Tr­êng thcs nguyÔn §øc C¶nh Gi¸o ¸n §¹i Sè 7 Ch­¬ngI sè h÷u tØ. sè thùctải về 1.01 Mb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.01 Mb.
#77
1   2   3   4   5   6   7
(tr45-SGK)

a) -3,02 < -3, 0 1

b) -7,50 8 > -7,513

c) -0,49 854 < -0,49826

d) -1,90765 < -1,892Bµi tËp 92 (tr45-SGK) S¾p xÕp:

a) Theo thø tù tõ nhá ®Õn línb) Theo thø tù tõ nhá ®Õn lín cña c¸c gi¸ trÞ tuyÖt ®èiBµi tËp 93 (tr45-SGK)Bµi tËp 95 (tr45-SGK)D. Cñng cè: (5')

- Trong qu¸ tr×nh tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc cã thÓ ®­a c¸c sè h¹ng vÒ d¹ng ph©n sè hoÆc c¸c sè thËp ph©n

- Thø tù thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh trªn tËp hîp sè thùc còng nh­ trªn tËp hîp sè h÷u tØ.

E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Tr¶ lêi 5 c©u hái phÇn «n tËp ch­¬ng

- Lµm bµi tËp 94 9tr45-SGK), 96; 97; 101 (tr48, 49-SGK)

V. Rót kinh nghiÖm
Ngµy so¹n: 20/9/2010

TiÕt 20 «n tËp ch­¬ng I

víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh bá tói caiso

I. Môc tiªu:

- HÖ thèng cho hs c¸c tËp hîp sè ®· häc.

- ¤n tËp ®Þnh nghÜa sè h÷u tØ, qui t¾c x¸c ®Þnh GTT§ cña mét sè h÷u tØ, qui t¾c c¸c phÐp to¸n trong Q

- RÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh trong Q, tÝnh nhanh tÝnh hîp lÝ (nÕu cã thÓ) t×m x, so s¸nh 2 sè h÷u tØ.

II.ChuÈn bÞ:

GV: - B¶ng phô: Quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp N, Z, Q, R; C¸c phÐp to¸n trong Q

HS : - ¤n tËp kiÕn thøc trong ch­¬ng I, tr¶ lêi c¸c c©u hái «n tËp ch­¬ng I,b¶ng nhãm.

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,h® hîp t¸c theo nhãm nhá, luyÖn t©p, vÊn ®¸p.

IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: (KÕt hîp trong giê)

C.Bµi míi:

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(8')

? Nªu c¸c tËp hîp sè ®· häc vµ quan hÖ cña chóng.

- GV treo gi¶n ®å ven. y/cÇu hs lÊy vÝ dô minh ho¹

? Sè thùc gåm nh÷ng sè nµo

GV nhËn xÐt cïng HS

H§2(17')

? Nªu ®Þnh nghÜa sè h÷u tØ ?

Nªu 3 c¸ch viÕt cña sè h÷u tØ?

? ThÕ nµo lµ sè h÷u tØ d­¬ng, sè h÷u tØ ©m, lÊy vÝ dô minh ho¹

? BiÓu diÔn sè trªn trôc sè

? Nªu qui t¾c x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña 1 sè h÷u tØ

- GV ®­a ra bµi tËp

- GV ®­a ra b¶ng phô y/cÇu hs hoµn thµnh:

Víi













H§3(15’)


GV y/cÇu HS lµm BT 96/48

H·y nªu c¸ch lµm?

-Gäi 4 hs lªn lµm bµi tËp 96 (tr48-SGK)

GV cho hs ho¹t ®éng theo nhãm lµm bµi tËp 98 (tr49-SGK)

GV theo dâi HD hs lµm bµi.

?Em h·y nªu lai c¸ch lµm

GV nhËn xÐt cïng HS vµ chèt kÕt qu¶.

- hs ®øng t¹i chç ph¸t biÓu

- hs lÊy 3 vÝ dô minh ho¹.

- hs: gåm sè h÷u tØ vµ sè v« tØ

- hs ®øng t¹i chç tr¶ lêi líp nhËn xÐt.

HS t¹i chç tr¶ lêi- C¶ líp lµm viÖc Ýt phót, 1 hs lªn b¶ng tr×nh bµy.

-hs:

- C¶ líp lµm bµi

2 hs lªn b¶ng tr×nh bµy

- HS: §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy

HS nªu c¸ch lµm tõng TH.

4 HS lªn b¶ng lµm BT96.

HS c¶ líp cïng lµm vµ nhËn xÐt

HS H§ nhãm, lµm bµi trªn b¶ng nhãm.

c¸c nhãm ch½n lµm c©u a,d; nhãm lÎ lµm c©u b,c) sau 5’ c¸c nhãm tr×nh bµy bµi lµm lªn b¶ng.

HS nªu lai c¸ch lµm, c¸c nhãm nhËn xÐt.1.Quan hÖ gi÷a c¸c tËp hîp sè

- C¸c tËp hîp sè ®· häc

+ TËp N c¸c sè tù nhiªn

+ TËp Z c¸c sè nguyªn

+ TËp Q c¸c sè h÷u tØ

+ TËp I c¸c sè v« tØ

+ TËp R c¸c sè thùc

, RR

+ TËp hîp sè thùc gåm sè h÷u tØ vµ sè v« tØ. Trong sè h÷u tØ gåm (N, Z, Q)

2.¤n tËp vÒ sè h÷u tØ

* §Þnh nghÜa:

- Sè h÷u tØ d­¬ng lµ sè h÷u tØ lín h¬n 0

- Sè h÷u tØ ©m lµ sè h÷u tØ nhá h¬n 0

- BiÓu diÔn sè trªn trôc sèBµi tËp 101 (tr49-SGK)* C¸c phÐp to¸n trong Q

LuyÖn tËp

Bµi tËp 96 (tr48-SGK)Bµi tËp 98 (tr49-SGK)

D. Cñng cè: (2')

? Qua tiÕt «n tËp nµy c¸c em cÇn n¾m ®­îc nh÷ng g×?

? C¸c bµi tËp ®· ch÷a vËn dông kiÕn thøc g× ®Ó gi¶i?

E.H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- ¤n tËp l¹i lÝ thuyÕt vµ c¸c bµi tËp ®· «n tËp

- Lµm tiÕp tõ c©u hái 6 ®Õn c©u 10 phÇn «n tËp ch­¬ng I

- Lµm bµi tËp 97, 99, 100, 102 (tr49+50-SGK)

- Lµm bµi tËp 133, 140, 141 (tr22+23-SBT)

V. Rót kinh nghiÖm

Ngµy so¹n: 22 /9/2010

TiÕt 21 «n tËp ch­¬ng I

víi sù trî gióp cña m¸y tÝnh bá tói caiso (tiÕp)

I.Môc tiªu:

- ¤n tËp c¸c tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc vµ d·y tØ sè b»ng nhau, kh¸i niÖm sè v« tØ, sè thùc, c¨n bËc hai.

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng viÕt c¸c tØ lÖ thøc, gi¶i to¸n vÒ tØ sè ,chia tØ lÖ, c¸c phÐp toµn trong R.

- RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c, tr×nh bµy lêi gi¶i l«gic

II.ChuÈn bÞ:

GV: - B¶ng phô néi dung c¸c tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc

HS : - ¤n tËp kiÕn thøc ®· häc trong ch­¬ng I, tr¶ lêi c¸c c©u hái «n tËp ch­¬ng I tõ c©u 6 ®Õn c©u 10 ,b¶ng nhãm.

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,h® hîp t¸c theo nhãm nhá, luyÖn t©p, vÊn ®¸p, thuyÕt tr×nh gi¶ng gi¶i.

IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: (KÕt hîp trong giê )

C.Bµi míi:

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(10')

? ThÕ nµo lµ tØ sè cña 2 sè a vµ b (b0)

? TØ lÖ thøc lµ g×, Ph¸t biÓu tÝnh chÊt c¬ b¶n cña tØ lÖ thøc

? Nªu c¸c tÝnh chÊt cña tØ lÖ thøc.

NÕu a.d=b.c th× suy ra ®iÒu g×?

- Gv treo b¶ng phô -GV: yªu cÇu Hs nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.

? ViÕt c«ng thøc thÓ hiÖn tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau

- GV:y/cÇu hs lµm bµi tËp 103

- GV: y/cÇu líp nhËn xÐt, bæ sung.

H§2(8')

? §Þnh nghÜa c¨n bËc hai cña mét sè a kh«ng ©m.? ThÕ nµo lµ sè v« tØ ?

LÊy vÝ dô minh ho¹.

? Nh÷ng sè cã ®Æc ®iÓm g× th× gäi lµ sè h÷u tØ.

? Sè thùc gåm nh÷ng sè nµo.

H§3(24')

GV y/ hS lµm BT 102.

HD hs ph©n tÝch:

GV y/cÇu HS ho¹t ®éng theo nhãm lµm bµi 103/50 SGK

GV nhËn xÐt cïng HS

GV Yªu cÇu HS ®äc BT104

GV h­íng dÉn hslµm bµi

- HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi.

- HS tr¶ lêi c©u hái: NÕu a.d = c.b

- HS:


- Hs nhËn xÐt bµi lµm cña b¹n.

- HS lµm Ýt phót, sau ®ã 1 hs lªn b¶ng tr×nh bµy.

- Líp nhËn xÐt, bæ sung.

HS ®øng t¹i chç ph¸t biÓu

- GV ®­a ra bµi tËp

- 2 hs lªn b¶ng lµ

- hs tr¶ lêi.

- HS: Trong sè thùc gåm 2 lo¹i sè

+ Sè høu tØ (gåm tp hh hay v« h¹n tuÇn hoµn)

+ Sè v« tØ (gåm tp v« h¹n kh«ng tuÇn hoµn)

HS ®äc ®Ò bµi.

HS theo dâi c¸ch ph©n tÝch.

HS lªn b¶ng tr×nh bµy l¹i lêi gi¶i

HS h® theo nhãm, lµm bµi trªn b¶ng nhãm.

C¸c nhãm nhËn xÐt bµi b¹n.

HS ®äc ®Ò bµi

TØ lÖ thøc, d·y tØ sè b»ng nhau

- TØ sè cña hai sè a vµ b lµ th­¬ng cña phÐp chia a cho b

-TØ lÖ thøc lµ ®¼ng thøc cña hai tØ sè b»ng nhau.

- T/c 1(TÝnh chÊt c¬ b¶n)

NÕu a.d = c.b

-T/c2:


NÕu ad = bc vµ a, b, c, d 0 th× ta cã c¸c tØ lÖ thøc:

- TÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau

BT 103 (tr50-SGK)

Gäi x vµ y lÇn l­ît lµ sè l·i cña tæ 1 vµ tæ 2 (x, y > 0)

ta cã: ;

2.C¨n bËc hai, sè v« tØ, sè thùc

- C¨n bËc hai cña mét sè a kh«ng ©m lµ sè x sao cho x2 =a.

BT 105 (tr50-SGK)- Sè v« tØ lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n kh«ng tuÇn hoµn

VÝ dô:

-Sè h÷u tØ lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè TP h÷u h¹n hoÆc v« h¹n tuÇn hoµn.

LuyÖn tËp

Bµi tËp 102/50 SGK

Ta cã:

BT 103//50:

Gäi x vµ y lÇn l­ît lµ sè l·i cña tæ 1 vµ tæ 2

Ta cã:

Theo tÝnh chÊt cña d·y TSBN ta cã:

x=3.1600000=4800000®

y=5.1600000=8000000®

BT 104: Gäi chiÒu dµi mçi tÊm v¶i lµ x, y, z (mÐt) (x, y, z >0)

Sè v¶i b¸n ®­îc lµ:

Sè v¶i cßn l¹i lµ:

Theo bµi ta cã:

Gi¶i ra ta cã: x = 24m; y = 36m; z = 48mD.Cñng cè: ? Qua tiÕt «n tËp nµy c¸c em cÇn n¾m ®­êc nh÷ng g×?

? C¸c bµi tËp ®· ch÷a vËn dông kiÕn thøc g× ®Ó gi¶i?

E.H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Lµm bµi tËp 130,133,135,138 SBT/22.

- ¤n tËp c¸c c©u hái vµ c¸c BT ®· lµm ,n¾m ch¾c kiÕn thøc ®Ó tiÕt sau kiÓm tra1 tiÕt.

V. Rót kinh nghiÖm:


Ngµy so¹n: 26 /9/2010

TiÕt 22: KiÓm tra Ch­¬ng i

I. Môc tiªu:

- KiÓm tra kiÕn thøc hs tiÕp thu d­îc trong ch­¬ng I

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng tr×nh bµy lêi gi¶i cña bµi to¸n.

- RÌn tÝnh cÈn thËn, chÝnh x¸c khoa häc trong qu¸ tr×nh gi¶i to¸n.

II. ChuÈn bÞ:

GV §Ò kiÓm tra ph« t«.

HS: ¤n tËp néi dung ch­¬ng I.

III. Ph­¬ng ph¸p: Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan, tù luËn

IV.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A.Tæ chøc líp: (1')

B. §Ò bµi kiÓm tra: (thêi gian lµm bµi 44')PhÇn I: Tr¾c nghiÖm ( 3 ®iÓm)

C©u1: Trong c¸c kh¼ng ®Þnh sau,kh¼ng ®Þnh nµo ®óng (§),kh¼ng ®Þnh nµo sai (S)

A.Sè 8 lµ c¨n bËc hai cña 64.  1. Sè 64 chØ cã c¨n bËc hai lµ 8.

  2. Sè 64 cã hai c¨n bËc hai lµ = 8 vµ - = - 8

C©u 2 :KÕt qu¶ ®óng cña phÐp tÝnh - lµ : A. - 9; B. 9 ; C. -9 vµ 9; D. 9

C©u 3 : NÕu = 3 th× x3 b»ng: A. 27 ; B. 729 ; C. 81 ; D. 9

C©u 4 : KÕt qu¶ ®óng cña phÐp tÝnh lµ: A. ; B. ; C. - D. 1

PhÇn II: Tù luËn ( 7 ®iÓm)

C©u 5: ( 2 ®iÓm ) Thùc hiÖn phÐp tÝnh b»ng c¸ch hîp lý ( NÕu cã thÓ):

a, ( - 2)3 . b, ( - 3,75) .( -7,2) + 2,8 . 3,75C©u 6: ( 3 ®iÓm)H­ëng øng phong trµo kÕ ho¹ch nhá cña liªn ®éi, ba chi ®éi 7A,7B,7C ®· thu gom ®­îc 120 kg giÊy vôn. BiÕt r»ng sè giÊy vôn thu ®­îc cña ba chi ®éi lÇn l­ît tû lÖ víi 9 ; 7 ; 8. H·y tÝnh sè giÊy vôn cña mçi chi ®éi thu ®­îc.

C©u 7 :(2®iÓm) So s¸nh c¸c sè sau : a, 2600 vµ 3400 b, (0,1)10 vµ ( 0,3)20

C. §¸p ¸n –BiÓu ®iÓm:PhÇn I: Tr¾c nghiÖm ( 3 ®iÓm)

C©u 1: 1,5 ® ( mçi ý ®óng 0,5 ®)

A.Sè 8 lµ c¨n bËc hai cña 64. (§)

B .Sè 64 chØ cã c¨n bËc hai lµ 8. (S )

C. Sè 64 cã hai c¨n bËc hai lµ = 8 vµ - = - 8 (§)

C©u 2: ( 0,5®) KÕt qu¶ ®óng cña phÐp tÝnh - lµ A. -9 .

C©u 3 : ( 0,5 ®) NÕu = 3 th× x3 b»ng: B. 729

C©u 4 : ( 0,5 ®) KÕt qu¶ ®óng cña phÐp tÝnh lµ B. ;PhÇn II: Tù luËn ( 7 ®iÓm)

C©u 5: ( 2 ®iÓm ) ( Mçi phÇn ®óng : 1®)

a, ( - 2)3 . = ( -8) .( 0,75 – 0,25 ) :

= ( - 8 ) . 0,25 : = - 4 . =

b, ( - 3,75) .( -7,2) + 2,8 . 3,75 =3,75 . 7,2 + 2,8 . 3,75

= 3,75 .( 7,2 + 2,8 ) = 3,75 . 10 = 37,5

C©u 6: ( 3 ®iÓm )

Gäi sè giÊy vôn thu ®­îc cña c¸c chi ®éi 7 A , 7 B, 7 C lÇn l­ît lµ a, b, c(kg )

Ta cã : vµ a + b + c = 120

a = 9 .5 = 45 (kg)

b = 7 . 5 = 35 (kg )

c = 8 .5 = 40 (kg )

C©u 7: ( 2®iÓm) ( Mçi phÇn ®óng : 1®iÓm ) So s¸nh

a, 2600 vµ 3400

Cã 2600 = ( 23)200 = 8200 ; 3400 = (32)200 = 9200V× 8200 < 9200 nªn 2600 < 3400

b, (0,1)10 vµ ( 0,3)20

Cã ( 0,3)20 = = ( 0,09)10 < ( 0,1)10 .

V. Rót kinh nghiÖm:

Ch­¬ng II – Hµm sè vµ ®å thÞ

Môc tiªu ch­¬ng
*VÒ chuÈn kiÕn thøc:

-Hs hiÓu ®­îc c«ng thøc ®Æc tr­ng cña hai ®¹i l­îng TLT, cña hai ®¹i l­îng TLN.

-HS cã nh÷ng nhiÓu biÕt ban ®Çu vÒ kh¸i niÖm hµm sè vµ ®å thÞ cña hµm sè.

*VÒ chuÈn kÜ n¨ng:

-HS biÕt vËn dông c¸c c«ng thøc vµ tÝnh chÊt ®Ó gi¶i ®­îc c¸c tÝnh chÊt ®Ó gi¶i ®­îc c¸c bµi to¸n c¬ b¶n vÒ hai ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn , hai ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch.

-HS biÕt vÏ hÖ trôc to¹ ®é, x¸c ®Þnh to¹ ®é cña mét ®iÓm cho tr­íc vµ x¸c ®Þnh d­îc mét ®iÓm theo to¹ ®é cña nã.

-HS biÕt vÏ ®å thÞ cña hµm sè y=ax (a0), biÕt tim trªn ®å thÞ gi¸ trÞ cña h/sè vµ biÕn sè.

*VÒ th¸i ®é : HS thÊy ®­îc øng dông cña to¸n häc trong thùc tÕ,rÌn tÝnh chÝnh x¸c trong tÝnh to¸n.
Ngµy so¹n: 02/10/2010

TiÕt 23 : §¹i l­îng tØ lÖ thuËn

I. Môc tiªu:

- ChuÈn KT:HS hiÓu c«ng thøc biÓu diÔn mèi quan hÖ gi÷a 2 ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn

-ChuÈn KN: NhËn biÕt ®­îc 2 ®¹i l­îng cã tØ lÖ víi nhau hay kh«ng, hiÓu ®­îc tÝnh chÊt cña hai ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn

- BiÕt c¸ch t×m hÖ sè tØ lÖ khi biÕt 1 cÆp gi¸ trÞ t­¬ng øng, t×m gi¸ trÞ cña mét ®¹i l­îng khi biÕt hÖ sè tØ lÖ vµ gi¸ trÞ t­¬ng øng.

II.ChuÈn bÞ:

GV: - B¶ng phô ?1 vµ ?4; bµi 2; 3 (tr54-SGK)

HS: - B¶ng nhãm, «n l¹i mèi liªn hÖ vËn tèc, qu·ng ®­êng, thêi gian.

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá,vÊn ®¸p gîi më

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:A. Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: (kh«ng kiÓm tra)

C. Bµi míi: (21’)

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ng- GV giíi thiÖu qua vÒ ch­¬ng hµm sè.

H§1 (15’) X©y dùng ®n

-GV: y/cÇu hs lµm ?1

? NÕu D = 7800 kg/cm3

? NhËn xÐt sù gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c CT trªn.

- GV:y/cÇu Hs rót ra nhËn xÐt.

- GV giíi thiÖu ®n SGK

- GV cho hs lµm ?2

- Giíi thiÖu chó ý

- GV:y/cÇu hs lµm ?3

-GV y/cÇu c¶ líp th¶o luËn theo nhãm

H§2(6’) T×m hiÓu t/chÊt

- GV: y/cÇu hs th¶o luËn theo nhãm ?4 vµ lµm vµo phiÕu häc tËp

- GV giíi thiÖu 2 tÝnh chÊt lªn b¶ng phô.

-HS: lµm ?1

- HS rót ra nhËn xÐt.

- HS lµm ?2

- HS lµm ?3

- HS: Líp th¶o luËn theo nhãm

-HS: th¶o luËn theo nhãm ?4 vµ lµm vµo phiÕu häc tËp

- HS ®äc, ghi nhí tÝnh chÊt

1. §Þnh nghÜa

?1

a) S = 15.tb) m = D.V m = 7800.V

* NhËn xÐt:

C¸c c«ng thøc trªn ®Òu cã ®iÓm gièng nhau: ®¹i l­îng nµy b»ng ®¹i l­îng kia nh©n víi 1 h»ng sè.

* §Þnh nghÜa (sgk)

?2 y = .x (v× y TLT víi x)

VËy x TLT víi y theo hÖ sè

* Chó ý: SGK

?3

2. TÝnh chÊt

?4

a) k = 2 b)c)

* TÝnh chÊt (SGK)D. Cñng cè: (21')

- y/cÇu hs lµm c¸c bµi tËp 1; 2; 3 (tr53, 54- SGK)

- Gv ®­a bµi tËp 2 lªn b¶ng phô, hs th¶o luËn theo nhãm.

- GV ®­a bµi tËp 3 lªn b¶ng phô, hs lµm theo nhãm

BT 1: a) v× 2 ®¹i l­îng x vµ y tØ lÖ thuËn

y = k.x thay x = 6, y = 4

b)

c) ;

BT 2:







BT 3: a)






















b) m vµ V lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn, v× m = 7,8.VE. HDVN:(2')

- Häc theo SGK

- Lµm c¸c bµi 4 (tr54-SGK), bµi tËp 1 7(tr42, 43- SBT) - §äc tr­íc §2

HD Bµi 4 /54 sgk.

z TLT víi y theo hÖ sè k th× ta cã c«ng thøc ntn? (z = ky)

y TLT víi x theo hÖ sè h th× ta cã c«ng thøc ntn? (y = hx)

Thay y = h.x vµo c«ng thøc z = k.y tacã ®iÒu g×?V. Rót kinh nghiÖm:
Ngµy so¹n: 04 /10/2010

TiÕt 24 : mét sè bµi to¸n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn

I .Môc tiªu:

- HS biÕt c¸ch lµm c¸c bµi to¸n c¬ b¶n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn vµ chia tØ lÖ

- HS biÕt liªn hÖ víi c¸c bµi to¸n trong thùc tÕ

II.ChuÈn bÞ:

GV: - B¶ng phô (Ghi c¸ch gi¶i 2 cña bµi to¸n 1, chó ý, néi dung ?1, bµi to¸n 2)

HS: - B¶ng nhãm, n¾m ch¾c kh¸i niÖm vµ tÝnh chÊt cña hai ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,h® hîp t¸c theo nhãm nhá,vÊn ®¸p gîi më

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: (7')

- HS1: §Þnh nghÜa 2 ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn ? Lµm bµi tËp 4 (tr54- SGK )

- HS2: ph¸t biÓu tÝnh chÊt 2 ®l tØ lÖ thuËn HS1 Ph¸t biÓu kh¸i niÖm SKG/52

Bµi 4 /54 sgk.

z TLT víi y theo hÖ sè k ta cã z = ky

y TLT víi x theo hÖ sè h ta cã y = hx

Thay y = hx vµo c/thøc z = ky ta cã :

z = k.hx ->z = (k.h)x VËy z TLT víi x theo hÖ sè k.h

HS2 Ph¸t biÓu tÝnh chÊt sgk/53C.Bµi míi

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(18’) Bµi to¸n 1

- GV:y/cÇu hs ®äc ®Ò bµi

? §Ò bµi cho biÕt ®iÒu g×? Hái chóng ta ®iÒu g×.

? m vµ V lµ 2 ®l cã quan hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo

? Ta cã tØ lÖ thøc nµo.

? m1 vµ m2 cßn quan hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo

- GV ®­a trªn b¶ng phô c¸ch 2 vµ h­íng dÉn hs

- GV ®­a ?1 trªn b¶ng phô

- Tr­íc khi hs lµm gv h/ dÉn nh­ bµi to¸n 1

H§2(6’) Bµi to¸n 2

- GV: §Ó n¾m ®­îc 2 bµi to¸n trªn ph¶i n¾m ®­îc m vµ V lµ 2 ®l tØ lÖ thuËn vµ sö dông tÝnh chÊt tØ lÖ vµ d·y tØ sè b»ng nhau ®Ó lµm bµi to¸n 2.

- §­a néi dung bµi to¸n 2 trªn b¶ng phô.

GV ®¸nh gi¸ cïng HS

- HS: ®äc ®Ò bµi

- 1 hs ®äc ®Ò bµi

- HS tr¶ lêi theo c©u hái cña gv

- Hs chó ý theo dâi

- HS ®äc ®Ò to¸n

- HS lµm bµi vµo b¶ng phô.

- y/cÇu hs ®äc ®Ò bµi

- HS th¶o luËn theo nhãm. Lµm bµi trªn b¶ng nhãm vµ tr×nh bµy lªn b¶ng.

HS nhËn xÐt bµi nhãm b¹n1. Bµi to¸n 1

Gäi khèi l­îng cña 2 thanh ch× t­¬ng øng lµ m1 (g) vµ m2 (g), v× khèi l­îng vµ thÓ tÝch lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn nªn:

Theo bµi (g), ¸p dông t/chÊt d·y tØ sè = nhau ta cã:VËy khèi l­îng cña 2 thanh ch× lÇn l­ît lµ 135,6 (g) vµ 192,1 (g)

?1

m1 = 89 (g)m2 = 133,5 (g)

* Chó ý:


2. Bµi to¸n 2

D. Cñng cè: (10') - GV ®­a bµi tËp 5 lªn b¶ng phôBT 5: hs tù lµm a) x vµ y lµ 2 ®l tØ lÖ thuËn v×

b) x vµ y kh«ng tØ lÖ thuËn v×:BT 6: a) V× khèi l­îng vµ chiÒu dµi cuén d©y thÐp TLT nªn:

b) Khi y = 4,5 kg = 4500 (g) (m)

E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(3')

- Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· ch÷a

- Lµm bµi tËp 7, 8, 11 (tr56- SGK)

- Lµm bµi tËp 8, 10, 11, 12 (tr44- Sbt)

V. Rót kinh nghiÖm:
Ngµy so¹n: 06 /10/2010

TiÕt 25 : LuyÖn tËp

I.Môc tiªu:

- HS lµm thµnh th¹o c¸c bµi to¸n c¬ b¶n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn, chia tØ lÖ

- Hs cã kÜ n¨ng sö dông thµnh th¹o c¸c tÝnh chÊt cña d·y tû sè b»ng nhau ®Ó gi¶i to¸n- Th«ng qua giê luyÖn tËp HS nhËn biÕt thªm vÒ nhiÒu bµi to¸n liªn quan ®Õn thùc tÕ.

II.ChuÈn bÞ: - B¶ng phô bµi tËp 11 (tr56- SGK)

Gäi x, y, x lÇn l­ît lµ sè vßng quay cña kim giê,phót, gi©y trong cïng 1 thêi gian,

a) §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng.

b) BiÓu diÔn y theo x

c) §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng

III .Ph­¬ng ph¸pPh¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,h® hîp t¸c theo nhãm nhá,vÊn ®¸p gîi më

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:A. Tæ chøc líp: (1')

B. KiÓm tra bµi cò: (9')

- HS1 lªn b¶ng lµm bµi tËp 8(tr56- SGK)

HS nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm.Bµi 8/56

§¸p ¸n: Sè c©y ba líp 7A, 7B, 7C ph¶i trång vµ ch¨m sãc lÇn l­ît lµ:9,7, 8 c©y.C.Bµi míi:

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(7’) : Bµi tËp 7

GV:y/cÇu hs ®äc bµi to¸n

? Tãm t¾t bµi to¸n

? Khèi l­îng d©u vµ ®­êng lµ 2 ®¹i l­îng nh­ thÕ nµo

? LËp hÖ thøc råi t×m x

H§2(8’): Bµi tËp 9

-GV y/cÇu hs ®äc ®Ò bµi

? Bµi to¸n trªn cã thÓ ph¸t biÓu ®¬n gi¶n nh­ thÕ nµo

- GV kiÓm tra bµi cña 1 sè hs

H§3(7’): Bµi tËp 10

- GV:y/cÇu hs ®äc ®Ò bµi10

- GV thu phiªu häc tËp vµ nhËn xÐt.

H§4(8’) Bµi tËp 11

-GV Treo b¶ng phô bµi11

- HS tæ chøc thi ®ua theo nhãm.- HS ®äc bµi to¸n

- 1 hs ®äc ®Ò bµi

2 kg d©u cÇn 3 kg ®g

2,5 kg d©u cÇn x kg ®g

- HS: 2 ®l tØ lÖ thuËn

- C¶ líp lµm bµi vµo vë, 1 hs lªn b¶ng lµm.

- HS ®äc ®Ò bµi

- HS: Chia 150 thµnh 3 phÇn tØ lÖ víi 3; 4 vµ 13

- hs lµm viÖc c¸ nh©n

- C¶ líp lµm bµi vµo phiÕu häc tËp

HS lªn b¶ng lµm bµi10

HS c¶ líp cïng lµm vµ nhËn xÐt.

HS: HS ®äc ®Ò bµi

- C¶ líp th¶o luËn nhãm

- C¸c nhãm th¶o luËn vµ lµm ra phiªu häc tËp

BT 7 (tr56- SGK)

Khèi l­îng d©u vµ ®­êng lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ thuËn, ta cã:VËy b¹n H¹nh nãi ®óngBT 9 (tr56- SGK)

Gäi khèi l­îng niken, kÏm vµ ®ång trong hîp kim lÇn l­ît lµ: a,b,c (kg) (a,b,c>0)

Theo bµi ra ta cã:

vµ a+b+c=150

Theo t/c cña d·y tØ sè =nhau ta cã=> a =3.7,5=22,5;b=4.7,5=30;

c=13.7,5=97,5.

- Khèi l­îng Niken: 22,5 (kg)

- Khèi l­îng KÏm: 30 kg

- Khèi l­îng §ång: 97,5 kgBT 10 (tr56- SGK)

- §é dµi 3 c¹nh cña tam gi¸c lÇn l­ît lµ: 10cm, 15cm, 20cmBT 11 (tr56 - SGK)

a)





b) BiÓu diÔn y theo x ta ®­îc

y = 12x














D. Cñng cè:(2’)

C¸c bµi tËp ®· ch÷a vËn dông kiÕn thøc g× ®Ó gi¶i? Khi gi¶i chó ý ®iÒu g×?

E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(3')

- Xem l¹i c¸c bµi to¸n trªn vµ lµm c¸c bµi 13, 14, 25, 17 (tr44, 45 - SBT)

- §äc tr­íc §3

V. Rót kinh nghiÖm

Ngµy so¹n: 08 /10/2010

TiÕt 26 : ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

I.Môc tiªu:

- ChuÈn kiÕn thøc :HS biÕt c«ng thøc biÓu diÔn mèi liªn hÖ gi÷a 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch, nhËn biÕt 2 ®¹i l­îng cã cã tØ lÖ nghÞch víi nhau hay kh«ng

- ChuÈn kü n¨ng :N¾m ®­îc c¸c tÝnh chÊt cña hai ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch. BiÕt t×m hÖ sè tØ lÖ, t×m gi¸ trÞ cña ®¹i l­îng

II.ChuÈn bÞ:

GV:- B¶ng phô ?3, tÝnh chÊt, bµi 13 (tr58 - SGK)

HS: - B¶ng nhãm, n¾m ch¾c k/niÖm vµ t/chÊt cña hai ®¹i l­îng TLT

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,ho¹t ®éng hîp t¸c theo nhãm nhá,vÊn ®¸p gîi më

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:A. Tæ chøc líp: 1p

B. KiÓm tra bµi cò: (5')

HS1 Nªu ®n vµ t/c cña hai ®¹i l­îng TLT.

Ch÷a bµi tËp 12/44SBT

Chu vi mét h×nh ch÷ nhËt 64 cm . tÝnh ®é dµi mçi c¹nh biÕt r»ng chóng tØ lÖ víi 3 vµ 5.HS ph¸t biÓu

Bµi TËp 12/44SBT

ChiÒu dµi lµ 20cm

ChiÒu réng lµ: 12 cm.C. Bµi míi

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1(12’):XD ®Þnh nghÜa

?GV: y/cÇu nh¾c l¹i ®Þnh nghÜa 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch ®· häc ë tiÓu häc.

- GV:y/cÇu hs lµm ?1

?GV: NhËn xÐt vÒ sù gièng nhau gi÷a c¸c c«ng thøc trªn.

- GV th«ng b¸o vÒ ®Þnh nghÜa

-GV: Yªu cÇu c¶ líp lµm ?2

- GV ®­a chó ý trªn b¶ng phô.

H§2(10’): T×m hiÓu t/chÊt

- §­a ?3 trªn b¶ng phô

Qua kÕt qu¶ cña ?3 em rót ra kÕt luËn g×?

- GV ®­a 2 tÝnh chÊt trªn b¶ng phô.

GV chèt l¹i tÝnh chÊt.- HS: lµ 2 ®¹i l­îng liªn hÖ víi nhau sao cho ®¹i l­îng nµy t¨ng (hoÆc gi¶m) th× ®¹i l­îng kia gi¶m (hoÆc t¨ng)

- HS: HS lµm ?1

- HS: ®¹i l­îng nµy b»ng hµng sè chia cho ®¹i l­îng kia.

- 3 hs nh¾c l¹i

- HS: c¶ líp lµm ?2

- HS chó ý theo dâi.

- HS lµm viÖc theo nhãm.

HS nªu t/c

- 2 hs ®äc tÝnh chÊt1. §Þnh nghÜa

?1

a) b) c)* NhËn xÐt: (SGK)

* §Þnh nghÜa: (sgk/57)hay x.y = a

?2V× y tØ lÖ víi xx tØ lÖ nghÞch víi y theo k = -3,5

* Chó ý:


2.TÝnh chÊt

?3

a) k = 60b) y2 =20, y3 =15, y4=12.

c)

TÝnh chÊt SGK/58D. Cñng cè: (15')

- Yªu cÇu hs lµm bµi 12/58sgk.

GV Y/C HS lªn b¶ng tr×nh bµy.

HS c¶ lãp cïng lµm vµ nhËn xÐt.

- GV ®­a lªn b¶ng phô bµi tËp 13 (tr58 - SGK), hs th¶o luËn theo nhãm vµ lµm ra phiÕu häc t©p GV thu phiÕu cña 3 nhãm NhËn xÐt

Bµi tËp 12/58 : Khi x = 8 th× y = 15

a)V× x vµ y lµ hai ®¹i l­îng TLN nªu ta cã

=>a= x.y= 8.15 = 120

b)

c) Khi x = 6 ; x = 10

Bµi 13/58 Cho biÕt x vµ y lµ hai §L TLN

§iÒn vµo « vu«ng:tõ x5=4,y5=1,5 => a=4.1,5= 6.












E.H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- N½m v÷ng ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

- Lµm bµi tËp 14, 15 (tr58 - SGK), bµi tËp 18 22 (tr45, 46 - SBT)V. Rót kinh nghiÖm:

Ngµy so¹n: 10 /10/2010

TiÕt 27 : mét sè bµi to¸n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

I. Môc tiªu:

- BiÕt c¸ch lµm c¸c bµi to¸n c¬ b¶n vÒ ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

- RÌn luyÖn kÜ n¨ng tr×nh bÇy lêi gi¶i bµi to¸n

II. ChuÈn bÞ:


  1. GV: B¶ng phô bµi tËp 16, 17 (tr60; 61 - SGK)

  2. HS: «n lai ®Þnh nghÜa vµ tÝnh chÊt cña hai §L TLN, b¶ng nhãm.

III .Ph­¬ng ph¸p

Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò,H§ hîp t¸c theo nhãm nhá,vÊn ®¸p gîi më

IV. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:

A. Tæ chøc líp: 1

B. KiÓm tra bµi cò: (8')

- HS 1: §Þnh nghÜa 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch lµm bµi tËp 14 ( SGK)

- HS 2: Nªu t/chÊt cña 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch, lµm bµi tËp 15 (sgk)

HS1 Ph¸t biÓu ®Þnh nghÜaBµi tËp 14/58

35 c«ng nh©n x©y hÕt 168 ngµy.

28 c«ng nh©n x©y hªt x ngµy

V× sè ngµy hoµn thµnh vµ sè c«ng nh©n lµ hai §L TLN nªn ta cã:35.168=28.x

=>(ngµy)

HS2 Ph¸t biÓu tÝnh chÊt

Bµi tËp 15/58. a) xTLN víi y;

b)x kh«ng TLN víi y;

c) a TLN víi bC Bµi míi:

H§ cña GVH§ cña HSGhi b¶ngH§1 (8’) Bµi to¸n 1

- GV: y/cÇu hs §äc ®Ò bµi

Vµ tãm t¾t bµi

- GV: V vµ t lµ 2 ®¹i l­îng cã mèi quan hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo.

- GV: Cã tÝnh chÊt g×.

- GV: y/cÇu c¶ líp lµm bµi vµo vë, 1 hs lªn b¶ng lµm

- GV nhÊn m¹nh V vµ t lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch.

H§2(16’) Bµi to¸n 2

- GV: y/cÇu HS ®äc ®Ò bµi

Em h·y tãm t¾t ®Ò bµi.

? Sè m¸y vµ sè ngµy lµ 2 ®¹i l­îng cã quan hÖ víi nhau nh­ thÕ nµo.

? Theo tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau ta cã ®¼ng thøc nµo.

? T×m .

- GV chèt l¹i c¸ch lµm:

+ X¸c ®Þnh ®­îc c¸c ®¹i l­îng lµ tØ lÖ nghÞch

+ ¸p dông tÝnh chÊt cña 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch, tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau

- y/c hs lµm ?1

GV nhËn xÐt bµi lµm cïng HS.

- HS ®äc ®Ò bµi

HS tãm t¾t bµi to¸n:

t1 = 6 (h)

TÝnh t2 = ?

HS: lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch

- HS:

HS: C¶ líp lµm bµi vµo vë, 1 hs lªn b¶ng lµm

- HS ®äc ®Ò bµi

- 1 hs tãm t¾t bµi to¸n

- HS: lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch.

- HS: suy nghÜ tr¶ lêi

-HS: C¶ líp lµm bµi, 1 hs tr×nh bµy trªn b¶ng.

- C¶ líp lµm viÖc theo nhãm

C¸c nhãm nhËn xÐt.1. Bµi to¸n 1

Gäi vËn tèc cò vµ míi cña « t« lÇn l­ît lµ V1 km/h vµ V2 km/h thêi gian t­¬ng øng víi V1 ; V2 lµ t1 (h) vµ t2 (h)

Ta cã:

t1 = 6

V× vËn tèc vµ thêi gian lµ 2 ®¹i l­îng tØ lÖ nghÞch nªn ta cã:

VËy nÕu ®i víi vËn tèc míi th× « t« ®i tõ A B hÕt 5 (h)

2. Bµi to¸n 2

Gäi sè m¸ycµy cña mçi ®éi lÇn l­ît lµ ta cã:V× sè m¸y tØ lÖ nghÞch víi sè ngµy hoµn thµnh c«ng viÖc

(t/ccñad·y tØ sè b»ng nhau)VËy sè m¸y cña 4 ®éi lÇn l­ît lµ 15; 10; 6; 5 m¸y.

?1a) x vµ y TLN

y vµ z lµ 2 ®¹i l­îng TLN

x tØ lÖ thuËn víi z

b) x vµ y tØ lÖ nghÞch xy = a

y vµ z tØ lÖ thuËn y = bz

xz = x tØ lÖ nghÞch víi zD. Cñng cè: (10')

- y/c hs lµm bµi tËp 16 ( SGK) (hs ®øng t¹i chç tr¶ lêi)

a) x vµ y cã tØ lÖ thuËn víi nhau V× 1.120 = 2.60 = 4.30 = 5.24 = 8.14 (= 120)

b) x vµ y kh«ng tØ lÖ thuËn víi nhau v×: 2.30 5.12,5

- GV ®­a lªn m¸y chiÕu bµi tËp 7 - SGK , hs lµm vµo phiÕu häc tËp

E. H­íng dÉn häc ë nhµ:(2')

- Häc kÜ bµi, lµm l¹i c¸c bµi to¸n trªn

- Lµm bµi tËp 18 21 (tr61 - SGK)

- Lµm bµi tËp 25, 26, 27 (tr46 - SBT)V. Rót kinh nghiÖm
Каталог: documents -> 48078
documents -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
documents -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
documents -> Sè: 90/2003/Q§-ub
documents -> Qcvn 01 -124: 2013/bnnptnt
documents -> TIẾp cận c-d-i-o đỂ NÂng cao chất lưỢng đÀo tạO
documents -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 5624-1 : 2009
documents -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
documents -> Thông tư số 01/2016/tt-bgtvt ngày 01/02/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
48078 -> ĐỀ CƯƠng ôn tập học kì I môn sinh họC 7 Phần mở đầu
48078 -> Câu 1: Trình bày những nét chính về kinh tế, chính trị- xã hội ở Pháp trước khi cách mạng bùng nổ ?

tải về 1.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương