Tr­êng thcs nguyÔn §øc C¶nh Gi¸o ¸n §¹i Sè 7 Ch­¬ngI sè h÷u tØ. sè thùctải về 1.01 Mb.
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.01 Mb.
#77
1   2   3   4   5   6   7

a) DÊu hiÖu ë ®©y lµ tuæi nghÒ cña mät sè c«ng nh©n.Sè c¸c gi¸ trÞ lµ25.

b)







NhËn xÐt: Sè c¸c gi¸ trÞ cña cña dÊu hiÖu lµ 25,

Sè c¸c gi¸ trÞ kh¸c nhau lµ 10, gi¸ trÞ lín nhÊt lµ 10, gi¸ trÞ nhá nhÊt lµ 1, gi¸ trÞ cã tÇn sè lín nhÊt lµ 4, khã cã thÓ nãi tuæi nghÒ cña c«ng nh©n tËp trung nhiÒu trong kho¶ng nµo.

C.Bµi míi:

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(12’)

- GV ®­a ®Ò bµi trªn b¶ng phô.

- GV thu bµi cña c¸c nhãm ®­a lªn b¶ng.

-GV:y/cÇu c¶ líp nhËn xÐt bµi lµm cña c¸c nhãm.

H§2(12’)


- GV ®­a ®Ò trªn b¶ng phô.

H§(7’)


- GV ®­a néi dung bµi tËp 7 trªn b¶ng phô.

- GV thu b¶ng phô cña c¸c nhãm.

- GV: y/cÇu c¶ líp nhËn xÐt bµi lµm cña c¸c nhãm.

- HS ®äc ®Ò bµi, c¶ líp lµm bµi theo nhãm.

- HS: C¶ líp nhËn xÐt bµi lµm cña c¸c nhãm.

- HS ®äc ®Ò bµi.

- C¶ líp lµm bµi

- 1 hs lªn b¶ng lµm.

- HS ®äc ®Ò bµi.

- C¶ líp lµm bµi theo nhãm

- HS: C¶ líp nhËn xÐt bµi lµm cña c¸c nhãm.

Bµi tËp 8 (tr12-SGK)

a) DÊu hiÖu: sè ®iÓm ®¹t ®­îc sau mçi lÇn b¾n cña mét x¹ thñ.

- X¹ thñ b¾n: 30 phót

b) B¶ng tÇn sè:



NhËn xÐt:- §iÓm sè thÊp nhÊt lµ 7

- §iÓm sè cao nhÊt lµ 10

Sè ®iÓm 8 vµ 9 chiÕm tØ lÖ cao.

Bµi tËp 9 (tr12-SGK)

a) DÊu hiÖu: thêi gian gi¶i mét bµi to¸n cña mçi häc sinh.

- Sè c¸c gi¸ trÞ: 35

b) B¶ng tÇn sè:







* NhËn xÐt:

- Thêi gian gi¶i mét bµi to¸n nhanh nhÊt 3'

- Thêi gian gi¶i mét bµi to¸n chËm nhÊt 10'

- Sè b¹n gi¶i mét bµi to¸n tõ 7 ®Õn 10' chiÕm tØ lÖ cao.

Bµi tËp 7 (SBT)

Cho b¶ng sè liÖu












































































(HS cã thÓ lËp theo c¸ch kh¸c)D. Cñng cè: (3')

- HS nh¾c l¹i c¸ch lËp b¶ng tÇn sè, c¸ch nhËn xÐt.E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(3')

- Lµm l¹i bµi tËp 8,9 (tr12-SGK)

- Lµm c¸c bµi tËp 4; 5; 6 (tr4-SBT)

- §äc tr­íc bµi 3: BiÓu ®å.

V. Rót kinh nghiÖm
Ngµy so¹n :20/12/2010

TiÕt 45: BiÓu ®å

I. Môc tiªu:

- ChuÈn KT :HS hiÓu ®­îc ý nghÜa minh ho¹ cña biÓu ®å vÒ gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu vµ tÇn sè t­¬ng øng.

- ChuÈn KN :BiÕt c¸ch dùng biÓu ®å ®o¹n th¼ng tõ b¶ng tÇn sè vµ b¶ng ghi d·y sè biÕn thiªn theo thêi gian. BiÕt ®äc c¸c biÓu ®å ®¬n gi¶n.

II. ChuÈn bÞ:

- GV: B¶ng phô ghi b¶ng tÇn sè bµi 8 (tr12-SGK), b¶ng phô h×nh 1;2 tr13; 14; th­íc th¼ng.

- HS: th­íc th¼ng

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá

VÊn ®¸p ,gîi më, thuyÕt tr×nh,

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:A. Tæ chøc líp: (1')

B.KiÓm tra bµi cò: ()

C. Bµi míi:

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(22’)

- GV giíi thiÖu ngoµi b¶ng sè liÖu thèng kª ban ®Çu, b¶ng tÇn sè, ng­êi ta cßn dïng biÓu ®å ®Ó cho mét h×nh ¶nh cô thÓ vÒ gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu vµ tÇn sè.

- GV ®­a b¶ng phô ghi néi dung h×nh 1 - SGK

? BiÓu ®å ghi c¸c ®¹i l­îng nµo.

? Quan s¸t biÓu ®å x¸c ®Þnh tÇn sè cña c¸c gi¸ trÞ 28; 30; 35; 50.

- GV : ng­êi ta gäi ®ã lµ biÓu ®å ®o¹n th¼ng.

-GV: y/cÇu hs lµm ?1.

? §Ó dùng ®­îc biÓu ®å ta ph¶i biÕt ®­îc ®iÒu g×.

? Nh×n vµo biÓu ®å ®o¹n th¼ng ta biÕt ®­îc ®iÒu g×.

? §Ó vÏ ®­îc biÓu ®å ta ph¶i lµm nh÷ng g×.

- GV ®­a ra b¶ng tÇn sè bµi tËp 8, yªu cÇu hs lËp biÓu ®å ®o¹n th¼ng.

H§2(5’)

- GV treo b¶ng phô h×nh 2 vµ nªu ra chó ý.- HS: Theo dâi ®Ó ghi nhí

- HS chó ý quan s¸t.

- HS: BiÓu ®å ghi c¸c gi¸ trÞ cña x - trôc hoµnh vµ tÇn sè - trôc tung.

- HS tr¶ lêi.

- HS: lµm ?1.

- HS lµm bµi.

- HS: ta ph¶i lËp ®­îc b¶ng tÇn sè.

- HS: ta biÕt ®­îc giíi thiÖu cña dÊu hiÖu vµ c¸c tÇn sè cña chóng.

- HS nªu ra c¸ch lµm.

- C¶ líp lµm bµi, 1 hs lªn b¶ng lµm

- HS: theo dâi1. BiÓu ®å ®o¹n th¼ng

?1

Gäi lµ biÓu ®å ®o¹n th¼ng.* §Ó dùng biÓu ®å vÒ ®o¹n th¼ng ta ph¶i x¸c ®Þnh:

- LËp b¶ng tÇn sè.

- Dùng c¸c trôc to¹ ®é (trôc hoµnh øng víi gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu, trôc tung øng víi tÇn sè)

- VÏ c¸c ®iÓm cã to¹ ®é ®· cho.

- VÏ c¸c ®o¹n th¼ng.

2. Chó ý

Ngoµi ra ta cã thÓ dïng biÓu ®å h×nh ch÷ nhËt (thay ®o¹n th¼ng b»ng h×nh ch÷ nhËt)D. Cñng cè: (15')

- Bµi tËp 10 (tr14-SGK): gv treo b¶ng phô,hs lµm theo nhãm.

a) DÊu hiÖu:®iÓm kiÓm tra to¸n (HKI) cña hs líp 7C, sè c¸c gi¸ trÞ: 50

b) BiÓu ®å ®o¹n th¼ng:

- Bµi tËp 11(tr14-SGK) (H×nh 2)

E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc theo SGK, n¾m ®­îc c¸ch biÓu diÔn biÓu ®å ®o¹n th¼ng

- Lµm bµi tËp 8, 9, 10 tr5-SBT; ®äc bµi ®äc thªm tr15; 16

V. Rót kinh nghiÖm

Ngµy so¹n: 24/12/2010

TiÕt 46: luyÖn tËp

I. Môc tiªu:

- HS n¾m ch¾c ®­îc c¸ch biÓu diÔn gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu vµ tÇn sè b»ng biÓu ®å.

- RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c trong viÖc biÓu diÔn b»ng biÓu ®å.

- HS biÕt ®äc biÓu ®å ë d¹ng ®¬n gi¶n.

II. ChuÈn bÞ:

- GV: B¶ng phô ghi néi dung bµi 12, 13 - tr14, 15 - SGK, bµi tËp 8-SBT; th­íc th¼ng, phÊn mµu.

- HS: th­íc th¼ng, b¶ng nhãm, bót d¹.

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá

VÊn ®¸p ,gîi më, thuyÕt tr×nh,

IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A.Tæ chøc líp: (1')

B.KiÓm tra bµi cò: (4')

? Nªu c¸c b­íc ®Ó vÏ biÓu ®å h×nh cét. (hs ®øng t¹i chç tr¶ lêi theo gsk/13)C. Bµi míi:

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(14’)

- GV ®­a néi dung bµi tËp 12 trªn b¶ng phô.

- GV thu b¶ng phô cña c¸c nhãm ®­a lªn trªn b¶ng.

H§2(20’)

- GV ®­a néi dung bµi tËp 13 trªn b¶ng phô.

- GV: y/cÇu hs tr¶ lêi miÖng

- GV ®­a néi dung bµi to¸n trªn b¶ng phô.

- GV cïng hs ch÷a bµi.

- GV y/ cÇu hs lªn b¶ng lµm.

-GV: y/cÇu c¶ líp lµm bµi vµo vë.

- HS ®äc ®Ò bµi.

- C¶ líp ho¹t ®éng theo nhãm.

- HS quan s¸t h×nh vÏ vµ tr¶ lêi c©u hái SGK.

- HS: tr¶ lêi miÖng

- HS tr¶ lêi c©u hái.

- HS suy nghÜ lµm bµi.

- HS: lªn b¶ng lµm.

- HS C¶ líp lµm bµi vµo vë.

Bµi tËp 12 (tr14-SGK)

a) B¶ng tÇn sè















b) BiÓu ®å ®o¹n th¼ngBµi tËp 13 (tr15-SGK)

a) N¨m 1921 sè d©n n­íc ta lµ 16 triÖu ng­êi

b) N¨m 1999-1921=78 n¨m d©n sè n­íc ta t¨ng 60 triÖu ng­êi .

c) Tõ n¨m 1980 ®Õn 1999 d©n sè n­íc ta t¨ng 76 - 54 = 22 triÖu ng­êiBµi tËp 8 (tr5-SBT)

a) NhËn xÐt:

- Sè ®iÓm thÊp nhÊt lµ 2 ®iÓm.

- Sè ®iÓm cao nhÊt lµ 10 ®iÓm.

- Trong líp c¸c bµi chñ yÕu ë ®iÓm 5; 6; 7; 8

b) B¶ng tÇn sè

D.Cñng cè: (4')

- HS nh¾c l¹i c¸c b­íc biÓu diÔn gi¸ trÞ cña biÕn l­îng vµ tÇn sè theo biÓu ®å ®o¹n th¼ng.

E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Lµm l¹i bµi tËp 12 (tr14-SGK)

- Lµm bµi tËp 9, 10 (tr5; 6-SGK)

- §äc Bµi 4: Sè trung b×nh céng

V. Rót kinh nghiÖm

Ngµy so¹n:28/12/2010

TiÕt 47: sè trung b×nh céngI. Môc tiªu:

- ChuÈn KT: BiÕt c¸ch tÝnh sè trung b×nh céng theo c«ng thøc tõ b¶ng ®· lËp, biÕt sö dông sè trung b×nh céng ®Ó lµm ''®¹i diÖn'' cho mét dÊu hiÖu trong mét sè tr­êng hîp ®Ó so s¸nh khi t×m hiÓu nh÷ng dÊu hiÖu cïng lo¹i.

- ChuÈn KN:BiÕt t×m mèt cña dÊu hiÖu, hiÓu ®­îc mèt cña dÊu hiÖu.

- B­íc ®Çu thÊy ®­îc ý nghÜa thùc tÕ cña mèt.II. ChuÈn bÞ:

- GV: B¶ng phô ghi néi dung bµi to¸n(17-SGK; VD /19-SGK,bµi 15 /20 SGK) th­íc th¼ng.

- HS: B¶ng nhãm, th­íc th¼ng, bót d¹.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

1. Tæ chøc líp: (1')

2. KiÓm tra bµi cò: (')

3. TiÕn tr×nh bµi gi¶ng:

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ng§V§.

H§1(20'): GV y/ cÇu hs thèng kª ®iÓm m«n to¸n HKI cña tæ m×nh trªn b¶ng phô.

? §Ó ý xem tæ nµo lµm bµi thi tèt h¬n em cã thÓ lµm nh­ thÕ nµo.

? TÝnh sè trung b×nh céng.

- GV ®­a bµi to¸n tr17 qua b¶ng phô.

- y/cÇu hs lµm ?1

- GV h/ dÉn hs lµm ?2.

? LËp b¶ng tÇn sè.

? Nh©n sè ®iÓm víi tÇn sè cña nã.

- GV bæ sung thªm hai cét vµo b¶ng tÇn sè.

? TÝnh tæng c¸c tÝch võa t×m ®­îc.

? Chia tæng ®ã cho sè c¸c gi¸ trÞ. Ta ®­îc sè TB kÝ hiÖu

-GV: y/cÇu hs ®äc chó ý trong SGK.

? Nªu c¸c b­íc t×m sè TB céng cña dÊu hiÖu.

- GV thu b¶ng phô cña c¸c nhãm vµ y/cÇu c¶ líp nhËn xÐt bµi lµm cña c¸c nhãm vµ tr¶ lêi ?4

? §Ó so s¸nh kh¶ n¨ng häc to¸n cña 2 b¹n trong n¨m häc ta c¨n cø vµo ®©u. y/cÇu hs ®äc chó ý trong SGK.

H§ 2(5'):

y/cÇu hs ®äc ý nghÜa cña sè TBC trong SGK.

H§3(5') :

- GV ®­a vÝ dô b¶ng 22 trªn b¶ng phô.

? Cì dÐp nµo mµ cöa hµng b¸n nhiÒu nhÊt.

? Cã nhËn xÐt g× vÒ tÇn sè cña gi¸ trÞ 39

TÇn sè lín nhÊt cña gi¸ trÞ gäi lµ mèt.

-GV: y/cÇu hs ®äc kh¸i niÖm trong SGK.- C¶ líp lµm viÖc theo tæ

- HS: tÝnh sè trung b×nh céng ®Ó tÝnh ®iÓm TB cña tæ.

- HS tÝnh theo quy t¾c ®· häc ë tiÓu häc.

- HS quan s¸t ®Ò bµi.

- HS: lµm ?1

- HS lµm theo h­íng dÉn cña gv.

- 1 hs lªn b¶ng lµm (lËp theo b¶ng däc)

- HS ®äc kÕt qu¶ cña

- HS: Häc sinh lµm ?3

- C¶ líp lµm bµi theo nhãm vµo b¶ng phô.

- HS ®äc chó ý trong SGK.

- 3 hs nh¾c l¹i

- HS: C¶ líp nhËn xÐt bµi lµm cña c¸c nhãm vµ tr¶ lêi ?4

- HS: c¨n cø vµo ®iÓm TB cña 2 b¹n ®ã.

- HS: ®äc ý nghÜa cña sè trung b×nh céng trong SGK.

- HS ®äc vÝ dô.

- HS: cì dÐp 39 b¸n ®­îc 184 ®«i.

- Gi¸ trÞ 39 cã tÇn sè lín nhÊt.

- HS ®äc kh¸i niÖm trong SGK.1. Sè trung b×nh céng cña dÊu hiÖu

a) Bµi to¸n

?1

Cã tÊt c¶ 40 b¹n lµm bµi kiÓm tra.?2


































* Chó ý: SGK

b) C«ng thøc:?3

?4

2. ý nghÜa cña sè trung b×nh céng.

* Chó ý: SGK3. Mèt cña dÊu hiÖu.

* Kh¸i niÖm: SGK 4. Cñng cè: (12') - Bµi tËp 15 (tr20-SGK)

GV ®­a néi dung bµi tËp trªn b¶ng phô, hs lµm viÖc theo nhãm .

a) DÊu hiÖu cÇn t×m lµ: tuæi thä cña mçi bãng ®Ìn.

b) Sè trung b×nh céng

Tuæi thä (x)Sè bãng ®Ìn (n)C¸c tÝch x.n1150

1160

1170


1180

11905


8

12

1875750

9280


1040

21240


8330N = 50Tæng: 58640c)

5. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc theo SGK

- Lµm c¸c bµi tËp 14; 16; 17 (tr20-SGK), bµi tËp 11; 12; 13 (tr6-SBT)

V. Rót kinh nghiÖm

Ngµy so¹n: 02/1/2011

TiÕt 48: luyÖn tËp

I. Môc tiªu:

- H­íng dÉn l¹i c¸ch lËp b¶ng vµ c«ng thøc tÝnh sè trung b×nh céng (c¸c b­íc vµ ý nghÜa cña c¸c kÝ hiÖu)

- RÌn kÜ n¨ng lËp b¶ng, tÝnh sè trung b×nh céng vµ t×m mèt cña dÊu hiÖu.

II. ChuÈn bÞ:

- GV: b¶ng phô ghi néi dung bµi tËp 18; 19 (tr21; 22-SGK)

- HS: B¶ng nhãm, m¸y tÝnh, th­íc th¼ng.

III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:1. Tæ chøc líp: (1')

2. KiÓm tra bµi cò: (6’)

- HS 1: Nªu c¸c b­íc tÝnh sè TB céng cña dÊu hiÖu? ViÕt c«ng thøc vµ gi¶i thÝch c¸c kÝ hiÖu; lµm bµi tËp 17a (§S: =7,68)

- HS 2: Nªu ý nghÜa cña sè TB céng? ThÕ nµo lµ mèt cña dÊu hiÖu. (§S: = 8)

3. Bµi míi:


H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(10’)

- GV ®­a bµi tËp trªn b¶ng phô

? Nªu sù kh¸c nhau cña b¶ng nµy víi b¶ng ®· biÕt.

- GV: ng­êi ta gäi lµ b¶ng ph©n phèi ghÐp líp.

- GV h­íng dÉn hs nh­ SGK.

- GV ®­a lêi gi¶i mÉu trªn b¶ng phô.

H§2(10’)

- GV ®­a bµi tËp trªn b¶ng phô

- GV y/cÇu hs lµm bµi.

- C¶ líp th¶o luËn theo nhãm vµ lµm bµi vµo b¶ng phô.

- GV thu b¶ng phô cña c¸c nhãm vµ ®­a lªn b¶ng.

-GV: y/cÇu c¶ líp nhËn xÐt bµi lµm cña c¸c nhãm HS

- HS quan s¸t ®Ò bµi.

- HS: trong cét gi¸ trÞ ng­êi ta ghÐp theo tõng líp.

- HS ®éc lËp tÝnh to¸n vµ ®äc kÕt qu¶.

- HS quan s¸t lêi gi¶i trªn b¶ng phô.

- HS quan s¸t ®Ò bµi.

- HS: lµm bµi.

- C¶ líp th¶o luËn theo nhãm vµ lµm bµi vµo b¶ng phô.

- HS: C¶ líp nhËn xÐt bµi lµm cña c¸c nhãm.Bµi tËp 18 (tr21-SGK)





























































Bµi tËp 9 (tr23-SGK)






















































































D. Cñng cè: KiÓm tra 15’§Ò bµi: §iÓm kiÓm tra häc k× I m«n Ng÷ v¨n cña häc sinh líp 7B ®­îc c« gi¸o chÊm vµ ghi l¹i trong b¶ng d­íi ®©y: a) DÊu hiÖu ë ®©y lµ g×? Sè gi¸ trÞ lµ bao nhiªu?b)LËp b¶ng b¶ng “tÇn sè” vµ nhËn xÐt.

c)TÝnh sè trung b×nh céng vµ t×m mèt cña dÊu hiÖu?§¸p ¸n

DÊu hiÖu lµ: §iÓm kiÓm tra häc k× I m«n Ng÷ v¨n cña mçi häc sinh líp 7B.

Sè gi¸ trÞ lµ:40 (2®)

B¶ng “tÇn sè”:(3®)

§iÕm sè (x)23456789TÇn sè (n)1241011741N=40NhËn xÐt: + §iÓm thÊp nhÊt lµ 2 ®iÓm.

+§iÓm cao nhÊt lµ 9 ®iÓm.

+Sè ®«ng c¸c b¹n ®¹t tõ 5 ®Õn 7 ®iÓm.(2®)(2®)

Mèt cña dÊu hiÖu lµ: M0=6.(1®)E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(3')

- ¤n l¹i kiÕn thøc trong ch­¬ng

- ¤n tËp ch­¬ng III, lµm 4 c©u hái «n tËp ch­¬ng tr22-SGK.

- Lµm bµi tËp 20 (tr23-SGK); bµi tËp 14(tr7-SBT)

V. Rót kinh nghiÖm
Ngµy so¹n: 05/01/2011

TiÕt 49: «n tËp ch­¬ng III

Víi sù trî gióp cña M¸y tÝnh casio

I. Môc tiªu:

- HÖ thèng l¹i cho hs tr×nh tù ph¸t triÓn vµ kÜ n¨ng cÇn thiÕt trong ch­¬ng.

- ¤n l¹i kiÕn thøc vµ kÜ n¨ng c¬ b¶n cña ch­¬ng nh­: dÊu hiÖu, tÇn sè, b¶ng tÇn sè, c¸ch tÝnh sè trung b×nh céng, mèt, biÓu ®å

- LuyÖn tËp mét sè d¹ng to¸n c¬ b¶n cña ch­¬ng.HS BiÕt sö dông MTBT ®Ó tÝnh sè TBC.II ChuÈn bÞ:

- HS: th­íc th¼ng, MTBT

- GV: th­íc th¼ng, phÊn mµu, b¶ng phô néi dung theo s¬ ®å SGV/19

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,H§ hîp t¸c theo nhãm nhá.VÊn ®¸p ,gîi më, thuyÕt tr×nh,

IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:1.Tæ chøc líp: (1')

2.KiÓm tra bµi cò( KÕt hîp trong giê)

3. Bµi míi:

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(17')

? §Ó ®iÒu tra 1 vÊn ®Ò nµo ®ã em ph¶i lµm nh÷ng c«ng viÖc g×.

? Lµm thÕ nµo ®Ó ®¸nh gi¸ ®­îc nh÷ng dÊu hiÖu ®ã.

? §Ó cã mét h×nh ¶nh cô thÓ vÒ dÊu hiÖu, em cÇn lµm g×.

- GV ®­a b¶ng phô lªn b¶ng.

? TÇn sè cña mét gÝa trÞ lµ g×, cã nhËn xÐt g× vÒ tæng c¸c tÇn sè; b¶ng tÇn sè gåm nh÷ng cét nµo.

? §Ó tÝnh sè ta lµm ntn?.

? Mèt cña dÊu hiÖu lµ g× ? KÝ hiÖu.

? dïng biÓu ®å lµm g×.

? Thèng kª cã ý nghÜa g× trong ®êi sèng.

H§2(22'): LuyÖn tËp

? §Ò bµi yªu cÇu g×.

- GV y/cÇu hs lªn b¶ng lµm bµi.

GV nhËn xÐt cïng HS vµ l­u ý cho HS c¸ch sö dông MTBT trong tÝnh to¸n.- HS: + Thu thËp sè liÖu

+ LËp b¶ng sè liÖu

- HS: + LËp b¶ng tÇn sè

+ T×m , mèt cña dÊu hiÖu.

- HS: LËp biÓu ®å.

- HS quan s¸t.

- HS tr¶ lêi c¸c c©u hái cña gv.

- HS tr¶ lêi.

HS: Nªu kh¸i niÖm mèt

- HS:


+ LËp b¶ng tÇn sè.

+ Dùng biÓu ®å ®o¹n th¼ng

+ T×m

- 3 hs lªn b¶ng lµm

+ HS 1: LËp b¶ng tÇn sè.

HS nhËn xÐt,

+ HS 2: Dùng biÓu ®å.

+ HS 3: TÝnh gi¸ trÞ trung b×nh céng cña dÊu hiÖu.( HS sö dông MTBT trong qua tr×nh tÝnh to¸n)

HS nhËn xÐtI. ¤n tËp lÝ thuyÕt

- TÇn sè lµ sè lÇn xuÊt hiÖn cña c¸c gi¸ trÞ ®ã trong d·y gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu.

- Tæng c¸c tÇn sè b»ng tæng sè c¸c ®¬n vÞ ®iÒu tra (N)

- Mèt cña dÊu hiÖu lµ gi¸ trÞ cã tÇn sè lín nhÊt trong b¶ng tÇn sè, kÝ hiÖu lµ

- Thèng kª gióp chóng ta biÕt ®­îc t×nh h×nh c¸c ho¹t ®éng, diÔn biÕn cña hiÖn t­îng. Tõ ®ã dù ®o¸n ®­îc c¸c kh¶ n¨ng x¶y ra, gãp phÇn phôc vô con ng­êi ngµy cµng tãt h¬n.

II. LuyÖn tËp:

Bµi tËp 20 (tr23-SGK)

a) B¶ng tÇn sè







































b) Dùng biÓu ®å D. Cñng cè: (3')

Bµi tËp ®· ch÷a vËn dông kiÕn thøc g× ®Ó gi¶i?

Khi nhËn xÐt vÒ ®Êu hiÖu cÇn chó ý nh÷ng g×?

E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- ¤n tËp lÝ thuyÕt theo b¶ng hÖ thèng «n tËp ch­¬ng vµ c¸c c©u hái «n tËp tr22 - SGK

- Lµm l¹i c¸c d¹ng bµi tËp cña ch­¬ng.

- ChuÈn bÞ tiÕt sau kiÓm tra.

V. Rót kinh nghiÖm

Ngµy soạn: 8/01/2011

TiÕt 50 : kiÓm tra ch­¬ng III

I. Môc tiªu:

- N¾m ®­îc kh¶ n¨ng tiÕp thu kiÕn thøc cña häc sinh th«ng qua viÖc gi¶i bµi tËp.

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i to¸n, lËp b¶ng tÇn sè, biÓu ®å, tÝnh , t×m mèt.

- RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, khoa häc.II. ChuÈn bÞ: GV : ®Ò kiÓm tra ph« t«

HS :Th­íc th¼ng MTBT, bót ch×, «n l¹i c¸c kiÕn thøc ®É häc

III .Ph­¬ng ph¸p: Tù luËn

IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:1.Tæ chøc líp:

2.§Ò bµi kiÓm tra:

C©u 1:(3®) a, ThÕ nµo lµ tÇn sè cña mçi gi¸ trÞ?

b, Nªu ý nghÜa cña sè trung b×nh céng?

c,Mèt cña dÊu hiÖu lµ g×? KÝ hiÖu?

C©u 2: (7®)

GVtheo dâi thêi gian lµm bµi tËp ( tÝnh theo phót) cña 30 hs vµ ghi l¹i nh­ sau:

10

5

977

88

898

10

999

97

898

10

1097

514


14

58

814 a) DÊu hiÖu thèng kª lµ g× ?

b) LËp b¶ng ''tÇn sè'' vµ nhËn xÐt.

c) TÝnh sè trung b×nh céng vµ t×m mèt cña dÊu hiÖu.

d) VÏ biÓu ®å ®o¹n th¼ng.3. §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm:

C©u 1: (3®)

a) Sè lÇn xuÊt hiÖn cña 1 gi¸ trÞ trong d·y gi¸ trÞ cña dÊu hiÖu lµ tÇn sè cña gi¸ trÞ ®ã (1®)

b) Sè TBC th­êng ®­îc dïng lµm “®¹i diÖn” cho dÊu hiÖu, ®Æc biÖt khi muèn so s¸nh c¸c dÊu hiÖu cïng lo¹i.(1®)

c) Mèt cña dÊu hiÖu lµ gi¸ trÞ cã tÇn sè lín nhÊt trong b¶ng tÇn sè.KÝ hiÖu lµ Mo.

C©u 2: (7®) a) DÊu hiÖu: Thêi gian lµm 1 bµi tËp cña mçi häc sinh: 1®

b) B¶ng tÇn sè: (1,5®)

Thêi gian (x)57891014TÇn sè (n)348843N = 30* NhËn xÐt: - Thêi gian lµm bµi Ýt nhÊt lµ 5'

- Thêi gian lµm bµi nhiÒu nhÊt lµ 14'

- Sè ®«ng c¸c b¹n ®Òu hoµn thµnh bµi tËp trong kho¶ng 7 10 phót (0,5®)

c) (1,5®)

(0,5®)


  1. VÏ biÓu ®å : 2®

V. Rót kinh nghiÖm

Ch­¬ng IV - BiÓu thøc ®¹i sè

Mục tiêu của chương: HS

-Viết được một số ví dụ về biểu thức đại số.

-Biết cách tính giá trị của biểu thức đại số.

-Nhận biết được đơn thức, đa thức, đơn thức đồng dạng, biết thu gọn đơn thức, đa thức.

-Biết cộng, trừ các đơn thức đồng dạng.

-Có kĩ năng cộng, trừ đa thức, đặc biệt là đa thức một biến.

-Hiểu khái niệm nghiệm của đa thức. Biết kiểm tra xem một số có phải là nghiệm của một đa thức hay không?


Ngµy so¹n: 14/1/2011

TiÕt 51: Kh¸i niÖm vÒ BiÓu thøc ®¹i sè

I. Môc tiªu:

- ChuÈn KT: HS hiÓu kh¸i niÖm vÒ biÓu thøc ®¹i sè.

-ChuÈn KN: HS viÕt ®­îc biÓu thøc ®¹i sè trong tr­êng hîp ®ơn gi¶n. LÊy ®­îc mét sè vÝ dô vÒ biÓu thøc ®¹i sè.

II. ChuÈn bÞ:

GV : B¶ng phô

HS : §äc tr­íc bµi : BiÓu thøc ®¹i sè

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,H§ hîp t¸c theo nhãm nhá.VÊn ®¸p ,gîi më, thuyÕt tr×nh

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc líp: (1')

C.. KiÓm tra bµi cò: (2')

GV giíi thiÖu néi dung cña ch­¬ng IV

IV. Bµi míi

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(5')

? ë líp d­íi ta ®· häc vÒ biÓu thøc, lÊy vd vÒ biÓu thøc.

- y/cÇu hs lµm vÝ dô(24/sgk).

Gv y/cÇu hs lµm ?1

H§2(25')T×m hiÓu Kh/niÖm vÒ biÓu thøc ®¹i sè

hs ®äc bµi to¸n vµ lµm bµi.

- Ng­êi ta dïng ch÷ a ®Ó thay cña mét sè nµo ®ã.

- y/cÇu hs lµm ?2

- Nh÷ng biÓu thøc a + 2;

a(a + 2) lµ nh÷ng biÓu thøc ®¹i sè.

- y/cÇu hs nghiªn cøu vÝ dô trong SGK tr25

? LÊy vÝ dô vÒ biÓu thøc ®¹i sè.

-GV: y/cÇu c¶ líp nhËn xÐt bµi lµm cña c¸c b¹n.

- GV h­íng dÉn hs lµm ?3

- Ng­êi ta gäi c¸c ch÷ ®¹i diÖn cho c¸c sè lµ biÕn sè (biÕn)

? T×m c¸c biÕn trong c¸c biÓu thøc trªn.

- y/cÇu hs ®äc chó ý(25/sgk)

- 3 hs ®øng t¹i chç lÊy vÝ dô.

- 1 hs ®äc vÝ dô.

- hs lµm bµi.

- hs lªn b¶ng lµm.

- C¶ líp th¶o luËn theo nhãm, ®¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy.

- HS: nghiªn cøu vÝ dô trong SGK tr25

- 2 hs lªn b¶ng viÕt, mçi hs viÕt 2 vÝ dô vÒ biÓu thøc ®¹i sè.

- HS: C¶ líp nhËn xÐt bµi lµm cña c¸c b¹n.

- 2 hs lªn b¶ng lµm bµi.

- hs ®øng t¹i chç tr¶ lêi

- HS: ®äc chó ý(25/sgk)1. Nh¾c l¹i vÒ biÓu thøc

VÝ dô: BiÓu thøc sè biÓu thÞ chu vi h×nh ch÷ nhËt lµ: 2(5 + 8) (cm)

?1

3(3 + 2) cm2.2. Kh/niÖm vÒ biÓu thøc ®¹i sè

Bµi to¸n:

2(5 + a)

?2

Gäi a lµ chiÒu réng cña HCNchiÒu dµi cña HCN lµ a + 2 (cm)

BiÓu thøc biÓu thÞ diÖn tÝch: a(a + 2)

?3

a) Qu·ng ®­êng ®i ®­îc sau x (h) cña 1 « t« ®i víi vËn tèc 30 km/h lµ : 30.x (km)b) Tæng qu·ng ®­êng ®i ®­îc cña ng­êi ®ã lµ: 5x + 35y (km)

Chó ý :SGK.t/25D. Cñng cè: (10')- 2 hs lªn b¶ng lµm bµi tËp 1 vµ bµi tËp 2 tr26-SGK

Bµi tËp 1: a) Tæng cña x vµ y: x + y

b) TÝch cña x vµ y: xy

c) TÝch cña tæng x vµ y víi hiÖu x vµ y: (x+y)(x-y)

Bµi tËp 2: BiÓu thøc biÓu thÞ diÖn tÝch h×nh thang

- y/cÇu hs ®äc phÇn cã thÓ em ch­a biÕt.

E. H­íng dÉn vÒ nhµ:(2')

- N½m v÷ng kh¸i niÖm thÕ nµo lµ biÓu thøc ®¹i sè.

- Lµm bµi tËp 4, 5 tr27-SGK ,bµi tËp 1 5 (tr9, 10-SBT)

- ®äc tr­íc bµi 2

V. Rót kinh nghiÖm

Ngµy so¹n: 16/1/2011

TiÕt 52 : gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè

I. Môc tiªu:

- ChuÈn KT : HS hiÓu gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè lµ g×.

- ChuÈn KN: hs biÕt c¸ch tÝnh gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè.BiÕt c¸ch tr×nh bµy lêi gi¶i cña lo¹i to¸n nµy.

II. ChuÈn bÞ:

- B¶ng phô ghi bµi 6-tr28 SGK.

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,H§ hîp t¸c theo nhãm nhá.VÊn ®¸p ,gîi më, thuyÕt tr×nh,

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: (10')

- HS 1: lµm bµi tËp 4

- HS 2: lµm bµi tËp 5

(a =1000 000 ®; m =300 000; n =100 000)

Em h·y tÝnh sè tiÒn c«ng nhËn ®­îc cña ng­êi ®ã

GV nhËn xÐt cïng HSHS1: BiÓu thøc ®¹i sè biÓu thÞ lóc mÆt trêi lÆn lµ: (t+x-y) ®é.

HS2: Bµi 5. a)3.a+m; b)6.a-n.

Víi a = 1000 000 ®; m = 300 000; n = 100 000

a)=3.1000 000+300 000=3300000®

b)6.1000 000-100 000=5900 000®

HS nhËn xÐtC Bµi míi:

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(10') Gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè

- GV cho hs tù ®äc vÝ dô 1 tr27-SGK.

-GV: y/cÇu hs tù nghiªn cøu vÝ dô trong SGK.

- GV y/cÇu hs tù lµm vÝ dô 2 SGK.

? VËy muèn tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc ®¹i sè khi biÕt gi¸ trÞ cña c¸c biÕn trong biÓu thøc ®· cho ta lµm nh­ thÕ nµo.

H§2(10p)¸p dông

- y/cÇu hs lµm ?1.

GV nhËn xÐt cïng HS

- y/cÇu hs lµm ?2

GV nhËn xÐt cïng HS

- HS tù ®äc vÝ dô 1 tr27-SGK.

- hs tù nghiªn cøu vÝ dô trong SGK.

- HS: lµm vÝ dô 2 SGK.

- HS ph¸t biÓu.

- 2 hs lªn b¶ng lµm bµi.

HS nhËn xÐt

- hs lªn b¶ng lµm.

HS nhËn xÐt1. Gi¸ trÞ cña mét biÓu thøc ®¹i sè VÝ dô 1 (SGK)

VÝ dô 2 (SGK)

TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc

3x2 - 5x + 1 t¹i x = -1 vµ x =

* Thay x = -1 vµo b/thøc trªn ta cã:

3.(-1)2 - 5.(-1) + 1 = 9

VËy gi¸ trÞ cña b/thøc t¹i x = -1 lµ 9

* Thay x = vµo b/thøc trªn ta cã:

VËy gi¸ trÞ cña b/thøc t¹i x =* C¸ch lµm: SGK

2. ¸p dông

?1 TÝnh gi¸ trÞ b/thøc 3x2 - 9 t¹i x = 1 vµ x = 1/3

* Thay x = 1 vµo biÓu thøc trªn ta cã:

VËy gi¸ trÞ cña b/thøc t¹i x = 1 lµ -6

* Thay x = vµo b/thøc trªn ta cã:

VËy gi¸ trÞ cña b/thøc t¹i x =

?2 Gi¸ trÞ cña biÓu thøc x2y t¹i x = - 4 vµ y = 3 lµ 48D. Cñng cè: (12')

- GV tæ chøc trß ch¬i : treo2 b¶ng phô lªn b¶ng vµ cö 2 ®éi lªn b¶ng tham gia vµo cuéc thi.

- Mçi ®éi 1 b¶ng. C¸c ®éi tham gia thùc hiÖn tÝnh trùc tiÕp trªn b¶ng.

N:

T:

¡: L:

M:

£: H:

V:

I: §¸p sè : Lª v¨n thiªm

E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Lµm bµi tËp 7, 8, 9 - tr29 SGK.bµi tËp 8 12 (tr10, 11-SBT)

- §äc phÇn ''Cã thÓ em ch­a biÕt''; ''To¸n häc víi søc khoÎ mäi ng­êi'' tr29-SGK.

V. Rót kinh nghiÖm


Ngµy so¹n: 18/01/2011

TiÕt 53 : ®¬n thøc

I. Môc tiªu:

- ChuÈn KT:HS nhËn biÕt ®­îc mét biÓu thøc ®¹i sè nµo lµ ®¬n thøc.LÊy ®­îc vÝ dô vÒ ®¬n thøc

- ChuÈn KN :NhËn biÕt ®­îc ®¬n thøc thu gän. Ph©n biÖt ®­îc phÇn hÖ sè phÇn biÕn cña ®¬n thøc.BiÕt nh©n 2 ®¬n thøc. ViÕt ®¬n thøc ë d¹ng ch­a thu gän thµnh ®¬n thøc thu gän.

II. ChuÈn bÞ:

- GV: B¶ng phô, bót d¹ ghi ?1

- HS: B¶ng nhãm, bót d¹.

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá

VÊn ®¸p ,gîi më, thuyÕt tr×nh,

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: (5’)

HS1: §Ó tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc ®¹i sè khi biÕt gi¸ trÞ cña c¸c biÕn trong biÓu thøc ®· cho, ta lµm thÕ nµo ?

- Lµm bµi tËp 9 - tr29 SGKHS :Ph¸t biÓu theo SGK.

Bµi tËp 9/129SGK

Thay x=1 vµ y=1/2 vµo biÓ thøc x2y3+xy

Ta cã : 12.(1/2)3+1.(1/2)=1/8+1/2=5/8C. Bµi míi:

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(10’) Kh/niÖm §¬n thøc

- GV ®­a ?1 trªn b¶ng phô, bæ sung thªm 9; ; x; y

- GV y/cÇu hs lµm theo yªu cÇu cña SGK.

- GV thu b¶ng phô cña mét sè nhãm.

- GV: c¸c b/thøc nh­ c©u b) gäi lµ ®¬n thøc.

? ThÕ nµo lµ ®¬n thøc.

? LÊy vÝ dô vÒ ®¬n thøc.

- Gi¸o viªn th«ng b¸o.

- y/cÇu hs lµm ?2

- GV ®­a bµi 10-tr32 trªn b¶ng phô.

H§2(10’) §¬n thøc thu gän

? Trong ®¬n thøc trªn gåm cã mÊy biÕn ? C¸c biÕn cã mÆt bao nhiªu lÇn vµ ®­îc viÕt d­íi d¹ng nµo.

- GV nªu ra phÇn hÖ sè.

? ThÕ nµo lµ ®¬n thøc thu gän.

? §¬n thøc thu gän gåm mÊy phÇn.

? LÊy vÝ dô vÒ ®¬n thøc thu gän.

- GV y/cÇu hs ®äc chó ý.

? Quan s¸t ë c©u hái 1, nªu nh÷ng ®¬n thøc thu gän.

H§3(6’) BËc cña ®¬n thøc

? X¸c ®Þnh sè mò cña c¸c biÕn.

? TÝnh tæng sè mò cña c¸c biÕn.

GV 9 lµ bËc cña ®¬n thøc 10x6y3

? ThÕ nµo lµ bËc cña ®¬n thøc.

H§4(6’)

- GV cho biÓu thøcA = 32.167, B = 34. 166

- GV y/ cÇu hs lµm bµi

? Muèn nh©n 2 ®¬n thøc ta lµm nh­ thÕ nµo.

- HS: lµm theo yªu cÇu cña SGK.

- HS ho¹t ®éng theo nhãm, lµm vµo b¶ng phô.

- HS nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.

- 3 hs tr¶ lêi.

- 3 hs lÊy vÝ dô minh ho¹.

- HS: lµm ?2

- hs ®øng t¹i chç lµm.

- §¬n thøc gåm 2 biÕn:

+ Mçi biÕn cã mÆt mét lÇn.

+ C¸c biÕn ®­îc viÕt d­íi d¹ng luü thõa.

- 3 hs tr¶ lêi

-HS: Gåm 2 phÇn: hÖ sè vµ phÇn biÕn.

- 3 häc sinh lÊy vÝ dô vµ chØ ra phÇn hÖ sè, phÇn biÕn.

- 1 hs ®äc.

- hs: 4xy2; 2x2y; -2y; 9

- 1 hs ®øng t¹i chç tr¶ lêi.

BiÕn x mò 6

BiÕn y mò 3

- HS tr¶ lêi c©u hái.

- hs lªn b¶ng thùc hiÖn phÐp tÝnh A.B

- 1 hs lªn b¶ng lµm.

- 2 hs tr¶ lêi.1. §¬n thøc

?1

a)Nh÷ng biÓu thøc cã chøa phÐp céng, phÐp trõ lµ:2-3y;10x+y;5(x+y)

b) BiÓu thøc cßn l¹i lµ:4xy2 ;9; ; x; y

* §Þnh nghÜa: SGK

VÝ dô: 2x2y; ; x; y ...

Chó ý- Sè 0 còng lµ mét ®¬n thøc vµ gäi lµ ®¬n thøc kh«ng.

?2

Bµi tËp 10-tr32 SGKB¹n B×nh viÕt sai 1 vÝ dô (5-x)x2 ®©y kh«ng ph¶i lµ ®¬n thøc.

2. §¬n thøc thu gän

XÐt ®¬n thøc 10x6y3Gäi lµ ®¬n thøc thu gän

10: lµ hÖ sè cña ®¬n thøc.

x6y3: lµ phÇn biÕn cña ®¬n thøc.

3. BËc cña ®¬n thøc

Cho ®¬n thøc 10x6y3

Tæng sè mò: 6 + 3 = 9

Ta nãi 9 lµ bËc cña ®¬n thøc ®· cho.

* §Þnh nghÜa: SGK

- Sè thùc kh¸c 0 lµ ®¬n thøc bËc 0.

- Sè 0 ®­îc coi lµ ®¬n thøc kh«ng cã bËc.

4. Nh©n hai ®¬n thøc

VÝ dô: T×m tÝch cña 2 ®¬n thøc 2x2y vµ 9xy4

(2x2y).( 9xy4)

= (2.9).(x2.x).(y.y4) = 18x3y5.D. Cñng cè: (5') Bµi tËp 13-tr32 SGK (2 hs lªn b¶ng lµm)

a)

b)

Bµi tËp 14-tr32 SGK ( y/cÇu hs viÕt 3 ®¬n thøc tho¶ m·n ®k cña bµi to¸n, hs lµm ra b¶ng phô) :

E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc theo SGK.

- Lµm c¸c bµi tËp 14; 15; 16; 17; 18 (tr11, 12-SBT)

- §äc tr­íc bµi ''§¬n thøc ®ång d¹ng''

V. Rót kinh nghiÖm


Ngµy so¹n: 20/01/2011

TiÕt 54 : ®¬n thøc ®ång d¹ng

I. Môc tiªu:

- ChuÈn KT:HS hiÓu k/niÖm 2 ®¬n thøc ®ång d¹ng, nhËn biÕt ®­îc c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng.

- ChuÈn KN :BiÕt céng trõ c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng.

II.ChuÈn bÞ:

- GV: bảng phụ ghi néi dung c¸c bµi tËp.

- HS:bảng nhãm,bót d¹,«n c¸c k/niÖm vÒ ®¬n thøc,®¬n thøc thu gän,bËc cña mét ®¬n thøc.

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá

VÊn ®¸p ,gîi më, thuyÕt tr×nh,

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò:(7')

- HS1:Cho đơn thức 3x2yz

a)Viết ba đơn thức cã phần biến giống phần biến của đơn thức trªn?

b) Viết ba đơn thức cã phần biến kh«ng gièng phần biến của đơn thức trªn?

Y/c HS cả lớp cïng làm

HS2 TÝnh tich cña c¸c ®a thøc sau:

a)(2x2y).() b)(-3x3y)(5y2z)

T×m bËc cña ®a thøc tÝch thu ®­îc?

§Ó nh©n hai ®¬n thøc em ®· lµm ntn?

GV n/ xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm cïng HSHS 1

a) ch¼ng h¹n :7x2yz;2x2yz;-5x2yz

b)3xy; -8xyt, 5yt,..

HS2 :

a)=(2.).(x2.x).(y2.y).z=x3y3z cã bËc lµ 7b)= (-3.5)x3.(y.y2).z2=-15x3y3z cã bËc lµ 7

HS ....Ta nh©n c¸c hÖ sè víi nhau vµ nh©n c¸c phÇn biÕn víi nhau.

HS nhËn xÐt bµi b¹nC. B¸i míi:

GV §V§ : C¸c ®¬n thøc HS1 viÕt ë THa ®­îc gäi lµ c¸c ®­n th­c ®ång dang. VËy thÕ nµo lµ c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng ? vµ ta co thÓ céng trõ c¸c ®¬n thøc nµy ntn ?=> BH míi.

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(15’) §¬n thøc ®ång d¹ng

- GV®­a VD lªn trªn b¶ng .C¸c ®¬n thøc cña phÇn a lµ ®¬n thøc ®ång d¹ng.

Cßn c¸c ®¬n thøc phÇn b kh«ng lµ ®¬n thøc ®ång d¹ng.

? VËy thÕ nµo lµ ®¬n thøc ®ång d¹ng?

GV nhËn xÐt vµ chèt K/N.

Em h·y cho vÝ dô vÒ ®¬n thøc ®ång d¹ng?

GV? Hai ®¬n thøc (2x2y).()

vµ(-3x3y)(5y2z) cã ®ång d¹ng kh«ng ?V× sao ?

?§Ó muèn biÕt c¸c ®¬n thøc cã ®ång d¹ng víi nhau kh«ng ta ph¶i lµm g×?

GV ? Hai ®¬n thøc sau cã ®ång d¹ng víi nhau kh«ng ?

a)x2y vµ y2x? b)x2y vµ yx2?

c)x2vµ x3

GV? sè 5 vµ sè 9 cã ®ång d¹ng ko ?vs?

GV chèt l¹i chó ý

- GV ®­a ?2 trªn b¶ng phô.

- GV cho hs tù nghiªn cøu SGK.th¶o luËn vµ tr¶ lêi.

GV Chèt l¹i: Muèn biÕt c¸c ®¬n thøc cã hÖ sè kh¸c 0 cã ®ång d¹ng hay kh«ng ta chØ quan t©m tíi phÇn biÕn cã gièng nhau hay kh«ng?

Hai ®¬n thøc cã cïng bËc vµ cã c¸c biÕn gièng nhau th× ch­a ch¾c d· ®ång d¹ng.

GV cho HS lµm bµi tËp 15

Treo b¶ng phô bµi tËp 15 vµ c¸c « vu«ng cã ghi c¸c ®¬n thøc.

GV nhËn xÐt bµi lµm HS.

H§2(13’) Céng trõ c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng.

§­a ra hai biÓu thøc A,B.

Dùa vµo tÝnh chÊt ph©n phèi cña phÐp nh©n ®èi víi phÐp céng, em h·y thùc hiÖn A+B?

?B»ng c¸ch t­¬ng tù em h·y thùc hiÖn phÐp céng hai ®¬n

thøc sau:

GV Ta nãi 3x2y lµ tæng cña hai ®¬n thøc 2x2y vµ x2y.

GV ®­a ra vÝ dô 2 :

GV Ta nãi =-4xy2 lµ hiÖu cña hai ®¬n thøc3xy2 vµ 7xy2 .

§Ó céng trõ c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng ta lµm nh­ thÕ nµo.

GV chèt quy t¾c

- GV ®­a néi dung bµi tËp trªn b¶ng phô.?3 vµ bµi tËp 16

y/cÇu hs thùc hiÖn.

GV theo dâi bµi lµn HS d­íi líp vµ nhËn xÐt.

GV? §iÒn vµo chç trèng:

3xy+...+....=7xy

GV? cã bao nhiªu p/¸n?

- HS theo dâi ghi VD .

HS ph¸t biÓu K/N

-3 hs ph¸t biÓu l¹i.

HS cho vÝ dô

HS : cã v× cã cïng phÇn biÕn lµ x3y3z

HS: ta cã thÓ thu gän ®¬n thøc dÓ dÔ thÊy.

HS a)x2y vµ y2x kh«ng ®ång d¹ng.

b)x2y vµ yx2 ®ång d¹ng.

c)x2vµ x3 kh«ng ®ång d¹ng.

HS Cã .V× chóng gièng nhau lµ kh«ng cã phÇn biÕn.

HS th¶o luËn nhãm cö nhãm tr­ëng tr¶ lêi.

HS: b¹n Phóc nãi ®óng.

HS lªn b¶ng s¾p xÕp.

Nhãm I: ;;;

Nhãm II:;

Nhãm III:

HS taÞ chç tr¶ lêi

HS tai chç tr¶ lêi

- Häc tr¶ lêi

- HS: rót ra quy t¾c céng trõ c¸c ®¬n thøc.

- HS: 2HS lªn b¶ng lµm ?3 vµ bµi tËp 16

- HS: C¶ líp lµm bµi ra nh¸p vµ nhËn xÐt

- C¶ líp theo dâi vµ nhËn xÐt.

- C¶ líp lµm bµi vµo vë.

HS Ch¼ng h¹n:

3xy+xy+3xy=7xy

HS nhiÒu p/¸n1. §¬n thøc ®ång d¹ng

VD:


7x2yz;2x2yz;-5x2yz;x2yz lµ c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng.

Kh¸i niÖm:

- Hai ®¬n thøc ®ång d¹ng lµ 2 ®¬n thøc cã hÖ sè kh¸c 0 vµ cã cïng phÇn biÕn.

Chó ý: SGK

C¸c sè kh¸c 0 ®­îc coi lµ c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng

?2

Bµi tËp 15/34.SGKS¾p xÕp c¸c ®¬n thøc sau thµnh nhãm c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng.

;;;;;

;.

2. Céng trõ c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng.

Cho A=2.72.55 vµ

B=72.55

Ta cã A+B=

=2.72.55 + 72.55

=(2+1)72.55 =3.72.55

VD1: 2x2y+x2y

=(2+1).x2y=3x2y

VD2 :3xy2-7xy2

=(3-7).xy2=-4xy2Quy t¾c

- §Ó céng (trõ) c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng, ta céng (hay trõ) c¸c hÖ sè víi nhau vµ gi÷ nguyªn phÇn biÕn.

?3 HS1

HS2

Bµi tËp 16/34-SGK

(25 xy2)+(55 xy2)+(75 xy2) = 155 xy2D.Cñng cè: (7'):

Bµi tËp 18/35 SGK: T¸c gi¶ cuèn “§¹i ViÖt sö ký”

Em sÏ biÕt tªn t¸c gi¶ b»ng c¸ch tÝnh tæng vµ hiÖu c¸c ®¬n thøc d­íi ®©y råi viÕt ch÷ t­¬ng øng vµo « d­íi kÕt qu¶ cho ®­îc trong b¶ng

V ¦ N UH £ ¡ 0 L0

Каталог: documents -> 48078
documents -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
documents -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
documents -> Sè: 90/2003/Q§-ub
documents -> Qcvn 01 -124: 2013/bnnptnt
documents -> TIẾp cận c-d-i-o đỂ NÂng cao chất lưỢng đÀo tạO
documents -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 5624-1 : 2009
documents -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
documents -> Thông tư số 01/2016/tt-bgtvt ngày 01/02/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
48078 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập học kì I môn sinh họC 7 Phần mở đầu
48078 -> Câu 1: Trình bày những nét chính về kinh tế, chính trị- xã hội ở Pháp trước khi cách mạng bùng nổ ?

tải về 1.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương