề tài; không nên đồng nhất Báo cáo tổng kết đề tài với sản phẩm của đề tài)Loại sản phẩm (gạch dưới):

Mẫu Vật liệu Thiết bị máy móc Dây chuyền công nghệ

Giống cây trồng Giống gia súc Qui trình công nghệ Phương pháp

Tiêu chuẩn Qui phạm Sơ đồ Báo cáo phân tích

Tài liệu dự báo Đề án Luận chứng kinh tế Chương trình máy tính

Bản kiến nghị Sản phẩm khác: (không thuộc các loại sản phẩm nêu trên, ghi cụ thể)


Tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm:

Số TT

Tên sản phẩm

Số lượng

Yêu cầu khoa học
1

….


Địa chỉ có thể sử dụng kết quả của đề tài:

13. Kinh phí thực hiện đề tài và nguồn kinh phíTổng kinh phí:……………………đồng ( bằng chữ: đồng)

Trong đó:

Kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ: đồng

Các nguồn kinh phí khác (cơ sở hỗ trợ, tài trợ của cá nhân, tổ chức ...):


Nhu cầu kinh phí từng năm:

- Năm 20…..: - Năm 20…..:


Dự trù tổng kinh phí theo các mục chi (thuê khoán chuyên môn ; nguyên vật liệu, năng lượng; chi khác, ):

Thuê khoán chuyên môn:

Nguyên vật liệu, năng lượng:

Chi khác:


Ngày tháng năm … Ngày tháng năm …Đơn vị Chủ nhiệm đề tài
Ngày tháng năm …

HIỆU TRƯỞNG


: sites -> default -> files -> bieumau
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
bieumau -> Nơi nhận đơn
bieumau -> Thành viên hoàn tất điền thông tin vào mẫu đơn rồi gửi vào địa chỉ email


  1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương