Tr­êng thcs nguyÔn §øc C¶nh Gi¸o ¸n §¹i Sè 7 Ch­¬ngI sè h÷u tØ. sè thùc



tải về 1.01 Mb.
trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.01 Mb.
#77
1   2   3   4   5   6   7

L

£

V

¡

N

H

¦

UGV ph¸t phiÕu häc tËp vµ yªu cÇu HS H§ nhãm.

HS ho¹t ®éng nhãm vµ nªu ®¸p ¸n: Lª v¨n H­u

GV? Em biÕt g× vÒ lª v¨n h­u?(HS theo dâi SGK vµ tr¶ lêi.)

GV giíi thiªu thªm :Lª v¨n H­u , quª ë Phñ Lý, HuyÖn §«ng S¬n Phñ lé Th©nh Ho¸ nay lµ Lµng RÞ X· ThiÖu Trung huyÖn ThiÖu Ho¸, tØnh Thanh Ho¸.

¤ng lµ Hµn l©m ViÖn häc sü, «ng lµ ng­êi chÐp sö ®Çu tiªn ë n­íc ta, ng­êi ®· næi tiÕng thÇn ®ång tõ khi cßn lµ häc trß.Bé §¹i ViÖt Sö Ký lµ bé sö ®Çu tiªn ë n­íc ta gåm 30 quyÓn ®­îc «ng biªn so¹n khi míi ngoµi 40 tuæi...

E.H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- N¾m v÷ng thÕ nµo lµ 2 ®¬n thøc ®ång d¹ng

- Lµm thµnh th¹o phÐp céng, trõ c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng.

- Lµm c¸c bµi 17,19, 20, 21, 22 – tr35-36SGK vµ BT: 19, 20, 21, 22 – tr12 SBT

HD:Bµi tËp 17 - tr35 SGK TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau tai x=1 vµ y=-1

C1 :Thay x = 1; y = -1 vµo biÓu thøc ta cã:

C2: Céng trõ c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng thµnh ®¬n thøc ®¬n gi¶n h¬n råi thay x=1 vµ y=-1 råi tÝnh.

V. Rót kinh nghiÖm

Ngµy so¹n: 22/01/2011

TiÕt 55 : luyÖn tËp

I. Môc tiªu:

- HS ®­îc cñng cè kiÕn thøc vÒ biÓu thøc ®¹i sè, ®¬n thøc thu gän, ®¬n thøc ®ång d¹ng.

- RÌn kÜ n¨ng tÝnh gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè, t×m tÝch c¸c ®¬n thøc, tÝnh tæng hiÖu c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng, t×m bËc cña ®¬n thøc.



II. ChuÈn bÞ:

GV:- B¶ng phô ghi trß ch¬i to¸n häc, néi dung kiÓm tra bµi cò.

HS : b¶ng phô bót d¹

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá

VÊn ®¸p ,gîi më, thuyÕt tr×nh,

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò:(10') (GV treo b¶ng phô lªn b¶ng vµ gäi hs tr¶ lêi)

- HS 1: a) ThÕ nµo lµ 2 ®¬n thøc ®ång d¹ng ?

b) C¸c cÆp ®¬n thøc sau cã ®ång d¹ng hay kh«ng ? V× sao.

- HS 2: a) Muèn céng trõ c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng ta lµm nh­ thÕ nµo ?

b) TÝnh tæng vµ hiÖu c¸c ®¬n thøc sau:

C. Bµi míi:

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(10’)

-GV: y/cÇu hs ®øng t¹i chç ®äc ®Çu bµi.

? Muèn tÝnh ®­îc gi¸ trÞ cña biÓu thøc t¹i

x = 0,5; y = 1 ta lµm nh­ thÕ nµo.

- GV y/cÇu hs lµm bµi.

? Cßn cã c¸ch tÝnh nµo nhanh h¬n kh«ng.

H§2(5’)

- GV y/cÇu hs t×m hiÓu bµi vµ ho¹t ®éng theo nhãm.



- §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy.

H§3(14’)


-GV:y/cÇu hs ®äc ®Ò bµi.

? §Ó tÝnh tÝch c¸c ®¬n thøc ta lµm nh­ thÕ nµo.

? ThÕ nµo lµ bËc cña ®¬n thøc.

? GV y/cÇu 2 hs lªn b¶ng lµm.

- GV ®­a ra b¶ng phô néi dung bµi tËp.

(C©u c hs cã nhiÒu c¸ch lµm kh¸c)- HS: ®øng t¹i chç ®äc ®Çu bµi.

- Ta thay c¸c gi¸ trÞ x = 0,5; y = 1 vµo biÓu thøc råi thùc hiÖn phÐp tÝnh.

- 1 hs lªn b¶ng lµm bµi.

- Líp nhËn xÐt, bæ sung.

- HS: ®æi 0,5 =

- C¸c nhãm lµm bµi b¶ng phô.

- §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy.

- HS: ®äc ®Ò bµi.

- HS:


+ Nh©n c¸c hÖ sè víi nhau

+ Nh©n phÇn biÕn víi nhau.

- HS: Lµ tæng sè mò cña c¸c biÕn.

- 2 hs lªn b¶ng lµm.

- Líp nhËn xÐt.

- HS ®iÒn vµo « trèng.Bµi tËp 19 (tr36-SGK)

TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc: 16x2y5-2x3y2

Thay x = 0,5; y =-1 vµo b/ thøc ta cã:



Thay x = ; y = -1 vµo b/thøc ta cã:





Bµi tËp 20 (tr36-SGK)

ViÕt 3 ®¬n thøc ®ång d¹ng víi ®¬n thøc -2x2y råi tÝnh tæng cña c¶ 4 ®¬n thøc ®ã.



Bµi tËp 22 (tr36-SGK)

§¬n thøc cã bËc 8



§¬n thøc bËc 8

Bµi tËp 23 (tr36-SGK)

a) 3x2y + 2 x2y = 5 x2y

b) -5x2 - 2 x2 = -7 x2

c) 3x5 + - x5 + - x5 = x5 D. Cñng cè: (3')

-y/cÇu HS nh¾c l¹i: thÕ nµo lµ 2 ®¬n thøc ®ång d¹ng, qui t¾c céng trõ ®¬n thøc ®ång d¹ng.

E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- ¤n l¹i c¸c phÐp to¸n cña ®¬n thøc.

- Lµm c¸c bµi 19-23 (tr12, 13 SBT)

- §äc tr­íc bµi ®a thøc.

V. Rót kinh nghiÖm

Ngµy so¹n: 24/1/2011

TiÕt 56: §a thøc

I. Môc tiªu:

- ChuÈn KT: HS nhËn biÕt ®­îc ®a thøc th«ng qua mét sè vÝ dô cô thÓ.

- ChuÈn KN: HS biÕt thu gän ®a thøc, t×m bËc cña ®a thøc.

II. ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô ghi néi dung kiÓm tra bµi cò.

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá

VÊn ®¸p ,gîi më, thuyÕt tr×nh

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: (5')

(GV treo b¶ng phô cã néi dung kiÓm tra bµi cò nh­ sau)



Bµi tËp 1: ViÕt biÓu thøc biÓu thÞ sè tiÒn mua

a) 5 kg gµ vµ 7 kg gan b) 2 kg gµ vµ 3 kg gan

BiÕt r»ng, gi¸ gµ lµ x (®/kg); gi¸ ngan lµ y (®/kg)

Bµi tËp 2: ghi néi dung bµi to¸n cã h×nh vÏ trang 36 - SGK.

(hs 1 lµm bµi tËp 1, hs 2 lµm bµi tËp 2)

C.Bµi míi:

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(5’) §a thøc

GV: ®­a bµi tËp hslµm.

- Sau khi 2 hs lµm bµi xong, gv ®­a ra ®ã lµ c¸c ®a thøc.

? LÊy vÝ dô vÒ ®a thøc.

? ThÕ nµo lµ ®a thøc.

- GV giíi thiÖu vÒ h¹ng tö.? T×m c¸c h¹ng tö cña ®a thøc trªn.

- GV y/cÇu hs lµm ?1

- GV nªu ra chó ý.

H§2(12’) Thu gän ®a thøc

- GV ®­a ra ®a thøc.

? T×m c¸c h¹ng tö cña ®a thøc.

? T×m c¸c h¹ng tö ®ång d¹ng víi nhau.

? ¸p dông tÝnh chÊt kÕt hîp vµ giao ho¸n, em h·y céng c¸c h¹ng tö ®ång d¹ng ®ã l¹i.

? Cßn cã h¹ng tö ®ång d¹ng n÷a kh«ng.

gäi lµ ®a thøc thu gän

? Thu gän ®a thøc lµ g×.

- GV y/cÇu hs lµm ?2

H§3(10’) BËc cña ®a thøc

? BËc cña ®a thøc lµ g×.

- GV cho hs lµm ?3

(hs cã thÓ kh«ng ®­a vÒ d¹ng thu gän - gv ph¶i söa)

- hs chó ý theo dâi.

- 3 hs lÊy vÝ dô.

- hs chó ý theo dâi.

- 1 hs lªn b¶ng lµm ?1, c¶ líp lµm vµo vë

- HS: cã 7 h¹ng tö.

- HS: h¹ng tö ®ång d¹ng: ;

-3xy vµ xy; -3 vµ 5

- 1 hs lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm bµi vµo vë.

- hs tr¶ lêi.

- HS: Lµ céng c¸c h¹ng tö ®ång d¹ng l¹i víi nhau.

- HS: lµm ?2

- C¶ líp lµm bµi, 1 hs lªn b¶ng lµm.

- HS: h¹ng tö x2y5 cã bËc 7

h¹ng tö -xy4 cã bËc 5

h¹ng tö y6 cã bËc 6

h¹ng tö 1 cã bËc 0

- HS: Lµ bËc cao nhÊt cña h¹ng tö.

- hs lµm ?3

- C¶ líp th¶o luËn theo nhãm.1. §a thøc

VÝ dô:

- Ta cã thÓ kÝ hiÖu c¸c ®a thøc b»ng c¸c ch÷ c¸i inh hoa.

VÝ dô:P =

?1

* Chó ý: SGK



2. Thu gän ®a thøc.

XÐt ®a thøc:





?2



3. BËc cña ®a thøc: Cho ®a thøc



bËc cña ®a thøc M lµ 7

?3



§a thøc Q cã bËc lµ 4D. Cñng cè: (10')



Bµi tËp 24 (tr38-SGK): a) Sè tiÒn mua 5 kg t¸o vµ 8 kg nho lµ 5x + 8y

5x + 8y lµ mét ®a thøc.

b) Sè tiÒn mua 10 hép t¸o vµ 15 hép nho lµ: (10.12)x + (15.10)y = 120x + 150y

120x + 150y lµ mét ®a thøc.



Bµi tËp 25 (tr38-SGK) (2 hs lªn b¶ng lµm)

a) b)



§a thøc cã bËc 2 §a thøc cã bËc 3



E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- HS häc theo SGK

- Lµm c¸c bµi 26, 27 (tr38 SGK), bµi 24 28 (tr13 SBT)

- §äc tr­íc bµi ''Céng trõ ®a thøc''

V. Rót kinh nghiÖm
Ngµy so¹n: 26/1/2011

TiÕt 57 céng trõ ®a thøc



I. Môc tiªu:

- ChuÈn KT: HS biÕt céng trõ ®a thøc.

- ChuÈn KN:RÌn luyÖn kÜ n¨ng bá dÊu ngoÆc, thu gän ®a thøc, chuyÓn vÕ ®a thøc.

II. ChuÈn bÞ:

- GV: B¶ng phô ( m¸y chiÕu).

- HS : B¶ng nhãm, bót d¹.

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá

VÊn ®¸p ,gîi më, thuyÕt tr×nh



IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: (9')

- HS 1: thu gän ®a thøc:

- HS 2: ViÕt ®a thøc: thµnh:

a) Tæng 2 ®a thøc. b) hiÖu 2 ®a thøc.



C.Bµi míi::

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(10’) Céng 2 ®a thøc

- GV ®­a néi dung vÝ dô trªn b¶ng phô.

?GV: Em h·y gi¶i thÝch c¸c b­íc lµm cña em.

- y/cÇu hs lµm ?1

- GV thu b¶ng phô cña 3 nhãm ®­a lªn trªn b¶ng.

- GV ®­a bµi tËp trªn b¶ng phô.

H§2(13’) Trõ hai ®a thøc

- GV : ®Ó trõ ®a thøc P- Q ta lµm nh­ ntn ?

? Theo em lµm tiÕp nh­ thÕ nµo ®Ó cã P - Q

GV: y/cÇu nh¾c l¹i qui t¾c bá dÊu ngoÆc.

- GV y/cÇu hs lµm ?2 theo nhãm.

- GV thu 3 bµi cña 3 nhãm ®­a lªn trªn b¶ng.

- C¶ líp nhËn xÐt.- HS: Theo dâi néi dung vÝ dô trªn b¶ng

- HS ®äc SGK vµ lªn b¶ng lµm bµi.

- HS: + Bá dÊu ngoÆc (®»ng tr­íc cã dÊu''+'' )

+ ¸p dông tÝnh chÊt giao ho¸n vµ kÕt hîp.

+ Thu gän c¸c h¹ng tö ®ång d¹ng.

- HS lµm ?1

- HS th¶o luËn theo nhãm vµ lµm bµi ra b¶ng phô.

- Líp nhËn xÐt.

- HS ghi bµi

- HS chó ý theo dâi

- HS: bá dÊu ngoÆc rßi thu gän ®a thøc.

- 1 hs lªn b¶ng lµm bµi.

- HS nh¾c l¹i qui t¾c bá dÊu ngoÆc.

- HS: lµm ?2 theo nhãm.

- C¸c nhãm th¶o luËn vµ lµm bµi trªn b¶ng phô.

- C¶ líp nhËn xÐt.1. Céng 2 ®a thøc

Cho 2 ®a thøc:



?1

2. Trõ hai ®a thøc

Cho 2 ®a thøc:

?2D.Cñng cè: (10')

- Bµi tËp 29(tr40-SGK)

a)

b)

- Bµi tËp 32:a,





E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- ¤n l¹i c¸c kiÕn thøc cña bµi.

- Lµm bµi tËp 31, 33 (tr40-SGK)

- Lµm bµi tËp 29, 30 (tr13, 14-SBT)

V. Rót kinh nghiÖm

Ngµy so¹n: 28/1/2011

TiÕt 58 : luyÖn tËp

I. Môc tiªu:

- HS cñng cè kiÕn thøc vÒ ®a thøc: céng, trõ ®a thøc.

- HS ®­îc rÌn kÜ n¨ng tÝnh tæng, hiÖu c¸c ®a thøc, tÝnh gi¸ trÞ ®a cña thøc .

II. ChuÈn bÞ:

GV :B¶ng phô. HS:B¶ng nhãm

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,H§ hîp t¸c theo nhãm nhá.VÊn ®¸p ,gîi më, thuyÕt tr×nh



IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: (9')

- HS 1: lµm bµi tËp 34a

- HS 2: lµm bµi tËp 34bHS1: Bµi 34/40 a)P+Q=4xy2-4x2y2+x3

b)M+N= x3+xy+3C. Bµi míi:

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(12’)

GV: §­a bµi to¸n trªn b¶ng.

- GV bæ sung tÝnh N- M

(bæ sung nÕu thiÕu, sai)

- GV chèt l¹i: Trong qu¸ tr×nh céng trõ 2 ®a thøc ban ®Çu nªn ®Ó 2 ®a thøc trong ngoÆc ®Ó tr¸nh nhÇm dÊu.

H§2(10’)


- y/cÇu hs lµm bµi 36.

- GV: §Ó tÝnh gi¸ trÞ cña mçi ®a thøc ta lµm nh­ thÕ nµo.

- GV gäi 2 hs lªn b¶ng lµm bµi.

- HS c¶ líp lµm vµo vë.

H§3(10p)

- y/cÇu hs lµm bµi 37.

- GV: y/cÇu c¸c nhãm th¶o luËn vµ ®¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy.

- GV y/cÇu hs nh¾c l¹i muèn céng hay trõ ®a thøc ta lµm nh­ thÕ nµo.

- 2 hs ph¸t biÓu l¹i.

- HS ®äc ®Ò bµi.

- C¶ líp lµm bµi vµo vë

- 3 hs lªn b¶ng lµm bµi

- Líp nhËn xÐt bµi lµm cña 3 b¹n trªn b¶ng.

- HS: lµm bµi 36.

+ Thu gän ®a thøc.

+ Thay c¸c gi¸ trÞ vµo biÕn cña ®a thøc.

- 2 HS lªn b¶ng lµm ,c¶ líp lµm vµo vë.

- HS: HS lµm bµi tËp 37 theo nhãm.

- C¶ líp thi ®ua theo nhãm (mçi bµn 1 nhãm)

- C¸c nhãm th¶o luËn vµ ®¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy.

- 2 hs ph¸t biÓu l¹i. Bµi tËp 35 (tr40-SGK)



Bµi tËp 36 (tr41-SGK)

a)



Thay x = 5 vµ y = 4 vµo ®a thøc ta cã:



b)



Thay x = -1, y = -1 vµo ®a thøc ta cã:

x.y = (-1).(-1) = 1



Bµi tËp 37 (tr41-SGK)

D. Cñng cè: (1')

§Ó céng, hay trõ hai ®a thøc ta lµm nh­ thÕ nµo?



E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Lµm bµi tËp 32, 32 (tr14-SGK)

- §äc tr­íc bµi ''§a thøc mét biÕn''

V. Rót kinh nghiÖm

Ngµy so¹n: 10/2/2011

TiÕt 59: ®a thøc mét biÕn

I. Môc tiªu:

- ChuÈn KT:HS biÕt kÝ hiÖu ®a thøc mét biÕn vµ biÕt s¾p xÕp ®a thøc theo luü thõa gi¶m hoÆc t¨ng cña biÕn.

- ChuÈn KN:BiÕt t×m bËc, c¸c hÖ sè, hÖ sè cao nhÊt, hÖ sè tù do cña ®a thøc mét biÕn.

- BiÕt kÝ hiÖu gi¸ trÞ cña ®a thøc t¹i 1 gi¸ trÞ cô thÓ cña biÕn.

II. ChuÈn bÞ:

- GV:B¶ng phô,bót d¹.

- HS: B¶ng phô,bót d¹.

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,H§ hîp t¸c theo nhãm nháVÊn ®¸p ,gîi më, thuyÕt tr×nh

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: (5')

? TÝnh tæng c¸c ®a thøc sau råi t×m bËc cña ®a thøc thu ®­îc

- HS1: a)

- HS 2: b) HS1 a)=

®a thøc thu ®­îc cã bËc lµ 3

HS2 =

®a thøc thu ®­îc cã bËc lµ 2C. Bµi míi

H§ cña GV H§ cña HSGhi b¶ngH§1(14’) §a thøc mét biÕn

- GV quay trë l¹i bµi kiÓm tra bµi cò cña hs.

? Em h·y cho biÕt mçi ®a thøc trªn cã mÊy biÕn lµ nh÷ng biÕn nµo.

? ViÕt ®a thøc cã mét biÕn.

- GVy/c mçi tæ cö mét ®¹i diÖn lªn b¶ng viÕt ®a thøc

GV thu giÊy nh¸p mét sè HS yÕu kiÓm tra rót kinh nghiÖm

? ThÕ nµo lµ ®a thøc mét biÕn.

? T¹i sao 1/2 ®­îc coi lµ ®¬n thøc cña biÕn y

? VËy 1 sè cã ®­îc coi lµ ®a thøc mét biÕn kh«ng.

- GV giíi thiÖu c¸ch kÝ hiÖu ®a thøc 1 biÕn.

- y/cÇu hs lµm ?1, ?

? BËc cña ®/thøc 1 biÕn lµ g×.

- GV y/cÇu hs ®äc SGK

- y/cÇu lµm ?3

- GV:y/c 1 hs lªn b¶ng

H§2(10’)S¾p xÕp mét ®a thøc 

? Cã mÊy c¸ch ®Ó s¾p xÕp c¸c h¹ng tö cña ®a thøc.

? §Ó s¾p xÕp c¸c h¹ng tö cña ®a thøc tr­íc hÕt ta ph¶i lµm g×.

- y/cÇu hs lµm ?4

- GV giíi thiÖu ®a thøc bËc 2: ax2 + bx + c (a, b, c cho tr­íc; a0)

? ChØ ra c¸c hÖ sè trong 2 ®a thøc trªn.

- GV giíi thiÖu h»ng sè H§3(5’)

- GV y/cÇu hs®äc SGK

? T×m hÖ sè cao cña luü thõa bËc 3; 1

? T×m hÖ sè cña luü thõa bËc 4, bËc 2HS: Tr¶ lêi th«ng qua bµi tËp.

c©u a: ®a thøc cã 2 biÕn lµ x vµ y; c©u b: ®a thøc cã 3 biÕn lµ x, y vµ z.

Tæ 1 viÕt ®a thøc cã biÕn x

Tæ 2 viÕt ®a thøc cã biÕn y - HS: Mçi tæ cö mét ®¹i diÖn lªn b¶ng viÕt ®a thøc

- HS: Nªu kh¸i niÖm ®a thøc mét biÕn.

-HS: gi¶i thÝch 1/2 ®­îc coi lµ ®¬n thøc cña biÕn y.

- HS:

HS:BÊt k× sè thùc nµo còng lµ ®a thøc mét biÕn

- HS: lµm ?1, ?2

- 2 hs lªn b¶ng lµm bµi.

HS lµm theo nhãm ra giÊy

?3

- HS: ®äc SGK



- HS: lµm ?3

- HS: lªn b¶ng tr×nh bµy

- HS: nªu c¸ch s¾p xÕp c¸c h¹ng tö cña ®a thøc

- Ta ph¶i thu gän ®a thøc.

- HS: lµm ?4

HS: theo dâi ®Ó n¾m ®­îc thÕ nµo lµ ®a thøc bËc 2.

HS:- §athøc Q(x): a = 5, b = -2, c = 1; ®a thøc R(x): a = -1, b = 2,

c = -10.


- 1 hs ®äc

- HS: - HÖ sè cña luü thõa bËc 3; 1 lÇn l­ît lµ 7 vµ -3

- HS: hÖ sè cña luü thõa bËc 4; 2 lµ 0.

1. §a thøc mét biÕn

* §a thøc 1 biÕn lµ tæng cña nh÷ng ®¬n thøc cã cïng mét biÕn.

VÝ dô:

* Chó ý: 1 sè còng ®­îc coi lµ ®a thøc mét biÕn.

- §Ó chØ râ A lµ ®a thøc cña biÕn y ta kÝ hiÖu A(y)

P(x)=5x-3x+5

A(y) =-9y- 7y+6

A(z)=

+ Gi¸ trÞ cña ®a thøc A(y) t¹i y = -1 ®­îc kÝ hiÖu



Lµ A(-1)

?1


?2A(y) cã bËc 2

B(x) cã bËc 5

?3

2. S¾p xÕp mét ®a thøc



- Cã 2 c¸ch s¾p xÕp

+ S¾p xÕp theo luü thõa t¨ng dÇn cña biÕn.

+ S¾p xÕp theo luü thõa gi¶m dÇn cña biÕn.

?4

Gäi lµ ®a thøc bËc 2 cña biÕn x

Chó ý :sgk/42

3. HÖ sè

XÐt ®a thøc



- HÖ sè cao nhÊt lµ 6

- HÖ sè tù do lµ 1/2D. Cñng cè: (8') Bµi tËp 39, 42, 43 (tr43-SGK)

Bµi tËp 39: a)

b) C¸c hÖ sè kh¸c 0 cña P(x) lµ:HÖ sè cña luü thõa bËc 5 lµ 6, ...



Bµi tËp 42:



E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- N½m v÷ng c¸ch s¾p xÐp, kÝ hiÖu ®a thøc mét biÐn. BiÕt t×m bËc cña ®a thøc vµ c¸c hÖ sè.

- Lµm c¸c bµi 40, 41 (tr43-SGK), Bµi tËp 34 37 (tr14-SBT)

V. Rót kinh nghiÖm


Ngµy so¹n: 13/2/2011

TiÕt 60 : céng trõ ®a thøc mét biÕn



I. Môc tiªu:

- ChuÈn KT :HS biÕt céng, trõ ®a thøc mét biÕn theo 2 c¸ch: hµng ngang, cét däc.

- ChuÈn KN :RÌn luyÖn kÜ n¨ng céng trõ ®a thøc, bá ngoÆc, thu gän ®a thøc, s¾p xÕp c¸c h¹ng tö cña ®a thøc theo cïng mét thø tù.

II. ChuÈn bÞ: GV :B¶ng phô

III .Ph/ph¸pPh¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,H§ hîp t¸c theo nhãm nhá.VÊn ®¸p ,gîi më.

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: (7')

HS1 Ch÷a bµi tËp 40/43 SGK

Cho Q(x)=x2+2x4+4x3-5x6+3x2-4x-1


  1. S¾p xÕp c¸c h¹ng tö cña Q(x) theo luü thõa gi¶m dÇn cña biÕn.

  2. ChØ ra c¸c hÖ sè kh¸c 0 cña Q(x)

HS2 Ch÷a bµi tËp 42/43SGK. TÝnh gi¸ trÞ cña ®a thøc P(x)=x2-6x+9 t¹i 3 vµ t¹i -3HS1 Bµi tËp 40/43

a)Q(x)=-5x6+2x4+ 4x3+4x2-4x-1

b)HÖ sè cña luü thõa bËc 6 lµ -5,luü thõa bËc 4 lµ 2, luü thõa bËc 3 lµ4.luü thõa bËc lµ 1 lµ-4.HÖ sè tù do lµ-1.

HS2:Bµi tËp 42.

P(3)=32-6.3+9=9-18+9=0

P(-3)=(-3)2-6.(-3)+9=9+18+9=36C.Bµi míi:


H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ng

H§1(12')

- GV nªu vÝ dô tr44-SGK vµ y/cÇu C¶ líp lµm bµi.

- GV giíi thiÖu c¸ch 2, h­íng dÉn hs lµm bµi.

- y/cÇu hs lµm bµi tËp 44 phÇn P(x) + Q(x)

H§2(12')

- GV nªu ra vÝ dô y/cÇu hs lŞn b¶ng lµm bµi.

- GVgiíi thiÖu: ngoµi ra ta cßn c¸ch lµm thř 2.

- Trong qu¸ tr×nh thůc hiÖn phĐp trő. GV y/ cÇu hs nhľc ląi:

? Mučn trő ®i mét sč ta lµm nh­ thŐ nµo.

- Sau ®ă gv cho hs thůc hiÖn tőng cét.

? §Ó céng hay trő ®a thřc mét biŐn ta că nh÷ng c¸ch nµo.

chó ý ®iŇu g×.- HS:theo dâi vÝ dô SGK tr-44

- 1 hs lªn b¶ng lµm bµi.

- C¶ líp lµm bµi vµo vë.

HS: Theo dâi c¸ch 2 vµ lµm c¸ch 2.

- HS: lµm bµi tËp 44 phÇn P(x) + Q(x)

- Mçi nöa líp lµm mét c¸ch, sau ®ã 2 hs lªn b¶ng lµm bµi.

- HS: lªn b¶ng lµm bµi.

- C¶ líp lµm bµi vµo vë, 1 hs lªn b¶ng lµm.

- hs chó ý theo dâi.

- HS: thùc hiÖn tõng cét.1. Céng trõ ®a thøc mét biÕn

VÝ dô: cho 2 ®a thøc



H·y tÝnh tæng cña chóng.C¸ch 1:



C¸ch 2:


2. Trõ hai ®a thøc 1 biÕn



VÝ dô:TÝnh P(x) - Q(x)

C¸ch 1: P(x) - Q(x) =

C¸ch 2:

+ Ta céng víi sè ®èi cña nã.

* Chó ý: §Ó céng(trõ)®a thøc mét biÕn ta cã 2 c¸ch:

C¸ch 1: céng, trõ theo hang ngang.

C¸ch 2: céng, trõ theo cét däc+ Ph¶i s¾p xÕp ®a thøc.
D. Cñng cè: (11')

- hs lµm bµi tËp 45 (tr45-SGK) theo nhãm:



- y/cÇu 2 hs lªn lµm bµi tËp 47







E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc theo SGK, chó ý ph¶i viÕt c¸c h¹ng tö ®ång d¹ng cïng mét cét khi céng ®a thøc mét biÕn theo cét däc.

- Lµm bµi tËp 46, 47, 48, 49, 50 (tr45, 46-SGK)

V. Rót kinh nghiÖm

Ngµy so¹n: 15/2/2011

TiÕt 61 : luyÖn tËp

I. Môc tiªu:

- Cñng cè kiÕn thøc vÒ ®a thøc 1 biÕn, céng trõ ®a thøc 1 biÕn.

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng s¾p xÕp ®a thøc theo luü thõa t¨ng hoÆc gi¶m cña biÕn.

- Ren kü n¨ng tr×nh bµy cÈn thËn.

II. ChuÈn bÞ:


  1. B¶ng phô.

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,H§ hîp t¸c theo nhãm nháVÊn ®¸p ,gîi më, thuyÕt tr×nh

IV. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

A. Tæ chøc líp: (1')



B. KiÓm tra 15': §Ò bµi:

Cho f(x) =

g(x) =

a) TÝnh f(-1) b) TÝnh g(2)

c) TÝnh f(x) + g(x)

d) TÝnh f(x) - g(x)


Каталог: documents -> 48078
documents -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
documents -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
documents -> Sè: 90/2003/Q§-ub
documents -> Qcvn 01 -124: 2013/bnnptnt
documents -> TIẾp cận c-d-i-o đỂ NÂng cao chất lưỢng đÀo tạO
documents -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 5624-1 : 2009
documents -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
documents -> Thông tư số 01/2016/tt-bgtvt ngày 01/02/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
48078 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập học kì I môn sinh họC 7 Phần mở đầu
48078 -> Câu 1: Trình bày những nét chính về kinh tế, chính trị- xã hội ở Pháp trước khi cách mạng bùng nổ ?

tải về 1.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương